Link

Steinhjerte laget av ungdom

Om oss

Link er et barnevernstiltak i Omsorgsenheten. Link jobber etter Lov om barneverntjenester. For å få tjenester fra Link må familien ha et samarbeid med Barne- og familietjenesten. Det er kontaktpersonen ved Barne- og familietjenesten i din bydel som tar kontakt med Link.

Hvem får hjelp fra Link?

Link ønsker å hjelpe barn og unge i skolealder som lever i familier som strever med flere ting samtidig. Det kan også være barn som bor i fosterhjem eller institusjon og som kan flytte hjem med hjelp fra Link.

Oppdraget

Link skal bidra til at barn og unge i Trondheim kommune skal bo sammen med sine foreldre, vokse opp i sitt nærmiljø og gå på sin hjemskole. I samarbeid med barnet og familien vil Link jobbe for at barnet skal oppleve støtte og trygghet.

Tjenester

Link tilbyr miljøterapi, familieterapi og nettverksterapi. Link har samarbeid med skolen til den enkelte. Gjennom dette arbeidet skal Link legge til rette for at barn og familier kan få hjelp med det de synes er strevsomt.

Kontakt

Solvår Hernes, avdelingsleder
Telefon: 90 25 27 85
E-post: solvar.hernes@trondheim.kommune.no

Besøksadresse: Gartnerhaugveien 4

Miljøterapi

Miljøterapi i gruppe

LINK tilbyr til enhver tid 8 ungdommer et fellesskap i en miljøterapeutisk gruppe. De 8 i gruppa har samtidig et forpliktende tilbud om familie- og nettverksterapi, fordi barnas vansker alltid må forstås og sees i et familieperspektiv.

Faste kvelder i uka

To kvelder i uka, tirsdager og torsdager, er Link-huset åpent for ungdommene våre fra etter skoletid frem til kvelden avsluttes ved åttetiden og ungdommene blir kjørt hjem. Vi har måltider til faste tider og har en forventning om at ungdommene deltar i måltidsfellesskapet. Vi hjelper til med lekser for de som ønsker det.

Å utfordre seg selv i trygge omgivelser

Den miljøterapeutiske basen på Link skal være en arena der det er rom for at ungdommene kan utfordre seg selv på det han eller hun syns er vanskelig, med støtte fra anerkjennende voksne.

Ungdommen skal få mulighet til å bli bedre kjent med seg selv og andre gjennom å delta i et trygt fellesskap sammen med voksne og jevnaldrende. Gjennom individuelle samtaler, samvær og gruppeaktiviteter arbeider vi med den unges selvfølelse og viktige spørsmål som: Hvem er jeg i verden? Hvem ønsker jeg å være? Hva liker jeg å gjøre? Hva kan jeg? Hva er viktig for meg? Hva drømmer jeg om?

Aktiviteter og helgeturer

Gjennom aktiviteter og turer ønsker vi å tilby de unge muligheter til å få nye opplevelser og erfaringer med å bli inkludert i et fellesskap. Det å prøve noe nytt sammen med andre ungdommer, med støtte fra voksne, bidrar til å gi nye mestringsopplevelser - som er en viktig byggestein for å utvikle god selvfølelse. Aktivitetene i gruppa varierer med årstidene. Vi reiser på helgetur med ungdommene hver sjette helg. Eksempel på helgeturer med aktiviteter vi har hatt er: Villmarksleir på Oppdal, klatrepark på Rypetoppen, hundekjøring i Folldal, Downhillsykling i Åre, ridetur i Tydal, fisketur på Smøla.

Hundeslede om vinteren

Familieterapi

Samarbeid med hele familien

Det er av avgjørende betydning å samarbeide med hele familien for å skape nødvendig endring hos utsatte barn og unge. Det er nødvendig å ta på alvor at barn har relasjoner til viktige personer i sin familie og nettverk, også der relasjonene kan ha påført barna vansker. Foreldre er betydningsfulle for barna, uavhengig av kvaliteten på den omsorg som er gitt. Dette er utgangspunktet for familieterapiarbeidet.

Hva innebærer familieterapi på Link

Link mener at samarbeid er avgjørende for å få til forandringer. Familien har viktige kunnskap gjennom egne historier og erfaringer. Link trenger førstehåndsinformasjon fra foreldre og søsken om hvordan de opplever hverdagen sin. Det er også nødvendig å snakke om de forandringer vi skal bidra til. De aller fleste har ett eller flere problemer de ønsker å bli kvitt. Problemet er ofte plagsomt for flere enn den unge som er henvist til oss. Vi inviterer derfor til regelmessige familiesamtaler. Disse samtalene kalles familieterapi. De som leder samtalene er familieterapeuter.

Familieterapi er en samlebetegnelse for hvordan en kan forstå og hvordan en kan forsøke løse et problem som plager en eller flere.

Familiesamtaler

Når en ungdom har fått plass ved Link vil foreldre og andre den unge bor sammen med bli invitert til regelmessige familiesamtaler. Dette er avtalte møter hvor vi treffer foreldrene og ungdommen sammen. Det kan også være nyttig med møter hvor foreldre kommer uten barn. Hvem som skal inviteres og hvor ofte møter skal skje avklares sammen med familien.

I møtene deler alle deltakerne erfaringer, tanker og historier. Målet er å få gjensidig støtte og å finne løsninger på et eller flere problem. Møtene ledes av familieterapeuten. Vi prøver å gjøre møtene slik at de som deltar får sagt det de synes er viktig, og som de er opptatt av eller bekymret for. En viktig oppgave for lederen i møtet er å få frem alles ulike erfaringer. Gjennom erfaringer kan en finne løsninger. En prøver gjerne også å tenke alternative ideer, løsninger eller forståelser om en opplever å stå fast. Målet er at den unge og familien skal få det bedre sammen og hver for seg.

Nettverksterapi

Ungdommens prosjekt

I samarbeid med ungdommene og deres nærmeste søker vi å finne fram til ressurser i ungdommenes nettverk som kan bistå til å skape en økt utvikling. Vi søker å finne fram til ungdommens ”prosjekter” – eller det som de synes det er aller viktigst å endre på.

Kartlegging

Dette gjør vi gjennom å kartlegge ungdommenes sosiale nettverk på ulike måter. Vi tegner nettverkskart, lager skryteCV-er, og beskriver ungdommens drømmer og mål.

Nettverksmøter

Nettverksmøter vil skape en felles forståelse for ungdommenes situasjon og at man sammen kan finne mobiliseringspotensialet i det sosiale nettverket. Vi utfordrer ungdommene til å delta i en mobilisering av sitt eget nettverk og finne fram til handlinger som gjør hverdagen enda bedre.

Vår direkte nettverksintervensjon skjer i form av nettverksmøter hvor ungdommene inviterer sjøl hvem de ønsker skal ta del i arbeidet. Nettverksmøter legger til rette for en åpen dialog for familie, venner, skole og representanter for hjelpesystemet. Nettverksmøter bidrar til å få fram ungdommenes styrke og ferdigheter. Dette utfordrer nettverket til å bidra til at man gjør mer av det som skaper mestring og anerkjennelse.

Hjørnesteiner i nettverksarbeidet

 • Få fram ungdommens stemme – ”hva er viktigst for deg”
 • Hvordan ser gutte- og jenterommet ut? Er ungdommen bekreftet i hjemmet sitt i form av familiebilder? Ungdomsrommet sier mye om hvordan hverdagen arter seg
 • Hvem er ungdommenes fortrolige? Hvem er ”fyrtårnene” i hverdagen deres?
 • Hvordan er familiekulturen? Hvordan feirer familien sine begivenheter? Hvilken kjennskap har de foresatte til de ulike nettverkssektorene ungdommen er den del av?
 • Hvordan legger vi til rette for dialog som skaper endring for ungdommene – når er rett tid for å ha nettverksmøter?
Skolesamarbeid

Generelle hovedmål i skolesamarbeidet

 • Å åpne kommunikasjon mellom barnevern og skole, oppheve taushetsplikt (med foresattes godkjenning).
 • Videreføre, gjenopprette eller opprette et konstruktivt skole- og hjemsamarbeid.
 • Se til at elevens og familiens rettigheter er ivaretatt, sakkyndig vurdering, IOP og evaluering av denne, eventuelle rettigheter til klager og så videre.
 • Innhente og dra nytte av skolens erfaringer med eleven, dens styrker, evne til organisering, venne- og voksenrelasjoner ved skolen osv.
 • Oversette skolens ”språk” overfor familien, og vice versa.
 • Veilede nøkkelpersoner ved skolen, som kontaktlærer, i forhold til måter å forstå og møte atferd og reaksjonsmønster i skolen ut ifra et skole- og barnevernsperspektiv, både generelt og ut ifra enkeltsak.
 • Videreformidle endring og utvikling fra familieterapien, nettverksarbeidet og den miljøterapeutiske arenaen som har påvirkning på systemet rundt eleven, og dermed også skolen.
 • Sikre gode overganger mellom grunnskole og videregående opplæring.
 • Å tilby eleven og familien veiledning, råd og verktøy for å kunne løse utfordringer i skolegang og arbeidsliv på egen hånd i framtida.

Les mer om LINK i Årsrapport 2016.

Sist oppdatert: 20.04.2021

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

pd1mdwk0005EB