Innsatsteam

Fasaden på Innherredsveien 102

Miljøterapeutisk Innsatsteam er et fleksibelt og tverrfaglig team som er organisert under BFT Omsorgsenheten og holder til i Innherredsveien 102. IT har 11 ansatte som jobber i en døgnturnus og 2 teamledere. De ansatte har en bred kompetanse innen blant annet psykisk helse, barnevern, flerkultur og rus som kan bistå med miljøterapeutiske tiltak inn hos enkeltperson og i familier, i både korte og lengre perioder. Innsatsteam er en tjeneste, som kan gjennomføre oppdrag uavhengig av person. Samtidig vil vi i enkelte saker tilstrebe færrest mulig relasjoner, dette ut i fra sakskompleksitet.

Innsatsteamet er ikke en tjeneste som erstatter andre ordinære tilbud som eksempel Uteseksjonen, Barnevernvakta, Politi og ulike helsetjenester med mer.

Hva gjør vi?
  • Vi er enhetens fleksible miljøterapeutiske team som jobber med enkeltindivid, med familien som helhet og med barn fra nyfødt og opp til voksen alder.
  • Vi er en døgnkontinuerlig tjeneste som jobber dag, kveld, natt, helger og helligdager for å bistå alle bydelene i enkeltsaker.
  • Vi utfører tilsyn under samvær.
  • IT kan avhjelpe i kortere eller lenger perioder i enkeltsaker og være et døgnkontinuerlig sikkerhetsnett overfor Enslige mindreårige flyktninger på vedtak.
  • Bistå minoritetsfamilier som har lite nettverk med praktiske hjelp på ulike livsområder, emosjonell- og sosial støtte og med systemforståelse.
  • På kort varsel kunne bistå og avhjelpe i uforutsette hendelser inn i familier, gjerne med sammensatte og kompleks psykisk helseproblematikk.
  • Bistår inn for å forhindre utilsiktede akutte plasseringer.
  • Kunne ledsage og støtte i overganger i en kortere eller lengre tid.
Hvordan jobber vi?

Ansatte i Innsatsteamet bruker sine ferdigheter og tverrfaglige kompetanse i den daglige oppgaveløsningen. I vårt støtte-, endrings- og utviklingsfokus står kognitiv atferdsterapi, traumebevisst omsorg og generell miljøterapi som sentrale elementer. Ved å skape en bevissthet rundt hvordan tanker, følelser og atferd henger sammen, har vi god erfaring med at vi klarer å peke på løsninger eller perspektiv som er mer funksjonell og positiv for familie eller barn/ungdom.

Fokuset er ressursorientert og den enkelte ansatt strekker seg langt i å motivere, samarbeide og skape tillit og trygghet hos brukerne.

Innsatsteamet arbeider ut i fra en systemisk forståelse og med hele mennesket i fokus for at tjenestemottakere skal oppleve støtte, mestring og egenutvikling.

Gjennom tilstedeværelse i familien eller ungdommens miljø og i de situasjoner som kan være utfordrende, kan vi kartlegge, sette spesifikke mål, bevisstgjøre, rådgi, støtte og veilede til endring.

Kompetanse

Grunnkompetansen i Innsatsteamet er målrettet miljøterapeutisk kompetanse

og TBO- forståelse. Ansatte har opparbeidet erfaring med å omstille seg fort, stå i uforutsette situasjoner samt gripe inn (intervenere) der det er nødvendig.

Det tverrfaglige teamet har også kompetanse innen blant annet akutt intervensjon, psykologisk førstehjelp (defuse og debrief), Marte Meo, systematisk kollegastøtte, selvmordsforebygging, ART, barnehagepedagogikk, veiledning og fysisk og psykisk helsekompetanse.

Inntaksrutiner

Alle nye saker/henvisninger til Innsatsteam går til vakt telefon eller avdelingsleder/teamledere

Nye saker taes opp til drøft av teamleder i saksgjennomgang på tirsdag. Akutthenvendelser vurderes kontinuerlig og underveis.

Tjenester til andre kommuner

IT kan tilby sine tjenester til andre kommuner både på enkeltungdom, ungdom og familier. Det inkluderer ungdom som bor i Trondheim og der barnevernet i hjemkommunen har ansvaret for de.

Mer informasjon om samarbeidsavtale, priser og lignende fås ved henvendelse per telefon eller mail til avdelingsleder.

Kontaktinformasjon

Du finner oss i Innherredsveien 102 på Lademoen.

Vakttelefon: 48 29 30 97

Kontaktpersoner ved Innsatsteam:

Avdelingsleder: Ann-Elin Dalåmomo telefon 91 76 00 36, E-post: ann-elin.dalamomo@trondheim.kommune.no

Teamleder: Marte Flønes, telefon 48 02 69 27, E-post: Marte.Flones@trondheim.kommune.no

Teamleder: Espen Wågheim, telefon 47 68 04 58, E-post: Espen.wagheim@trondheim.kommune.no

Ansatte

Anne Schjetne, E-post: anne.schjetne@trondheim.kommune.no

Ann Nicole Brekstad Nilsen, E-post: ann.nicole.nilsen@trondheim.kommune.no

Fritzie Ryland, E-post: fritzie.ryland@trondheim.kommune.no

Helene Bredal, E-post: helene.bredal@trondheim.kommune.no

Håkon Thon, E-post: hakon.thon@trondheim.kommune.no

Ingri Berge, E-post: ingri.berge@trondheim.kommune.no

Marit Hemmingby, E-post: marit.hemmingby@trondheim.kommune.no

Miriam Krogstad Boutimzine, E-post: miriam-krogstad.boutimzine@trondheim.kommune.no

Omar Lyngstadås, E-post: omar.lyngstadas@trondheim.kommune.no

Silje Reberg, E-post: silje-christin.reberg@trondheim.kommune.no

Tonje Jørgensen, E-post: tonje.jorgensen@trondheim.kommune.no

Sist oppdatert: 25.10.2021

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

pd0mdwk0002C3