Hjem SkoleSFO-plass

SFO-plass

Ny plass

Alle barn som går i 1.-4. trinn har rett til plass på SFO. Plassen blir automatisk oppsagt etter 4. trinn, og du trenger ikke søke på nytt for hvert skoleår. Barn med særskilte behov kan søke skolen direkte om plass i SFO på 5.-7. trinn. 

1. klassingene kan starte på SFO 1. august, men for å være garantert plass til da, må du søke om plass innen 15. april. Ellers i året behandles SFO-søknader fortløpende. Du får svar innen en uke.

NB! For tiden er det ikke mulig å søke om, endre og si opp SFO-plass elektronisk grunnet overgang til nytt fagsystem. Ta kontakt med Fagenhet for oppvekst og utdanning på fagenhet-ou.postmottak@trondheim.kommune.no ved behov for plass, endring eller oppsigelse. 

Pris

Oppholdstid under 12 timer per uke: Kr. 1903 per måned. Kan benytte plassen mandag, tirsdag og onsdag i skolefrie uker.

Oppholdstid fra og med 12 timer per uke: Kr. 2838 per måned.

Kostpenger/penger for mat kommer i tillegg. Prisen for kost besluttes av rektor i samarbeid med skolens brukerråd.

Faktura og betalingsvilkår

I de kommunale SFO kreves det betaling for elleve måneder per år. Det kommer ikke faktura i juli. 

 • Både nye og gamle faktura kan du finne på Min side (BankID innlogging kreves).
 • Faktura med krav om betaling sendes ut i begynnelsen av hver måned.
 • Betalingsfrist er den 20. hver måned.
 • Trondheim kommune tilbyr betalingsordninger som avtalegiro og e-faktura.

Dersom du ikke betaler innen fristen:

 • Du vil få tilsendt inkassovarsel. Det blir sendt bare ett varsel. Det blir beregnet forsinkelsesrente og purregebyr.
 • Du vil få varsel om oppsigelse av plassen hvis du ikke betaler innen inkassofristen. Oppsigelsestiden er en måned. 
 • Opptak til SFO kan ikke gjennomføres dersom du har ubetalte regninger fra tidligere tilbud.

Endre mottaker av faktura

Skal du endre mottaker av faktura, skal dette meldes på eget skjema. Skjemaet skal undertegnes av begge foreldrene (ny og tidligere mottaker). Du kan ikke endre mottaker ved manglende betaling av tidligere faktura.

Fritak for betaling ved barns sykdom

Hvis barnet har hatt sammenhengende fravær ut over en måned på grunn av sykdom, kan du søke barnehagen/SFO om fritak fra kontingent og kostpenger. Sykdomsperioden må dokumenteres med legeerklæring som legges ved søknaden.

Kostpenger/betaling for mat

Kostpenger kommer i tillegg til betaling for plass. Kostpengene fastsettes av enhetens brukerråd eller samarbeidsutvalg.

Oppstart i SFO

Plass i SFO betales fra den dato plassen tilbys familien. 1. klassingene kan starte på SFO 1. august.

Kan jeg søke om redusert betaling/moderasjon?

Du kan søke om moderasjon på økonomisk grunnlag. Betaling kreves inntil det foreligger et vedtak om moderasjon. Saksbehandlingstiden kan vare inntil 8 uker. Grunnlaget for vedtaket er en vurdering av familiens økonomi. Dokumenterte opplysninger om familiens samlede inntekter og utgifter må følge med søknaden. Dette gjelder også for samboere, uansett foreldreansvar. Vurderingen av søknaden følges etter sosialtjenestens satser for livsopphold.

 • Du må legge ved nødvendig dokumentasjon på alle inntekter og utgifter.
 • Dokumentasjonen må ikke være eldre enn tre måneder.
 • Eventuell moderasjon innvilges fra den måned Fagenhet for oppvekst og utdanning har mottatt søknad med fullstendig dokumentasjon.
 • Du må betale ordinær foreldrebetaling inntil det er fattet vedtak om moderasjon.
 • Det gis ikke moderasjon på kostutgifter.

Med inntekter menes

Bruttolønn, kontantstøtte, pensjon, trygdeytelser (unntatt grunn- og hjelpestønad og utdanningsstønad). Inntekter fra egen virksomhet, omsorgslønn, barnebidrag, bostøtte, stipend/fødselsstipend og sosial hjelp.

Med utgifter menes

Husleie, kommunale avgifter, boliglån (dokumentasjon på nedbetalingsplan), strøm- og fyringsutgifter, skatt, bidragsutgifter, utgifter til andre barnetilsynsordninger. Dokumenterte studieutgifter (semester/eksamensavgift) i de tilfellene det gis stipend/studielån. Fradrag på boutgifter gis på inntil kr 9.800 per måned. Ved fradrag til livsopphold følges sosialtjenestens satser ut fra familiens størrelse.

Familiens overskudd eller betalingsevne er differansen mellom dokumenterte inntekter og utgifter. Kontingenten fastsettes til 85 % av familiens betalingsevne.

Klageadgang

Det er bystyret som bestemmer satser for foreldrebetaling og moderasjon. Dersom du ønsker å klage er formannskapet klageinstans. 

Søknadsskjema for moderasjon i SFO

Endre oppholdstid

Oppholdstid er summen av tiden barnet skal være på SFO både før og etter skoletid. Oppholdstiden i SFO er enten under 12 timer per uke (ofte omtalt som halv plass) og hel plass som er fra og med 12 timer per uke. Barn med halv plass kan benytte SFO mandag, tirsdag og onsdag i skolefrie uker. Endring av opphold skjer fra den første i måneden med én måneds varsel.

For tiden er det ikke mulig å endre SFO-plass elektronisk grunnet overgang til nytt fagsystem. Ta kontakt med Fagenhet for oppvekst og utdanning på fagenhet-ou.postmottak@trondheim.kommune.no ved behov for endring av plass.

Si opp plass

Oppsigelsestiden er en måned fra den 1. i måneden. Kontingenten skal betales ut oppsigelsestiden. Oppsigelsestiden gjelder også for de som har takket ja til plass, men som ombestemmer seg og ikke benytter plassen.

For tiden er det ikke mulig å si opp SFO-plass elektronisk grunnet overgang til nytt fagsystem. Ta kontakt med Fagenhet for oppvekst og utdanning på fagenhet-ou.postmottak@trondheim.kommune.no hvis du skal si opp SFO-plass. 

Kontaktinfo

Spørsmål om SFO plass kan rettes til Fagenhet for oppvekst og utdanning:

E-post: fagenhet-ou.postmottak@trondheim.kommune.no

Telefon:  979 96 100 (betjenes kl. 09.00-11.30)

Det er nå mulig for publikum å ta ut ligningsoppgave selv via Altinn.

Faktura kan man hente ut selv på min side (øverst til høyre på denne siden).

For generelle henvendelser om skoler i Trondheim, ring 72 54 00 00.

Om skolefritidsordningen

Generelt

Kommunen skal ha et tilbud om skolefritidsordning før og etter skoletid for 1.-4. årstrinn, og for barn med særskilte behov på 1.-7. årstrinn

Skolefritidsordningen skal legge til rette for lek, kultur- og fritidsaktiviteter med utgangspunkt i alder, funksjonsnivå og interesser hos barna. Skolefritidsordningen skal gi barna omsorg og tilsyn. Funksjonshemmede barn skal gis gode utviklingsvilkår. Areal, både ute og inne, skal være egnet for formålet.

Skolefritidsordninga skal ha vedtekter. Når skolefritidsordningen er knyttet til skolen, skal rektor vanligvis være leder. Kommunen kan kreve utgiftene til skolefritidsordningen dekket gjennom egenbetaling fra foreldrene.

Opplæringsloven § 13-7 skolefritidsordningen

Vedtekter for SFO

Vedtatt av Trondheim bystyre 26.11. 1998, endret av Bystyret i mai 2005, august 2007, september 2013 og i mai 2017.

Her finner du vedtektene på engelsk, polsk, arabisk og somali.

Bystyret har vedtatt følgende vedtekter for skolefritidsordningen (SFO):

 1. Formål

  Skolefritidsordningen har som mål å gi barna i grunnskolens fire første årstrinn og barn med særskilte behov i grunnskolens sju første årstrinn, tilsyn og omsorg. Samtidig skal barn med særskilte behov gis gode utviklingsmuligheter (jamfør Opplæringslovens § 13-7). Skolefritidsordningen skal tilrettelegge for det enkelte barns utvikling, gjennom kommunikasjon og sosialt samspill, med fokus på barnas beste og med lek som aktivitet. Barn leker for å leke, og lærer gjennom lek. Barna skal gis mulighet til aktivt å utnytte sin fritid til allsidig lek, kultur og fritidsaktiviteter med utgangspunkt i barnas alder, funksjonsnivå og interesser. Dette skal skje i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem og i overensstemmelse med skolens formål slik det kommer til uttrykk i Opplæringsloven § 1. Skolefritid skal drives i samsvar med sentrale bestemmelser, kommunale vedtak, kvalitetsplan for SFO og planer for den enkelte enhet.

 2. Eierforhold 

  Trondheim kommune er ansvarlig for driften av de kommunale skolefritidsordningene. Kommunen driver SFO i eide eller leide lokaler.

 3. Leke- og oppholdsareal 

  SFO skal ha leke- og oppholdsareal som er tilpasset aktiviteten som drives og som tilsvarer minimum fire kvadratmeter per barn. I funksjons- og arealprogrammet er 0,35 m2 per barn øremerket SFO. Resten av arealet fordrer sambruk med skolens øvrige funksjoner (generelle og spesielle læringsarealer, gymsal, kantine, etc.).

 4. Opptak

  4.1 Alle barn på 1.-4. årstrinn og alle barn med særskilte behov på 1.-7. årstrinn har rett til tilbud før og etter skoletid. Barn med særskilte behov defineres som elever med varige funksjonsnedsettelser som medfører omfattende og vedvarende behov for bistand, og som har tilrettelegging innenfor ordinær undervisning og eventuelt spesialundervisning.
  4.2 Fagenhet for oppvekst og utdanning foretar opptak. Elever med særskilte behov jf. definisjon i punkt 4.1 søker om plass, og rektor fatter vedtak om SFO-plass. Det er Fagenhet for oppvekst og utdanning som er klageinstans.

 5. Foreldrebetaling 

  5.1 Bystyret fastsetter foreldrebetaling i forbindelse med den årlige budsjettbehandlingen, samt eventuelle regler for moderasjoner og friplasser.
  5.2 Informasjon om foreldrebetaling og beregningsgrunnlag utarbeides i sammenheng med den årlige budsjettbehandlingen. 
  5.3 Alle aktiviteter, også heldagsturer i skolens ferier, skal være gratis og tilgjengelig for alle elever i skolefritidsordningen. 
  5.4 Plass i skolefritidsordningen betales fra den dato plassen tilbys familien.
  5.5 Oppsigelsestiden er en måned fra den første i måneden. Oppsigelsen skal sendes elektronisk på kommunens SFO -portal. 
  5.6 Kontingent skal betales ut oppsigelsestiden. 
  5.7 Oppsigelse kan gis av kommunen ved manglende betaling. Opptak til skolefritidsordninger kan ikke skje dersom det foreligger ubetalt kontingent/kost fra tidligere tilbud i barnehage/skolefritidsordning. 
  5.8 SFO har to tilbud om oppholdstid: Oppholdstid inntil 12 timer per uke og oppholdstid fra og med 12 timer per uke. 
  5.9 Endring i oppholdstid skjer fra den første i måneden med en måneds varsel.

 6. Åpningstid 

  6.1 Skolefritidsordningen gir tilbud alle virkedager med unntak av SFO sine planleggingsdager og de to første ukene i sommerens fellesferie. Etter drøfting i brukerråd kan SFO holde stengt 24.12, 31.12. og onsdag før skjærtorsdag. 
  6.2 Den daglige åpningstiden skal være innenfor tidsrommet 07.00 - 17.00, tilpasset behovet ved de enkelte skolene og etter drøfting i brukerråd. 
  6.3 Innenfor tildelt budsjettramme skal skolen alene eller i samarbeid med andre tilby SFO på skolens fridager og i ferier (unntaket er de to ukene SFO har stengt på sommeren). 
  6.4 Alle barn skal ha ferie fra SFO, og den gjennomføres med tre uker i sommerferien og fem dager i løpet av skoleåret på SFO sine planleggingsdager. 
  6.5 Oppholdstid er summen av tiden barnet skal være på SFO før og etter skoletid. Summen som da framkommer for en hel uke skal samsvare med timetallet i betalingssatsen. 
  6.6 Det kan avtales avregning over lengre perioder når foreldres arbeidstid tilsier det. 
  6.7 I skolefrie uker har elever med korttidsplass tilgang til 3 hele dager på mandag, tirsdag og onsdag.

 7. Ledelse og bemanning 

  7.1 Rektor er administrativ og faglig leder av skolefritid. Daglig leder skal ha høyere relevant utdanning, og ha tid avsatt til administrasjon i henhold til sfs 2201 i avtaleverket. For øvrig er det ønskelig med variert kompetanse og yrkespraksis. 
  7.2 Bemanningen i barnegruppene skal stå i forhold til antall barn som er til stede, barnas alder, og i tillegg eventuelle behov for særskilt oppfølging av enkeltbarn eller grupper. Det skal som en regel ikke være mer enn 15 barn per voksen, noe tilpasset med færre barn per voksen for de laveste årskullene.
Kvalitetsutvikling i SFO

Trondheim kommune har siden 2006 satset på Kvalitet i SFO gjennom å videreutvikle ansattes kompetanse i Skolefritidsordningen (SFO). Prosjektet Kvalitetsutvikling i SFO bygger på allerede et godt etablert samarbeid i bydelsnettverkene for SFO-ledere og rektor. 

Målet har vært å bidra til felles faglige løft, motivasjon for endring og erfaringsutveksling skolene i mellom. Det er et klart mål at alle skal med, og at hver enkelt enhet skal utvikles ut fra lokalforankring og etter sentrale føringer fra Trondheim kommune. 

Trondheim kommunes satsning på kvalitetsutvikling i SFO har vist seg å være viktig for å få til en felles forståelse av hva kvalitet i SFO er for oss i Trondheim.

Kvalitetsutvikling i SFO i Trondheim:

 • Samarbeidet mellom SFO-ledernettverk og rektornettverk.
 • Prosjektleder og referansegruppe med representant fra hver bydel
 • Arrangere felles fagdager og kurs for SFO og skole
 • Samarbeid med Olavsfestdagene, SFO- barnas Olavsfestdag

I FN sin barnekonvensjon, artikkel 31 står det: 

"Alle barn har rett til hvile, fritid og lek, og til å delta i kunst og kulturliv"

I 2013 ble det tilføyd en kommentar til denne artikkelen:

"I mange deler av verden anses lek som bortkastet tid, som tid brukt på useriøs og uproduktiv aktivitet uten egenverdi. Foreldre, profesjonelle omsorgsytere og ansatte i offentlig forvaltning rangerer læringsarbeid eller arbeid for penger høyt, mens lek ses på som noe bråkete, skittent, forstyrrende og ødeleggende. I tillegg mangler ofte voksne den tryggheten, evnen og forståelsen som kreves for å kunne støtte opp om barns lek og for å kunne være sammen med dem på en leken måte. Både barns rett til å delta i lek og tidsfordriv, og den grunnleggende rollen det spiller for deres velvære, helse og utvikling, er lite forstått og lite verdsatt"
(FN, 2013, s. 11, 
oversatt av Sundsdal & Øksnes).

I henhold til FN sin barnekonvensjon er hovedmålet for SFO i Trondheim å ivareta alle barns rettighet til fri lek.

Satsingsområder

 1. Hele barnet hele dagen
 2. Barns medvirkning
 3. Relasjonsbygging

Hver bydel kan søke om prosjektstøtte fra Kvalitetsutvikling i SFO. Krav til søknad er at prosjektet kan tilbys alle ansatte i SFO i bydelene, og at tema er knyttet til et av satsningsområdene. Det skal foreligge budsjett og regnskap.

I 2014 ble det utarbeidet en rapport om kvalitetsutvikling i SFO i Trondheim: "Gi meg en sjanse til å skinne"

Referansegruppe fra bydelene

 • Midtbyen: Linda Rønning, Nyborg skole.
 • Lerkendal: Geir Gundersen, Romolslia skole.
 • Heimdal: Kristin Nilsen, Saupstad skole.
 • Østbyen: Stian Rosvoll, Strindheim skole.

Kontaktperson for kvalitet i SFO:

Unn-Mari Olsrød
Rådmannens fagstab
Mobil: 957 92 009
E-post: unn-mari.olsrod@trondheim.kommune.no

Ferie og fridager i SFO

Sist oppdatert: 20.11.2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI001