Tilskudd for å bedre innvandrerkvinners helse

Formål

Formålet med denne tilskuddsordningen er å bedre helsen for innvandrerkvinner i Trondheim.

For mer informasjon om bakgrunnen, se formannskapets behandling av saken: innsyn.trondheim.kommune.no/motedag/render_behandling_pdf?behid=5008882

Hvem kan søke om tilskudd

Frivillige og ideelle organisasjoner som

 • Har organisasjonsnummer
 • Holder til i Trondheim
 • Fortrinnsvis de som har erfaring fra arbeid med kvinnehelse og som kan vise til lignende arbeid, men dette er ikke et absolutt krav

Søknadsfrist

1. desember 2021: For prosjekter som som gjennomføres i 2022.

Du får vanligvis svar 3 uker etter søknadsfristen. Du får svaret i Tilskuddsbasen. Du må godkjenne vedtaket i Tilskuddsbasen innen tre uker etter at du har fått et svar.

Dette vil bli prioritert

 • Tiltak som øker innvandrerkvinners kunnskap om det norske helsevesenet og sin egen helse.
 • Tiltak som er med på å forhindre språklige, kulturelle eller religiøse barrierer for dialog mellom innvandrerkvinner og det norske helsevesenet.
 • Tiltak som bedrer praksis av helsetjenester i Trondheim kommune.
 • Tiltak som forebygger livsstilssykdommer.
 • Samarbeidsprosjekt med offentlige helsetjenester, der de frivillige står som ansvarlige (se også punkt om Samarbeid med kommunens tjenester).
 • Tiltak hvor frivillige organisasjoner fungerer som brobyggere mellom innvandrerkvinner og offentlige helsetjenester.
 • Prosjekter der flere organisasjoner samarbeider. Samarbeidet kan omhandle avtaler om konkrete oppgavefordelinger og delte driftsutgifter, som for eksempel bruk av hverandres lokaler.
 • Større prosjekter
 • Prosjekter som er konkrete og resultatene er målbare ved avslutning.

Samarbeid med kommunens tjenester

Samarbeid med kommunens enheter, spesielt Dialogsenteret er ønskelig, men ikke et krav. Søkere oppfordres til å oppgi hvilke kommunale enheter/tjenester de inngår et samarbeid med og hva samarbeidet vil bestå av.

Det gis ikke støtte til

 • Studiereiser og kursdeltakelse
 • Reisestøtte
 • Underskuddsgaranti og fullfinansiering
 • Kommersielle arrangement
 • Politisk og religiøs aktivitet
 • Gratis servering
 • Støtte til deltagelse i ordinær idrett, disse henvises til egne tilskuddsordninger

Tilgjengelighet for alle

Vi oppfordrer alle som får kommunalt tilskudd om å legge til rette for at aktiviteter og arrangement er tilgjengelig for personer med nedsatt funksjonsevne. Ta gjerne med informasjon om dette i annonsering.

Søk om tilskudd

Du søker om tilskudd i Tilskuddsbasen, som er kommunens søknadsportal.

Gå til Tilskuddsbasen for å søke om tilskudd

Hjelp til Tilskuddsbasen

En søknad per tiltak

Du kan ikke søke tilskudd fra flere tilskuddsordninger til ett og samme tiltak. Trondheim kommune gir som hovedregel ikke flere tilskudd til samme aktivitet.

Behandling av personopplysninger

Søknader om tilskudd er offentlige dokumenter. Dette gjelder også vedlegg til søknaden. Ikke skriv personsensitiv informasjon i søknaden. Eventuelle sensitive opplysninger kan bes unntatt fra offentligheten. Dette må begrunnes av søker.

Opplysninger gitt i søknad om tilskudd kan ikke brukes til andre formål enn i behandling av søknaden, jamfør personopplysningsloven. Se for øvrig kommunens personvernerklæring for digitale tjenester.

Utbetaling av tilskudd

Søkere som får tildelt tilskudd må godkjenne vilkårene i Tilskuddsbasen før midlene utbetales. Tilskuddet utbetales som forskudd.

Rapport og regnskap

Etter at prosjektet er gjennomført skal du levere rapport. Rapporten skal inneholde regnskap som gir oversikt over reelle utgifter og inntekter i prosjektet.

Søker skal oppbevare alle bilag og kvitteringer. Trondheim kommune har innsynsrett i regnskap og bilag knyttet til prosjektet.

Gå til Tilskuddsbasen for å levere rapport

Endring i prosjektet

Prosjektet skal gjennomføres slik det er beskrevet i søknaden og vedtaket. Kontakt saksbehandler dersom det blir store endringer i prosjektet. Om det er store endringer i prosjektet kan vedtaket endres.

Mislighold

Hvis søker oppgir uriktige opplysninger, skal det som hovedregel nektes rett til videre tilskudd. Tilskudd som er utbetalt på feil grunnlag, herunder feil i søknaden, skal betales tilbake til Trondheim kommune.

Kontakt

Kulturenheten har ansvaret for saksbehandlingen. En ressursgruppe med kompetanse innenfor integreringsfeltet, migrasjonshelse og samfunnsmedisin I Trondheim kommune bistår kulturenheten i vurdering av innkomne søknader.

Ressursgruppen består av Vigdis Ledal (avdelingsleder ved Flyktningehelseteamet), Alf Rune Hasselø (fagleder ved Dialogsenteret), Torgeir Fjermestad (overlege Trondheim kommune), Reza Monajemi (seniorrådgiver i kommunedirektørens fagstab/Helse og velferd), Trygve Fætten (Kulturenheten) og Stine Kvam (Kulturenheten).

Kontaktperson: Stine Kvam
Telefon: 95 26 32 70
E-post: stine.kvam@trondheim.kommune.no

Sist oppdatert: 26.10.2021

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

pd0mdwk0002C3