Frivillighet

På denne siden finner du informasjon om noen av Trondheim kommunes virkemidler for samhandling med frivilligheten. Du finner oversikt over frivilligsentraler og frivillige organisasjoner i Trondheim, og du finner informasjon om hvordan du kan melde deg som frivillig eller registrere et oppdrag.

Trondheim kommunes frivillighetspolitikk

Temaplan for Trondheim kommunes frivillighetspolitikk 2018-2021 ble vedtatt i bystyret 16. november 2017. Planen er en revidering av temaplanen som gjaldt for 2012-2016.

Formålet med planen er å utvikle og forsterke samhandlingen mellom kommunen og frivilligheten.

Last ned temaplanen her

Mål for perioden 2018-2021

Mål 1: Trondheim kommune skal styrke samhandlingen med frivilligheten på tvers av alle sektorer, med god folkehelse, mangfold og inkludering som mål.

Mål 2: Trondheim kommune skal sikre god tilrettelegging av og gode vilkår for frivilligheten.

Mål 3: Trondheim kommune skal øke kunnskapen om og interessen for frivillighet.

Kommunens verdiplattform for samhandling med frivilligheten

Kommunens verdiplattform for samhandling med frivilligheten ble vedtatt i formannskapet i desember 2010:

Frivilligheten skal næres av lyst

Kommunens frivillighetspolitikk skal bygge opp under den enkeltes lyst til å gjøre noe for medmennesker, for naturen eller for nærmiljøet og fellesskapet.

Frivilligheten skal være åpen for alle

Kommunens frivillighetspolitikk skal legge til rette for en frivillighet preget av mangfold, både i forhold til organisering, størrelse og hvem som deltar. Frivilligheten skal være åpen for alle uansett kulturtilknytning, funksjonsnivå, sosial og økonomisk bakgrunn og tilhørighet, seksuell legning og alder. Universell utforming av arenaer og møteplasser er sentralt

Frivilligheten har en viktig rolle i å utvikle byen

For å utvikle et best mulig bysamfunn med gode velferdstilbud, vil kommunen styrke samhandlingen med frivilligheten, siden frivilligheten bidrar med et viktig supplement til de offentlige tjenestene. Frivilligheten oppfordres til samhandling med kommunen for å styrke sin egen selvstendige virksomhet.

Trondheim kommunes frivillighetspris

Kjenner du noen du virkelig mener fortjener en pris for sin innsats for medmennesker i Trondheim? Trondheim kommunes frivillighetspris deles ut hvert år, og består av 25 000 kroner og statuetten "Skrog" laget av kunstneren Erlend Leirdal.

Prisen går til en person, eller personer, institusjoner eller organisasjoner som utfører uegennyttig innsats til beste for medmennesker i Trondheim.

Les mer om frivillighetsprisen

Meld inn kandidat

Forsikringsordning for frivillige

Er du frivillig hos en kommunal enhet eller en kommunal tjeneste? Da er du forsikret gjennom kommunens forsikringsordning.

Forsikringen gjelder personer eller organisasjoner som tar oppdrag som frivillig for Trondheim kommune. For at forsikringen skal gjelde må det være inngått en skriftlig avtale mellom Trondheim kommune (enheten/tjenesten) som oppdragsgiver og den frivillige.

Informasjon om forsikringsordningen og maler for samhandlingsavtaler

Maler for samhandlingsavtaler:

Samhandlingsavtale om frivillig innsats fra enkeltperson

Samhandlingsavtale om frivillig innsats fra frivillig organisasjon

Forsikringen gjelder ikke for frivillige organisasjoner, de må selv sørge for at medlemmene er forsikret.

Vilkår

Medisinsk invaliditet: 15 G
Død: 2 G

G = Grunnbeløp i folketrygden

Meld skade

Meld skade på Protector forsikring sin nettside

eller

Send e-post til skade@protectorforsikring.no

Tilskuddsordninger

Trondheim kommune har en rekke tilskuddsordninger for frivilligheten.

Utlån og utleie av lokaler og idrettsanlegg

Frivillige organisasjoner, idrettsklubber, kulturaktører, grupper og privatpersoner kan låne eller leie kommunale lokaler på skoler, barnehager, helsebygg og kulturbygg når kommunen ikke har behov for å disponere lokalene selv. Du kan lete etter lokaler og søke om lån eller leie av lokaler i Bookingbasen.

Idrettsklubber og andre kan søke om treningstid og arrangement i idrettshaller samt reservere strøtimer i idrettshaller.

Du finner mer informasjon om utlån og utleie av lokaler og idrettsanlegg her

Bli frivillig eller registrer oppdrag

Ønsker du å melde deg som frivillig eller registrere et oppdrag? Da kan du enten ta kontakt med en av byens frivilligsentraler eller registrere deg på nettstedet frivillig.no.

Om frivillig.no

For frivillige

Frivillig.no er laget for at folk skal finne frivillige oppdrag og at frivillige organisasjoner skal finne folk. Her kan du som har lyst til å engasjere deg i noe finne de organisasjonene som trenger deg!

Gå inn på frivillig.no, søk på kommunen du bor i og se gjennom alle mulighetene. Når du finner noe som du vil engasjere deg i så går du inn på det oppdraget og fyller ut skjema nederst så tar organisasjonen kontakt med deg!

For organisasjoner

Frivillig.no er en digital oppslagstavle for frivillige oppdrag. Det skal være enklere for frivillige organisasjoner å finne folk og enklere for folk å finne frivillige oppdrag.

Frivillig.no driftes av Frivillighet Norge.

Gå til frivillig.no

Frivilligsentraler i Trondheim

Frivilligsentralene er lokalt forankrede møteplasser som er åpne for alle som har lyst til å delta innen frivillig virksomhet. Det er pr september 2018 11 frivilligsentraler i Trondheim.

Ta gjerne kontakt med din frivilligsentral hvis du ønsker å delta som frivillig eller har et oppdrag.

Oversikt over frivilligsentralene i Trondheim

Samarbeidsavtale mellom Trondheim kommune og frivilligsentralene

Trondheim kommune har inngått samarbeidsavtale med alle frivilligsentralene, og bidrar med årlig driftstilskudd. Samarbeidsavtalen gjelder for perioden 2018-2021.

Formål med samarbeidsavtalen

 • Bidra til en forutsigbar og stabil drift av frivilligsentralene.
 • Bidra til å tydeliggjøre frivilligsentralenes rolle og posisjon i Trondheim.
 • Sette fokus på vårt felles ansvar for å følge opp aktuelle tiltak i kommunale planer.
 • Sette fokus på at frivilligsentralene skal bidra til en bærekraftig utvikling av velferdsstaten.
 • Sikre god samhandling mellom partene.
 • Øke bevisstheten om frivillighetens betydning hos ansatte i Trondheim kommune og befolkningen i Trondheim.

Trondheims frivilligsentraler skal

 • Koordinere og motivere til økt frivillig innsats fra enkeltmennesker og organisasjoner for å skape trygge og aktive nærmiljø.
 • Være en lokalt forankret møteplass som er åpen for alle som har lyst til å delta innen frivillig virksomhet.
 • Mobilisere og samordne frivillig innsats og aktiviteter i tråd med lokale forutsetninger.
 • Bidra til at det skal være enkelt og trivelig å være frivillig.
 • Legge til rette for gode møter mellom mennesker.

Satsingsområder for perioden 2018-2021

 • Aktive nærmiljø
 • Aldersvennlig by
 • Folkehelse - tidlig innsats
 • Inkludering
 • Kultur
 • Møteplasser

Les hele samarbeidsavtalen her

Språkkafeer

Oversikt over tilbud om språktrening

Studentfrivillighet

Som student i Trondheim har du mange muligheter til å engasjere deg som frivillig, både innenfor studentenes egne organisasjoner og i andre frivillige organisasjoner, frivilligsentraler, festivaler og lignende.

Engasjer deg i en studentorganisasjon

Her er noen muligheter for frivillig arbeid i Trondheim utover studentenes egne organisasjoner:

I Aktørbasen kan du filtrere på kategori og/eller aktivitet, og finne den organisasjonen eller festivalen hvor du ønsker å bidra.

Gå til Aktørbasen

Du kan kontakte en frivilligsentral for å engasjere deg som frivillig.

Se oversikt over frivilligsentraler

På frivillig.no kan du melde deg som frivillig til ulike oppdrag.

Gå til frivillig.no

Frivillige organisasjoner i Trondheim

I Aktørbasen finner du oversikt over frivilligheten, idretten og kulturlivet i Trondheim.

Aktørbasen

Kontakt

Trondheim kommune har to frivillighetskoordinatorer som skal bidra til at det er god samhandling mellom Trondheim kommune og frivilligheten.

Frivillighetskoordinator for helse- og velferdsområdet

Knut Kiplesund

Rådmannens fagstab, faggruppe Helse og velferd

Frivillighetskoordinator for kultur

Trygve Fætten

Kulturenheten, Arrangementskontoret

Sist oppdatert: 04.10.2021

A03-P1-EPI001