Hjem Politikk og planerKontrollutvalget

Kontrollutvalget

Kontakt Kontrollutvalget

Se kart

Kontrollutvalget skal på vegne av bystyret føre kontroll med kommunens virksomhet.

Kontrollutvalget har 7 medlemmer med varamedlemmer. Den ledes av et arbeidsutvalg som består av utvalgsleder, nestleder, revisjonsdirektør og kontrollutvalgets sekretariat. Medlemmene av utvalget kan ikke være ansatt i kommunen, sitte i andre komiteer eller ha sentrale verv i kommunen.

Utvalgets møter er åpne for publikum, men publikum har ikke adgang til å delta i forhandlingene. Utvalget holder vanligvis møter en gang i måneden.

Kontrollutvalgets medlemmer

Møteoversikt 2019

Dokumenter til kontrollutvalgets møte mandag 25. november er publisert. 

 

Høring om habilitet og etiske retningslinjer i KPA og grønn strek

Onsdag 20. mars 2019 gjennomførte kontrollkomiteen høring i forbindelse med behandlingen av forvaltningsrevisjons-rapporten Habilitet og etiske retningslinjer i KPA og Grønn strek.

Program for høringen

Videoopptak av høringen

Referat fra høringen finner du her 

Notat etter høringen med svar på spørsmål fra Trondheim kommunerevisjon

Redegjørelser fra rådmannen til kontrollkomiteen

Redegjørelse til kontrollkomiteen 10.09.2018 om medisinbruk og Munkvoll helse- og velferdssenter.

Informasjon fra rådmannen vedrørende orienteringen 10.09.2018 

Status medisinhåndtering Munkvoll helse- og velferdssenter - kontrollkomiteens møte 11.03.2019 

Kontrollutvalgets sekretariat

Kontrollutvalgets sekretariat forbereder kontrollutvalgets møter, saksforbereder de sakene som utvalget har til behandling og påser at utvalgets vedtak blir iverksatt. 

Kontrollutvalgets oppgaver

Kontrollutvalget skal på vegne av bystyret føre løpende kontroll, herunder påse at kommunen har en forsvarlig revisjonsordning.

Kontrollutvalget skal sikre den allmenne tillit til at de kommunale oppgaver blir ivaretatt på en best mulig måte ved å blant annet påse at :

  • Kommunen bruker ressurser til å løse oppgaver som samsvarer med bystyrets vedtak og forutsetninger
  • Kommunens ressursbruk og virkemidler er effektive i forhold til målene som er satt på området
  • Lov- og regelverk etterleves i den kommunale forvaltningen
  • Kommunens styringsverktøy og virkemidler er hensiktsmessige
  • Resultatene i tjenesteproduksjonen er i tråd med bystyrets forutsetninger
  • Kommunens årsregnskap blir revidert på en betryggende måte

Kontrollkomiteens virksomhetsplan for 2018 beskriver formål, arbeidsoppgaver og juridisk rammeverk for kontrollkomiteen. Den beskriver oppgavene innen regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og selskapskontroll, og hvilke oppgaver som er tillagt kontrollkomiteens sekretariat.

Kontrollutvalgets arbeid reguleres av:

Forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll

To av kontrollutvalgets viktigste oppgaver er å sørge for at det blir gjennomført forvaltningsrevisjon og at det føres kontroll med kommunens eierinteresser i selskaper.

Kontrollutvalget utarbeider toårige planer for eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon som vedtas av bystyret. I forkant av disse planene bestiller kontrollutvalget en overordnet analyse fra sekretariatet. Utvalget behandlet 15. januar 2018 sak 4/18 Overordnet analyse for forvaltningsrevisjon og sak 5/18 Overordnet analyse for selskapskontroll. Analysene danner grunnlaget for planene. Kontrollutvalgets arbeid har vært å prioritere og innstille. Plan for selskapskontroll 2018-2020 ble vedtatt i bystyrets møte 1. februar 2018. Plan for forvaltningsrevisjon 2018-2020 ble vedtatt i bystyret 1. mars 2018. 

Halvårsplaner

Utvalget bestiller revisjoner fra kommunerevisjonen ut fra halvårige planer som vedtas i utvalget:

Relevante lenker
Relevante veiledere

Kommunal- og regionaldepartementet (KRD) har utarbeidet en egen veileder for kontrollutvalg, Kontrollutvalgsboken.

KRD har også utarbeidet følgende rapport for utviklingen av arbeidet med kontroll og tilsyn i kommunene: 85 tilrådninger for å følge opp egenkontrollen i kommunene.

Norges kommunerevisorforbund (NKRF) har utarbeidet 

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Kontrollutvalget, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

Sist oppdatert: 18.11.2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI001