Bo- og omsorgstilbud for enslige mindreårige flyktninger i Trondheim

Person som står i vannkanten

EM bosetting

EM har egne saksbehandlere som sammen med bosettingskoordinator planlegger og har et overordnet ansvar for bosettingen av enslige mindreårige flyktninger i Trondheim. For alle enslige mindreårige fattes det vedtak om hjelpetiltak etter Lov om barneverntjenester, og saksbehandlere følger opp barna fra de bosettes og til de avsluttes i barnevernet. Barnevernsvedtakene beskriver hvilke bo - og omsorgstilbud den enkelte skal ha i Trondheim.

Vi kartlegger barnets behov og og fatter vedtak om innhold og varighet i hjelpetilbudet til den enkelte enslige mindreårige.

Samarbeid med HVK og NAV: EM barnevern samarbeider med HVK og NAV i faste møter for å sikre overganger for EM ungdommer til voksentjenester og økonomisk støtte i NAV. For EM under 18 år er det viktig å snarlig kartlegge behov for helsetjenester i samarbeid med habiliteringstjenester i BFT.

Opal oppfølging og kvalifisering

Om Opal oppfølging

Opal oppfølging har ansvar for miljøterapeutisk støtte og veiledning i egen bolig for enslige mindreårige som først har vært i andre tiltak og kommer fra fosterhjem, institusjon eller bofellesskap. Dette er ungdommer i alderen 17-20 (23) år som er i stand til å ivareta eget liv i selvstendig bolig og som trenger miljøterapeutisk tiltak etter Barnevernloven § 4-4.2 jf § 3-4. Ungdommene tilbys oppfølging ut i fra individuelle behov som beskrives i en tiltaksplan. Det er ungdommens behov som bestemmer omfang og innhold i oppfølging. Dette varierer i løpet av tiden i Opal.

Om Opal kvalifisering

Opal kvalifisering har ansvaret for åpen base og oppfølging av ungdommer på ettervern. Åpen base er et lavterskeltilbud hvor ungdommene kan stikke innom for en prat og en kopp te, men også et sted hvor de kan får bistand og veiledning på praktiske ting som å søke jobb, lete bolig, nettbank, søke opphold, og andre praktiske oppgaver. Ungdommer som er i en avsluttende selvstendig fase får sitt ettervernstilbud fra kvalifiseringsteamet og kan stikke innom åpen base for bistand.

Hva er oppdraget vårt?

Vår oppgave er på en god måte å engasjere oss i hver ungdom som har tiltak hos oss slik at de vokser og mestrer sitt begynnende voksenliv. Vi ønsker at hver enkelt ungdom skal være den ressursen som unge mennesker er i et samfunn - slik at Trondheim by blir et enda mer ressurssterkt og mangfoldig samfunn. Ungdommene våre kommer fra mange land og verdensdeler. De kommer med sine historier. De kommer med et håp om en fremtid – en fremtid hvor de vil få oppfylt sine drømmer. De ønsker seg et godt liv. I Opal ønsker vi at ungdommene skal nå sine mål og få oppfylt sine drømmer. Vi ønsker at de får gode liv og vi skal bidra til at ungdommene er best mulig rustet videre i livet. Vi vil være med å gjøre en forskjell.

Miljøterapi i Opal

Vi i Opal oppfølging og kvalifisering jobber sammen med en ungdom ut i fra ungdommens mål i tiltaksplanen, som er skreddersydd for hver enkelt ungdom. Noen ungdommer kan ha behov for oppfølging og bistand med fysisk eller psykisk helse, andre kan ha behov for hjelp til å styre økonomien sin, selv mens andre igjen trenger voksne som kan støtte og bidra til mestring av skolehverdagen. Våre ansatte jobber turnus og er ofte på hjemmebesøk på kveld/helg og kan være med på skolemøter og andre møter med offentlige instanser på dagtid. Vårt miljøterapeutiske arbeid er forankret i traumebevisst omsorg, der vi har fokus på trygghet, relasjon og mestring, som henger tett sammen med vårt overordnede mål om å gjøre ungdommene våre best mulig rustet for videre liv.

Kontakt

Beate Bjørkås, fungerende avdelingsleder, telefon 91 11 24 51

Ragnhild Vangen, teamleder, telefon 47 62 05 83

EM bofellesskap og Innsatsteam

Om boligene våre

I vår avdeling har vi 2 bofellesskap med heldøgns omsorg av voksen. Alle ungdommene som bor i husene har vedtak fra barnevernet. Disse husene er:

Emilie Kroghs vei bofellesskap som ligger på Byåsen. Det er et stort hus med 6 selvstendige leiligheter der ungdommer i alderen 16-19 år bor. Disse leilighetene har eget kjøkken, bad og noen har også egne soverom. På huset finnes det to fellesstuer til aktivitet som ungdommen kan disponerer, samt et felles kjøkken. Ungdommen har fullt livsopphold når de plasseres i bofellesskapet som betyr at de skal håndtere hele sin økonomi selv. Ungdommene skal være i stand til å bo alene, men har fortsatt behov for heldøgns støtte, veiledning og tilrettelegging for videre utvikling innen ulike livsområder.

EKV bofellesskap

Ole Øisangs vei bofellesskap er lokalisert på Heimdal. Bofellesskapet består av en stor enebolig som også er tilknyttet et mindre hus med to treningshybler. Det er plass til 6 ungdommer inne på huset i alderen 14-18 år og 2 ungdommer i alderen 17-19 år på treningshyblene. Disse hyblene er tenkt som selvstendig botrening i en trygg overgang for ungdommene på vei ut av bofellesskapet. Ole Øisangs vei er et bofellesskap for ungdommer med større omsorgsbehov enn de andre husene i kommunen hvor det også kan plasseres søsken. Noen ungdommer får utbetalt hele sitt livsopphold, mens andre disponerer deler av økonomien selv sammen med voksne. Dette avhenger av alder og modenhet.

bilde rabita bofellesskap

Hvem får hjelp?

I bofellesskapene er målgruppen enslige mindreårige flyktninger i alderen 14 til 19 år. Vi gir et tilbud til enslige mindreårige flyktninger fra ulike opprinnelsesland. Her plasseres både jenter og gutter. Tilbudet er rettet mot barn og unge som har et omsorgsbehov, hvor de trenger støtte, veiledning og tilrettelegging for videre utvikling, samt at de trenger å få et stødig grunnlag for å kunne starte sin bearbeidelse av tidligere hendelser og traumer.

Om innsatsteamet

Innsatsteam er et miljøterapeutisk tverrfaglig team med bred kompetanse innen blant annet psykisk helse og rus som skal i korte eller lengre perioder være et faglig sikkerhetsnett for enslige mindreårige flyktninger. De kan bistå i akutte situasjoner som oppstår og sikre en døgnkontinuerlig kontakt overfor alle ungdom som enheten har ansvar for, inkludert de som bor på egne hybler.

Innsatsteamet skal ikke være en tjeneste som erstatter andre ordinære tilbud som eks. Uteseksjon, Barnevernvakta, Politi og ulike helsetjenester m.m.

Innsatsteamet kan ta på seg oppdrag fra andre enheter eller kommuner ved bestilling. Se bestilling av tjenester fra BFT Omsorgsenheten.

Se mer om Innsatsteam

Hva er oppdraget vårt?

Alle ungdommer som bosettes i Trondheim kommune skal den første tiden bo i et bofellesskap med heldøgns omsorg. Det kan være at botiden her vil variere fra 3 måneder til flere år alt etter behov. Hovedmålsettingen med botiden er å kartlegge behov og å gjøre ungdommen i stand til å bo på en hybel, i en leilighet for seg selv eller hos husvert. Dette innebærer at ungdommene skal bli selvstendig på ulike områder i livet. Ut ifra hvilke behov ungdommen har utarbeides det en individuell handlingsplan som gjenspeiler tiltaksplanen som lages av barnevernet. En kartlegging av ungdommens behov vil pågå under hele oppholdet, parallelt med tiltak etter den individuelle planen. På denne måten skaffer de ansatte seg en oversikt over ungdommens fysiske og psykiske helse, og kan sammen med andre instanser finne det hjelpetilbudet som passer ungdommen best. Vi har et mål om at ungdommene skal integreres i det norske samfunnet gjennom blant annet skole og/eller jobb og at ungdommene opparbeider et trygt og godt nettverk som skal trygge de etter utflytting. Ungdommene møter trygge og kompetente voksne som har fokus på å knytte fortid, nåtid og framtid sammen ut i fra et traumebevisst perspektiv. Bofellesskapene har en forutsigbar struktur som danner grunnlaget for det miljøterapeutiske arbeidet i forhold til målgruppen.

Miljøterapi i bofellesskapene

Miljøterapi ser vi som en gjennomtenkt og systematisk tilretteleggelse av miljøets, menneskelige og materielle ressurser for å fremme optimale muligheter for utvikling. Vi vektlegger trygge rammer, oversiktlig struktur, forutsigbare grenser, respons og stimulerende utfordringer. Viktig å bevisstgjøre og forklare ungdommene ulike situasjoner de kommer opp i, få de til å reflektere over egne handlinger og væremåte og eventuelt hva som skaper frustrasjon og usikkerhet hos de. Vi tror dette gir grobunn for læring og det å tilegne seg gode samhandlingsferdigheter. Endringsarbeidet hos det enkelte barn skjer ved felles og gjensidig påvirkning, eller individuelt rettet i ”øyeblikkene”, eller mer systematisk rettet – ved fellesaktiviteter, møter, handlingsplaner osv. For å fremme vekst varierer vi ut i fra behov mellom nærhet og distanse, avhengig og selvstendig, beskyttelse og utfordring. Dette gjøres gjennom en systematisk nedtrapping av bistand fra personalet i boperioden.

Erik Larsen (2004) beskriver at ”miljøterapi kan forstås som et arbeid som handler om å legge til rette eller organisere slik at forandring og utvikling blir mulig”. Dette krever et differensiert tilrettelagt miljøterapeutiske arbeid i bofellesskapet. Ungdommene er ingen homogen gruppe barn og unge. De har til felles at de er i landet uten noen med foreldreansvar og at de har opplevd hendelser i sin barndom som har bidratt til ulik grad av traumer. Men, disse traumene kommer til uttrykk på ulikt vis, som må møtes på forskjellige måter innenfor de samme trygge rammene.

Kontakt

Ann Elin Dalåmomo, avdelingsleder EM bofellesskap og Innsatsteam, telefon 91 76 00 36

Anniken Johansen, teamleder EKV vei bofellesskap, telefon 46 87 31 20

Nina O. Skjelbred, teamleder Ole Øisangs vei Bofellesskap, telefon 91 16 87 89

Espen Wågheim, teamleder Innsatsteam, telefon 47 68 04 58

Marte Flønes, teamleder Innsatsteam, telefon 48 02 69 27

Hvem er de enslige mindreårige flyktninger som kommer til Norge og hva slags bakgrunn har de?

En enslig mindreårig flyktning er en fellesbetegnelse på en person som kommer til Norge, uten foreldre eller annen foresatt i Norge, og er under 18 år. De fleste kommer fra Afghanistan, Eritrea og Somalia. 8 av 10 er gutter og majoriteten er mellom 14-18 år.

De som har fått opphold i Norge får såkalt bosetting og i Trondheim kommune er det barnevernet som tar ansvaret for de etter Lov om barneverntjenester. Avdelingen følger opp barna fra de bosettes og til de avsluttes i barnevernet. Det er per 2020 120 enslige mindreårige som får en eller annen type støtte/hjelp av Trondheim kommune. I 2016 ble det bosatt 123 ungdommer til kommunen og i 2018 14 ungdommer. Lave ankomsttall til Norge gjør at det vil bli bosatt mellom 5-10 ungdommer årlig fremover.

De enslige mindreårige som kommer til Norge representerer stor variasjonsbredde. De kommer fra ulike land, folkegrupper, religioner, kulturer og snakker forskjellige språk. Ungdommen har ulik sosial og økonomisk bakgrunn. Noen har så vidt gått på skole og har dårlige lese- og skriveferdigheter, mens andre er godt kvalifiserte.

De enslige mindreårige kommer som oftest fra krig, forfølgelse og vanskelige leveforhold. Ungdommen har som oftest flyktet alene og må ha håndtert de utfordringer en slik reise innebærer. For å komme seg til Norge har de måttet få hjelp fra noen både økonomisk og praktisk. De fleste vil være skyldige penger til slekt eller andre "bakmenn" for sin reise til Norge. Ungdommen vil i liten grad ha med seg økonomiske midler når de kommer til landet.

Ønsker du å bli frivillig, være husvert eller fosterhjem for en enslig mindreårig?

Røde kors vennefamilie

Bufetat fosterhjem

Husvert - hva innebærer det?

Som husvert leier du ut en del av boligen din til en enslig mindreårig flyktning, og deltar i oppfølginga av ungdommen. En husvert bør ha interesse, tid og engasjement for ungdom. Hvis du ønsker å gjøre en forskjell i livet til en enslig mindreårig flyktning og bidra til å inkludere og integrere vedkommende i lokalsamfunnet, er det et godt utgangspunkt.

Husverten skal bidra til å skape trygghet og trivsel i bosituasjonen for ungdommen, og gjerne la den unge leieboeren bli kjent med familielivet sitt. Hjelp gjerne ungdommen til å bli kjent i Trondheim, få nye erfaringer, delta i samfunnslivet og bli trygg på nye arenaer. Ved å bo hos en norsk familie kan han eller hun få trening i å snakke norsk og lære seg nye ord og begreper. Oppdraget som husvert innebærer rundt fire timer per uke sammen med ungdommen, men det vil variere noe.

Mye av kontakten mellom husverten og ungdommen skjer på hjemmebane. Dere kan lage middag sammen, fikse praktiske ting på hybelen, dra ut og handle, delta på aktiviteter i nærmiljøet eller gjøre andre ting sammen. Som med alle andre ungdommer vil det komme utfordringer. Disse kan det hende at husverten og kommunens ansatte må løse sammen.

Kontaktinformasjon

Rune Skagen, Bosettingskoordinator, telefon 91 67 23 22

Astrid Ellard, Fagutvikler, telefon 95 26 36 95

Ann Elin Dalåmomo, Avdelingsleder EM bofellesskap og Innsatsteam, telefon 91 76 00 36

Beate Bjørkås, Fungerende avdelingsleder Opal oppfølging og kvalifisering, telefon 91 11 24 51

Publikasjoner

Rapport Enslige mindreårige - på vei mot voksenlivet

Bosetting av enslige mindreårige flyktninger i Trondheim kommune: En undersøkelse om fordeler og muligheter.

Enslige mindreårige flyktninger 1996-2018. Demografi, utdanning, arbeid og inntekt

Årsrapport 2018 BFT Omsorgsenheten

Årsrapport 2019 BFT Omsorgsenheten

Sist oppdatert: 31.08.2021

A03-P1-EPI001