Hjem Veg, vann og avløpSøk om avkjørsel

Søk om avkjørsel

Med avkjørsel menes enhver forbindelse mellom byggetomten og offentlig veg. Dette gjelder også der privat veg møter offentlig veg.

Hva er søknadspliktig?

Dersom det skal gjøres tiltak som endrer avkjørselsforholdene, må det sendes inn avkjørselssøknad for godkjenning. Det kan være fysiske endringer eller endret bruk. For eksempel:

 • Etablering av ny avkjørsel
 • Flytting av eksisterende avkjørsel
 • Etablering av én eller flere nye boenheter som skal bruke en eksisterende avkjørsel

Vegloven §40

Hvor sendes søknaden?

Ny eller endret avkjørsel til offentlig veg krever tillatelse fra vegmyndigheten, i henhold til vegloven §40. På kommunale veger er kommunen vegmyndighet, på fylkes- og riksveger er Statens vegvesen vegmyndighet.

Ofte er avkjørselen også søknadspliktig etter plan- og bygningsloven:

 • Hvis gjeldende reguleringsplan viser en annerledes avkjørsel enn det du søker om nå, må det søkes om dispensasjon fra planen. Søknad sendes til byggesakskontoret.
 • Skal du også søke om andre tiltak (for eksempel bygg, terrenginngrep, fradeling av eiendom...), søker du om avkjørsel sammen med byggesøknaden for de andre tiltakene. Søknadene behandles da samlet, og du sparer gebyr.

På kommunal veg samordner kommunen sin behandling både som vegmyndighet og byggesaksmyndighet. Gjelder det avkjørsel til fylkes- eller riksveg må du i tillegg søke Statens vegvesen om en tillatelse etter vegloven §40.

Hvis det ikke finnes reguleringsplan for området eller reguleringsplanen ikke omfatter avkjørsel, og du heller ikke skal utføre andre søknadspliktige tiltak, trenger du kun søke om avkjørselstillatelse fra vegmyndigheten. Gjelder det avkjørsel til fylkes- eller riksveg, send søknad til Statens vegvesen. Gjelder det avkjørsel til kommunal veg, send søknad til byplankontoret.

Hva må søknaden inneholde?

Søknadens innhold
 • Situasjonsplan i målestokk 1:500 hvor avkjørsel er inntegnet med bredde og frisikt trekant. Kartet skal også ha inntegnet sporingskurve/svingradius som viser snumulighet på egen grunn. Bygg, murer og eventuelle sikthindringer må vises på kartet. Som kartgrunnlag brukes kommunens standardkart i målestokk 1:500.
 • Vis også på kart eventuell gammel avkjørsel som skal stenges.
 • Tegning av lengdeprofil som viser avkjørselens stigningsforhold.
 • Dokumentasjon av nabovarsling og eventuelle merknader
 • Eventuelt dispensasjonssøknad, dersom søknaden gjelder en annen plassering av avkjørsel enn det som er vist i gjeldende reguleringsplan. Dersom ønsket løsning er i strid med krav i forskrift om avkjørsler fra offentlig veg, må det også søkes dispensasjon.
 • Hvis avkjørselen omfatter areal på annen manns grunn må det dokumenteres at det foreligger en tinglyst avtale om dette

 

Krav til avkjørsel

Enhver avkjørsel representerer et potensielt konfliktpunkt, og vi søker derfor å begrense antall avkjørsler og stiller krav til utforming for å ivareta trafikksikkerheten.

Antall og plassering

Alle eiendommer skal i utgangspunktet ha én avkjørsel. Der det er mulig bør flere eiendommer gå sammen om en felles avkjørsel.

Avkjørselen skal som hovedregel legges til sekundært vegnett, altså til mindre trafikkerte, underordnede veger. Vi vil i særlig grad unngå avkjørsler til hoved- og samleveger, og til kollektivårer.


Avkjørselen må anlegges mest mulig vinkelrett på offentlig veg.

 

Bredde

Ved bolig skal bredden på avkjørselen være maks 4 meter bred der den møter offentlig veg.

Avkjørselen skal være tydelig fysisk avgrenset, slik at all inn- og utkjøring til eiendommen skjer på dette punktet.

Nedsenket kantstein

Det skal være nedsenket kantstein gjennom avkjørselen. Kantsteinsetting ved avkjørsel skal utføres i tråd med Trondheim kommunes normtegninger for avkjørsel, tegning nr. TK-E 03. Hvis det er separat sykkelveg på stedet, benyttes normtegning TK-E 06.

Stigning og fall

På de første 2 meter fra fortauet/vegkanten bør avkjørselen ha et jevnt fall vekk fra vegen på 1:40 (2,5 %). På de neste 3 m bør avkjørselen ha en naturlig overgangskurve til avkjørselens videre forløp. Se figur nedenfor.

For de første 50 meter fra offentlig veg skal avkjørselsvegen ha maksimal stigning eller fall på 1:8 (12,5%).

Figur 1: Krav til vertikal linjeføring i avkjørsel (mål i meter), i henhold til Statens vegvesens håndbok N100.

 

Dersom deler av avkjørselen ligger på areal som er regulert til veggrunn, skal dette arealet ha samme høyde som vegen.

 

Siktkrav

Det skal være en siktsone mellom gate/veg og avkjørselen. Det skal ikke være sikthindringer høyere enn 0,5 meter innenfor siktsonen. Verken terreng, innretninger eller vekster skal være høyere enn dette. Størrelsen på siktsonen er avhengig av vegens fartsgrense og trafikkmengde på stedet. Krav til siktsoner er vist nedenfor.

 

Figur 2: Krav til sikttrekant i avkjørsel til veg uten fortau eller gang- og sykkelveg, i henhold til Statens vegvesens håndbok N100.

 

Figur 3: Lengde L2 i avkjørsel, i henhold til Statens vegvesens håndbok N100.

 

Figur 4: Stoppsikt Ls ved ulike fartsgrenser, i henhold til Statens vegvesens håndbok N100.

 

 

Figur 5: Krav til sikttrekant i avkjørsel til veg med fortau eller gang- og sykkelveg, i henhold til Statens vegvesens håndbok N100.

 

 

Figur 6 :Krav til stoppsikt (LS) for sykkel ved ulike stigningsgrader, i henhold til Statens vegvesens håndbok N100

 

 

Figur 7: Illustrasjon av sikttrekant i avkjørsel til veg med fortau eller gang- og sykkelveg, ved utkjøring fra bygning/P-anlegg.

Snumulighet på egen grunn

Det må vises på kart at det er plass til å snu på egen grunn, altså utenfor eksisterende eller regulert veggrunn. Dersom nødvendig snuareal omfatter areal på annen manns grunn må det foreligge en tinglyst avtale om dette før avkjørselen kan godkjennes.

Snumulighet vises med tegning av sporingskurve/svingradius for aktuelt kjøremønster. Mange tegneprogrammer har en egen funksjon for å tegne slike sporingskurver.

Nedenfor er det vist eksempel på sporingskurver for personbil når man skal svinge i forskjellige vinkler. Større kjøretøy som lastebil, buss og vogntog, har større sporingskurver og svingradius. Flere sporingskurver er vist i vedlegg 1 til Statens vegvesens Håndbok N100.

 

Figur 8: Illustrasjon av sporingskurve for personbil, fra Statens vegvesens håndbok N100.

Parkeringsplasser

Kartet skal vise nødvendige parkeringsplasser i henhold til parkeringskrav dersom dette er oppgitt i gjeldende reguleringsplan. Dersom planen ikke sier noe om dette gjelder krav i Kommuneplanens arealdel (KPA).

Parkeringsplasser kan ikke ligge i siktsone.

Gebyr

 • Behandling etter vegloven § 40 er gratis
 • Behandling av søknad om dispensasjon fra reguleringsplan er gebyrbelagt
 • Behandling av byggesøknad eller fradeling av eiendom er gebyrbelagt
 • Behandling av søknad om gravetillatelse ved etablering av avkjørselen er gebyrbelagt

Lovhjemler

Vegloven §40-43

Forskrift om avkjørsler fra offentlig veg

Plan og bygningsloven

Gjennomføring/etablering av avkjørsel etter godkjent søknad

Nedsenking av kantstein skal skje etter Trondheim kommunes normtegninger TK-E 03, eller TK-E 06 (hvis det er separert sykkelveg).

Arbeidet skal utføres av godkjent entreprenør. Gravemelding sendes Trondheim bydrift, behandling av søknaden er gebyrbelagt.

 

Sist oppdatert: 17.09.2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI001