Hjem Kultur og fritidTilskudd og stipendInvesteringstilskudd til bydelshus og grendehus

Investeringstilskudd til bydelshus og grendehus

Bystyret har avsatt 2 millioner kroner til investeringsmidler for bydelshus og grendehus som eies av frivillige organisasjoner med ideelt formål. Det kan søkes om tilskudd til ekstraordinære og større reparasjoner og utbedringer som er nødvendige for drift av huset.

Formål

Tilskuddsordningen skal gi frivillige organisasjoner som eier bydelshus og grendehus mulighet til å gjennomføre større reparasjoner og utbedringer som er nødvendige for drift av huset.

Hvem kan søke om tilskudd

Frivillige organisasjoner med et ideelt formål som eier bydelshus og grendehus i Trondheim kommune kan søke.

Søknadsfrist

Søknadsfrist er 1. november 2019. Søknader blir som hovedregel behandlet etter at søknadsfristen utløper. Søkere med akutte behov for utbedringer kan få søknaden behandlet før fristens utløp. Det må påregnes en saksbehandlingstid på 4-6 uker. 

Dette vil bli prioritert

Tilskuddet kan gis til ekstraordinære og større reparasjoner og utbedringer av bydelshus og grendehus. Ved behandling av søknader vil det legges vekt på følgende:

  • At søker kan vise til at tilskuddet er nødvendig for å kunne gjennomføre planlagte investeringer.
  • Bygg som har et betydelig antall brukere og stor aktivitet, og som er tilgjengelig for allmennheten.
  • Utbedringer som innfrir krav om universell utforming av bygg og som gjør bygget lettere tilgjengelig for mennesker med nedsatt funksjonsevne.
  • Tiltak som bedrer brannsikkerhet og evakueringsmuligheter.

Det gis ikke tilskudd til

  • Mindre reparasjoner og utbedringer som vurderes som normalt vedlikehold.
  • Innkjøp av utstyr.
  • Lokaler som ikke er åpne og tilgjengelig for flere enn organisasjonen selv.

Det kan ikke påregnes fullfinansiering av omsøkte tiltak fra kommunen. Som hovedregel må søkerne derfor finne annen finansiering i tillegg, eventuelt gjennom egeninnsats/egenandel.

Søk om tilskudd

Du søker om tilskudd i Tilskuddsbasen, som er kommunens søknadsportal.

Gå til Tilskuddsbasen for å søke om tilskudd

Hjelp til Tilskuddsbasen

Søknaden må inneholde følgende opplysninger:

  • Beskrivelse av planlagte reparasjoner og utbedringer, samt gjennomføringsplan.
  • Budsjett for arbeidet det søkes midler til med kostnadsoverslag dokumentert gjennom tilbud fra entreprenør eller lignende.
  • Regnskap for drift og vedlikehold av bygget foregående år.
 

Behandling av personopplysninger

Søknader om tilskudd er offentlige dokumenter. Dette gjelder også vedlegg til søknaden. Ikke skriv personsensitiv informasjon i søknaden. Eventuelle sensitive opplysninger kan bes unntatt fra offentligheten. Dette må begrunnes av søker.

Opplysninger gitt i søknad om tilskudd kan ikke brukes til andre formål enn i behandling av søknaden, jamfør personopplysningsloven. Se for øvrig kommunens personvernerklæring for digitale tjenester.

Rapport og regnskap

Det skal leveres rapport med regnskap etter at reparasjonene/utbedringene er utført.

For tilskudd mellom 100 000 - 300 000 kroner stilles det ikke krav om bruk av statsautorisert revisor, men regnskapet må minimum være signert av ansvarlig person hos tilskuddsmottaker, og helst være godkjent og signert av årsmøte/styre eller lignende.

For beløp fra 300 000 kroner og større kreves det at regnskapet attesteres av statsautorisert revisor.

 

Endring i prosjektet

Prosjektet skal gjennomføres slik det er beskrevet i søknaden og vedtaket. Kontakt saksbehandler dersom det blir store endringer i prosjektet. Om det er store endringer i prosjektet kan vedtaket endres.

Mislighold

Hvis søker oppgir uriktige opplysninger, skal det som hovedregel nektes rett til videre tilskudd. Tilskudd som er utbetalt på feil grunnlag, herunder feil i søknaden, skal betales tilbake til Trondheim kommune.

Kontakt

Kulturenheten

Henrik Skjelbred
Mobil: 993 82 218
henrik.skjelbred@trondheim.kommune.no

Sist oppdatert: 02.07.2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI001