Lærling

banner-fagopplæring

Trondheim kommune er Midt-Norges største lærebedrift. Vi kan tilby deg gode læreplasser med engasjerte veiledere, kursdager og andre samlinger. Vi gir deg lønn under utdanning og mulighet for praksis i utlandet i flere ulike yrkesfag. Vi ønsker å ha deg som kollega når du er ferdig med fagbrevet.

På denne siden finner du informasjon om fagopplæring i Trondheim kommune. Sjekk også bloggen fagopplaring.no.

Søk læreplass

Som lærling får du en fagutdanning gjennom lønnet praksis, bred erfaring og en god start på arbeidslivet.

Fristen for å søke hovedinntak er 1. mars hvert år. Søknader som kommer inn etter fristen blir vurdert fortløpende dersom vi har ledige læreplasser i det faget.

Ansettelsesprosessen

Februar / Mars

 • Ledige læreplasser i Trondheim kommune utlyses på våre hjemmesider under Ledige stillinger.
 • Der er det tilrettelagt for en fullelektronisk søknadsprosess. Vedleggene legges inn i den elektroniske søknaden.
 • Søknadsfrist for hovedinntak er 1. mars hvert år. Søker du utenom hovedinntaket kan dette gjøres på e-post til Avdeling for fagopplæring. Søknader som kommer inn etter fristen til hovedinntaket blir vurdert fortløpende dersom vi har ledige læreplasser i det faget.

April / Mai

 • Søkere på læreplasser helsearbeiderfaget og barne- og ungdomsarbeiderfaget innkalles til felles intervju.
 • I øvrige fag gjennomføres intervju med den enkelte søker.

Juni

 • Tilbud om læreplasser sendes ut.
 • Alle som har søkt innen fristen får svar innen 1. juli.

August

 • Oppstart læretid.
 • Lærekontrakter signeres elektronisk og sendes Trøndelag fylkeskommune for godkjenning.

Fordeler med å bli lærling

Lønn under utdanning!

Som lærling eller lærekandidat har du lønn under opplæringen. Du har kun rett på lønn for verdiskapningsdelen av læretiden. For de fleste fag utgjør læretiden to år hvorav ett år er avsatt til opplæring og ett år til verdiskapning. Verdiskapningsdelen fordeles normalt over begge årene. Arbeid i turnus vil kunne utløse tillegg i lønn.

Lærlinger med 2 års læretid i Trondheim kommune:
1. år som lærling 40% av årslønn p.t. kr. 363.700,-
( = årslønn 145.480,-)
kr 12.123,- pr. mnd
2. år som lærling 60% av årslønn p.t. kr. 363.700,-
( = årslønn 218.220,-)
kr 18.185,- pr. mnd
Lærekandidater med 2 års læretid i Trondheim kommune:
1. år som lærekandidat 40% av årslønn p.t. kr. 312.900,-
( = årslønn 125.160,-)
kr 10.430,- pr. mnd
2. år som lærekandidat 60% av årslønn p.t. kr. 312.900,-
( = årslønn 187.740,-)
kr 15.645,- pr. mnd

Lønn justeres etter gjeldende avtaleverk (oppgitt gjeldende lønn pr. 10.11.21)

Muligheter for deler av læretiden i utlandet

Som lærling i Trondheim kommune kan du søke om å få ca. tre måneder av læretida i utlandet. En opplevelse for livet!*

Utvekslingsprogrammet Erasmus+

I samarbeid med Trøndelag fylkeskommune kan du gjennom utvekslingsprogrammet Erasmus+ søke om å ta tre måneder av læretida i en bedrift i Europa. Utdanningsprogrammet er rettet mot fag- og yrkesopplæring samt etter- og videreutdanning i arbeidslivet. Her får du muligheten til å tilegne deg og bruke kunnskap, ferdigheter og kvalifikasjoner som også gir deg personlig utvikling.

Programmet legger til rette for utveksling av lærlinger, og du får bedre språkkunnskaper og bredere faglig kompetanse i tillegg til en unik kompetanse du får glede av resten av livet. Dette gjelder alle fag.

* På grunn av covid-19 er ikke utveksling aktuell før tidligst høsten 2022.

Læretid på St. Olavs hospital HF

Trondheim kommune har en samarbeidsavtale med St. Olavs hospital om utveksling av helsefagarbeiderlærlinger. Lærlingene kan søke om å få seks måneder av læretida ved enkelte avdelinger ved St. Olavs hospital.

Yrkeskonkurranser

Hensikten med yrkeskonkurranser er å fremme motivasjon og kvalitet i yrkesutdanningen, samt øke rekrutteringen til yrkesfag. Ved å delta i internasjonale konkurranser får vi viktig tilbakemelding på vår utdanning og internasjonale kontakter.

World Skills Norway organiserer det norske yrkeslandslaget, som hvert andre år konkurrerer i verdens største yrkesfaglige konkurranse, World Skills Competition. Det norske yrkeslandslaget består av ungdom i alderen 19-22 år, og er best i Norge i sine fag. De er tatt ut etter regionale og nasjonale konkurranser. Trondheim kommunes lærlinger deltar i NM yrkesfag i henholdsvis barne- og ungdomsarbeiderfaget og helsearbeiderfaget i NM.

Stipend og lån

Lærlinger har de samme rettighetene til lån og stipend som elever i videregående utdanning. Les mer om lån og stipend på Lånekassens nettsider.

Studentpris ved kollektivreiser

Se AtB.no for mer informasjon

Hvem kan få læreplass?

Det finnes ulike veier til fagbrev. Trondheim kommune har flere muligheter for opplæring i bedrift.

Lærling

Å være lærling betyr at du tar siste del av en videregående utdanning ved en arbeidsplass. Du blir ansatt på en arbeidsplass, og har samme rettigheter og plikter som andre arbeidstakere. Du får lønn under læretiden. Som lærling har du krav på opplæring, veiledning og vurdering underveis i læretiden. Etter endt opplæring på arbeidsplassen går du opp til en fag- og svenneprøve.

Krav til søker

Fullført videregående trinn 1 (VG1) og videregående trinn 2 (VG2).

Vi legger stor vekt på personlige egenskaper som samarbeidsevne, ansvarsbevissthet og punktlighet. Det er viktig at du liker å omgås mennesker.

Lærekandidat

Lærekandidatordningen er en mulig vei å gå hvis fag- eller svennebrev ikke er målet for opplæringen. Lærekandidatordningen tar sikte på en kompetanse på et lavere nivå gjennom en kompetanseprøve. Opplæringen i faget skjer i en lærebedrift, læretiden er den samme som for lærlinger i faget.

HEFFI (Helsefagarbeiderutdanningen for innvandrere)

Trondheim kommune, i samarbeid med Trøndelag fylkeskommune, tilbyr annen hvert år Helsefagarbeiderutdanningen for innvandrere. Oppstart 2020, 2022 og så videre. Tilbudet er tilrettelagt for voksne innvandrere med forholdsvis kort botid i Norge og som har sterk motivasjon for å utdanne seg til et yrke innen helsesektoren. En forutsetning for å få plass er at du har gjennomført norskopplæring ved EVO, eller tilsvarende.

Utdanningstilbudet går over 4 år, med 2 dager skole og 3 dager praksis per uke. Første år har du status som elev, fra andre år tegnes det lærekontrakt med Trondheim kommune.

Nærmere informasjon om utdanningstilbudet og søknadsprosessen kan du få ved Personaltjenesten/Avdeling for fagopplæring i Trondheim kommune og Trondheim voksenopplæringssenter (TROVO). 

Utdanningen er godkjent for lån og stipend i Lånekassen.

Les mer om HEFFI

Internt undervisningstilbud for omsorgstjenesten - KIT

Gjennom midler fra fylkesmannen (Kompetanse- og innovasjonstilskudd) KIT har vi tiltak som skal bidra til å sikre tilstrekkelig, kompetent og stabil bemanning i omsorgstjenesten.

Tiltakene i KIT bidrar til å øke andelen med helse- og sosialfaglig utdanning og andelen med høgskoleutdanning i brukerrettet pleie- og omsorgstjeneste.

Det gis tilbud til ansatte som ønsker å utdanne seg til helsefagarbeider, videreutdanning i fagskole og videreutdanning på høgskole.

Ta kontakt med din leder og Avdeling for fagopplæring i Trondheim kommune.

Menn i helse

Menn i helse er et tilbud for menn mellom 25-55 år som mottar egnet ytelse fra NAV. Deltakerne får tittelen helserekrutt og det tilbys et komprimert utdanningsløp fram til fagbrev som helsefagarbeider. Helserekruttene veksler mellom å motta ytelse fra Nav og lønn fra kommunen.

Les mer om Menn i helse

Lærefag

Vi har læreplasser ved ulike enheter i kommunen. Det er behov for faglært arbeidskraft innen flere tjenesteområder. Det varierer fra år til år hvilke fag og hvor mange læreplasser vi utlyser. Avdeling for fagopplæring behandler alle søknader om læreplass i Trondheim kommune.

Søk læreplass

Oversikt over hvilke fag du kan være lærling i:

Barne- og ungdomsarbeiderfaget

Hva er en barne- og ungdomsarbeider?

En barne- og ungdomsarbeider jobber med å tilrettelegge og gjennomføre ulike pedagogiske tilbud for barn og ungdom. Målet er å styrke barn og unges selvfølelse og identitet.

Barne- og ungdomsarbeideren jobber med grupper og enkeltpersoner med ulik bakgrunn og ulike forutsetninger i livet. Planleggingen og gjennomføringen av aktivitetene gjøres med utgangspunkt i den enkeltes funksjonsnivå og livssituasjon og for å fremme den enkeltes fysiske og psykiske helse. Aktivitetene kan være lek, drama, litteratur, sang og musikk, forming, friluftsaktiviteter eller daglige gjøremål som matlaging og husarbeid. Barne- og ungdomsarbeideren jobber i nært samarbeid med barn, ungdom, foresatte og kolleger.

Hvor kan du jobbe?

Barne- og ungdomsarbeideren jobber i alle arenaer der barn og ungdom ferdes. Eksempler er barnehager, barneparker, skoler, skolefritidsordninger, fritidsklubber og andre forbyggende tiltak og i kommunale etater.

Personlige egenskaper

Som barne- og ungdomsarbeider er du interessert i å jobbe med barn og ungdom. Du må være åpen og samarbeidsvillig, være forståelsesfull og du må kunne kommunisere med mennesker i ulik livssituasjon og bakgrunn. Du må også kunne jobbe selvstendig og være ansvarsbevisst. Barne- og ungdomsarbeideren må ha kunnskap om mennesket og om hva som påvirker menneskers atferd og livssituasjon.

Les mer om utdanningsprogrammet til Barne- og ungdomsarbeiderfaget på vilbli.no

Helsearbeiderfaget

Hva er en helsefagarbeider?

Helsefagarbeideren utfører praktisk pleie, omsorg og miljøarbeid for pasienter og brukere av helse og sosialtjenesten. Helsefagarbeiderens viktigste oppgaver er behandling og rehabilitering, men også forebygging av sykdom hos pasienten. Som helsefagarbeider hjelper du pasienten eller klienten med daglige gjøremål, som personlig hygiene, klesskift og måltider, i tillegg til å gi behandling. Som helsefagarbeider har du en spennende og variert jobb som gir deg mange muligheter. Du kan arbeide med både yngre og eldre mennesker.

Helsefagarbeider er et yrke for fremtiden. Trondheim kommune skisserer et bemanningsbehov på om lag 1300 nye stillinger innenfor helse og velferd frem mot år 2035.

Hvor kan du jobbe?

Helsefagarbeideren kan jobber ved: Somatiske eller psykiatriske sykehus. Ved barne- og ungdomspsykiatriske avdelinger. Ved alders- eller sykehjem. I de hjemmebaserte tjenestene eller i kommunens helse- og sosialtjeneste. Det finnes også private bedrifter som yter hjemmebaserte tjenester.

Personlige egenskaper

Personlig egenhet i yrkesutøvelsen er svært viktig. Du må kunne bry deg om, vise omsorg og respekt, og ta hensyn til andre mennesker. Du må være pliktoppfyllende, pålitelig og ta ansvar. Du bør kunne arbeide selvstendig og sammen med andre.

Les mer om utdanningsprogrammet til Helsearbeiderfaget på vilbli.no

Aktivitørfaget

Hva er en aktivitør?

Som aktivitør skal du tilrettelegge for kreative aktiviteter for ulike brukergrupper. Aktivitetene kan være fysiske aktiviteter av ulike slag, eller dagligdagse gjøremål. Målsettingen er å opprettholde eller å forbedre brukernes funksjonsnivå både fysisk, psykisk og intellektuelt.

Hvor kan du jobbe?

Som aktivitør kan du jobbe i ulike helseinstitusjoner, hjemmebaserte tjenester, kultur- og fritidssektoren, rusomsorgen, skole, SFO, frivillighetssentralen eller i private vernede bedrifter. Som aktivitør jobber du ofte med eldre, funksjonshemmede, barn, ungdom og andre grupper med behov for rehabilitering.

Personlige egenskaper

Som aktivitør bør du være kreativ og ha evne til å finne praktiske løsninger på utfordringer som dukker opp. Kommunikasjon, forståelse og evne til å komme i kontakt med ulike typer mennesker er også typiske egenskaper ved aktivitøren. I tillegg må du ha kunnskap om menneskets naturlige utvikling, førstehjelp og enkel sykdomslære.

Les mer om utdanningsprogrammet til Aktivitørfaget på vilbli.no

Anleggsgartnerfaget

Hva er en anleggsgartner?

Som anleggsgartner jobber du med nyanlegg, drift og vedlikehold av alle typer grøntanlegg. Ofte jobber du også sammen med en landskapsarkitekt. Du benytter deg mye av naturmaterialer som jord, planter, stein og tre. Vanlige arbeidsoppgaver for anleggsgartneren kan være å opparbeide og vedlikeholde hageanlegg, parker, torg, kirkegårder og idrettsanlegg.

Hvor kan du jobbe?

Som anleggsgartner kan du få jobb både innenfor offentlig sektor og i private foretak. Arbeidsplassen kan være alt fra torg, parker og lekeplasser, til større grøntanlegg ved private eller offentlige bygninger. Også industriområder, bygg- og anleggsnæringen, idrettsanlegg og kirkegårder kan være aktuelle arbeidsplasser.

Personlige egenskaper

For å trives i jobben som anleggsgartner er det viktig at du er glad i å jobbe ute. Du må ha evnen til å se for deg hvordan terrenget best kan utnyttes. Du må ha estetisk sans, være kreativ og ha interesse for planter og andre vekster.

Les mer om utdanningsprogrammet til Anleggsgartnerfaget på vilbli.no

Byggdrifterfaget

Hva er en byggdrifter?

Som byggdrifter er dine sentrale arbeidsområder:

 • foreta daglig ettersyn av bygg og uteanlegg og utføre enkle reparasjoner og vedlikehold
 • drifte lys-, ventilasjons-, varme- og kjøleanlegg og vann- og avløpsinstallasjoner
 • betjene avfallssystemer, alarmsystemer og anlegg for brannvarsling og nødstrømsforsyning
 • bruke programmer for forvaltning, drift og vedlikehold og sentral driftskontroll (FDV- og SD-programmer)
 • gi primærhjelp ved heisstans
 • drifte basseng- og fonteneanlegg og foreta legionellakontroll
 • gi råd om valg av tekniske installasjoner og anlegg

Hvor kan du jobbe?

Som byggdrifter kan du jobbe med å drifte og vedlikeholde bygg for oppvekst, omsorg, næring og boliger. Noen eksempler er barnehager, skoler, sykehjem, sykehus, kontor- og industribygninger og boligbygg. Byggdrifterfaget bygger på og videreutvikler vaktmesteryrket.

Personlige egenskaper

En byggdrifter må kunne arbeide planmessig og effektivt. Byggdrifteren skal være en ressurs for eiere og brukere av bygninger og skal kunne rekvirere ekstern kompetanse ved behov. Gode ferdigheter innen service og kommunikasjon er derfor sentrale egenskaper.

Les mer om utdanningsprogrammet til Byggdrifterfaget på vilbli.no

IKT - servicefaget

Hva er en IKT service arbeider?

Som IKT-servicemedarbeider jobber du med drift og brukerstøtte, opplæring og rådgivning relatert til arbeidsplassens IKT-løsninger og IKT-infrastruktur.

Vanlige arbeidsoppgaver for IKT-servicemedarbeideren: Hjelpe og bistå andre personer på arbeidsplassen med datafaglige spørsmål og problemstillinger. Være med på å installere, drifte og vedlikeholde nettverk og programvare bedriften benytter seg av. Sørge for at bedriften har et godt digitalt arbeidsmiljø - kan innebære at du holder kurs, eller gir råd og opplæring i bruk av IKT-systemer. Det er nødvendig for IKT-servicemedarbeidere å til enhver tid være oppdatert på ny teknologi, nye IT-løsninger og arbeidsverktøy.

Hvor kan du jobbe?

IKT-servicemedarbeidere er ansatt i små og store bedrifter. Du kan være en del av et IKT-team på en stor arbeidsplass, eller fungere som eneste IKT-medarbeider i en liten bedrift. Det er stort behov for IKT-kompetanse både i offentlig og privat sektor.

Personlige egenskaper

IKT-servicemedarbeidere må ha høy kompetanse innen data og IKT. Du vil ha mye kontakt med både medarbeidere, kunder og leverandører, og du må være flink til å kommunisere, formidle og samarbeide. Du må arbeide systematisk og nøyaktig, og være i stand til å finne informasjon og løsninger på problemer. I mange tilfeller må du kunne beherske teknisk engelsk, da brukerveiledningen ofte er engelskspråklig. Evne til å takle omstilling og endring i et fagfelt i stadig utvikling er nødvendig. Du må holde deg oppdatert, og være flink til å anvende kunnskapen du har.

Les mer om utdanningsprogrammet til IKT-servicefaget på vilbli.no

Institusjonskokkfaget

Hva er en institusjonskokk?

En institusjonskokk er en kokk som arbeider på industrielle kjøkken på store institusjoner. Her blir det lagt opp til effektiv og hygienisk produksjon av store mengder mat. Som institusjonskokk vil du ha hånd om det daglige arbeidet på kjøkkenet. Du må innfri krav til utseende, lukt, smak og konsistens. Maten skal også produseres innenfor definerte økonomiske rammer. I helse- og omsorgssektoren skal institusjonskokken være en spesiell ressurs for å gi gode og næringsrike måltider. Yrket har utviklet seg i samsvar med at ernæring og helse har fått mer oppmerksomhet. Du kan ofte arbeide tett sammen med kostøkonomer i planleggingen av ukens menyer.

Hvor kan du jobbe?

Som institusjonskokk kan du få jobb i private og offentlige institusjonskjøkken Noen eksempler er helse- og sosialsektoren (sykehus, sykehjem), skolevesenet, fengselsvesenet eller Forsvaret, på boligplattformer og i kantiner.

Personlige egenskaper

Institusjonskokken må kunne arbeide planmessig, rasjonelt, effektivt og hygienisk, både selvstendig og i samarbeid med andre. Du må forstå matens ernæringsmessige betydning og kunne lage mat som gir positiv opplevelse, til både friske og syke. Kreativitet og estetisk sans kan være en fordel.

Les mer om utdanningsprogrammet til Institusjonskokkfaget på vilbli.no

Kjemiprosessfaget

Hva er en prosesstekniker?

En prosesstekniker (fagoperatør i kjemisk prosessindustri) arbeider med den daglige driften av prosessanlegg. Daglig drift av prosessanlegg innebærer: ansvar for å starte, stoppe og vedlikeholde anleggene. Følge instrukser og prosedyrer for drift. Drive med overvåking og feilsøking på anlegget. Prosessteknikeren må hele tiden gjøre vurderinger i forhold til den daglige driften, spesielt med tanke på sikkerhet for mennesker, miljø, kvalitet og utstyr.

I arbeidet benyttes det mye mekanisk utstyr med store dimensjoner, det brukes en rekke ulike kjemikalier, og prosessene kan foregå i ekstreme temperaturer. Det er viktig å ha et bevisst forhold til hvilke farer disse momentene kan innebære.

Anleggene blir stadig mer avanserte, og digital og automatisert teknologi er en viktig del av arbeidshverdagen. IKT-verktøy brukes både til styring og vedlikehold, men også til mer administrative oppgaver.

Hvor kan du jobbe?

Som fagoperatør vil du arbeide i et firma som driver med kjemisk prosessindustri. Dette kan være for eksempel kjemisk mineralindustri, farmasøytisk industri, eller produksjon av fiskeolje, olje eller gass. Det er også mulig å jobbe innen metallurgisk industri, slik som smelteverk, ovnshus eller støperi.

Personlige egenskaper

Du må være i stand til å arbeide nøyaktig, planmessig og effektivt. Prosessteknikeren må kunne jobbe både selvstendig og i samarbeid med andre. Gode evner til å kommunisere er viktig. Du må også være i stand til å løse akutte problemer raskt. Interesse for kjemi og realfag er nyttig.

Les mer om utdanningsprogrammet til Kjemiprosessfaget på vilbli.no

Kontor- og administrasjonsfaget

Hva er en kontor- og administrasjonsmedarbeider?

Arbeidsoppgavene til en kontor- og administrasjonsmedarbeidere vil variere, avhengig av om de arbeider i små eller store bedrifter. De mest sentrale arbeidsoppgavene er: Service, kundebehandling og veiledning. Skriftlig og muntlig informasjonsformidling. Innkjøp, budsjett-, regnskaps- og lønnsarbeid. Kontorstøtte-, administrasjons- og saksbehandlingssystemer. Bruk og vedlikehold av kontorteknologiske hjelpemidler.

Hvor kan du jobbe?

Kontor- og administrasjonsmedarbeidere jobber i offentlige virksomheter, biblioteker, service- og informasjonssentre og i private bedrifter.

Personlige egenskaper

En kontor- og administrasjonsmedarbeider må kunne arbeide planmessig, systematisk, rasjonelt og effektivt. Det er viktig med god skriftlig og muntlig framstilling både i norsk og fremmedspråk, og du må kunne yte god service overfor kunder.

Les mer om utdanningsprogrammet til Kontor- og administrasjonsfaget på vilbli.no

Mediegrafikerfaget

Hva er en mediegrafiker?

En mediegrafiker jobber med visuell kommunikasjon, og utformer blant annet tekst, lyd og bilder for ulike medier. Arbeidsoppgaver kan være design og produksjon av trykksaker, video, nettsider og andre digitale flater. Mediegrafikeren jobber mye med digitale verktøy på datamaskinen, men skal også ha kjennskap til foto, lyd- og filmproduksjon. Arbeidsoppgaver vil variere etter hvilken bedrift du er ansatt i.

Hvor kan du jobbe?

Mediegrafikere kan jobbe i alle typer bedrifter som har behov for markedsføring. Mange jobber i ulike grafiske bedrifter, som reklamebyrå, trykkeri, aviser eller TV- og produksjonsselskaper. Andre kan jobbe i medie- og informasjonsavdelinger i private eller offentlige bedrifter.

Personlige egenskaper

Som mediegrafiker bør du være kreativ, løsningsorientert og nøyaktig. Du må også ha en interesse for faget, og være opptatt av å skape gode visuelle uttrykk og klare budskap for mottakeren. Det er en fordel med godt fargesyn.

Les mer om utdanningsprogrammet til Mediegrafikerfaget på vilbli.no

Renholdsoperatørfaget

Hva er en renholdsoperatør?

Som renholdsoperatør er du fagutdannet renholder, og utfører renholdsarbeid i virksomheter, næringsbygg og bedrifter. Renholdsarbeidet er med på å skape et trivelig og sunt innemiljø.

Jobben som renholdsoperatør regnes tradisjonelt som noe fysisk krevende, men i dag er ikke arbeidet mer fysisk krevende enn andre liknende manuelle arbeidsplasser. Dette skyldes lettere utstyr, tørrere renhold og mer maskinbruk i hverdagen. Som faglært renholdsoperatør kan du ha varierte arbeidsoppgaver. Arbeidet kan variere fra renhold på sykehus, til renhold på fly og graffitifjerning på vegger. Faget har også byggteknisk innhold. Den faglærte skal vite hvordan renhold og behandling av flatene har betydning for slitasje og nedsmussing på flatene som behandles.

Hvor kan du jobbe?

Som renholdsoperatør er du som regel ansatt i et renholdsfirma, som utfører profesjonelt rengjøringsarbeid for virksomheter. Renholdsoperatører jobber i offentlige og private sektor. Eksempler kan være sykehus, skoler, barnehager, store bedrifter, kjøpesentre og på transportmidler som tog og fly.

Personlige egenskaper

Renholdsarbeidere bør kunne jobbe effektivt og selvstendig. Kommunikasjons- og samarbeidsegenskapene dine kommer til nytte når du skal gi god service til brukerne. Arbeidsgivere setter krav til tilfredsstillende norskkunnskaper. Byggteknisk innsikt er et krav for fagbrevet i renholdsoperatør. En renholdsoperatør må kunne velge de rette kjemikalene for renhold på ulike overflater og håndtere ulike maskiner i arbeidet. Du har kunnskap om inneklima og hygiene og har kompetanse innenfor IKT-teknologi.

Les mer om utdanningsprogrammet til Renholdsoperatørfaget på vilbli.no

Veg- og anleggsfaget

Hva er veg- og anleggsarbeider?

En veg- og anleggsarbeider jobber med bygging, drift og vedlikehold av veier. Dette innebærer blant annet oppmåling, grunnarbeid, transport og sprenging i forbindelse med veg- og anleggsarbeid. Forskaling, armering og støping er også vanlige oppgaver veg- og anleggsarbeideren må utføre. Det benyttes avansert utstyr og vei- og anleggsarbeideren har et ansvar for å holde seg oppdatert på riktig bruk og vedlikehold av maskinparken.

Vanlige arbeidsoppgaver for vei- og anleggsarbeideren: Arbeidsplanlegging og arbeidsvarsling. Stikking og oppmåling. Anleggs- og grunnarbeid. Bygging, drift og vedlikehold av veier.

Veg- og anleggsarbeidere samarbeider gjerne tett med andre yrkesgrupper på en bygg- og anleggsplass, deriblant anleggsmaskinførere, fjell- og bergverksarbeidere, anleggsgartnere, asfaltører, banemontører og betongfagarbeidere.

Hvor kan du jobbe?

Som veg- og anleggsarbeider vil du kunne jobbe i entreprenørbedrifter, veivesenet og kommuner.

Personlige egenskaper

En veg- og anleggsarbeider må være allsidig, og kunne arbeide selvstendig. Du må følge lover, forskrifter og interne kvalitetssikringssystemer. Vei- og anleggsarbeideren har et særlig ansvar for å tenke sikkerhet på arbeidsplassen.

Les mer om utdanningsprogrammet til Vei- og anleggsfaget på vilbli.no

Opplæringsbok

Opplæring i bedrift skal dokumenteres i nettbasert opplæringsbok (OLKWEB). Lærling og veileder jobber kontinuerlig med dokumentasjon og vurderinger gjennom hele læreløpet.

Skjermbilde av innloggingsvindu på OLKWEB

OLKWEB - olkweb.no/trhkommune

Brukernavn og passord fås ved henvendelse til Personaltjenesten, Avdeling for fagopplæring.

Lærebedrifter

Vi har mange ulike enheter som er godkjente lærebedrifter, men du søker læreplass gjennom Personaltjenesten, Avdeling for fagopplæring.

Alle enheter har en egen hjemmeside og noen har også en facebookside. Her ser du noen eksempler:

Dragvoll helse- og velferdssenter

Ladesletta helse- og velferdssenter

Dalgård skole og ressurssenter

Gjørtlerveien barnehage

For veiledere

Alle lærlinger får hver sin veileder/instruktør som er ansatt som fagarbeider ved læreplassen. Veilederen har ansvar for oppfølging og opplæring av læringen. Vi har samlet mer informasjon for veiledere her.

Opplæringskontoret

Personaltjenesten, Avdeling for fagopplæring er opplæringskontor for lærlinger i Trondheim kommune, og har faglig og administrativ oppfølging av kommunens lærlingen fra start til slutt. Når du blir lærling får du en egen kontaktperson som følger deg opp i læretiden. Her er en oversikt over ansatte ved Opplæringskontoret i Trondheim kommune.

Ansvarlige for fagopplæring

Trøndelag fylkeskommune (TFK)

Ansvar for videregående opplæring som fagopplæring er en del av.

Godkjenner lærekontrakter og læretid, og er ansvarlig for Prøvenemnda som gjennomfører fagprøver.

Trondheim kommune v/Personaltjenesten, Avdeling for fagopplæring (Opplæringskontoret)

Faglig og administrativ oppfølging av lærlingen fra start til slutt.

 • Tilsetting, arbeidsavtale og lærekontrakt.
 • Utbetaling av grunnlønn.
 • Kontaktperson fra opplæringskontoret er oppført som faglig leder i lærekontraktene.

Lærling

 • Være ansatt på lik linje med andre ansatte på enheten.
 • Følge arbeidslivets plikter og rettigheter parallelt med opplæring.
 • Jobbe aktivt med å oppsøke læresituasjoner.
 • Dokumentere måloppnåelse og arbeidsoppgaver i nettbasert opplæringsbok.
 • Delta aktivt i en refleksjonsgruppe.
 • Delta aktivt på fagdager.

Veileder

 • Sørge for et godt mottak og inkludering i arbeidsmiljøet.
 • Lede og legge til rette for læresituasjoner og bidra til å øke selvstendighet og ansvarsfølelse hos lærlingen.
 • Gi veiledning i det daglige arbeidet og minimum en avtalt time pr. 14. dag.
 • Gi lærlingen skriftlige tilbakemeldinger på arbeidet sitt i nettbasert opplæringsbok.
 • Gi lærlingen regelmessig tilbakemelding og framovermelding om faglig og personlig utvikling.
 • Gi lærlingen halvårsvurdering med tilhørende halvårssamtale en gang hvert halvår. Skrive kort referat fra samtalen.

Enhetsleder

 • Skaffe gode, motiverte veiledere i god tid før lærlingen kommer.
 • Informere hele personalet om at enheten får lærling(er) og hva det innebærer.
 • Gi veiledere anledning til å gå på veilederkurs/fagdager.
 • Legge til rette for at veileder kan planlegge og gjennomføre minimum en time veiledning hver 14. dag.
 • Legge til rette for at veileder jobber nok sammen med lærlingen for å kunne gi god veiledning/opplæring.
 • Personaloppfølging av lærlinger på samme måte som øvrige ansatte ved enheten, et eksempel er sykefraværsoppfølging.

Kontaktperson Opplæringskontoret

 • Lærlingoppfølging med ulike treffpunkt i løpet av læretida.
 • Legge til rette for et helhetlig læreløp i samarbeid med lærling.
 • Bistå lærling og veileder i opplæringen ved behov.
 • Organisere og kvalitetssikre fagopplæringen i samarbeid med TFK.
 • Melde opp lærlingen til fagprøve.

Tilsynsrepresentant

Alle lærlinger har i følge Opplæringsloven krav på en tilsynsrepresentant som skal se til at opplæringen foregår på riktig måte. Tilsynsrepresentantens navn står i lærekontrakten.

Elev- og lærlingombud

Trøndelag fylkeskommune har et elev- og lærlingombud som kan bistå lærlinger i spørsmål omkring deres rettigheter og plikter.

Samarbeidsavtale med videregående skoler

Trondheim kommune og fylkeskommunen har tatt grep for å få flere til å stå det 4-årige løpet helt ut og ta fagbrev som helsearbeidere og barne- og ungdomsarbeidere.

Trondheim kommune v/ Avdeling for fagopplæring og de fem videregående skolene i Trondheim som har helse- og oppvekstfag inngikk 1. juni 2016 en forpliktende samarbeidsavtale. Avtalen skal bedre kontakten mellom skole og arbeidsgiver slik at elevene vet mer hva de går til og gi enda bedre kvalitet i opplæringa.

En stor del av de som starter på helse- og oppvekstfagutdanningen i fylket velger allmennfaglig påbygging i stedet for læretid. Dessverre er det mange av dem som stryker på eksamen.

Målet er at flere skal fullføre, på normert tid.

Etterspørselen etter arbeidskraft er stor i disse yrkene. Alle som er kvalifisert og søker læreplass vil få det.

Flere konkrete grep

Her er noen av de konkrete grepene som ligger i avtalen:

 • Faste avtalte treffpunkt. Arbeidsgiver blir med på foreldremøter og treffer både elever og foreldre. Her skal både elever og foreldre få bedre grunnlag for å gjøre realistiske yrkes- og utdanningsvalg.
 • Karrieredager ute på skolene. Formålet skal være at elevene skal bli motivert og forberedt til å møte krav fra arbeids- og samfunnsliv. Trondheim kommunes behov for arbeidskraft skal også tilfredsstilles.
 • Årsplan for samarbeidet på hver skole. Opplæringen skal fremstå mest mulig helhetlig.

Samarbeidsavtalen er en del av Yrkesfagløftet, hvor nettopp omdømmebygging og samarbeidskultur er viktig.

Samarbeidsavtale med videregående skoler i Trondheim - Trondheim kommuneElevene foran fra venstre: Natalie Gjengset (Thora Storm), Elise Flatjord (Tiller), Mathias Varmedal (Byåsen), Steffen Lund Borgsø (Strinda), Eirin Ytterhus (KVT) Bak fra venstre: Anders Buhaug (Thora Storm), Geir Vikan (Byåsen), Kirsti Horne (Tiller), Trond Hofstad (Strinda), Tone Solberg (Personaltjenesten, Avdeling for fagopplæring), Jostein Brønstad (KVT).

For ytterligere informasjon ta kontakt med Personaltjenesten, Avdeling for fagopplæring.

Kontaktinfo

Avdeling for fagopplæring er opplæringskontor for lærlinger i Trondheim kommune. Vi er tilgjengelig for henvendelser på e-post og telefon, og prøver å svare innen rimelig tid. Om vi ikke svarer når du ringer kan du legge igjen beskjed og nummer, så ringer vi tilbake så snart vi har anledning.

Sentralbord: 72 54 00 00

E-post: fagopplaring.postmottak@trondheim.kommune.no

Besøksadresse: Erling Skakkes gate 14

Her er en oversikt over ansatte ved Opplæringskontoret i Trondheim kommune.

Lenker

Ung i jobb - sommerjobb for deg mellom 16 og 18 år!

Vil bli (Informasjon om videregående opplæring)

VIGO (Registrering av ønsket videregående opplæring)

Elev- og lærlingombud

Følg oss på Facebook

Sist oppdatert: 16.11.2021

A03-P1-EPI001