Hjem SkoleSkolebygging

Skolebygging

Trondheim kommune har en stolt skolebyggtradisjon og er kjent landet over som en god og utviklende skoleeier, som tar godt vare på skoleanlegg. Gode skoleanlegg legger til rette for elevers læring, utvikling og trivsel gjennom gode læringsmiljøer og gode arbeidsforhold for personalet. I tillegg er de viktige nærmiljøanlegg for idrett og for det sosiale og kulturelle livet for barn, unge og voksne i bydelene.

 

Nye skoler

De tre siste skolene som er bygd i Trondheim stod ferdig i perioden 2015-2018 og er alle bygd med idrettshall.

 • Lade skole (ferdig 2018)

  • skolekapasitet på 750 elever og en mottaksavdeling på 40 elever

  • kombinert barne- og ungdomsskole

  • Ladehallen

 • Åsveien skole og ressurssenter (ferdig 2015)

  • skolekapasitet på 630 elever og et ressurssenter med 20 plasser for barn med autisme

  • barneskole

  • Åsveihallen

 • Spongdal skole (ferdig 2015)

  • skolekapasitet på 450 elever

  • kombinert barne- og ungdomsskole

  • Byneshallen

Skoler under bygging

 • Sjetne skole (ferdig 2018)

 • Okstad skole (utvidelse)

 • Lilleby skole (utvidelse)

 • Nardo skole (utvidelse)

 • Ranheim skole (utvidelse)

Planlagte nye skoler

 • Huseby barneskole og Huseby ungdomsskole (planlagt ferdig i 2021)

 • Nidarvoll skole og Sunnland skole (planlagt ferdig i 2023)

 • Granås ungdomsskole (planlagt ferdig i 2024)

 • Jakobsli skole (planlagt ferdig i 2025)

Planlagte rehabiliterte skoler

 • Stabbursmoen (planlagt ferdig 2022)

Skolekapasitetskart

Skolegrenser

Funksjons- og arealprogram 

“Vi skaper rommet” - skoler som skal inn i plan og byggeprosesser

"Vi skaper rommet" er et nettverk i Trondheim kommune som skal utvikle varierte, kreative og bærekraftige læringsmiljø i Trondheimsskolen.

Nettverket har som mål å finne sammenhengen mellom pedagogiske og arkitektoniske perspektiver.

Det fysiske miljøet sees på som en viktig pedagogisk ressurs.

Skolene som er med i nettverket er i plan- og byggeprosesser og har en spesiell interesse for det fysiske læringsmiljøet:

 • Lade skole

 • Okstad skole

 • Huseby barneskole

 • Huseby ungdomsskole

 • Ranheim skole

 • NIdarvoll skole

 • Sunnland skole

 • Strindheim skole

 • Sjetne skole

Rådmannens fagstab og Trondheim Eiendom er med i arbeidet, og det er startet et arbeid med å få i stand et samarbeid med SINTEF og NTNU.

Midlertidige skoleanlegg

For flere prosjekter er det en forutsetning at skolen kan ha midlertidig tilhold i erstatningslokaler mens byggingen pågår. Prosjektene må derfor tilpasses i tid og omfang slik at kommunens midlertidige skoleanlegg utnyttes best mulig. For tiden benyttes seks midlertidige skoleanlegg:

 • Gamle Kolstad skole: Det er ikke avklart om, og eventuelt hvordan, anlegget skal brukes etter at Huseby barneskole står ferdig i 2021

 • Brøset midlertidige skole: Paviljongskole med kapasitet på om lag 550 elever

 • Sverresmyr midlertidige skole: Paviljongskole med om lag 500 elever.

 • Gamle Ranheim skole: Anlegget har en kapasitet på 210 elever. Når Ranheimsfjæra barnehage flytter ut i 2019 økes kapasiteten til 308 elever

 • Gamle Ringve videregående skole: Anlegget er i kommunens eie fra 1. januar 2019 og har en kapasitet på 500-600 elever. Gamle Heimdal videregående skole: Trondheim kommune leier deler av anlegget fra Trøndelag fylkeskommune, frem til Huseby barneskole står ferdig. 

Skolebehovsplan for trondheimsskolen 2020-2035

Rådmannen foreslo i sak 97/18, Forslag til prioritert investeringsrekkefølge for skoleanlegg 2019-2035, rekkefølgen på 15 større tiltak ved skoleanlegg i kommunen. Denne rekkefølgen ligger også til grunn for forslaget til investeringsbudsjett for skole 2019-2022. Tiltakene prioriteres ut fra tre overordnede vurderingstema, i prioritert rekkefølge:

 1. Tiltak som løser betydelige utfordringer knyttet til fysisk lærings- og/eller arbeidsmiljø, enten ut fra teknisk tilstand eller vedvarende høyt elevtall

 2. Tiltak som øker kapasiteten i områder der manglende skolekapasitet begrenser
  boligbyggingen

 3. Tiltak som erstatter paviljonger som er i god stand

Videre prioriteres tiltak som gjør det lettere å leve miljøvennlig foran tiltak som gjør det vanskelig å nå nullvekstmålet. Denne vurderingen er gjort i henhold den såkalte nullvekstmetoden.

Bystyret sendte saken tilbake til rådmannen og ba blant annet rådmannen vurdere om avbøtende tiltak kan utsette behovet for varige investeringsløsninger knyttet til seks av tiltakene. Bystyret vedtok dermed ingen investeringsrekkefølge. Arbeidet med å fremme en ny sak er pågående.

Grunnlaget for rådmannens forslag til rekkefølge finner man i sak 116/17, Skolebehovsplan Trondheimsskolen 2020-2035, der bystyret ba rådmannen fremme en slik sak. Grunnlaget for prioriteringen ble også lagt gjennom fem områdevurderinger bestilt i samme sak:

 • Formannskapssak 71/18, Områdevurdering Eberg - Strindheim, oppfølging av Skolebehovsplan trondheimsskolen 2020-2035

 • Formannskapssak 72/18, Områdevurdering Nidarvoll - Sunnland, oppfølging av Skolebehovsplan trondheimsskolen 2020-2035

 • Formannskapssak 85/18, Områdevurdering Hårstad - Okstad, oppfølging av Skolebehovsplan trondheimsskolen 2020-2035

 • Formannskapssak 86/18, Områdevurdering Ugla - Selsbakk, oppfølging av Skolebehovsplan trondheimsskolen 2020-2035

 • Formannskapssak 87/18, Områdevurdering Heimdal vest - Huseby, oppfølging av Skolebehovsplan trondheimsskolen 2020-2035.

Sist oppdatert: 16.10.2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI001