Lekser i skolen

En overordnet målsetting i trondheimsskolen er at elever og foresatte gjennom samordning av skole, arbeidet med lekser og leksehjelp og fritid opplever at tilbudet legger til rette for og støtter opp om den enkelte elevs læring og utvikling.

Om “Lekser i skolen” skoleåret 2019/20

I skoleåret 2019/20 ble det prøvd ut en ordning med leksefri ved fire skoler i Trondheim. Ved to skoler hadde 5.-7. trinn helt leksefri mens ved to andre skoler hadde de samme trinnene utvidet skoledag. Skoleåret 20/21 ble preget av koronaen, noe som også påvirket utprøvingen av ordningen med leksefri.

Bakgrunnen for leksefri-ordningen var et ønske om å undersøke alternativer til den “målrettede leksehjelpen” på 4.-7. trinn som gis i Trondheim i dag. Resultatet av utprøvingene gir trondheimsskolen et bedre kunnskapsgrunnlag om betydningen av lekser, og bidrar til en videreutvikling av Trondheimsskolenes praksis.

En forskergruppe ved NTNU, Institutt for pedagogikk og livslang læring, har forsket på utprøvingen og har nå publisert en forskningsrapport som analyserer resultater av utprøvingen. I tillegg til de fire leksefrie skolene bidro fire andre skoler med “ordinære” lekser i forskningen. Rapporten sier noe om elevers, foreldre og læreres holdninger til og oppfatninger av lekser. Den sier lite eller ingenting om elevens læringsutbytte i leksefrie skoler og skoler med lekser. I rapporten kommer det fram at både elever, foreldre og lærere var splittet i synet på lekser.

  • Elevene ved de leksefrie skolene opplevde i stor grad at de fikk mer fritid og tid til organiserte fritidsaktiviteter. Et stort flertall av elevene brukte også mer tid på spill og sosiale medier
  • Elevene opplevde mer tid til venner og familie, og mange foreldre hadde samme opplevelse
  • På spørsmål om lekser fremmer eller hemmer motivasjon og læring mente et flertall på tvers av gruppene elever, foreldre og lærere at det er behov for at eleven gjør matematikkoppgaver hjemme, ikke nødvendigvis lekser gitt av læreren, for at de skal få nok mengdetrening. Matematikkfaget stod i en særstilling her i forhold til norskfaget. Elevene ved de leksefrie skolene sa i mindre grad at lekser er nødvendige for at de skal lære alt enn elever ved kontrollskolene som hadde lekser. Det ble det gjort en god del læringsrettet arbeid hjemme selv om skolen var leksefri
  • Flertallet av foreldrene på tvers av deltakerskolene og kontrollskolene mente at lekser fører til større forskjeller mellom elever fra ulike sosioøkonomiske grupper faglige nivå. Et klart flertall av lærerne mente at lekser ikke fører til slike forskjeller. Ingen av de spurte gruppene mente at lekser fører til større forskjeller mellom gutter og jenter
  • Ved de leksefrie skolene var det et stort sprik mellom foreldrene i synet på om lekser var avgjørende for foreldrenes kontakt med skolen om elevens faglige utvikling
  • På spørsmål om hvilken ordning foreldrene ønsket seg ut fra utprøvingene i Trondheim kommune, svarte over halvparten at de ønsker en ordning med utvidet skoledag og leksefri

Rapporten har fått tittelen Til lags åt alle kan ingen gjera. En rapport fra prosjektet Lekser i skolen i Trondheim kommune og er tilgjengelig på NTNUs nettsider.

Har du spørsmål til utprøving av leksefri skole?

Ta kontakt med:
Mikael Lyngstad
Rådgiver i rådmannens stab
E-post: mikael.lyngstad@trondheim.kommune.no

Sist oppdatert: 12.05.2021

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

pd1mdwk00045M