Hjem Veg, vann og avløpGraving og koordinering i KGrav

Graving og koordinering i KGrav

Koordinering av graving

KGravportalen har to funksjoner.

Det er å koordinere planlagte gravearbeider samt å gi kryssing/nærføringstillatelse for infrastruktur som legges i og ved veg.

Løsningen bidrar til å sikre bedre koordinering mellom infrastruktureierne i Trondheim. Målet er å redusere graving i veigrunnen og at både kostnad for vegvedlikehold og skader på annen infrastruktur blir redusert.

KGrav er beregnet for infrastruktureiere med utbyggingsprosjekter. Den enkelte aktør registrerer sine planer samt hvilket geografisk område det skal graves i. Løsningen sørger for at relevante aktører blir varslet og kan ta stilling til en eventuell koordinering.

Private aktører (firma/privatpersoner) må kontakte Geomatikk for innlegging av planer i KGrav. Bestilling sendes til kgrav.trondheim@geomatikk.no

Det anbefales å ta kontakt med Trondheim Bydrift Gravemeldingstjenesten for å avtale et forhåndsmøte så vi kan komme med innspill tidlig i prosessen. Det forutsettes da at byggherre, prosjekterende, entreprenør (om det er valgt) stiller på møte. På møtet bør byggherre kunne legge frem konkrete planer for hvor de forskjellige ledninger/infrastruktur skal legges/bygges.

Løsningen inneholder også en publikumsportal som gir publikum og næringsliv informasjon om graveaktivitet i kommunen. Aktivitet i KGrav vil bli integrert i oversikten som allerede ligger ute for godkjente gravearbeider på www.trondheim.gravearbeider.no.

Veileder til KGrav

Informasjon om container og leie av gategrunn

Graving

Det skal alltid sendes søknad om gravetillatelse ved graving i det kommunale vegnettet med tilhørende side- og grøntarealer.

Retningslinjer for graving

Midlertidig endring av pkt. 1.2 i "Retningslinjer for gravearbeider på det kommunale vegnettet i Trondheim" datert 01.02.2014:

Trondheim kommune krever, i samsvar med gjeldende plan- og bygningslov, at entreprenøren innehar kvalifikasjoner og utdanning, tilsvarende byggesaksforskriften, kapittel 9 foretak og tiltaksklasser og kapittel 11 kvalifikasjonskrav.

Gravetillatelse gis etter kvalifikasjoner med sentral godkjenning eller tilsvarende, innenfor fagområdene veg- og grunnarbeider, samt for Landskapsutforming. Dette i tiltaksklassene 1, 2, 3, avhengig av kompleksitetsgrad.

For asfaltarbeider stilles det krav til at utførende innehar kvalifikasjoner med sentral godkjenning eller tilsvarende, innen fagområde veg- og grunnarbeider i tiltaksklasse 2 eller høyere.

Viser til Direktorat for byggkvalitet sin veiledning for veg og grunnarbeider, samt landskapsutforming.

 

Retningslinjene gjelder for all graving i det kommunale vegnettet med tilhørende side- og grøntarealer. Ved behov for graving i annen kommunal eller privat grunn skal entreprenøren søke om tillatelse til den enkelte forvalter eller grunneier.

I graveretningslinjene for det kommunale vegnettet i Trondheim henvises det til gammel nummerering for Statens vegvesen sine håndbøker. Her finner du oversikt over gamle og nye nummer.

Trondheim kommune ønsker å koordinere gravearbeider i byen for å redusere graving i veggrunnen. Planlagte gravearbeider over 40 meter og kryssing av veg må registreres og godkjennes i KGrav før gravesøknad sendes inn. 

Ansvarshavende for varsling og sikring på arbeidsstedet skal fremlegge dokumentasjon på å ha gjennomgått arbeidsvarslingskurs 2 i henhold til reglene i Statens vegvesens håndbok-N301 ”Arbeid på og ved veg”. Vegholder krever at den som utarbeider arbeidsvarslingsplaner skal ha samme kompetanse som ansvarshavende. Du kan lese mer i håndbok-N301

Gravetillatelse

Hvis du skal søke kommunen om tillatelse til å grave i det kommunale vegnettet må du sende inn elektronisk søknad om gravetillatelse.

Skal du grave ved trær eller i grøntarealer må du legge ved et skjema for graving nær trær og i grøntområder med gravesøknaden.

Her finner du en veileder for graving ved trær og i offentlige grøntarealer.

I tillegg til en elektronisk søknad må du legge ved Byggherrevedlegg til gravesøknader.

Se hvem som graver

Og her finner du oversikt over innvilgede gravesøknader.

Entreprenørene har selv ansvar for istandsetting etter graving.

Gebyrer

Ved graving i kommunalt vegnett har Trondheim bystyre vedtatt følgende gravesøknadsgebyr for året 2019. Gravesøknadsgebyr: kr. 7433,00

I forbindelse med endringer i ledningsforskriften som gjelder fra 01.01.2018, kan det ikke lenger kreves forringelsesgebyr. Gebyrendringen har ikke tilbakevirkende kraft, slik at ved pågående arbeider før denne dato, vil det bli krevd forringelsesgebyr for slik som tidligere.

For arbeider før 01.01.2018 gjelder fortsatt forringelsesgebyr som Trondheim bystyre vedtok for 2017. Fast del: Kr. 759,00 og variabel del kr 66,00 pr. m2. Gebyret beregnes ut i fra ferdig istandsatt areal.

Gebyrene kan reguleres en gang i året sammen med øvrige kommunale gebyrer.

Ferdigmelding

Ferdigmelding må sendes inn senest 10 virkedager etter at gravearbeidet er avsluttet. Dette skal også leveres elektronisk. Her skal det legges ved logg og bildedokumentasjon.

I kundeportalen skal følgende inngå i ferdigmelding:

 • Utfylt ferdigmeldingsskjema med kart og punktbeskrivelse av istandsettingsareal iht. graveretningslinjene.
 • Vedlegg skal inneholde: bilder, loggbok og følgeseddel fra asfaltleverandør
Vedlegg for ferdigmelding

Bilder før graving:

 • 1 oversiktsbilde som viser tilstand på eksisterende skilt i veiarbeidsområde
 • 1 oversiktsbilde med stedfesting, eksisterende husnummer/omgivelser
 • 1 som er zoomet inn på selve gravehullet

Bilder under graving:

 • 1 som viser gravedybde, målestav i grøfta
 • 1 som viser riktig komprimeringsutstyr i grøfta
 • 1 når gjenfylt masse fylles, ved avretting av asfalt og asfalttykkelse med målestav

Bilder etter graving:

 • 1 Ferdig asfaltert m/forsegling av skjøten
 • 1 Oversiktsbilde på avsluttet arbeide og område er ryddet
 • 1 Oversiktsbilde som viser tilstand på eksisterende skilt i veiarbeidsområde

Logg:

 • Inneholder: Når av-plan er iverksatt, ev avvik/endringer underveis, når av-plan er avsluttet

Følgeseddel fra asfaltleverandør:

 • Inneholder: Leveringsadresse, asfalttype, mengde, leveringsdato, asfaltleverandør (følgeseddel kan erstattes med et internt skjema som ivaretar disse opplysningene)

Nedsenking av kantstein

Kommunen har ansvar for å godkjenne nedsenking av kantstein i forbindelse med private avkjørsler. Tjenesten må betales av huseier/bestiller. Tillatelse for opprettelse av avkjørsel til eiendom gis av Byplankontoret. Men utvidelse av eksisterende avkjørsel gis av Trondheim bydrift.

Graving i parker og friluftsområder

Ved graving i parker og friluftsområder skal Trondheim bydrift sin avdeling Idrett park og skog (IPS) kontaktes for godkjenning og dokumentasjon legges ved søknad om grave-/arbeidstillatelse. 

Hvis det skal graves i parker og friluftsområder langs offentlig veg, nærmere enn 3 meter fra vegkant, skal godkjenningen fra IPS legges ved søknad om grave-/arbeidstillatelse.

 

Hvis du skal grave nær trær eller i grøntarealer må du søke om dette. 

Her finner du en veileder for graving ved trær og i offentlige grøntarealer.

Et skjema for søknad om graving ved trær eller grøntarealer skal fylles ut og legges ved i gravesøknaden og som vedlegg i driftshenvendelsesskjema.

Fyll ut skjema for graving i parker og friluftsområder

 

Graving i private veger og privat grunn

For private veger/grunn rettes søknad om graving til den enkelte grunneier eller veglag.

Kontakt oss

Her er kontaktinformasjon til ansatte ved Gravemeldingstjenesten i Trondheim bydrift:

Felles postmottak for gravemeldingstjenesten

gravemelding.bydrift@trondheim.kommune.no

Saksbehandling av gravesøknader

Robert Haugen
robert.haugen@trondheim.kommune.no tlf 952 63 514

Øyvind Holmen
oyvind.holmen@trondheim.kommune.no tlf 906 74 062

Saksbehandling av koordinerte planer (K-grav)

Morten Røvik
morten.rovik@trondheim.kommune.no tlf 932 00 537

Lillian Sveian
lillian.sveian@trondheim.kommune.no 928 62 315

Ferdigmeldinger

Bente Verkland
bente-karin.verkland@trondheim.kommune.no tlf 902 59 299

Trine Gynnild
trine.gynnild@trondheim.kommune.no 469 39 027

Kontrollører

Roger Berg
roger.berg@trondheim.kommune.no 979 96 011

Svein Robert Hansen
svein.robert.hansen@trondheim.kommune.no 469 52 902

Glenn Mathisen
glenn.mathisen@trondheim.kommune.no 476 61 426 

Gategrunnsleie og arbeidsvarsling

Magli Jakobsen 
magli.jakobsen@trondheim.kommune.no tlf 456 62 617

Per Bjarne Voldhagen
per-bjarne.voldhagen@trondheim.kommune.no 928 47 172

 

Driftsleder

Odd Johan Vangstad
odd-johan.vangstad@trondheim.kommune.no tlf 473 81 949

Sist oppdatert: 16.10.2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI001