Trafikksikkerhet

Trondheim kommune jobber med å forbedre trafikksikkerheten på kommunale veger.

Vi mottar også mange spørsmål om tiltak mot for eksempel høy fart, utrygge gangfelt, og ønsker om fortau og bedre belysning. Vi gjør faglige vurderinger av alle innkomne henvendelser, og har et tett samarbeid med politi og Statens vegvesen. Nedenfor finner du svar på en del vanlige spørsmål.

Trondheim kommune har en egen trafikksikkerhetsplan:

Trafikksikkerhetsplan for Trondheim kommune

Ofte stilte spørsmål

Hvem eier vegen?

Hvis du lurer på hvem som eier en bestemt veg kan du finne ut dette i Statens vegvesens vegkart. Klikk på vegen og du får opp en slik boks:

Eksempel på vegreferanse i kartet

Forkortelser:

KV= Kommunal veg

PV= Privat veg

EV= Europaveg

RV= Riksveg

FV= Fylkesveg

Trondheim kommune forvalter kommunale veger (KV).

Hvis du har spørsmål om Europa- og riksveger (EV eller RV), ta kontakt med Statens vegvesen, som forvalter disse vegene.

Fylkeskommunen er forvalter av fylkesvegene. Ta kontakt med dem direkte hvis du har noen spørsmål om disse vegene.

Forholdet mellom grunneier og vegeier

Fartsdemping

Ønsker du å melde fra om skader på fartsdempere ta kontakt med Trondheim bydrift.

Har du innspill om steder som ikke har fartsdemping i dag, men som burde hatt det, ta kontakt med Byplankontoret.

Kommunen bruker to forskjellige typer fartsdempingstiltak.

  1. I kollektivtrasé på kommunal veg brukes fartsputer, dette gjøres for å bedre fremkommeligheten til kollektivtransporten.
  2. I alle andre kommunale veger bruker vi fartshumper.

Vi legger ikke fartsdempere på grusveger.

Fortau

Fortau blir i hovedsak bygd gjennom miljøpakken, og prosjekter prioriteres fra kommunens trafikksikkerhetsplan.

Har du innspill til hvor det bør bygges fortau må disse sende til:

byplan.postmottak@trondheim.kommune.no

Innspillet vil da bli vurdert opp mot andre innspill til neste trafikksikkerhetsplan.

Fortau medfører i de fleste tilfeller inngrep i private eiendommer, og det må som regel utarbeides en reguleringsplan før tiltaket kan igangsettes. Det tar gjerne flere år fra et ønske om fortau har kommet inn til dette blir vedtatt og bygd.

Gangfelt

Trafikkskilt med gangfelt

Norsk og svensk forskning viser at gangfelt ikke alltid har den ønskede trafikksikkerhetseffekten, men at risikoen for fotgjengerpåkjørsler faktisk kan øke ved etablering av gangfelt. Bilistenes overholdelse av vikeplikten for fotgjengere i gangfelt er ofte lav. Samtidig er en del fotgjengere mindre oppmerksomme og forsiktige når de krysser vegen i gangfelt, fordi de forventer at bilene stopper for dem. Det er dessverre lite hjelp i å ha retten på sin side når det er fotgjengeren som blir skadelidende ved en eventuell påkjørsel.

Plassering av gangfelt har vesentlig betydning for hvordan de fungerer. Bilistene er flinkere til å overholde vikeplikten ved gangfelt i kryss og i gangfelt med høy fotgjengertrafikk. Trondheim kommune er derfor svært restriktive med hvor vi plasserer gangfelt, i tråd med anbefalinger fra våre høringsparter Statens vegvesen og Politiet.

Barn leker-skilt

Barn leker-skilt benyttes i en del private veger, men disse skiltene er ikke hjemlet i skiltforskriften, og settes derfor ikke opp langs offentlig veg. Bakgrunnen er at en ikke ønsker å signalisere at vegarealet skal benyttes som lekeplass og at en ønsker å motvirke at slik adferd blir legitimert. Slik skilting har også liten påviselig effekt, og kan være med å gi barn/foreldre en falsk trygghet.

Skilting på privat veg

Informasjon om trafikkskilting på privat veg finnes i:

Statens vegvesens håndbok N300 Trafikkskilt, del 1 Fellesbestemmelser, kapittel 1-1.9.

Parkeringsforbud

Hvis bilparkering langs en kommunal veg fører til redusert trafikksikkerhet eller problemer for drift og vedlikehold, kan det være aktuelt å innføre parkeringsforbud.

Ønske om parkeringsforbud og lignende skilt sendes til Byplankontoret dersom det gjelder kommunal veg. Gjelder det riks- eller fylkesveg, ta kontakt med Statens vegvesen.

Hvis vi etter en faglig vurdering anbefaler parkeringsforbud eller restriksjoner sender vi forslag til politiet, som fatter vedtak. Parkering forbudt-skilt brukes ikke dersom parkering allerede er forbudt etter trafikkreglene eller vegtrafikkloven.

Parkeringsforbud i Trondheim kommune håndheves av Trondheim parkering.

For mer informasjon om parkering og regelverk:

Vegtrafikkloven, Lov 1965-06-18-4

Trafikkreglene, Forskrift 1986-03-21-747

Trondheim parkering

Trondheim kommunes parkeringspolitikk

Gatelys

Hvis du vil melde inn feil på gatelys, kan du gjøre det her:

Meld inn feil på gatelys

Lyskryss/ signalregulering

Statens vegvesen forvalter trafikksignalanleggene i Trondheim.

Har det blitt feil på et trafikklys, kan det meldes inn via vegtrafikksentralens telefon: 175.

Trafikklys

Trafikkspeil

Trondheim kommune setter ikke opp trafikkspeil, da det ikke anses som en løsning som bedrer trafikksikkerheten. Vi anbefaler heller ikke at dette gjøres i privat regi.

Slike speil har en krum overflate som gjør det vanskelig å bestemme fart og avstand. Det er ofte også vanskelig å oppdage fotgjengere og syklister i slike speil. Speilene er i tillegg svært sårbare for skitt, frost og dugg. Følgelig er trafikkspeil en svært upålitelig informasjonskilde, og vil lett gi en falsk trygghetsfølelse. Det er også vår erfaring at de er særlig utsatt for hærverk.

Vegetasjon hindrer sikt

Vegetasjon langs vei skal ikke hindre sikten for skilt eller vegmerking. Den skal heller ikke være til hinder for trafikantene eller for gjennomføringen av vegvedlikeholdet. Gresshøyde på grøntareal tilhørende veg skal ikke overstige 10 cm.

Ønsker du å si ifra om feil eller mangler ved grøntarealer langs kommunal veg kan du gjøre dette via vår Meld inn feil-tjeneste.

Informasjon om huseiers plikter.

Huseiere har ansvar for å rydde hekk og vegetasjon på sin eiendom mot veg og fortau.

Drift og vedlikehold

Har du spørsmål om drift og vedlikehold av kommunens veganlegg, se Trondheim bydrifts sider.

Graving/anleggsarbeid på offentlig veg

Lurer du på noe knyttet til et pågående grave-/anleggsarbeid i offentlig veg, kan du finne informasjon på disse lenkene:

Gravearbeider på kommunal veg

Asfalteringsplan Trondheim kommune

Prosjektkart fylkesveg

Veiprosjekter på riks- og europaveg

Trafikkmeldinger (alle veger)

Trygg skolevei

Trondheim kommune oppfordrer til at flest mulig barn går eller sykler til skolen, både av hensyn til barnas helse, miljøet og trafikksikkerheten ved skoleområdet.

Trygg skolevei

Er du en trafikksikker sjåfør?

Statens vegvesen har mange gode råd og tips til deg som trafikant, for eksempel om sikring av barn, sikring av last, kjøring med motorsykkel osv.

De har også laget en test du kan ta:

Test: Er du en god sjåfør?

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller byplan.postmottak@trondheim.kommune.no

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Vi ønsker å ha en god dialog. All skriftlig kommunikasjon arkiveres og er offentlig tilgjengelig på kommunens postliste og i vårt saksbehandlingssystem.

Vi mottar mange henvendelser om trafikksikkerhet, og det er for tiden lang ventetid på å få svar. Vi beklager dette.

Andre etater og organisasjoner

Offentlige etater
Interesseorganisasjoner

Sist oppdatert: 29.10.2021

A03-P1-EPI001