Bevillinger

Serveringsbevilling

Målgruppe

Personer eller virksomheter som vil drive serveringssted i næringssammenheng.

Generelt

Hvis du har overtatt et serveringssted, må du søke om serveringsbevilling innen 30 dager etter at det ble inngått avtale om overdragelse.

Kriterier/vilkår

Det kreves plettfri vandel. Serveringsstedets daglige leder må bestå en etablererprøve for å dokumentere at han/hun har nødvendige kunnskaper om økonomistyring og om serveringsloven. Etablererprøven organiseres av kommunen. Det må også foreligge godkjennelse fra politiet og skattemyndighetene for den som søker bevilling og for daglig leder. Søkeren må ha godkjenning fra de kommunale bygningsmyndighetene for å kunne drive serveringsvirksomhet i en bygning. Det må for eksempel foreligge godkjent bruksendring dersom bygningen er regulert til andre formål.

Om søknadsprosessen

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten
Du må søke skriftlig. Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke om serveringsbevilling.

Søknad om serveringsbevilling

Søknadsfrist

Søknader behandles fortløpende.

Søknaden sendes til:
Trondheim kommune
Eierskapsenheten
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim

Saksbehandling

Når søknaden er mottatt i kommunen, innhenter vi uttalelse fra politiet og fra skatte- og avgiftsmyndighetene. Du får skriftlig melding om vedtaket.

Saksbehandlingstid

Snarest mulig og senest innen 60 dager etter at komplett søknad er mottatt.

Klagemulighet

Du kan klage på vedtaket innen en frist på tre uker fra du mottar vedtaket. Klagen sender du til Eierskapsenheten.

Merknader

Endringer i bevillinger skjer ofte flere ganger i løpet av bevillingsperioden. Dette kan skje for eksempel ved skifte av daglig leder, endringer i driftskonsept og endringer i eierforhold. Slike endringer krever ofte ny godkjenning, eventuelt ny bevilling.

Serverings- og skjenkebevilling

Skjenkebevilling for alkohol kan gis for maksimum fire år om gangen. Bevilling faller bort ved overdragelse av virksomheten. Virksomheten kan likevel fortsette på den tidligere bevillingen i inntil tre måneder. Forutsetningen er at bevillingsmyndigheten er underrettet om dette og at det søkes om ny bevilling så snart som mulig og senest innen 30 dager etter overdragelsen.

Alkoholholdig drikk er drikk som inneholder over 2,5 volumprosent alkohol. Bevillingen kan gjelde:

 • alkoholholdig drikk med høyst 4,7 volumprosent alkohol
 • alkoholholdig drikk med lavere alkoholinnhold enn 22 volumprosent
 • all alkoholholdig drikk

Målgruppe

Skjenkebevilling kan søkes av personer eller virksomheter som ønsker å skjenke alkohol på stedet.

Kriterier/vilkår

Alle som driver et serveringssted som serverer alkohol, må ha skjenkebevilling. Den kan ikke gis alene, det må også foreligge en serveringsbevilling. Det kreves uklanderlig vandel.

Bevillingshaveren skal utpeke en styrer med stedfortreder knyttet til serveringsstedet. Styrer og stedfortreder må begge ha bestått kunnskapsprøven om alkoholloven. Begge personene må være over 20 år, de må arbeide i virksomheten og de må oppfylle de kravene som settes i alkoholloven (og serveringsloven). Bevilling tildeles etter en skjønnsmessig vurdering.

Om søknadsprosessen

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten
Du må søke skriftlig. Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke om skjenkebevilling. Du må sette deg inn i regelverket før du får bevilling.

Søknad om serverings- og skjenkebevilling

Saksbehandling

Når søknaden er mottatt i kommunen, blir det innhentet uttalelser fra politiet, sosialtjenesten og skatte- og avgiftsmyndighetene. Søknaden avgjøres som hovedregel av Eierskapsenheten. Du får skriftlig melding om vedtaket.

Saksbehandlingstid

Behandlingstiden i kommunen beregnes til cirka tre måneder.

Klagemulighet

Du kan klage på vedtaket innen en frist på tre uker fra du mottar vedtaket. Klagen sender du til Eierskapsenheten. I klagen skal du angi hva du ønsker endret i vedtaket og begrunne dette. Kommunen vil kunne gi deg veiledning. Klageinstans er Fylkesmannen. Før klagen sendes dit, skal den instansen i kommunen som fattet vedtaket, vurdere om det er grunn til å endre det.

Merknader

Endringer i bevillinger skjer ofte flere ganger i løpet av bevillingsperioden. Dette kan skje for eksempel ved skifte av styrer og stedfortreder for bevillingen, endringer i driftskonsept og endringer i eierforhold. Slike endringer krever ofte ny godkjenning, eventuelt ny bevilling. Melding om endring sendes til kommunen, som fatter nytt vedtak.

Salgsbevilling

Generelt

Salgsbevillingen gjelder for salg av drikk som inneholder over 2,5 og høyst 4,7 volumprosent alkohol. Bevillingen gis for maksimum fire år om gangen. Bevilling faller bort ved overdragelse av virksomheten. Virksomheten kan likevel fortsette på den tidligere bevillingen i inntil tre måneder. Forutsetningen er at bevillingsmyndigheten er underrettet om dette og at det søkes om ny bevilling så snart som mulig og senest innen 30 dager etter overdragelsen.

Målgruppe

Salgsbevilling kan søkes av firmaer/personer som ønsker å drive butikk med salg av alkoholholdig drikk for drikking utenfor salgsstedet.

Kriterier/vilkår

Salg av alkoholholdig drikk kan bare skje på grunnlag av bevilling etter alkoholloven. Det kreves uklanderlig vandel. Bevillingshaveren skal utpeke en styrer med stedfortreder som er knyttet til salgsstedet. Styrer og stedfortreder må begge ha bestått kunnskapsprøven om alkoholloven. Begge personene må være over 20 år, de må arbeide i virksomheten og de må oppfylle de kravene som settes i alkoholloven. Bevilling tildeles etter en skjønnsmessig vurdering.

Salgsbevilling kan ikke gis til bensinstasjon eller kiosk.

Om søknadsprosessen

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten
Du må søke skriftlig. Kommunen vil kunne hjelpe deg med søknaden. Du må sette deg inn i regelverket før du får bevilling.

Søknad om salgsbevilling

Saksbehandling

Når søknaden er mottatt i kommunen, blir det innhentet uttalelser fra politiet og skatte- og avgiftsmyndighetene. Søknaden avgjøres av Eierskapsenheten. Du får skriftlig melding om vedtaket.

Saksbehandlingstid

Behandlingstiden i kommunen beregnes til cirka tre måneder.

Klagemulighet

Du kan klage på vedtaket innen en frist på tre uker fra du mottar vedtaket. Klagen sender du til Eierskapsenheten. I klagen skal du angi hva du ønsker endret i vedtaket og begrunne dette. Kommunen kan gi deg veiledning. Klageinstans er Fylkesmannen. Før klagen sendes dit, skal den instansen i kommunen som fattet vedtaket, vurdere om det er grunn til å endre det.

Merknader

Endringer i bevillinger skjer ofte flere ganger i løpet av bevillingsperioden. Dette kan skje for eksempel ved skifte av styrer og stedfortreder for bevillingen, endringer i driftskonsept eller endringer i eierforhold. Slike endringer krever ofte ny godkjenning, eventuelt ny bevilling. Melding om endring sendes til kommunen, som fatter nytt vedtak.

Skjenkebevilling - enkeltanledning og ambulerende

Søknad om skjenkebevilling for enkeltanledninger må være innsendt senest 2 uker før arrangementet skal avholdes (unntak, se nedenfor). Vi kan ikke garantere at søknader sendt inn senere enn dette vil bli behandlet. Søknader mottatt innenfor tidsfristen vil bli behandlet fortløpende etter dato arrangementet skal holdes, senest 4 dager før arrangementet.

Unntak:

 1. Ved søknad om bevilling til større arrangement kan behandlingstiden bli lenger, spesielt dersom arrangementets art tilsier at formannskapet må behandle søknaden.

 2. Ved arrangement med varighet på 7 dager eller mer må det søkes senest 3 måneder før arrangementet skal avholdes. Det må i slike tilfeller søkes om bevilling for en del av året og det må foretas en vandelsforespørsel. Det settes da også som krav om at styrer har bestått kunnskapsprøven i alkoholloven og etablererprøven og at stedfortreder har bestått kunnskapsprøven i alkoholloven.

Spørsmål kan rettes til skjenkesaker.eierskap@trondheim.kommune.no.

Pris pr. enkeltanledning/ambulerende bevilling: Kr. 370. Faktura sendes til oppgitt fakturaadresse.

Ansvarshavende for arrangementet må sette seg inn i ”forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk” kapittel 1-4.

Etter åpningstidsforskriften § 2, 4. ledd må skjenking av alkoholholdig drikk opphøre senest en halvtime før skjenkestedet skal stenge.

Etter alkoholloven § 4-4, 6. ledd må konsum av utskjenket alkoholholdig drikk opphøre senest 30 minutter etter skjenketidens utløp.

Søknad om skjenkebevilling - enkeltanledning og ambulerende

Kunnskapsprøve og etablererprøve

Kunnskapsprøven og etablererprøven må avlegges elektronisk. På grunn av kapasitet må vi begrense antall deltakere til maks 25 personer. Du vil få beskjed dersom du ikke får plass på den datoen du har meldt deg opp til. Unnlatt oppmøte til påmeldt prøve vil faktureres. Påmelding skjer via nettsiden til Trondheim kommune. Se link lenger ned på siden. Husk å ta med gyldig legitimasjon til prøven. 

Prøven foregår på Leutenhaven, Erling Skakkes gate 40, inngang B, 2. etasje (samme bygg som Trondheim parkering og Narvesen), klokken 09.45 på angitte datoer.

Prøvedatoer 2019:

 • 30.8
 • 27.9
 • 18.10
 • 8.11
 • 6.12

 

Påmelding til prøvene 

Det er felles skjema for påmelding til alle prøvene. Kryss av for prøven/prøvene du skal ta, samt datoen du ønsker. Påmeldingen er bindende.

Kunnskapsprøve i alkoholloven

Alle som vil bli godkjent som styrer eller stedfortreder ved:

 • butikk som har eller skal søke om salgsbevilling
 • steder som har eller skal søke om skjenkebevilling  

må ha dokumenterte kunnskaper om alkohollovens formål. Kunnskapskravet er oppfylt ved bestått kunnskapsprøve. Ved søknad om ny bevilling må styrer og stedfortreder ha bestått prøven før bevilling kan gis.

Alle som vil bli godkjent som styrer eller stedfortreder for salgsbevilling ved butikk eller skjenkebevilling ved steder som har eller skal søke om skjenkebevilling må ha dokumenterte kunnskaper om alkohollovens formål. Kunnskapskravet er oppfylt ved bestått kunnskapsprøve. Ved søknad om ny bevilling må styrer og stedfortreder ha bestått prøven før bevilling kan gis. 

Ved bestått prøve vil det bli utstedt diplom. Diplomet må oppbevares, fordi det er dokumentasjon for at vedkommende har den nødvendige kunnskapen om alkohollovgivningen. Beviset er gyldig på ubestemt tid. Prøvene er ulik for henholdsvis salgs- og skjenkebevilling. 

Pensum

VINN tilbyr nå nettkurs og tilgang til ”test deg selv-prøver” i tillegg til skriftlig læremateriell. Gå inn på nettsiden deres, www.vinn.no eller ta kontakt på tlf. 76 96 72 00 eller firmapost@vinn.no for mer informasjon.

Prøven

Kunnskapsprøven i alkoholloven er en flervalgsprøve. Til hvert spørsmål er det oppgitt flere svaralternativer, hvorav ett er riktig. Det skal settes kryss ved det svaret som er korrekt. Kandidaten har 60 minutter til å svare på alle spørsmål, og må besvare 24 av 30 spørsmål riktig for å bestå prøven. Kandidater som har språk- lese- eller skriveproblemer kan få tillegg i tid. Ordbok kan benyttes under prøven, men ingen andre hjelpemidler. 

Resultat på prøven gis rett etter avholdt prøve. Diplom for bestått prøve sendes ut i etterkant.  

Pris

Det koster kr. 400 å avlegge prøven. Du får tilsendt faktura etter at prøven er avholdt. Husk at man blir fakturert dersom man ikke møter opp til påmeldt prøve. 

Kurs

Trondheim kommune har dessverre ikke kurs om alkoholloven. Kontakt VINN for informasjon og påmelding til nettkurs i deres regi. 

Påmelding

Påmelding til prøvene 

Felles skjema for alle prøvene. Kryss av for prøven/prøvene du skal ta, samt datoen du ønsker. Påmeldingen er bindende.

Omsetningsgebyr

For bevilling til salg av alkoholholdig drikk og til skjenking av alkoholholdig drikk skal det betales et årlig bevillingsgebyr som beregnes i forhold til forventet omsatt mengde alkoholholdig drikk, jf. alkoholloven § 7-1, jf. alkoholforskriften kap. 6. Revisjonspliktige selskaper skal levere kvantumsoppgave som er bekreftet av revisor. Øvrige bevillingshavere skal levere kvantumsoppgave som er bekreftet av regnskapsfører.
 
Frist for innsending er 15. mars 2019.

Skjema omsetningsgebyr for salgssteder

Skjema omsetningsgebyr for skjenkesteder

Skjemaet returneres enten til:
Trondheim kommune
Eierskapsenheten
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim 
 

Retningslinjer/forskrifter

Åpningstidsforskriften

Retningslinjer for tildeling

Tobakksvarer og tobakkssurrogater

Den 1. januar 2018 inntrådte reglene om at alle salgssteder og grossister for tobakksvarer og tobakkssurrogater må registrere seg i Tobakkssalgsregisteret for å kunne selge tobakk og tobakkssurrogater (for eksempel e-sigaretter).

Registrerings- og tilsynsordningen for salg av tobakksvarer og tobakkssurrogater skal bedre salgsstedenes overholdelse av tobakksskadeloven og særlig hindre salg av tobakksvarer og tobakkssurrogater til mindreårige.

Tobakkssalgsregisteret er offentlig og skal gi oversikt over:

 • lovlige salgssteder og grossister av tobakksvarer og tobakkssurrogater

 • hvilke salgssteder og grossister det lovlig kan omsettes tobakksvarer og tobakkssurrogater til og fra

 • hvilke salgssteder og grossister det skal føres tilsyn med

Kommunen har ansvar for å føre tilsyn med at salgsstedene overholder bestemmelsene i tobakksskadeloven som gjelder salg av tobakksvarer.

Tobakkstilsynet vil utføres av kommunens salgs- og skjenkekontrollører. I de tilfeller hvor utsalgsstedet også har salgs- eller skjenkebevilling vil kontrollene etter alkoholloven og tobakksskadeloven utføres på samme tid.

Tilsynsavgift

Det følger av tobakkssalgsforskriften § 24 at tilsynsmyndigheten kan kreve en årlig tilsynsavgift fra salgssteder for tobakksvarer og tobakkssurrogater til forbruker på 4500 kroner. For midlertidige salgssteder kan tilsynsmyndigheten kreve en årlig tilsynsavgift på 1200 kroner.

Tilsynsavgiften skal dekke tobakkstilsynet, samt oppfølging og tilrettelegging av ordningen.

Trondheim kommune har vedtatt at avgiften skal settes til maksimal sum, på henholdsvis kr 4 500 kroner og 1 200 kroner. 

For mer informasjon om tobakkssalgsregisteret, se www.helsedirektoratet.no eller ta kontakt med Trondheim kommune ved Eierskapsenheten på skjenkesaker.eierskap@trondheim.kommune.no.

Sist oppdatert: 14.08.2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI001