Meddommer

Meddommer

Det å være meddommer i tingretten eller lagmannsretten kan være meget interessant samtidig med at man tar samfunnsansvar på et viktig område.

Trondheim bystyre har den 17. juni 2020 oppnevnt 410 meddommere til Sør-Trøndelag tingrett og 184 meddommere til Frostating lagmannsrett for perioden 01.01.2021-31.12.2024.

Her er informasjon fra Domstoladministrasjonen om det å være meddommer.

Hvem kan være meddommer?

Domstolloven stiller visse krav til hvem som kan velges til meddommer. Blant annet må du være over 21 år og under 70 år ved valgperiodens start. Du må ha stemmerett samt stå innført i folkeregisteret i Trondheim kommune på valgdagen. Det er et vilkår at du har tilstrekkelige norskkunnskaper. De som velges skal være alminnelige hederlige samfunnsborgere som er godt skikket til vervet (ikke straffedømt). Utvalgene skal være sammensatt slik at de representerer et gjennomsnitt av befolkningen.

Hva er en meddommer?

Meddommere (lekdommere) er en ikke juridisk utdannet person som sammen med en fagdommer er med på å ta avgjørelser i rettssaker. Både i tingretten og lagretten deltar lekdommere ved behandling av straffesaker. Meddommere kan også bli innkalt til sivile saker som f.eks. barnevernssaker.

Lekdommere kalles enten meddommer eller lagrettemedlem. Meddommere deltar på lik linje med fagdommerne, og skal både vurdere om tiltalte er skyldig og hvilken straff som eventuelt skal gis. I avgjørelsen teller stemmene til meddommere like mye som fagdommernes.

I tingretten

Vervet som meddommer i tingretten innebærer at du er en av to meddommere som sammen med en fagdommer skal dømme i straffesaker.

I lagmannsretten

Lagmannsretten behandler anker over straffesaker avsagt av tingretten.

Vervet som meddommer i lagmannsretten innebærer at du er en av fire meddommere som sammen med tre fagdommere skal dømme i straffesaker.

Når lagmannsretten behandler skyldspørsmål i straffesak med strafferamme på mer enn seks års fengsel, settes retten med tre fagdommere og ti lekdommere.

Får jeg betalt for å møte?

Vervet som meddommer er en samfunnsplikt.

Den som blir trukket i lønn av sin arbeidsgiver, har krav på å få tapet dekket. Det må da legges fram en attest fra arbeidsgiver som klart viser hvilket beløp som trekkes. Studenter, pensjonister og trygdede får for tiden kr. 250 for hver dag som går med til å møte i retten.

Selvstendige næringsdrivende får dekket tapt arbeidsfortjeneste, normalt beregnet etter gjennomsnittlig dagstap.

Kontaktinformasjon: bystyret.postmottak@trondheim.kommune.no

Sist oppdatert: 02.03.2021

A03-P1-EPI001