Tilskudd til frivillige lag for tiltak i grønne områder/friområder

Formål

Registrerte lag og foreninger kan søke om engangsstøtte fra kr 10 000 til kr 50 000 kroner for tiltak i friområder. Det kan søkes tilskudd til tilrettelegging, vedlikehold, drift, i tråd med formålet for arealbruk i det aktuelle friområdet. Planer for tiltaket skal godkjennes av kommunen før gjennomføring

Hvem kan søke om tilskudd

Lag og foreninger som er registrert i Brønnøysundregistret kan søke om støtte. Privatpersoner har ikke anledning til å søke.

Søknadsfrist

Søknadsfrist 1. april hvert år (gjeldende fra 2020).

Vilkår for tildeling og tilskudd

  • At området skal være tilgjengelig for alle.
  • Tiltaket skal være avklart med grunneier og grunneiers tillatelse skal vedlegges søknaden. Det er eierskapsenheten som vurderer forespørsler om bruk av kommunal grunn. Eierskapsenheten nås på eierskap.postmottak@trondheim.kommune.no. Beregn 6 ukers behandlingstid.
  • Søker må selv avklare formelle krav knyttet til plan- og byggesaksbehandling, m.m.
  • For tilretteleggingsprosjekter forplikter tiltakshaver seg til å drifte og vedlikeholde "anlegget" i minimum 5 år.

Beskrivelse av prosjektet/ aktiviteten

Søknaden bør inneholde en beskrivelse av prosjektet/aktiviteten med følgende elementer:

  • Formål: Hva vil dere oppnå med prosjektet/aktiviteten
  • Budsjett.
  • Ressursbruk ut over det som framgår i budsjett.
  • for tilretteleggingsprosjekter skal det beskrives hvordan "anlegget" skal driftes og vedlikeholdes.
  • Kartbeskrivelse.

Søk om tilskudd

Du søker om tilskudd i Tilskuddsbasen, som er kommunens søknadsportal.

Gå til Tilskuddsbasen for å søke om tilskudd

Hjelp til Tilskuddsbasen

Behandling av personopplysninger

Søknader om tilskudd er offentlige dokumenter. Dette gjelder også vedlegg til søknaden. Ikke skriv personsensitiv informasjon i søknaden. Eventuelle sensitive opplysninger kan bes unntatt fra offentligheten. Dette må begrunnes av søker.

Opplysninger gitt i søknad om tilskudd kan ikke brukes til andre formål enn i behandling av søknaden, jamfør personopplysningsloven. Se for øvrig kommunens personvernerklæring for digitale tjenester.

Utbetaling av tilskudd

Søkere som får tildelt tilskudd må godkjenne vilkårene i Tilskuddsbasen før midlene utbetales.

Rapport og regnskap

Etter at prosjektet er gjennomført skal du levere rapport. Rapporten skal inneholde regnskap som gir oversikt over reelle utgifter og inntekter i prosjektet.

Søker skal oppbevare alle bilag og kvitteringer. Trondheim kommune har innsynsrett i regnskap og bilag knyttet til prosjektet.

Gå til Tilskuddsbasen for å levere rapport

Endring i prosjektet

Prosjektet skal gjennomføres slik det er beskrevet i søknaden og vedtaket. Kontakt saksbehandler dersom det blir store endringer i prosjektet. Om det er store endringer i prosjektet kan vedtaket endres.

Mislighold

Hvis søker oppgir uriktige opplysninger, skal det som hovedregel nektes rett til videre tilskudd. Tilskudd som er utbetalt på feil grunnlag, herunder feil i søknaden, skal betales tilbake til Trondheim kommune.

Kontakt

Enhet for idrett og friluftsliv

Cathrine Jystad
Telefon: 45 07 86 62
E-post: idrett-friluftsliv.postmottak@trondheim.kommune.no

Sist oppdatert: 01.03.2021

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

pd0mdwk0004W9