Kulturstipend og kulturlegat

Trondheim kommunes kulturstipend

1. Kulturstipendet skal gå til enkeltpersoner som er registrert bosatt i og som har sitt virke i Trondheim. I spesielle tilfeller kan også stipend gis til grupper/organisasjoner, men da ikke som tilskudd til ordinær drift eller organisasjonsvirksomhet. For søknader om finansiering av prosjekter og arrangementer henvises det til kommunens øvrige tilskuddsordninger.

2. Kulturstipendet gis med utgangspunkt i kunstnerisk virke og faglig utvikling. Stipendet skal bidra til inspirasjon og videreutvikling for aktører innenfor det profesjonelle kunst- og kulturområdet. Aktuelle uttrykksformer det kan søkes innenfor er musikk, dans, scenekunst, litteratur, billedkunst, kunsthåndverk, film/media, design, arkitektur og kunstarter i samspill.

3. Søknaden skal inneholde en plan for bruken av stipendet, CV og eksempler på tidligere arbeid. Fortrinnsvis digital dokumentasjon og maksimalt 5 vedlegg.

4. Ved vurdering legges det vekt på søkers faglige virksomhet og utvikling. Det tas ikke hensyn til annen inntekt eller andre offentlige tilskudd. Stipendet tildeles ikke søkere under ordinær utdanning som kan finansieres av Lånekassen, eller søkere som har lønnet studie (for eksempel Phd-utdanning).

Behandling av søknader

Den samlede rammen for Trondheim kommunes kulturstipend fastsettes hvert år av bystyret. Rammen er for tiden 280 000 kroner, som fordeles på åtte stipend a 35 000 kroner.

Kommunedirektørens fagstab - kultur er saksbehandler. Saksbehandlere rådfører med aktuelle fagorgan.

Kulturlegat for Trondheim

  1. Kulturlegat for Trondheim deles ut til personer og institusjoner til kulturelle formål innenfor Trondheim kommune. Som kulturelle formål regnes også arbeid knyttet til kirke, religiøse og humanitær virksomhet, opplysningsvirksomhet, teater, film, innkjøp av litteratur, musikk og sang, bildende kunst, skog- og hagebruk.
  2. Tildelinger fra Trondheim kommunes kulturlegat vurderes i sammenheng med tildelinger fra Trondheim kommunes kulturstipend. Det tildeles støtte på kroner 50.000,- til en mottaker pr år.
  3. Kommunedirektøren behandler søknadene og lager en innstilling av kandidater til kulturlegatet for legatstyret. Med bakgrunn i innstillingen velger legatstyret en mottaker av kulturlegatet.

Søknadsfrist

Søknadsfrist for kulturstipend og kulturlegat er 1. juni. Søknader som mottas (er poststemplet) etter søknadsfristens utløp vil ikke bli behandlet. 

Kunngjøring av stipendmottakere og legatmottaker skjer på eget arrangement på senhøsten samme år. Det orienteres nærmere om dette på kommunens Facebook- og hjemmeside, samt i media.

Slik søker du

Søknader om kulturstipend og kulturlegat behandles under ett. For søknader på begge ordningene benyttes søknadsskjema for kulturstipend. I søknadsskjemaet (plan for bruk av stipendet) skriver søker om det søkes både kulturstipendet og kulturlegat, eller om det bare søkes til en av ordningene.

Gå til Tilskuddsbasen for å søke om kulturstipend og kulturlegat.

Behandling av personopplysninger

Søknader om tilskudd er offentlige dokumenter. Dette gjelder også vedlegg til søknaden. Ikke skriv personsensitiv informasjon i søknaden. Eventuelle sensitive opplysninger kan bes unntatt fra offentligheten. Dette må begrunnes av søker.

Opplysninger gitt i søknad om tilskudd kan ikke brukes til andre formål enn i behandling av søknaden, jamfør personopplysningsloven. Se for øvrig kommunens personvernerklæring for digitale tjenester.

Endring i prosjektet

Prosjektet skal gjennomføres slik det er beskrevet i søknaden og vedtaket. Kontakt saksbehandler dersom det blir store endringer i prosjektet. Om det er store endringer i prosjektet kan vedtaket endres.

Mislighold

Hvis søker oppgir uriktige opplysninger, skal det som hovedregel nektes rett til videre tilskudd. Tilskudd som er utbetalt på feil grunnlag, herunder feil i søknaden, skal betales tilbake til Trondheim kommune.

Kontakt

Roald Birkelund

telefon 95 26 33 52

Tidligere mottakere av Kulturstipend og Kulturlegat

Tidligere mottakere av Trondheim kommunes Kulturstipend og Kulturlegat for Trondheim

Sist oppdatert: 26.05.2021

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

pd0mdwk0003S6