Hjem SkoleSpråk

Språk

Minoritetsspråk

Norskopplæring for elever med annet morsmål enn norsk

Når dere kommer til Trondheim må dere finne ut hvilken skole barnet deres hører til. Ta kontakt med skolen som vil informere dere om tilbudet Trondheim kommune kan gi. Barnet skal enten gå på sin nærskole eller en skole som har mottaksgrupper. Nærskolen vurderer sammen med dere hva som er den beste løsningen.

Skoler med mottaksgrupper

Kommunen tilbyr nyankomne minoritetsspråklige elever plass ved en skole med mottaksgruppe i inntil ett år. Dersom dere ønsker at barnet skal gå på en slik skole, søker nærskolen om plass. Søknaden behandles av Fagenhet for oppvekst og utdanning.

Dersom barnet har gode nok ferdigheter i norsk, anbefaler vi at barnet begynner ved nærskolen.

Trondheim har seks skoler med mottaksgrupper for nyankomne minoritetsspråklige elever, fem på barnetrinnet (BispehaugenHuseby barneskoleIlaKattem,  Lade) og to på ungdomstrinnet (Huseby ungdomsskole  og Rosenborg).

Særskilt opplæring i norsk

Barnet ditt har rett til særskilt språkopplæring fram til han eller hun er god nok i norsk til å følge den ordinære undervisningen. Særskilt språkopplæring betyr at vi gir grunnleggende opplæring i norsk. I noen tilfeller kan det også bety undervisning i eget morsmål og/eller fagopplæring på norsk og morsmål. Skolen vurderer fortløpende om barnet har tilstrekkelige ferdigheter i norsk til å følge den ordinære undervisningen. Retten til særskilt språkopplæring faller bort når barnet er god nok i norsk.

Skolen kartlegger ferdighetene i norsk jf. Opplæringsloven § 2-8, for å vurdere om barnet trenger særskilt opplæring. Hvis skolen finner ut at barnet ditt trenger særskilt opplæring, vil skolen fatte et enkeltvedtak. Vedtaket skal beskrive antall timer og hvordan undervisninga skal foregå.

Lese- og skriveopplæring på morsmål for 1.-3. trinn

Hvis barnet behersker morsmålet sitt godt, kan det bruke morsmålet som støtte for å bli bedre i norsk. Det betyr at barnet får undervisning i morsmålet for å lære norsk. Retten til lese- og skriveopplæring på morsmålet følger retten til særskilt språkopplæring i norsk. Det vil si at barnet ditt ikke kan ha undervisning i morsmål uten å ha særskilt norskundervisning. Lese- og skriveopplæring i morsmål foregår utenom vanlig undervisningstid og gjelder 1.-3. trinn. Undervisninga kan skje på en annen skole enn den barnet går på.

Tospråklig fagopplæring for 4.-10. trinn

Kommunen tilbyr tospråklig fagopplæring for barn på 4.-10. trinn, og undervisningen foregår vanligvis innenfor ordinær undervisningstid. Tospråklig fagopplæring innebærer at norsk og morsmål benyttes for at barnet skal lære norsk og fag.  

Trondheim kommune har tospråklige lærere i mange språk. I de språkene kommunen ikke har kvalifiserte lærere forsterker vi norskopplæringa.

Nettressurser

Trondheim kommune har gjennom flere år arbeidet med utvikling av ulike nettressurser til arbeid med minoritetsspråklige elever. Dette er blant annet utviklet gjennom tett samarbeid med Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO).

Prosjektet "Bedre språk"

Prosjektet Bedre språk var Trondheim kommunes prosjekt innenfor Språkløftet og Utviklingsprosjektet i perioden 2007-2012. Her kan du bl.a. laste ned materiell til bruk i systematisk språkstimulering i barnehage og småskoletrinn.

Tema morsmål

Formålet med nettstedet er å lage et møtested for morsmålslærere og tospråklige faglærere i skolen og tospråklige ansatte i barnehage. Den skal fungere som en nasjonal og internasjonal informasjons-, møte- og ressursplass. Nettstedet skal gjøre det enklere å finne fram til informasjon og læringsressurser for morsmålsopplæring, tospråklig fagopplæring og flerspråklig arbeid i barnehagen og skolen. Målgruppen for nettstedet er lærere i morsmål og tospråklig fagopplæring, skoleledere og lærere med ansvar for opplæring av flerspråklige elever, ledere og ansatte i barnehagen med ansvar for flerspråklige barn, elevene selv og deres foreldre. Trondheim kommune har siden 2009 hatt ansvaret for den russiske siden.

Les mer om tema morsmål

Kartleggingsverktøy

Trondheim kommune har utviklet kartleggingsverktøy for minoritetsspråklige elever. Kartleggingsverktøyene er for skolestartere, 3.-4.trinn og 5.-7.trinn og inneholder muntlige og skriftlige oppgaver samt notathefter/lærerveiledning. Alle kartleggingsprøvene er i sin helhet lagt ut.

Les mer om kartleggingsverktøy
Bli med

Trondheim kommune har laget en egen lærebok for minoritetsspråklige elever i en begynnerfase. I tillegg til læreboka er det utarbeidet tre ulike arbeidshefter. Et utdrag fra Bli med er lagt ut, men den må bestilles i sin helhet gjennom Huseby barneskole. 

Samisk

Trondheim kommune tilbyr undervisning i samisk etter Opplæringsloven § 6-2. Alle elever i grunnskolealder med samisk som morsmål som bor utenfor samiske distrikt, har rett til opplæring i og på samisk. Kommunen kan vedta å legge opplæringen på samisk til en eller flere skoler i kommunen. Du som foreldre/foresatt må ta kontakt med skolen barnet ditt går på for å få informasjon om opplæringstilbudet.

Sørsamisk

I skoleåret 2018/2019 tilbyr kommunen undervisning på skolen eleven går på.

Nordsamisk

I skoleåret 2018/2019 tilbyr kommunen fjernundervisning via Skype.

Lulesamisk

skoleåret 2018/2019 har fjernundervisning via Skype ikke kommet i gang i mangel på lærer.

I tillegg tilbys elever som får undervisning i samisk et hospiteringsopphold i året.

Kontaktperson på Fagenhet for oppvekst og utdanning: Hasan Ajnadzic, telefon 952 63 208.

Skole med koordinatoransvar innenfor samisk: Tonstad skole. Kontaktperson: Unni Holager, avdelingsleder, telefon 996 17 835.

Tegnspråkopplæring

Huseby barneskole tilbyr tospråklig opplæring for hørselshemmede elever på 1.-10. trinn og er et landsdekkende skoletilbud. Tegnspråkopplæringen er midlertidig lokalisert i Statped Midt sine lokaler i Søbstadvegen 65 på Heimdal.

Huseby barneskole tilbyr undervisning i og på tegnspråk for døve og hørselshemmede elever etter opplæringsloven § 2.6 og/eller § 5-1.  

Tegnspråkopplæringen tilbys på heltid, eller som et dagtilbud der elevene deler sitt skoletilbud mellom sin nærskole og Huseby barneskole.

Om å melde behov for elevplass

Elevens nærskole melder behov om skoleplass på meldeskjema i samarbeid med foreldre/foresatte og eleven.

Elevens nærskolen sender sakkyndig vurdering, IOP og enkeltvedtak for elever som har spesialundervisning til
Trondheim kommune
Fagenhet for oppvekst og utdanning
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim.

For mer informasjon ta kontakt med Fagenhet for oppvekst og utdanning, kontaktperson Tove Rolseth, telefon 416 25 569.
E-post: tove.rolseth@trondheim.kommune.no.

Hva sier opplæringsloven?

Elever som har tegnspråk som førstespråk, eller som etter sakkyndig vurdering har behov for slik opplæring, har rett til grunnskoleopplæring i og på tegnspråk.

Opplæringsloven handler om retten til opplæring i og på tegnspråk, jf § 2.6. Elevene på Huseby barneskole følger alle ordinære mål i Kunnskapsløftet unntatt fire fag som har egne læreplaner.
Det gjelder fagene:

• Drama og rytmikk for hørselshemmede 

• Engelsk for hørselshemmede

• Norsk for hørselshemmede

• Norsk tegnspråk


Særskilt for elever fra andre kommuner

All opplæring i grunnskolen er gratis for elevene. For elever hjemmehørende i andre kommuner enn Trondheim kommune, utarbeides en avtale om kostnadsdekning, mellom elevens hjemkommune og Trondheim kommune, i tråd med gjeldende refusjonssatser.

Refusjonssatser for skoleåret 2019/20 er:

Opplæringstilbudet

  • Generelle opplæringstilbudet: 650 000 pr. skoleår eller 185 714 pr. ukedag x 38 uker.

Spesialundervisning

  • Lærer: 663 627,- kr. for beregning av betaling av lærer x antall avtalte årstimer delt på leseplikt (741/656).
  • Assistent: 505 213,- kr. for beregning av betaling assistent x antall avtalte årstimer delt på 1687,5.

Skyss

  • Ledsager: 505 213,- kr. for beregning av betaling assistent x antall avtalte årstimer delt på 1687,5.

SFO

Har du spørsmål om tegnspråkopplæringen på Huseby barneskole?

Ta kontakt med Huseby barneskole, avdelingsleder for tegnspråkopplæring Elin Skjønberg på telefon 920 62 098, eller e-post elin.skjonberg@ou.trondheim.kommune.no.   

 

Sist oppdatert: 07.11.2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI001