Hjem Sosiale tjenesterEnslige mindreårige flyktninger

Enslige mindreårige flyktninger

Enslige mindreårige flyktninger - hvem er de?

En enslig mindreårig flyktning er en fellesbetegnelse på en person som kommer til Norge, uten foreldre eller annen foresatt i Norge, og er under 18 år. De fleste kommer fra Afghanistan, Eritrea og Somalia. 8 av 10 er gutter og majoriteten er mellom 14-18 år.

De som har fått opphold i Norge får såkalt bosetting og i Trondheim Kommune er det barnevernet som tar ansvaret for de etter Lov om barneverntjenester. Det er i 2019 i overkant av 200 enslige mindreårige som får en eller annen type støtte/hjelp av Trondheim kommune. I 2016 ble det bosatt 123 ungdommer til kommunen og i 2018 14 ungdommer. Lave ankomsttall til Norge gjør at det vil bli bosatt mellom 5-10 ungdommer årlig fremover. 

Hva slags bakgrunn har enslige mindreårige flyktninger som kommer til Norge?

De enslige mindreårige som kommer til Norge representerer stor variasjonsbredde. De kommer fra ulike land, folkegrupper, religioner, kulturer og snakker forskjellige språk. Ungdommen har ulik sosial og økonomisk bakgrunn. Noen har så vidt gått på skole og har dårlige lese- og skriveferdigheter, mens andre er godt kvalifiserte.

De enslige mindreårige kommer som oftest fra krig, forfølgelse og vanskelige leveforhold. Ungdommen har som oftest flyktet alene og må ha håndtert de utfordringer en slik reise innebærer. For å komme seg til Norge har de måttet få hjelp fra noen både økonomisk og praktisk. De fleste vil være skyldige penger til slekt eller andre "bakmenn" for sin reise til Norge. Ungdommen vil i liten grad ha med seg økonomiske midler når de kommer til landet.  

Hvor bor de enslige mindreårige i Trondheim?

Avhengig av alder og behov får barna som kommer til Trondheim følgende botilbud:

3 bofellesskap med heldøgnsomsorg av ansatte:

 • Rabita bofellesskap for barn og unge i alderen 12 - 18 år hvor det er plass til 5 ungdommer, samt 2 ungdommer i treningshybler. 

EM barnevernsinstitusjon

 • Emilie Kroghs vei bofellesskap for barn og unge i alderen 16-18 år der ungdommer har sine egne hybler med selvhushold.

EKV bofellesskap

 • Rosendal bofellesskap hvor det er plass til 6 ungdommer i alderen 16-18 år som deler kjøkken og bad med selvhushold.

Rosendal Bofellesskap

Ranheimsveien kartlegging og Innsatsteam har plass til 4 ungdommer i alderen 17-18 år som deler kjøkken og bad. I Ranheimsveien kartlegges ungdommen den første tiden etter bosetting før de flytter videre til annet botilbud. Innsatsteam har i tillegg ansvar for å bistå alle ungdommene som bor i egne hybler rundt i byen i samarbeid med oppfølgingstjenesten og sikre heldøgns tilsyn. 

 

Kirkens bymisjon har også et bofellesskap som drives for kommunen. Målet  er å hjelpe ungdommen med å få en selvstendig og trygg tilværelse i Trondheim. Bofellesskapene jobber med trygghet, relasjon og selvstendighet.

Opal oppfølging og kvalifisering der ungdom i alderen 16-20 år bor i egen bolig, fellesbolig eller hos husvert og får miljøterapeutisk oppfølging fra ansatte. Se husvertvideo. I tillegg til oppfølging får de tilbud om ulike kvalifiseringskurs innen temaer som botrening og økonomi, arbeid/praksis, sosial ferdighetstrening og forståelse av psykisk helse. 

Fosterhjem som rekrutteres av det statlige barnevernet Bufetat. Hovedsaklig for barn som er under 15 år når de bosettes. 

Hva slags hjelp får de enslige mindreårige i Trondheim?

Ungdom som får bosetting i kommunen har enten bodd i Omsorgssentre eller UDI sine mottak. I den første tiden etter at de kommer til kommunen vil alle enslige mindreårige kartlegges i forhold til språk, fungering, helse m.m. når de kommer til kommunen. Dette slik at kommunen kan gi den enkelte riktige botiltak og omsorg.  Alle ungdommen har en individuell plan som tar hensyn til følgende områder:

 • Et passende sted å bo etter alder og fungering
 • Fysisk og psykisk helseoppfølging
 • Skole
 • Voksne som involverer seg
 • Hjelp til å skaffe seg nettverk og en fritidsaktivitet gjennom blant annet frivillige lag- og organisasjoner. 
 • Ulike kurs for å forstå det norsk samfunnet. 
 • Et treffsted i sentrum hvor de kan få hjelp til ulike spørsmål og praktisk hjelp i hverdagen
 • Verge

Kontaktinformasjon

Rune Skagen, Bosettingskoordinator, telefon 916 72 322/ 72 54 22 40

Astrid Ellard, Fagutvikler, telefon 952 63 695

Preben Viker, Rådgiver EM bofellesskap, telefon 476 50 681

 

Vil du bli kjent med en enslig mindreårig flyktning?

Husvert for enslige mindreårige flyktninger

Trondheim kommune har stadig behov for husverter til enslige mindreårige flyktninger. Hva innebærer det å være husvert? 

Som husvert leier du ut en del av boligen din til en enslig mindreårig flyktning, og deltar i oppfølginga av ungdommen. En husvert bør ha interesse, tid og engasjement for ungdom. Hvis du ønsker å gjøre en forskjell i livet til en enslig mindreårig flyktning og bidra til å inkludere og integrere vedkommende i lokalsamfunnet, er det et godt utgangspunkt.

Husverten skal bidra til å skape trygghet og trivsel i bosituasjonen for ungdommen, og gjerne la den unge leieboeren  bli kjent med familielivet sitt. Hjelp gjerne ungdommen til å bli kjent i Trondheim, få nye erfaringer, delta i samfunnslivet og bli trygg på nye arenaer. Ved å bo hos en norsk familie kan han eller hun få trening i å snakke norsk og lære seg nye ord og begreper.  Oppdraget som husvert innebærer rundt fire timer per uke sammen med ungdommen, men det vil variere noe.

Mye av kontakten mellom husverten og ungdommen skjer på hjemmebane. Dere kan lage middag sammen, fikse praktiske ting på hybelen, dra ut og handle, delta på aktiviteter i nærmiljøet eller gjøre andre ting sammen. Som med alle andre ungdommer vil det komme utfordringer. Disse kan det hende at husverten og kommunens ansatte må løse sammen.

Boligen

Hybelen eller leiligheten som leies ut må være en selvstendig boenhet tilknyttet egen bolig, som for eksempel en sokkelleilighet. Trondheim kommune må godkjenne den for utleie, og den må ha normalt god standard. Det skal være mulighet for å lage mat og låse sin egen dør. Møblering avtales i hvert tilfelle.

Opplæring og veiledning

Månedlige husvertmøter: Husverten får individuell opplæring og veiledning om den unge leietakeren gjennom månedlige møter med en eller flere miljøterapeuter fra, Opal oppfølging i Omsorgsenheten, som ligger under Barne- og familietjenesten. Miljøterapeutene er husvertenes nærmeste samarbeidspartnere, og husvert og miljøterapeut vil holde kontakt med hverandre også mellom de månedlige møtene.

Fire årlige husvertsamlinger: Husvertsamlingene foregår på ettermiddag og kveldstid, og gir rom for å diskutere utfordringer og dele erfaringer med andre husverter.  Aktuelle tema kan være psykisk helse, religion og religionsutøvelse, relasjons- og avvisningsproblematikk. Interne og eksterne foredragsholdere leies inn for å øke kunnskapen og kompetansen hos både husverter og miljøterapeuter. De månedlige møtene og husvertsamlingene er obligatoriske, og inngår i oppdragsavtalens veiledning og opplæring.

Det settes opp faste evalueringsmøter med husverten der ungdommens behov blir tatt opp til diskusjon. Det evalueres fortløpende om husverttiltaket er velegnet, og husvertene holdes oppdatert om hvilke faglige betraktninger kommunen legger til grunn for å videreføre eller avslutte avtalen. Husvertene har alltid muligheten til å ta kontakt med husvertkoordinator i Opal oppfølging.

Oppdragsavtale

For å bli oppdragstaker og husvert i Opal oppfølging, må du eller dere gjennom en godkjenningsprosess. Husvertene intervjues, og taushetserklæring gjennomgås og undertegnes. Som en del av godkjenningsprosessen må du legge fram politiattest.

Opal oppfølging inngår oppdragsavtale med husvertene som godkjennes. Avtalen skrives normalt for 12 måneder, med en måneds gjensidig oppsigelse. Det er mulig å forlenge husvertoppdraget inntil ungdommene fyller 20 år, og dette vil bli vurdert ut fra ungdommens behov. Prosessen med å flytte til egen bolig starter senest seks måneder før ungdommen fyller 20 år,  Da jobbes det for at ungdommen skal flytte til ordinær privat eller kommunal bolig, alt etter hva ungdommens behov er. Hvis ungdommen fortsatt trenger hjelp ved fylte 20 år, vil hun eller han overføres til voksentjenestene i kommunen.

Husvertene mottar arbeidsgodtgjøring og utgiftsdekning for oppdraget de utfører.  Arbeidsgodtgjøringen utgjør 50% av KS sine satser for fosterhjem, mens utgiftsdekningen utgjør 20% av KS sine satser for fosterhjem. Utgiftsdekningen er øremerket direkte kontakt og aktivitet mellom husvertene og ungdommen.

Husvertene mottar også husleie for hybelen de leier ut. Husleiekontrakten skrives mellom huseier og kommunen, og den skrives for en ubestemt periode. Trondheim kommune har en maksgrense for husleie, og følger normalt NAV sine satser. Oppsigelsestiden er en måned, og depositumsgaranti stilles av kommunen. I tillegg utarbeides det egne husregler i samarbeid med ungdommen, miljøterapeutene og husvertene. Husleien, godtgjøringen og utgiftsdekningen utbetales hver måned.

Ønsker du mer informasjon om det å være husvert?

Ta gjerne kontakt på e-post eller ring for en uforpliktende samtale.

Husvertkoordinator Tone Aakre Wikdahl: tone.aakre.wikdahl@trondheim.kommune.no, telefon 907 01 360.

Avdelingsleder Mona Tørum.

E-post: mona.torum@trondheim.kommune.no, telefon: 916 72 372 

Publikasjoner

Les mer:

 Rapport Enslige mindreårige - på vei mot voksenlivet 

 Årsrapport 2017

Sist oppdatert: 13.06.2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI001