Boligtilskudd

Boligtilskudd til kjøp, utbedring og refinansiering

Boligtilskuddet skal sammen med annen boligfinansiering bidra til å skaffe og sikre varige og egnede boligløsninger for søkere med varig lav inntekt. Tilskuddsordningen skal være et supplement til startlånsordningen og det ordinære bankmarkedet.

Hva kan du søke om
 • Boligtilskudd kan gis til kjøp av bolig, nødvendig utbedring av bolig, tilpasning av bolig samt refinansiering.
 • Tildeling av boligtilskudd er strengt økonomisk behovsprøvd.
 • Søkere må påregne å benytte sin betjeningsevne for opptak av kreditt fullt ut samt også eventuell egenkapital, før tilskudd vurderes gitt til søknadsformålet.
Hvem kan søke

Søkere som er i målgruppen for boligtilskudd

 • Søkere med varlig lave inntekter (trygdeinntekter og pensjonsinntekter)
 • Husstander der noen har nedsatt funksjonsevne
Krav til søker
 • Søkere må være over 18 år, ha gyldig oppholdstillatelse og varig bosetting i Norge samt ha mottatt siste års skattemelding
 • Ektefeller, samboere og registrerte partnere skal søke sammen. Venner eller andre familiemedlemmer kan ikke søke sammen
 • Søkere må ha varig lav inntekt
Inntektsgrenser og økonomiske forhold

Kommunen har øvre grenser for brutto årsinntekt for å få innvilget startlån og boligtilskudd. Inntektsgrensene er basert på folketrygdens grunnbeløp (G). G er for tiden 106.399,- og justeres årlig.

Husstand: 1 voksen uten barn
Bruttoinntekt: 450.000,-
Antall G: 4,2

Husstand: 2 voksne uten barn
Bruttoinntekt: 570.000,-
Antall G: 5,4

Husstand: 1 voksen med 1 barn
Bruttoinntekt: 540.000,-
Antall G: 5,1

Husstand: 2 voksne med 1 barn
Bruttoinntekt: 680.000,-
Antall G: 6,4

Husstand: 1 voksen med 2 barn
Bruttoinntekt: 600.000,-
Antall G: 5,6

Husstand: 2 voksne med 2 barn
Bruttoinntekt: 720.000,-
Antall G: 6,8

Husstand: 1 voksen med 3 barn eller flere
Bruttoinntekt: 640.000,-
Antall G: 6

Husstand: 2 voksne med 3 barn eller flere
Bruttoinntekt: 780.000,-
Antall G: 7,3

Med bruttoinntekt menes husstandens totale brutto skattbare inntekt.

 • Søkerne må ha varig lav inntekt, for eksempel uførepensjon, alderspensjon og etterlattepensjon, og/ eller være særlig vanskeligstilt uten tilstrekkelige økonomiske midler til å kunne betjene nødvendige lån til formålet.
 • Det er en forutsetning at lånemulighetene blir utnyttet fullt ut og så langt søkerne har betjeningsevne, se forskrift om startlån fra Husbanken.
 • Hvis boligtilskudd gis sammen med startlån, er det en forutsetning at søker fyller kriteriene i forskriften for startlån samt retningslinjene for startlån vedtatt i Bystyret 26.10.2017, når det innvilges boligtilskudd.
 • Boligtilskudd kan ikke innvilges for å kompensere for kortsiktig gjeld og/eller bilhold som av kommunen ikke vurderes som nødvendig. Husstander med funksjonshemmet medlem som påføres merkostnader for å gjøre boligen egnet og som ikke har betjeningsevne for tilstrekkelig lån til de totale kostnadene, kan boligtilskudd til tilpasning innvilges.

Hvis husstanden har tilstrekkelig egne oppsparte midler til å finansiere boligen med lån eller dekke utbedrings-/tilpasningskostnadene med egne oppsparte midler, kan søknaden om tilskudd bli avslått eller tilskuddet bli redusert

Vilkår boligtilskudd
 • Boligtilskuddet er å regne som gjeld da kommunen tar pantesikkerhet i søkers bolig for boligtilskuddet innenfor kjøpesum/ markedsverdi
 • Boligtilskudd til etablering er et rente og avdragsfritt lån. Ved salg av bolig skal tilskuddet innfris i sin helhet.
 • Etablerings-/depotgebyr på kr 3.000,- inklusive merverdiavgift.
Saksbehandlingstid
 • Saksbehandlingstiden (køen) er for tiden ca. 6 måneder.
 • For dokumentasjonskrav se punktet under om søknad og vedlegg
Hvordan søke om boligtilskudd - søknadsskjema

Du kan søke om boligtilskudd

 1. Søknader sendes elektronisk ved å bruke elektronisk søknad på Husbankens nettside.

Din søknad vil bli sendt til den kommunen du ønsker å kjøpe bolig i.

Hvilke vedlegg trenger du for å søke

Vedlegg for alle søkere

 • Siste tilgjengelige skattemelding (ikke utskrift av ligning)
 • Arbeidsavtale
 • Dokumentasjon på alle løpende inntekter
  • 3 siste lønnsslipper ved arbeidsinntekt
  • Siste trygdeslipp ved trygdeinntekt både for privat og kommunal pensjon
  • Forsikringsutbetalinger, økonomisk sosialstønad, stønad til barnetilsyn, bostøtte
 • Vedtak om arbeidsavklaringspenger/ overgangsstønad/ foreldrepenge
 • Oppdaterte nedbetalingsplaner med månedlig terminbeløp for gjeld/ kreditter. For kredittkort kan siste månedsfaktura benyttes. Dersom gjeld er innfridd, så må det dokumenteres fra kreditor. All gjeld på skattemeldingen må dokumenteres, også dersom gjeld er innfridd.

Dersom det er aktuelt

 • Vedtak om oppholdstillatelse fra UDI
 • Vergeoppnevning
 • Skriftlig fullmakt om innsyn i din søknad om boligfinansiering signert av søker, dersom annen person skal bistå deg i søknadsprosessen
 • Legeerklæring ved egen og barns sykdom, dersom du mener dette har betydning for din søknad
 • Ved behov for kommunale helse- og omsorgstjenester så må dette dokumenteres i form av en uttalelse fra ditt Helse- og velferdskontor
 • Gjeldsordningsavtale med tilhørende kreditorliste
 • For selvstendig næringsdrivende driftsregnskap siste 6 måneder.

Ved barn

 • Barnetrygd
 • Stønad barnetilsyn
 • Utgifter til barnepass/SFO
 • Bidragsavtale (både for bidrag som du mottar eller betaler) samt eventuell bidragsgjeld
 • Samværsavtale barn delt omsorg

Ved refinansiering

 • Verdivurdering av bolig (også sekundærbolig) utført av eiendomsmegler, ikke eldre enn to måneder

Ved utbedring/ tilpasning

 • Prissatt kostnadsoverslag for hva utbedringen/ tilpasningen vil koste.
 • Uttalelse fra kommunens ergoterapitjeneste i saker vedrørende tilpasning
 • Ved antatt stor utbedringskostnad så må det innhentes og dokumenteres tilbud fra håndverker/ firma
 • Verdivurdering av bolig utført av eiendomsmegler, ikke eldre enn to måneder

Ved samlivsbrudd

 • Separasjons-/ skilsmissebevilling fra Fylkesmannen
 • Fordelingsavtale signert av begge parter som viser resultatet av det økonomiske oppgjøret (gjeld og egenkapital) ved samlivsbrudd og felles eid bolig.

Særlige forhold

 • Dersom det foreligger særlige forhold eller hensyn som har betydning for behandlingen av din søknad, så bør det redegjøres for dette i søknaden.
Søknadsprosess/saksgang og klageadgang
 • Når kommunen mottar din søknad, så vil du motta et foreløpig svar der det fremgår hvor lang tid du må påregne før søknaden vil bli behandlet
 • Dersom din søknad mangler dokumentasjon, så har du en frist på cirka 4 uker på å ettersende etterspurt dokumentasjon
 • Når din søknad er behandlet får du et skriftlig vedtak med begrunnelse for enten innvilgelse eller avslag
 • Innvilgelser gjelder i 3 mnd., og kan forlenges etter avtale

Klageadgang

Vedtak kan påklages med en klagefrist på 3 uker fra vedtakets dato. Du kan påklage vedtaket dersom du mener vedtaket er gjort på feilaktig grunnlag, eller du har nye opplysninger som du mener bør legges til grunn ved vurderingen. Nye opplysninger må dokumenteres.

 • Klagen må være underskrevet av deg eller din verge/fullmektig.
 • Klagen tas først opp til ny vurdering. Dersom klagen ikke medfører at ditt vedtak omgjøres, så sendes klagen videre til klagenemnda i kommunen for avgjørelse.
 • Klageprosessen kan ta inntil ca. 2 måneder før det foreligger svar.
Ofte stilte spørsmål

1. Er jeg i målgruppen for å få boligtilskudd?

 • Søkere må ha varig lav inntekt så som trygdeinntekter eller pensjonsinntekter for å være i målgruppen for boligtilskuddet.
 • Husstander med funksjonshemmet medlem er også i målgruppen for boligtilskudd til tilpasning av bolig (se eget punkt), slik at personer med funksjonsnedsettelse kan få tilpasset sin bolig slik at den blir egnet å bo i lengst mulig.

2. Hva kan jeg få boligtilskudd til?

Du kan søke om boligtilskudd til kjøp, nødvendig utbedring, refinansiering og tilpasning (se egen side)

3. Hvor mye kan jeg få i boligtilskudd?

 • Utmåling av boligtilskudd er strengt økonomisk behovsprøvd, siden kommunen disponerer begrenset med tilskuddsmidler.
 • Utmåling av boligtilskudd avhenger av størrelsen på resten av finansieringen til formålet det søkes om.
 • Utmåling skjer etter en vurdering der søker hovedsaklig må påregne å bruke egne midler samt sin betjeningsevne for opptak av kreditt fullt ut, før tilskudd vurderes gitt.

4. Hvor dyr bolig kan jeg kjøpe dersom jeg får innvilget boligtilskudd?

 • I saker der boligtilskudd innvilges til kjøp av bolig så stiller kommunen krav om at boligen som kjøpes skal være nøktern og egnet for husstanden, hva gjelder størrelse, pris og beliggenhet.
 • Størrelse på maksimal kjøpesum og sammensetning av boligfinansiering bestående av startlån og boligtilskudd, vil først bli klart når din søknad er ferdig behandlet.

5. Hva slags bolig kan jeg kjøpe?

 • Du kan kjøpe både ny og brukt bolig.
 • Dette kan være enten selveide boliger, boliger med fellesgjeld samt aksjeleiligheter.
 • Ved tildeling av boligtilskudd så stiller kommunen krav om at boligen må være nøktern og egnet for husstanden hva angår størrelse, pris og beliggenhet.
 • Dersom søker ønsker å kjøpe bolig med høy fellesgjeld og/ eller høy månedlig felleskostnad (husleie) så må kommunen gjøre konkrete beregninger i hvert tilfelle, for om boligen kan kjøpes.

6. Kan jeg kjøpe bolig i annen kommune med boligtilskudd fra Trondheim kommune?

Du kan ikke kjøpe bolig i annen kommune ved bruk av innvilget boligtilskudd fra Trondheim kommune.

7. Kan jeg overføre mitt boligtilskudd til annen kommune enn Trondheim dersom jeg har boligtilskudd fra før?

Dersom du allerede har boligtilskudd fra Trondheim kommune så kan du ikke overføre boligtilskuddet ved kjøp av ny bolig i annen kommune. Boligtilskuddet må i så fall innfris.

8. Når du har kjøpt bolig og allerede har løpende boligtilskudd

 • Når du har kjøpt bolig er det kommunens kredittforvalter Lindorff som tar seg av utbetaling av startlån og boligtilskudd, oppfølging av løpende startlån og boligtilskudd, henvendelser vedrørende betalingslettelser, inkasso, samt besvarer generelle spørsmål om startlånet.
 • Du kan få svar på mange av disse spørsmålene ved å logge deg på Min side hos Lindorff. Du kan også se vår informasjon under punktet Dersom du har startlån fra før
Lover og retningslinjer

Ordningen med boligtilskudd reguleres av Trondheim kommunes gjeldende retningslinjer for behandling av søknader om boligtilskudd, vedtatt av Bystyret 14.06.2012

Nyttige linker

Informasjon om boligtilskudd på Husbankens nettsider

Kontakt oss

Alle henvendelser som gjelder boligfinansiering besvares på følgende telefonnummer:

Telefon: 94 84 79 47
Telefontid: mandag-fredag kl. 10.00-14.00, unntatt tirsdager kl. 11.00-14.00.

Epostadresse: bofin@trondheim.kommune.no.

Postadresse:
Trondheim kommune, Boligfinansiering
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim

Denne adressen gjelder også for klager.

Tilskudd til utredning og prosjektering

Formålet med tilskuddet er å få utredet og kartlagt muligheter og begrensninger som finnes når det gjelder tilpasning av din eksisterende eide bolig, slik at det oppnås gode varige løsninger til nøkterne kostnader.

Hva kan du søke om?

Tilskudd til utredning og prosjektering kan benyttes til å kartlegge følgende forhold:

 • muligheter og begrensninger i eksisterende bolig
 • uteområder og atkomst
 • tilgjengelighet inne
 • arealbehov
 • innredning og brukbarhet
 • om bruker har økonomi til å finansiere tilpasningen selv, eller om det er behov for lån og/eller tilskudd fra kommunen
Økonomiske forhold
 • Tilskuddet er ikke økonomisk behovsprøvd, og det tas ikke pant i bolig.
 • Tilskuddet kan gis kun en gang per bolig. Ved knapphet på midler vil husstander med barn med nedsatt funksjonsevne prioriteres, og/ eller tilskuddet bli økonomisk behovsprøvd.
Hvem kan søke
 • Tilskudd kan gis når noen i husstanden har nedsatt funksjonsevne, og har behov for profesjonell hjelp til utredning og prosjektering av for eksempel arkitekt i forkant av eventuell tilpasning eller ombygging av sin bolig.
Hvordan søke - søknadsskjema
Nyttige linker

Informasjon om tilskudd til utredning og prosjektering på Husbankens nettsider.

Boligtilskudd til tilpasning av bolig

Dersom du har behov for å tilpasse boligen din slik at den blir egnet å bo i lengst mulig, så kan du søke om boligtilskudd til tilpasning.

Boligtilskuddet skal sammen med annen boligfinansiering bidra til å skaffe og sikre varige og egnede boligløsninger for søkere med varig lav inntekt. Tilskuddsordningen skal være et supplement til startlånsordningen og det ordinære bankmarkedet.

Hva kan du søke om
 • Det kan gis tilskudd til både enkle tiltak for å bedre adkomsten til boligen og til større ombygginger for å tilrettelegge boligen.
Økonomiske forhold
 • Tildeling av boligtilskudd til tilpasning er økonomisk behovsprøvd, hovedsaklig med samme vurderingskriterier som for boligtilskudd til kjøp, utbedring og refinansiering, både når det gjelder målgrupper, inntektsgrenser og betjeningsevne for kreditt.
Hvem kan søke - målgrupper
 • Tilskuddet skal forvaltes slik at prioriterte målgrupper og de med størst behov prioriteres i henhold til nedenstående nøkkel fastsatt av Husbanken (jamfør Husbankens veileder om tilpasning):
  1. Familier med funksjonshemmede barn og foreliggende behov
  2. Husstander med foreliggende behov og svak økonomi
  3. Husstander med foreliggende behov og normal/ god økonomi
  4. Husstander som ønsker å tilrettelegge for fremtidig behov
Hvordan søke - søknadsskjema
Nyttige linker

Informasjon om boligtilskudd til tilpasning på Husbankens nettsider

Startlån

Du kan lese mer om startlån her

Sist oppdatert: 08.10.2021

A03-P1-EPI001