Hjem Politikk og planerTrondheim kommunerevisjon

Trondheim kommunerevisjon

Morgengry - Foto: Anne-Margit Schjølberg

Kontakt Trondheim kommunerevisjon

Se kart

Til revisjonsrapportene 

Om kommunerevisjonen

Trondheim kommunerevisjonen arbeider på oppdrag fra kontrollkomiteen og bystyret og er uavhengig av rådmannen. Vi er bystyrets redskap for demokratisk innsyn og kontroll med forvaltningen i Trondheim kommune.

Mer om kommunerevisjonen

Kommunerevisjonen har kontor i Søndre gate 10 B, blokk F. Vi utfører regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon for Trondheim kommune, samt andre oppdrag. Disse oppgavene beskrives nærmere nedenfor. I forbindelse med våre oppdrag behandler vi personopplysninger, og vi har derfor en personvernerklæring.

Vi har tverrfaglig kompetanse innen blant annet følgende områder: kommunalkandidat, statsautorisert revisor, registrert revisor, siviløkonom, IT (årsstudium i IT og CISA-sertifisert), diplomert internrevisor, kommunalfinans, bedriftsøkonomi, offentlig revisjon, statsvitenskap, samfunnsøkonomi, historie, sosiologi og MBA i offentlig revisjon.

Revisjonsrapporter

Våre revisjonsrapporter er offentlige tilgjengelig. Du kan også kontakte oss for å få tilgang på rapportene.

Siste nytt

 

Regnskapsrevisjon

Kommunerevisjon skal bekrefte at regnskapet til Trondheim kommune er riktig, det vil si vurdere om årsregnskapet er i samsvar med lover, forskrifter og god kommunal regnskapsskikk. Vi skal kontrollere at beløpene i årsregnskap stemmer med endelig budsjett og at vesentlige avvik er redegjort for i årsberetningen.

Mer om regnskapsrevisjon

Videre skal vi skal vurdere om ledelsen har sørget for tilstrekkelig registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger. Kommunerevisjonen skal også se etter at den revisjonspliktige har en forsvarlig internkontroll. Vi utarbeider regnskapsrapporter på utvalgte risikoområder som blir behandlet i kontrollkomiteen og eventuelt bystyret.

Vi skal bidra til å forebygge og avdekke misligheter og feil. Revisjonen skal sende foreløpig innberetning til kontrollutvalget hvis vi avdekker misligheter. Når saksforholdet er nærmere klarlagt, skal vi sende endelig innberetning til kontrollutvalget med kopi til rådmannen.

Kommunerevisjonen har ansvar for å bekrefte ulike prosjektregnskap for statlige tilskudd, for eksempel spillemidler. I tillegg har vi mange andre attestasjonsoppdrag. Vi gjennomfører regnskapsrevisjon i tråd med god kommunal revisjonsskikk.

Vi har også en rekke andre revisjonsoppdrag for ulike foretak, stiftelser og interkommunale selskap hvor vi skal bekrefte at regnskapet er riktig.

Forvaltningsrevisjon

Forvaltningsrevisjon er å undersøke om de kommunale tjenestene utføres i henhold til lover og regler. Vi utarbeider forvaltningsrevisjonsrapportene på oppdrag fra kontrollkomiteen og bystyret.

Mer om forvaltningsrevisjon

Vi undersøker hvordan de kommunale tjenestene fungerer for å bidra til en bedre og mer effektiv forvaltning. Kontrollkomiteen eller bystyret bestiller forvaltningsrevisjonene ut i fra politisk vedtatte planer eller løpende når risikosituasjoner oppstår.

For å svare på problemstillingene i de enkelte prosjektene benytter vi ulike metoder slik som intervju, observasjon, spørreundersøkelse og gjennomgang av regnskap, statistikk, brukermapper og dokumenter. Vi utarbeider revisjonskriterier som vi vurderer fakta opp imot. Basert på dette utarbeider vi en rapport som vi oversender til kontrollkomiteen for politisk behandling. Deretter blir rapportene som regel behandlet i bystyret. Revisjonsrapportene våre er offentlige.

Under arbeidet med rapportene (forvaltningsrevisjonene) samarbeider vi tett med administrasjonen. Vi avholder alltid oppstartsmøte, og rådmannen får alle rapportene til faktaverifisering og høring før de blir oversendt kontrollkomiteen.

Forvaltningsrevisjon lovpålagt gjennom kommuneloven § 77 og forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner. I loven beskrives forvaltningsrevisjon som systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets eller fylkestingets vedtak og forutsetninger. 

Andre revisjonsoppdrag

Vi har også en rekke andre revisjonsoppdrag for ulike foretak, stiftelser og interkommunale selskap.

Mer om andre revisjonsoppdrag

I tillegg til regnskaps- og forvaltningsrevisjon for Trondheim kommune, har vi en rekke andre revisjonsoppdrag for interkommunale selskap, foretak, overformynderi, kirkelig fellesråd, menighetsråd, stiftelser, legater, fjellstyrer og andre:

FORENINGER
Transform

INTERKOMMUNALE SELSKAPER
Fosen kommunerevisjon IKS
Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS
Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS
Midt-Norge 110-sentral IKS
KomRev Trøndelag IKS

INTERKOMMUNALT SAMARBEID

Indre Helgeland kontrollutvalgssekretariat
IUA Sør-Trøndelag

KOMMUNALE FORETAK
Stavne Arbeid og Kompetanse KF
Trondheim parkering KF

KIRKELIG FELLESRÅD OG MENIGHETSRÅD
Kirkelig fellesråd
Menighetsrådene (21 stk)

STIFTELSER
Angstringen Trondheim
Boligstiftelsen for Trygdeboliger i Trondheim
Olavsfestdagene i Trondheim
Reitan Boligstiftelse
Stiftelsen Trondheim Pirbadet
Stiftelsen Trondheim Hospital
Svartlamoen boligstiftelse
Svartlamoen Kultur- og næringsstiftelse
Fjellseter kapellstue

LEGATER (25 stk)

FJELLSTYRER

Byneset fjellstyre
Strinda fjellstyre

PRIVATE BARNEHAGER
Fossegrenda Barnehage
Soltun familiebarnehage
Tiller åpen barnehage

ANDRE REVISJONSOPPDRAG
Fagforbundet Trøndelag fylkeskrets

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Trondheim kommunerevisjon, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

Sist oppdatert: 07.10.2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI001