Overganger i opplæringa

Skolestart

Barn starter i grunnskolen det året de fyller 6 år. Barn har rett og plikt til grunnskoleopplæring.

I Trondheim kommune praktiseres "nærskoleprinsippet" som betyr at barn skal få plass på den skolen som området barnet bor i sokner til (Finn din skole). Foreldre har anledning til å søke barnet over til en annen skole. Det er rektor ved den skolen du søker til som er delegert myndighet til å imøtekomme/avslå en slik søknad. Det er klageadgang på dette vedtaket og en eventuell klage sendes til den skolen du har søkt til.

Vedtak om skoleplass til skolestartere sendes ut til foreldre i desember. I løpet av våren er det vanlig at skolene har innskriving for de barna som skal begynne på skolen den påfølgende høsten. Dette gjennomføres som treff på skolen med informasjonsmøte for foreldre og gjerne en "bli kjent"-dag for elevene. Dette er det skolen selv som organiserer og invitasjon til dette blir sendt fra den enkelte skole.

Trondheim kommunes overgangsrutiner fra barnehage til skole

Her finner du overgangsrutinene fra barnehage til skole og SFO

Read the routines for transition from kindergarten to school and afterschool programme in the Municipality of Trondheim

Overgang fra barnehage til skole for flerspråklige barn

Utsatt og framskutt skolestart

"Grunnskoleopplæringa skal til vanleg ta til det kalenderåret barnet fyller 6 år. Dersom det etter sakkunnig vurdering er tvil om barnet er komme tilstrekkeleg langt i utviklinga si til å starte i skolen, har barnet rett til å utsetje skolestarten eitt år dersom foreldra krev det. Etter sakkunnig vurdering og med skriftleg samtykke frå foreldra kan kommunen i særlege tilfelle vedta å utsetje skolestarten eitt år. Dersom foreldra søkjer om det eller samtykkjer, kan kommunen etter sakkynnig vurdering la eit barn ta til på skolen eitt år før når det innan 1. april har fylt 5 år."

Det er viktig å være oppmerksom på at skolen skal tilpasse opplæringa til de behovene som eleven har. Loven krever at det skal foreligge særlige grunner. Det kreves sakkyndig vurdering fra Barne- og familietjenesten og skriftlig samtykke fra foreldrene.

Myndigheten til å fatte vedtak om utsatt/framskutt skolestart er i Trondheim kommune delegert til rektor på den enkelte skole. Klageinstans er Fylkesmannen"

Plan for gode overganger fra barneskole til ungdomsskole

Overgang til videregående opplæring

I starten av 10. skoleår orienterer skolen foresatte om søknadsprosessen til videregående opplæring. I løpet av høsten i 10. trinn vil elevene delta på Karrieredager, der de blir kjent med alle utdanningsprogram i videregående opplæring. Deretter vil de hospitere på en videregående skole, på et utdanningsprogram de ønsker å bli bedre kjent med. Foreldre til elever i 10. klasse vil, i forbindelse med Karrieredagene, bli invitert til en av de nærmeste videregående skolene på et informasjonsmøte på kveldstid.

Hvis elever og foreldre ønsker å besøke flere videregående skoler, arrangerer skolene Åpen skole i januar. Tidspunkt kunngjøres på hver enkelt grunnskole og Fylkets nettsider.

Innen 1. mars søker elevene elektronisk om opptak til videregående opplæring. Eleven får tilsendt PIN-kode til privat adresse i løpet av januar. Ved hjelp av MinID kan eleven logge seg inn på www.vigo.no. Dette vil elevene få hjelp til på sin skole.

Det er Opplæringslovens inntaksforskrift som danner grunnlaget for opptak til videregående opplæring. Det er karakterene på elevens vitnemål, både standpunkt og eksamen etter avsluttet grunnskole, som avgjør hvilket utdanningsprogram og deretter skole eleven får plass ved.

Elevene har rett til å få plass ved ett av tre prioriterte utdanningsprogram.

Søknadsfrist for inntak til videregående opplæring er 1. mars.

For elever med særskilte tilretteleggingsbehov samarbeider grunnskolen, søker og foreldre om utforming av søknaden. Det kan i enkelte tilfeller være aktuelt å sende søknaden 1. februar.

Spørsmål om inntaket til videregående skole rettes rådgiver ved den enkelte skole. Fagenhet for Oppvekst og Utdanning i Trondheim kommune og Fagenhet for videregående opplæring i Trøndelag fylkeskommune er også behjelpelig med å besvare spørsmål.

Informasjon om overgang fra grunnskole til videregående opplæring

Trøndelag fylkeskommune (www.trondelagfylke.no/vare-tjenester)

Vil bli (vilbli.no)

Utdanning.no (utdanning.no)

Informasjonsfilm for minoritetsspråklige søkere til vgs med kort botid

Filmens tekst er oversatt til arabisk, engelsk, kurmanchi og tigrinja.

Skoleplass

Ditt barn har rett til å gå på den skolen som ligger nærmest, eller ved den skolen som barnet sokner til. Kommunen bestemmer skolekretsene, og oversikt over hvilke adresser som tilhører hvilken skole finnes her.

Hvilken skole en sokner til bestemmes av folkeregistrert adresse, og elever som har delt bosted vil ha rett til skoleplass på den adressen en er registrert på.

Utdanningsdirektoratet har også kommet med en tolkningsuttalelse om nærskoleprinsippet og skolekretsgrenser.

Skifte skole

Nærskoleprinsippet gjelder rett til skoleplass, men det er likevel mulig å søke skoleplass på en skole som ikke er nærskole. Da søker dere direkte til rektor på den skolen dere ønsker at barnet skal gå på. Det er rektor ved den skolen dere søker til som har myndighet til å vedta skoleplass på bakgrunn av elevtallskapasitet ved skolen.

Hvis barnet ditt skal skifte skole fordi dere har flyttet, tar dere kontakt med skolen dere flytter fra slik at det blir sendt en flyttemelding til ny skole. Det anbefales også å ta kontakt med skolen barnet ditt flytter til, slik at ny skolen får planlagt oppstart for ditt barn.

Hva sier loven?

Les hva som står om skoleplass i opplæringsloven

Sist oppdatert: 02.11.2021

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

pd0mdwk0003S6