Startlån

Startlån til kjøp av bolig

Startlån skal bidra til at personer som har langvarige økonomiske problemer med å finansiere kjøp av egen bolig, kan kjøpe seg en nøktern og egnet bolig og beholde den. Låneordningen skal være et supplement til det ordinære bankmarkedet. Ordningen er behovsprøvd.

Hva kan du søke om
 • Dersom du ikke får tilstrekkelig boliglån i bank til kjøp av bolig, så kan du søke kommunen om hel eller delvis boligfinansiering.
Hvem kan søke

Søkere som er i målgruppen for startlån

 • Søkere med varlig lave inntekter (trygdeinntekter)
 • Husstander med særskilte sosiale eller helsemessige utfordringer
 • Barnefamilier/ Enslige forsørgere

Søkere som ikke er i målgruppen for startlån

 • Unge i etableringsfasen. Dette gjelder både enslige søkere samt husstander som består av par uten barn.
 • Studenter eller lærlinger

Disse gruppene er vurdert til ikke å være langvarig vanskeligstilte i boligmarkedet, og er derfor ikke i målgruppen for startlån.

Krav til søker
 • Søkere må være over 18 år, ha gyldig oppholdstillatelse og varig bosetting i Norge samt ha mottatt siste års skattemelding
 • Ektefeller, samboere og registrerte partnere skal søke sammen. Venner eller andre familiemedlemmer kan ikke søke sammen

Søkere kan ikke ha

 • betalingsanmerkninger
 • forventning om inntektsreduksjon eller økning av faste utgifter slik at betjeningsevnen ikke blir tilstrekkelig fremover
 • forventning om inntektsøkning og/eller egenkapital som tilsier at søkerne vil oppnå tilstrekkelig finansiering til formålet i det ordinære kredittmarkedet
Inntektsgrenser og økonomiske forhold

Kommunen har øvre grenser for brutto årsinntekt for å få innvilget startlån og boligtilskudd. Inntektsgrensene er basert på folketrygdens grunnbeløp (G). G er for tiden 106.399,- og justeres årlig.

Husstand: 1 voksen uten barn
Bruttoinntekt: 450.000,-
Antall G: 4,2

Husstand: 2 voksne uten barn
Bruttoinntekt: 570.000,-
Antall G: 5,4

Husstand: 1 voksen med 1 barn
Bruttoinntekt: 540.000,-
Antall G: 5,1

Husstand: 2 voksne med 1 barn
Bruttoinntekt: 680.000,-
Antall G: 6,4

Husstand: 1 voksen med 2 barn
Bruttoinntekt: 600.000,-
Antall G: 5,6

Husstand: 2 voksne med 2 barn
Bruttoinntekt: 720.000,-
Antall G: 6,8

Husstand: 1 voksen med 3 barn eller flere
Bruttoinntekt: 640.000,-
Antall G: 6

Husstand: 2 voksne med 3 barn eller flere
Bruttoinntekt: 780.000,-
Antall G: 7,3

Med bruttoinntekt menes husstandens totale brutto skattbare inntekt.

Betjeningsevne og låneutmåling

Betjeningsevne

Med betjeningsevne forstås at søkerne skal disponere et beløp lik eller større enn SIFO-satsen (Statens Institutt for Forbruksforskning) for husstanden – etter at alle andre utgifter som ikke dekkes av SIFO-satsen, er betalt. Dette gjelder også renter og avdrag, både på løpende og nye lån. Ved vurdering av betjeningsevne vil det tas høyde for at søker kan betjene en høyere rente enn på innvilgelsestidspunktet for å ta høyde for renteøkninger og uforutsette inntektsbortfall som følge av for eksempel arbeidsledighet.

Låneutmåling

Utmålingen av startlånet vil variere avhengig av søkers betjeningsevne og størrelse på annen boligfinansiering, også egenkapital.

Rentevilkår og øvrige vilkår

Rentevilkår

Trondheim kommune følger Husbankens rentesatser med et administrasjonspåslag på 0,25% poeng. Det tilbys flytende rente samt fast rente med 5 eller 10 års rentebinding. For opplysning om gjeldende rentesatser, se Husbanken. Denne viser Husbankens nominelle rentesatser uten rentepåslag.

Øvrige vilkår

Kreditten har for tiden følgende vilkår:

 • Annuitetslån
 • Nedbetalingstid inntil 50 år.
 • Etablerings-/depotgebyr på 3.000,- inklusive merverdiavgift.
 • Termingebyr 60,- inklusive merverdiavgift
 • 12 terminer per år.
 • Pant i boligen innenfor kjøpesum/takst
Saksbehandlingstid
 • Saksbehandlingstiden (køen) er for tiden cirka ca. 6 måneder
 • For dokumentasjonskrav se søknadsskjemaet eller punktet under om søknad og vedlegg
 • Saksbehandlingstiden kan endre seg
Hvordan søke om startlån, søknadsskjema

Hvordan søke startlån

For hvilke vedlegg som må legges ved søknaden se nedenstående punkt om vedlegg.

Hvilke vedlegg trenger du for å søke

Vedlegg for alle søkere

 • Siste tilgjengelige skattemelding (ikke utskrift av ligning)
 • Arbeidsavtale
 • Dokumentasjon på alle løpende inntekter
  • 3 siste lønnsslipper ved arbeidsinntekt
  • Siste trygdeslipp ved trygdeinntekt både for privat og kommunal pensjon
  • Forsikringsutbetalinger, økonomisk sosialstønad, stønad til barnetilsyn, bostøtte
 • Vedtak om arbeidsavklaringspenger/overgangsstønad/foreldrepenger
 • Dokumentasjon på andre inntekter enn lønn og trygd
 • Oppdaterte nedbetalingsplaner med månedlig terminbeløp for gjeld/ kreditter. For kredittkort kan siste månedsfaktura benyttes. Dersom gjeld er innfridd, så må det dokumenteres fra kreditor. All gjeld på skattemeldingen må dokumenteres, også dersom gjeld er innfridd.

Dersom det er aktuelt

 • Vedtak om oppholdstillatelse fra UDI
 • Vergeoppnevning
 • Skriftlig fullmakt om innsyn i din søknad om boligfinansiering signert av søker, dersom annen person skal bistå deg i søknadsprosessen
 • Legeerklæring ved egen og barns sykdom, dersom du mener dette har betydning for din søknad
 • Ved behov for kommunale helse- og omsorgstjenester så må dette dokumenteres i form av en uttalelse fra ditt Helse- og velferdskontor
 • Gjeldsordningsavtale med tilhørende kreditorliste
 • For selvstendig næringsdrivende driftsregnskap siste 6 måneder

Ved barn

 • Barnetrygd
 • Stønad barnetilsyn
 • Utgifter til barnepass/SFO
 • Bidragsavtale (både for bidrag som du mottar eller betaler) samt eventuell bidragsgjeld
 • Samværsavtale barn delt omsorg

Ved refinansiering

 • Verdivurdering av bolig (også sekundærbolig) utført av eiendomsmegler, ikke eldre enn to måneder

Ved utbedring/ tilpasning

 • Prissatt kostnadsoverslag for hva utbedringen/ tilpasningen vil koste.
 • Uttalelse fra kommunens ergoterapitjeneste i saker vedrørende tilpasning
 • Ved antatt stor utbedringskostnad så må det innhentes og dokumenteres tilbud fra håndverker/ firma
 • Verdivurdering av bolig utført av eiendomsmegler, ikke eldre enn to måneder

Ved samlivsbrudd

 • Separasjons-/ skilsmissebevilling fra Fylkesmannen
 • Fordelingsavtale signert av begge parter som viser resultatet av det økonomiske oppgjøret (gjeld og egenkapital) ved samlivsbrudd og felles eid bolig.

Særlige forhold

 • Dersom det foreligger særlige forhold eller hensyn som har betydning for behandlingen av din søknad, så bør det redegjøres for dette i søknaden.
Søknadsprosess/ saksgang og klageadgang
 • Når kommunen mottar din søknad, så vil du motta et foreløpig svar der det fremgår hvor lang tid du må påregne før søknaden vil bli behandlet
 • Dersom din søknad mangler dokumentasjon, så har du en frist på cirka 4 uker på å ettersende etterspurt dokumentasjon
 • Når din søknad er behandlet får du et skriftlig vedtak med begrunnelse for enten innvilgelse eller avslag
 • Innvilgelser gjelder i 3 måneder, og kan forlenges etter avtale

Klageadgang

 • Vedtak kan påklages med en klagefrist på 3 uker fra vedtakets dato. Du kan påklage vedtaket dersom du mener vedtaket er gjort på feilaktig grunnlag, eller du har nye opplysninger som du mener bør legges til grunn ved vurderingen. Nye opplysninger må dokumenteres.
  • Klagen må være underskrevet av deg eller din verge/fullmektig.
  • Klagen tas først opp til ny vurdering. Dersom klagen ikke medfører at ditt vedtak omgjøres, så sendes klagen videre til klagenemnda i kommunen for avgjørelse.
  • Klageprosessen kan ta inntil cirka 2 måneder før det foreligger svar.
Ofte stilte spørsmål

1. Når kan jeg begynne å se etter boliger å kjøpe

Du må gjerne følge med i boligmarkedet for hva som er egnede boliger for din husstand mens søknaden din ligger i vår behandlingskø. Du må imidlertid vente med å by på boliger/ legge inn bud til etter at du har fått et vedtak om innvilgelse. Bud gis til megler som eventuelt tar kontakt med Boligfinansieringsgruppen for å få godkjent finansieringen. Er man usikker om budet vil bli akseptert av Boligfinansieringsgruppen, er det viktig å kontakte Boligfinansieringsgruppen før bud gis.

2. Hvor dyr bolig kan jeg kjøpe

Startlån er behovsprøvd og utmålingen avhenger av hvor stor betjeningsevne husstanden har for opptak av boligkreditt innenfor kommunens inntektsgrenser. Vurdering av husstandens betjeningsevne for opptak av boligkreditt er basert på en samlet vurdering av husstandens inntekter, antall barn i husstanden, størrelse på eventuell annen gjeld, eventuelle utgifter til bilhold, driftsutgifter estimert boligbehov, etter at også standard husholdningsutgifter for husstanden jamfør SIFO satser er fratrukket. Så hvor dyr bolig du kan kjøpe vil først bli klart når din søknad er ferdig behandlet. Maksimal kjøpsramme vil fremgå av vedtak om innvilgelse.

3. Kan egenkapital godtas sammen med startlån

Søkerne må påregne å benytte tilgjengelig egenkapital før startlån utmåles.

4. Kan jeg kjøpe bolig som har utbedringsbehov?

Generelt sett kan ikke boliger finansiert med startlån ha stort behov for utbedring/ oppussing. Startlånet kan i noen grad benyttes til dette dersom boligen er gammel og nedslitt, og dermed kan sies å ha et nødvendig utbedringsbehov. Nødvendig utbedring kan primært være utbedring av våtrom, bad eller kjøkken dersom disse er gamle og slitte. Utmåling av startlån til formålet avhenger av boligens behov for nødvendig utbedring samt søkers betjeningsevne for kreditt, og må godkjennes saksbehandler før du kan by på boligen.

5. Hva slags bolig kan jeg kjøpe

Du kan kjøpe både ny og brukt bolig. Dette kan være enten selveide boliger, boliger med fellesgjeld samt aksjeleiligheter. Kommunen kan stille krav om at boligen må være egnet for husstanden hva angår størrelse, pris og beliggenhet. Kommunen gir i liten grad finansiering til boliger med høy fellesgjeld.

6. Kan jeg/vi få lån?

Hvorvidt man kan få startlån betinges først av at man er i en av målgruppene (se punktet om hvem kan søke) for å kunne få startlån. Dernest er startlånet behovsprøvd, og utmåling skjer etter en samlet vurdering både av søkernes betjeningsevne for opptak av boligkreditt, antall barn i husstanden, størrelse på eventuell annen gjeld, eventuelle utgifter til bilhold samt hva som er egnet størrelse for boligbehovet. Man må ha tilstrekkelig betjeningsevne for opptak av kreditt til kjøp av bolig, etter at alle andre utgifter er trukket fra, også standard husholdningsutgifter jamfør SIFO satsene. Så hvor mye du/ dere kan få i lån vil først bli klart når søknaden er ferdig behandlet. Maksimal kjøpsramme vil fremgå av vedtak om innvilgelse.

7. Hvor mye kan jeg få i lån?

Startlånet er behovsprøvd. Gitt at søker er i en av målgruppene for å kunne få startlån, så vil utmåling av startlån avhenger av søkers betjeningsevne for kredittopptak samt størrelsen på eventuell egenkapital.

8. Kan jeg kjøpe bolig i annen kommune med startlån fra Trondheim kommune?

Du kan ikke kjøpe bolig i annen kommune ved bruk av innvilget startlån fra Trondheim kommune.

9. Kan jeg overføre mitt startlån til annen kommune enn Trondheim dersom jeg ønsker å flytte?

Dersom du har startlån fra Trondheim kommune så kan du ikke overføre startlånet ved kjøp av bolig i annen kommune. Startlånet må i så fall innfris.

11. Når du har kjøpt bolig og har løpende startlån

Når du har kjøpt bolig er det kommunens kredittforvalter Intrum som tar seg av utbetaling av startlån, oppfølging av løpende startlån, henvendelser vedrørende betalingslettelser, inkasso, samt besvarer generelle spørsmål om startlånet. Du kan få svar på mange av disse spørsmålene ved å logge deg på Min side hos Intrum. Du kan også se vår informasjon under punktet Dersom du har startlån fra før.

Lover og retningslinjer

Startlånsordningen reguleres av

Nyttige linker

Informasjon om startlånsordningen Husbankens nettsider.

Kontakt oss

Alle henvendelser som gjelder boligfinansiering besvares på følgende telefonnummer:

Telefon: 94 84 79 47
Telefontid: Mandag-fredag 10.00-14.00, unntatt tirsdager 11.00-14.00.
Epostadresse: bofin@trondheim.kommune.no.

Postadresse:

Trondheim kommune
Boligfinansiering
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim.

Denne adressen gjelder også for klager.

Startlån til utbedring og tilpasning av bolig

Dersom du har har vanskeligheter med å få boliglån til nødvendig utbedring av boligen din, så kan du søke kommunen om startlån til formålet. Du kan også søke om startlån til tilpasning av boligen din, for å kunne bli boende i boligen lengst mulig.

Hva kan du søke om
 • Det gis startlån kun til nødvendig utbedring av boligen, ikke til oppussing, eller normalt vedlikehold
 • Det gis startlån til tilpasning av bolig, slik at personer med nedsatt funksjonsevne kan bli boende lengst mulig i sin bolig.
Hvordan søke - søknadsskjema
 • Søknad om startlån til utbedring og tilpasning er behovsprøvd med samme vurderingskriterier som ved kjøp av bolig, både når det gjelder målgrupper, inntektsgrenser og betjeningsevne for kreditt. For søknadsprosess se derfor punktet om startlån til kjøp av bolig.
 • Saksbehandlingstiden (ventetiden) er den samme som ved kjøp av bolig.

Startlån for å beholde bolig

Husstander som på grunn av gjeldsproblemer eller permanent inntektsnedgang har vanskeligheter med å betale sine boligforpliktelser og derfor står i fare for å måtte selge sin bolig, kan søke om startlån til refinansiering.

Hvordan søke - søknadsskjema
 • Søknad om startlån til refinansiering er behovsprøvd med samme vurderingskriterier som ved kjøp av bolig, både når det gjelder målgrupper, inntektsgrenser og betjeningsevne for kreditt. For søknadsprosess se derfor punktet om startlån til kjøp av bolig.
 • Søker må eie bolig for å kunne få innvilget startlån til refinansiering, slik at kommunen får pantesikkerhet for startlånet.
 • Ved tildeling av startlån til refinansiering skal det legges avgjørende vekt på husstandens behov for å beholde boligen ut fra særskilte helsemessige forhold og/ eller barns spesielle behov.
 • Det innvilges ikke refinansiering dersom husstandens totale gjeldsmengde er større enn 90% av markedsverdien på boligen.
 • Refinansiering gis bare én gang.
 • Saksbehandlingstiden (ventetiden) er den samme som ved kjøp av bolig.

For deg som har startlån fra før

Har du allerede startlån fra Trondheim kommune så finner du her informasjon om hvordan søke om nytt startlån og/ eller boligtilskudd til ny bolig, hvordan søke om å ta over startlånet alene (endring av kredittakeransvar), hvordan søke om prioritetsvikelse ved opptak av kreditt i annen bank, hvordan søke om betalingslettelser samt generell informasjon om tilbakebetaling og lånevilkår.

Søknad om nytt startlån og boligtilskudd til ny bolig
 • Du kan søke om nytt startlån og boligtilskudd til ny bolig med beliggenhet i Trondheim kommune.
 • Søknad om ny finansiering er behovsprøvd med samme vurderingskriterier som ved kjøp av bolig, både når det gjelder målgrupper, inntektsgrenser og betjeningsevne for kreditt. For søknadsprosess se derfor punktet om startlån til kjøp av bolig.
 • Behov for ny bolig betyr dermed at du må søke om boligfinansiering på nytt.
 • Det vil bli vurdert om husstanden fortsatt har behov for nytt startlån og/ eller boligtilskudd ved kjøp av ny bolig, eller om boligkjøpet heller primært kan finansieres med bankfinansiering eller egenkapital.
 • Til orientering så tilbyr Trondheim kommune ikke mellomfinansiering. Du må derfor søke banker om mellomfinansiering.
 • Saksbehandlingstiden (ventetiden) er den samme som ved kjøp av bolig.
Søknad om å ta over startlånet alene (endring av kredittakeransvar)
 • Du kan søke om å ta over startlånet alene (endring av kredittakeransvar) ved samlivsbrudd, når en av kredittakerne ønsker å ta over boligen og kredittansvaret alene. Boliglån/ startlån er ofte gitt med bakgrunn i to inntekter, og det kan være vanskelig å betjene boliglånet/ startlånet alene.
 • Søknad om endring av kredittakeransvar er behovsprøvd med samme vurderingskriterier som ved kjøp av bolig, både når det gjelder målgrupper, inntektsgrenser og betjeningsevne for kreditt.
 • For søknadsprosess se derfor punktet om startlån til kjøp av bolig.
 • Saksbehandlingstiden (ventetiden) er cirka 4 uker, regnet fra tidspunktet for fullt dokumentert søknad. Dersom det også søkes om nytt startlån til utkjøp av medlåntaker i tillegg til å ta over løpende startlån. så er saksbehandlingstiden (ventetiden) som ved søknader om startlån til kjøp av bolig.
Søknad om endring av pantesikkerhet ved opptak av kreditt i annen bank (prioritetsvikelse)
 • Trondheim kommune som panthaver godtar som hovedregel ikke dårligere sikkerhet for sine startlån/ og eller boligtilskudd ved opplåning i annen bank. Kommunen viker derfor ikke prioritet bortsett fra når du ønsker å flytte ditt eksisterende boliglån til en ny bank uten å foreta opplåning, slik at den nye bankens pantebeløp ikke øker.
 • Unntak kan gjøres dersom årsaken til prioritetsvikelsen gjelder nødvendig utbedring som øker boligens verdi, forutsatt at kommunens pantesikkerhet i boligen ikke forverres.
 • Det gis ikke prioritetsvikelse dersom du ønsker å låne opp i banken din til formålene refinansiering, billån samt generell oppussing.
 • Søknad sendes til vårt epostmottak bofin@trondheim.kommune.no vedlagt skattemelding, siste lønnsslipp, oppdatert verdivurdering bolig, kostnadsoverslag for nødvendig utbedring samt at du oppgir en begrunnelse for søknaden.
 • Saksbehandlingstiden (ventetiden) er fra cirka 2-4 uker.

For mer informasjon om prioritetsvikelse og tinglysing se Kartverkets sider.

Søknad om betalingslettelser
 • Dersom du opplever midlertidig inntektsnedgang og/ eller dersom du får uforutsette utgifter som gjør at du ikke får til å betale startlånet ditt som ordinært, så kan du for en periode søke om betalingslettelse for startlånet ditt. Du må minimum påregne å betale renter på startlånet.
 • Søknad om betalingslettelser sendes til kommunens kredittforvalter Intrum gjennom nettsiden til Intrum på Min side Intrum. Du kan alternativt sende søknad på epost til laaneadm@intrum.com. Du kan også kontakte kundeservice hos Intrum låneadministrasjon på 73 54 23 20.
Tilbakebetaling og rentevilkår
 • Intrum AS er Trondheim kommune sin kredittforvalter, og håndterer oppfølgingen av kommunens løpende portefølje av startlån og boligtilskudd. Dette betyr at Intrum tar seg av utbetaling av startlån og boligtilskudd fra kommunen når du har kjøpt bolig, fakturering og purring, inkasso samt besvarer generelle spørsmål om startlån og boligtilskudd.
 • Intrum kan kontaktes for spørsmål om følgende:
  • Avtale om overgang mellom fast og flytende rente
  • Overkurs og underkurs på startlån med fastrente
  • Kortere nedbetalingstid på startlånet
  • Innfrielse og ekstraordinær innbetaling på startlånet
 • Du kan kontakte Intrum låneadministrasjonen på telefon 73 54 23 20, e-post laaneadm@intrum.com, eller via pålogging på Min Side hos Intrum.
 • Trondheim kommune følger Husbankens rentesatser med et påslag på 0,25 % på alle lån gitt etter 01.01.2006. For opplysninger om rentesatser, se Husbankens renteoversikt. Oversikten viser Husbankens nominelle rentesatser uten rentepåslag.
 • Dersom du har startlån som er innvilget med 5 eller 10 års fastrente, så vil du om lag 2 måneder før utløp av fastrenteavtalen motta brev fra Intrum med nytt tilbud om 5 års fastrente. Du må aktivt benytte deg av tilbudet, ellers vil ditt startlån automatisk gå over til gjeldende rentetilbud for flytende rente. Dersom du har flytende rente på ditt startlån, så kan du når som helst i startlånets løpetid velge å binde renten på startlånet i 5 eller 10 år.

Boligtilskudd

Les mer om boligtilskudd

Sist oppdatert: 03.11.2021

A03-P1-EPI001