Hjem Kultur og fritidTilskudd og stipendIdrett - tilskudd til drift og anlegg

Idrett - tilskudd til drift og anlegg

Om tilskuddsordningen

Idrettsklubber kan søke om

 1. Tilskudd til drift av anlegg MED driftsansvar
 2. Tilskudd til bygging/rehabilitering (som ikke mottar spillemidler)
 3. Tilskudd til leie UTEN driftsansvar i private anlegg

Hvem kan søke om tilskudd

Alle idrettslag i Trondheim som er medlem av Norges idrettsforbund kan søke om kommunalt tilskudd til idrett.

Idrettslaget må være medlem av Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komite (NIF). Idrettslaget må være medlem av Idrettsrådet i Trondheim (KL 1601).

Det er viktig å skille mellom lag/klubb og undergruppe. Det er kun hovedlaget som kan stå som søker. Med dette menes at alle med eget klubbnummer KL1601 kan søke, men de som er undergrupper av et idrettslag med nummer GR1601, ikke kan søke.

Søknadsfrist

Søknadsfristen er 1. juni.

Hva kan dere få tilskudd til

1. Tilskudd til drift av anlegg med driftsansvar

Tilskudd til drift gis til lag/organisasjoner som eier/har leiekontrakt med driftsansvar på klubbkontor, klubblokaler eller areal for idrettsanlegg. Det kreves normalt ikke tinglyst leieavtale. Tilskuddet fastsettes hvert år etter en samlet vurdering av anleggets størrelse og driftsregnskap. For anleggstyper som kommunen selv disponerer med ledig kapasitet, kan driftstilskuddet reduseres eller helt falle bort. Driftstilskudd til lysløyper og snøproduksjonsanlegg inngår her.

 • Gyldig leiekontrakt med driftsansvar eller dokumentasjon på eierskap må legges ved søknaden.

2. Tilskudd til bygging/rehabilitering (som ikke mottar spillemidler)

Tilskudd til anlegg gis til prosjekter som det ikke søkes spillemidler til. Det gis tilskudd til nybygging, utviding og istandsetting av lagenes idrettsanlegg.

 • Vedlagt søknaden skal det være tegninger, kostnadsoverslag, finansieringsplan og driftsbudsjett.

3. Tilskudd til leie uten driftsansvar i private anlegg

Hensikten med midlene er å gi tilskudd til aktiviteter/klubber som ikke har tilbud om å trene gratis i kommunale anlegg, og som heller ikke har ordinært driftstilskudd til egne anlegg de eier eller leier.

Tilskuddet begrenses til leie av anlegg for aktiviteter blant klubbens barn og unge i alderen 6-19 år.

 • Utgiftene til leie må dokumenteres i søknaden.

Søk om tilskudd

 1. Du må først fylle ut et Google søknadsskjema med detaljer om tilskuddet.
 2. Deretter må du opprette en søknad i Tilskuddsbasen.

Det er viktig å lese veiledningen nedenfor før du sender inn søknaden. Du må være sikker på at alle vedlegg er med søknaden. Ufullstendige søknader blir ikke behandlet.

Søknadsskjemaer:

1. Tilskudd til drift av anlegg MED driftsansvar

2. Tilskudd til bygging/rehabilitering

3. Tilskudd til leie UTEN driftsansvar i private anlegg

Gå til Tilskuddsbasen og fullfør søknaden:

 • Velg tilskuddsordningen "2018 Idrett kommunalt tilskudd til drift og anlegg" i nedtrekksmenyen.
 • På siden "Om søker" skal du hente inn data om klubben fra Aktørbasen. Du må være representant for klubben i Aktørbasen for å kunne gjøre dette. NB: Ikke opprett en aktør uten organisasjonsnummer i Aktørbasen - da blir søknaden avvist.
 • På siden "Beskrivelse av prosjekt eller aktivitet" skal du skrive utfyllende opplysninger om tiltaket.
 • På siden "Vedlegg" laster du opp nødvendige vedlegg.

Gå til Tilskuddsbasen og fullfør søknaden.

Hjelp til Tilskuddsbasen

Hjelp til Aktørbasen

Etter at søknaden er behandlet blir vedtaket tilgjengelig for deg i Tilskuddsbasen. Du får tilsendt varsel om vedtak til e-postadressen som du oppgir i søknaden i Tilskuddsbasen.

Behandling av personopplysninger

Søknader om tilskudd er offentlige dokumenter. Dette gjelder også vedlegg til søknaden. Ikke skriv personsensitiv informasjon i søknaden. Eventuelle sensitive opplysninger kan bes unntatt fra offentligheten. Dette må begrunnes av søker.

Opplysninger gitt i søknad om tilskudd kan ikke brukes til andre formål enn i behandling av søknaden, jamfør personopplysningsloven. Se for øvrig kommunens personvernerklæring for digitale tjenester.

Utbetaling av tilskudd

Søkere som får tildelt tilskudd må godkjenne vilkårene i Tilskuddsbasen før midlene utbetales. 

Regnskap og kontroll

Rådmannen forbeholder seg rett til, på kort varsel, å få framlagt søkerens regnskaper og medlemstall for kontroll. Ved overtredelse av regler eller uriktig oppgitt medlemstall i NIFs register, kan kommunal støtte bortfalle for inntil to år.

Endring i prosjektet

Prosjektet skal gjennomføres slik det er beskrevet i søknaden og vedtaket. Kontakt saksbehandler dersom det blir store endringer i prosjektet. Om det er store endringer i prosjektet kan vedtaket endres.

Mislighold

Hvis søker oppgir uriktige opplysninger, skal det som hovedregel nektes rett til videre tilskudd. Tilskudd som er utbetalt på feil grunnlag, herunder feil i søknaden, skal betales tilbake til Trondheim kommune.

Kontakt

Enhet for idrett og friluftsliv

Jorid Ferner 
Telefon: 930 94 440

Cathrine Jystad
Telefon: 450 78 662

E-post: idrett-friluftsliv.postmottak@trondheim.kommune.no

Idrettsrådet i Trondheim

Gina Thrane
Telefon 482 07 750

Sist oppdatert: 28.01.2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI001