Tilskudd til næringstiltak innen bynært landbruk og urbant landbruk

Trondheim kommune ønsker å fremme ny næringsutvikling i skjæringspunktet mellom det bynære landbruket og den urbane dyrkinga.

Bynært landbruk er det profesjonelle, næringsbaserte og tradisjonelle landbruket i byens randsone. Det omfatter jordbruk, skogbruk og husdyrhold.

Det urbane landbruket kan være med på å synliggjøre det tradisjonelle landbruket for byens befolkning. Det bynære landbruket er på sin side en kilde til kunnskaps- og erfaringsutveksling som aktørene i byen kan ha nytte av.

Tilskuddsmidler 2021

Trondheim kommune ønsker å bidra til nye prosjekter i det bynære landbruket.

Potten i 2021 er på 200 000 kr.

Kontaktperson i kommunen

Hege Merete Askerød
E-post: hege.merete.askerod@trondheim.kommune.no
Telefon: 91 79 69 65

Hva prioriteres

 • Utredning og oppstartskostnader
 • Nyvinninger og utprøving av nye løsninger
 • Andre tiltak kan vurderes

Det prioriteres ikke

 • Ordinær drift
 • Personlig utstyr
 • Underskuddsgaranti
 • Opparbeidelse av egenkapital

Krav til søknad

Personalia og kontaktdata

 • Navn på søker
 • Adresse
 • Postnummer
 • Poststed
 • E-post
 • Telefon
 • Organisasjonsnummer
 • Kontonummer

Dokumentasjon

Søknaden skal være undertegnet og vedlegges følgende dokumentasjon og/eller inneholde opplysninger om:

 • prosjektbeskrivelse, med bakgrunnen for og formålet med tiltaket, målgruppen(e) og forventede resultater
 • kart over område hvis det søkes om fysiske tiltak og tillatelse til tiltaket, dersom dette planlegges på fremmed grunn
 • framdriftsplan med beregnet start- og avslutningstidspunkt
 • budsjett (inkludert egenfinansiering)
 • om søkeren har mottatt midler eller tilskudd fra andre ordninger med lignende formål

Ved mangler i søknaden vil denne returneres til søker.

Søknadsfrist

Kommunen har løpende behandling av søknader for 2021.

Utbetaling av midler

Tilskuddet utbetales etter avtale.

Rapport og regnskap

 • I etterkant av tiltaket skal det leveres rapport.
 • Rapporten skal inneholde regnskap som gir oversikt over reelle utgifter og inntekter i prosjektet.
 • Rapporten skal også inneholde en generell redegjørelse for resultatene for prosjektet og en oversikt over timeforbruk.
 • Søker skal oppbevare alle bilag og kvitteringer.
 • Trondheim kommune har innsynsrett i regnskap og bilag knyttet til prosjektet.
 • Frist for innlevering er 15. november 2021.
 • Dersom tiltaket ikke blir gjennomført skal eventuelt forskudd betales tilbake.

Sist oppdatert: 23.06.2021

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

pd0mdwk0002C3