Tilskudd til utlånssentraler for utstyr til idrett og friluftsliv

Formål

Tilskudd til utlån og investering av utstyr til idrett og friluftsliv for å sikre forutsigbarhet når det gjelder driften av disse.

Hvem kan søke om tilskudd

Alle eksisterende utlånssentraler og nye idrettslag/ foreninger/ frivillighetssentraler i Trondheim kan søke om drifts- og investeringsstøtte til slike utstyrssentraler.

  • Den årlige totale rammen for tilskuddsordningen er på kroner 300 000,-

Søknadsfrist

Søknadsfrist er 1. juni.

Hva kan det søkes støtte til

  • Driftsstøtte, bl.a. leie av lokaler- utgiften til leie må dokumenteres
  • Videreutvikling av tilbudet - bl.a. bookingsystemer
  • Innkjøp av idretts- og friluftsutstyr
  • Medlemskap i BUA

Søk om tilskudd

Du søker om tilskudd i Tilskuddsbasen, som er kommunens søknadsportal.

Gå til Tilskuddsbasen for å søke om tilskudd

Hjelp til Tilskuddsbasen

Utbetaling av tilskudd

Søkere som får tildelt tilskudd må godkjenne vilkårene i Tilskuddsbasen før midlene utbetales.

Rapport og regnskap

Etter at prosjektet er gjennomført skal du levere rapport. Rapporten skal inneholde regnskap som gir oversikt over reelle utgifter og inntekter i prosjektet.

Søker skal oppbevare alle bilag og kvitteringer. Trondheim kommune har innsynsrett i regnskap og bilag knyttet til prosjektet.

Gå til Tilskuddsbasen for å levere rapport

Endring i prosjektet

Prosjektet skal gjennomføres slik det er beskrevet i søknaden og vedtaket. Kontakt saksbehandler dersom det blir store endringer i prosjektet. Om det er store endringer i prosjektet kan vedtaket endres.

Mislighold

Hvis søker oppgir uriktige opplysninger, skal det som hovedregel nektes rett til videre tilskudd. Tilskudd som er utbetalt på feil grunnlag, herunder feil i søknaden, skal betales tilbake til Trondheim kommune.

Kontakt

Enhet for idrett og friluftsliv

Cathrine Jystad, telefon: 45 07 86 62

Jorid Ferner, telefon: 93 09 44 40

E-post: idrett-friluftsliv.postmottak@trondheim.kommune.no

Sist oppdatert: 13.02.2021

A03-P1-EPI001