Gravemeldingstjenesten

Koordinering - kryssing og nærføring (KGrav)

KGravportalen har to funksjoner.

Det er å koordinere planlagte gravearbeider samt å gi kryssing/nærføringstillatelse for infrastruktur som legges i og ved veg.

Løsningen bidrar til å sikre bedre koordinering mellom infrastruktureierne i Trondheim. Målet er å redusere graving i veigrunnen og at både kostnad for vegvedlikehold og skader på annen infrastruktur blir redusert.

KGrav er beregnet for infrastruktureiere med utbyggingsprosjekter. Den enkelte aktør registrerer sine planer samt hvilket geografisk område det skal graves i. Løsningen sørger for at relevante aktører blir varslet og kan ta stilling til en eventuell koordinering.

Kryssing/nærføringstillatelse gis etter en eventuell koordinering.

For private aktører (firma og privatpersoner) som skal levere KGravplan anbefaler vi vår veileder til KGrav.

Du må ta kontakt med Geomatikk for å få utdelt tilgang til KGrav. 

Vi understreker viktigheten av at hjemmelshaver/tiltakshaver er den som skal søke.

Ved større prosjekter anbefaler vi å ta et forhåndsmøte. Dette for å sikre at all nødvendig informasjon kommer med, og vi får raskere saksbehandling.

Gravetillatelse

Graving

Det skal alltid sendes søknad om gravetillatelse ved graving i det kommunale vegnettet med tilhørende side- og grøntarealer.

Retningslinjer for graving

Normtegninger for Trondheim kommune vil være retningsgivende for arbeider på det kommunale vegnettet.

Hvis du skal søke kommunen om tillatelse til å grave i det kommunale vegnettet, må du sende inn elektronisk søknad om gravetillatelse.

Her finner du en veileder for graving ved trær og i offentlige grøntarealer.

I tillegg til en elektronisk søknad må du legge ved Byggherrevedlegg til gravesøknader.

Nedsenking av kantstein

Kommunen har ansvar for å godkjenne nedsenking av kantstein i forbindelse med private avkjørsler. Tjenesten må betales av huseier/bestiller. Tillatelse for opprettelse av ny avkjørsel til eiendom gis av Byplankontoret. Eventuell sideforskyvning av eksisterende avkjørsel gis av Trondheim bydrift.

Graving i parker og friluftsområder

Ved graving i parker og friluftsområder skal LARK (Landskapsarkitekter i Kommunalteknikk) kontaktes for godkjenning og dokumentasjon legges ved søknad om grave-/arbeidstillatelse.

Hvis det skal graves i parker og friluftsområder langs offentlig veg, nærmere enn 3 meter fra vegkant, skal godkjenningen fra LARK legges ved søknad om grave-/arbeidstillatelse.

Hvis du skal grave nær trær eller i grøntarealer må du søke om dette.

Her finner du en veileder for graving ved trær og i offentlige grøntarealer.

Kart over godkjente planer/søknader

Her finner du oversikt over godkjente arbeidsvarslingsplaner, gravesøknader og KGrav-planer. Innvilgede søknader.

Entreprenørene har selv ansvar for istandsetting etter graving.

Gebyrer

Ved graving i kommunalt vegnett har Trondheim bystyre vedtatt følgende gebyrer for året 2021.

 • Utstedelse av grave/arbeidsvarslingstillatelse (tidligere gravesøknadsgebyr): kr 5885
 • Utstedelse av tillatelse for tiltak i k-grav: kr 2655
 • Kontrollgebyr: kr 840

Gebyrene kan reguleres en gang i året sammen med øvrige kommunale gebyrer.

Ferdigmelding

Ferdigmelding må sendes inn senest 10 virkedager etter at gravearbeidet er avsluttet. Dette skal også leveres elektronisk. Her skal det legges ved logg og bildedokumentasjon.

I kundeportalen skal følgende inngå i ferdigmelding:

 • Utfylt ferdigmeldingsskjema med kart og punktbeskrivelse av istandsettingsareal i henhold til graveretningslinjene.
 • Vedlegg skal inneholde: bilder, loggbok og leggerapport fra asfaltleverandør.
Vedlegg for ferdigmelding

Bilder før graving:

 • 1 oversiktsbilde som viser tilstand på eksisterende skilt i veiarbeidsområde
 • 1 oversiktsbilde med stedfesting, eksisterende husnummer/omgivelser

Bilder under graving:

 • 1 som viser gravedybde, målestav i grøfta
 • 1 som viser riktig komprimeringsutstyr i grøfta
 • 1 når gjenfylt masse fylles, ved avretting av asfalt og asfalttykkelse med målestav

Bilder etter graving:

 • 1 Ferdig asfaltert m/forsegling av skjøten
 • 1 Oversiktsbilde på avsluttet arbeide og område er ryddet
 • 1 Oversiktsbilde som viser tilstand på eksisterende skilt i veiarbeidsområde

Logg:

 • Inneholder: Når av-plan er iverksatt, ev avvik/endringer underveis, når av-plan er avsluttet

Leggerapport fra asfaltleverandør:

 • Inneholder: Leveringsadresse, asfalttype, mengde, leveringsdato, asfaltleverandør

Ikke benyttet tillatelse:

 • Om gravetillatelsen ikke benyttes må det bekreftes i ferdigmeldingen med bilder at omsøkt areal ikke er berørt.

Graving i private veger og privat grunn

For private veger/grunn rettes søknad om graving til den enkelte grunneier eller veglag.

Kontakt oss

Her er kontaktinformasjon til ansatte ved Gravemeldingstjenesten i Trondheim bydrift:

Felles postmottak for Trondheim bydrift

bydrift.postmottak@trondheim.kommune.no

Saksbehandling av koordinerte planer (K-grav)

Morten Røvik morten.rovik@trondheim.kommune.no tlf. 93 20 05 37

Lillian Sveian lillian.sveian@trondheim.kommune.no tlf. 92 86 23 15

Saksbehandling av gravesøknader

Robert Haugen robert.haugen@trondheim.kommune.no tlf. 95 26 35 14

Øyvind Holmen oyvind.holmen@trondheim.kommune.no tlf. 90 67 40 62

Gategrunnsleie og arbeidsvarsling

Magli Jakobsen magli.jakobsen@trondheim.kommune.no tlf. 45 66 26 17

Per Bjarne Voldhagen per-bjarne.voldhagen@trondheim.kommune.no tlf. 92 84 71 72

Ferdigmeldinger

Bente Verkland bente-karin.verkland@trondheim.kommune.no tlf. 90 25 92 99

Trine Gynnild trine.gynnild@trondheim.kommune.no tlf. 92 61 50 79 (permisjon)

Marit Larsen marit2.larsen@trondheim.kommune.no tlf. 94 79 53 62

Kontrollører

Svein Robert Hansen svein.robert.hansen@trondheim.kommune.no tlf. 46 95 29 02

Mauro Zudettich mauro.zudettich@trondheim.kommune.no tlf 93 29 65 90

Faglig support

Roger Berg roger.berg@trondheim.kommune.no tlf. 97 99 60 11 

Driftsleder

Odd Johan Vangstad odd-johan.vangstad@trondheim.kommune.no tlf. 47 38 19 49

Sist oppdatert: 22.10.2021

A03-P1-EPI001