Strakstiltak fritidskulturlivet

Formål

Formålet med tilskuddsordningen er å stimulere og videreutvikle det frivillige kulturlivet i Trondheim. Tilskuddsordningen skal bidra til å styrke muligheten for å arrangere mindre prosjekt og arrangement med kort planleggingstid.

Ekstrabevillinger i forbindelse med covid-19

Oppdatering juni 2021: Tilskuddsrammen for 2021 er utvidet med 1,2 millioner kroner. Dette er en del av kommunens arbeid med å motvirke effekten av koronapandemien for kunst- og kulturaktørene. Midlene skal fordeles til aktiviteter i hele kommunen, og skal i så stor grad som mulig generere aktivitet i alle bydeler for ulike målgrupper.

Som følge av rammeøkningen kan det gjøres unntak fra punktene under "Hvem kan få støtte" og "Dette prioriteres" som står lenger ned på denne siden. I slike tilfeller anbefaler vi å kontakte oss før søknad sendes inn.

Søknadsfrist

Søknad må sendes inn senest tre uker før gjennomføring av tiltaket. Søknader behandles fortløpende.

Du får vanligvis svar innen 3 uker. Ved ferieavvikling kan saksbehandlingstiden være lengre.

Hvem kan få støtte

Dette prioriteres

 • Tidsavgrensede åpne arrangement og prosjekter med lokal forankring.
 • Flerkulturelle arrangement og prosjekt som bidrar til å styrke det kulturelle mangfoldet.
 • Nye prosjekt og prosjekter med kort planleggingstid.
 • Arrangement og prosjekter som bidrar til å styrke kommunens satsingsområder. Aktuelle planer slik som Kommuneplanens samfunnsdel, Temaplan for frivillighetspolitikk, Handlingsprogram for kultur og Handlingsprogram for kunst finnes her: Oversikt over kommunens planverk
 • Utgifter til teknisk bistand (må spesifiseres i budsjettet)
 • Tiltak knyttet til smittevern

Dette prioriteres ikke

 • Lukkede arrangement
 • Arrangement som ikke foregår i Trondheim
 • Reisestøtte, studiereiser og kursdeltakelse
 • Årlige/regelmessige arrangement og prosjekt med lang planleggingstid (herunder plateinnspillinger og preproduksjoner)
 • Kommersielt baserte arrangement
 • Politisk og religiøs aktivitet
 • Servering på arrangement
 • Støtte til ordinære idrettsarrangement, disse henvises til tilskuddsordninger innenfor idrettsområdet
 • Støtte til filmprosjekt, disse henvises til tilskuddsordninger gjennom Midt-Norsk Filmsenter

Tilgjengelighet for alle

Vi oppfordrer alle som får kommunalt tilskudd om å legge til rette for at aktiviteter og arrangement er tilgjengelig for personer med nedsatt funksjonsevne. Ta gjerne med informasjon om dette i annonsering.

Søk om tilskudd

Du søker om tilskudd i Tilskuddsbasen, som er kommunens søknadsportal.

Gå til Tilskuddsbasen for å søke om tilskudd

Hjelp til Tilskuddsbasen

En søknad per tiltak

Du kan ikke søke tilskudd fra flere tilskuddsordninger til ett og samme tiltak. Trondheim kommune gir som hovedregel ikke flere tilskudd til samme aktivitet.

Behandling av personopplysninger

Søknader om tilskudd er offentlige dokumenter. Dette gjelder også vedlegg til søknaden. Ikke skriv personsensitiv informasjon i søknaden. Eventuelle sensitive opplysninger kan bes unntatt fra offentligheten. Dette må begrunnes av søker.

Opplysninger gitt i søknad om tilskudd kan ikke brukes til andre formål enn i behandling av søknaden, jamfør personopplysningsloven. Se for øvrig kommunens personvernerklæring for digitale tjenester.

Utbetaling av tilskudd

Søkere som får tildelt tilskudd må godkjenne vilkårene i Tilskuddsbasen før midlene utbetales. Tilskuddet utbetales som forskudd.

Rapport og regnskap

Etter at prosjektet er gjennomført skal du levere rapport. Rapporten skal inneholde regnskap som gir oversikt over reelle utgifter og inntekter i prosjektet.

Søker skal oppbevare alle bilag og kvitteringer. Trondheim kommune har innsynsrett i regnskap og bilag knyttet til prosjektet.

Gå til Tilskuddsbasen for å levere rapport

Endring i prosjektet

Prosjektet skal gjennomføres slik det er beskrevet i søknaden og vedtaket. Kontakt saksbehandler dersom det blir store endringer i prosjektet. Om det er store endringer i prosjektet kan vedtaket endres.

Mislighold

Hvis søker oppgir uriktige opplysninger, skal det som hovedregel nektes rett til videre tilskudd. Tilskudd som er utbetalt på feil grunnlag, herunder feil i søknaden, skal betales tilbake til Trondheim kommune.

Kontakt

Kulturenheten

Kontaktperson: Henrik Skjelbred
Telefon: 99 38 22 18
E-post: henrik.skjelbred@trondheim.kommune.no

Spørsmål om tilskudd til flerkulturelle aktiviteter / mangfold og inkludering:

Saksbehandler: Stine Kvam
Telefon: 95 26 32 70
E-post: stine.kvam@trondheim.kommune.no

Sist oppdatert: 08.06.2021

A03-P1-EPI001