Landbruksvei

Landbruksveiforskriften

Landbruksveiforskriften regulerer bygging av landbruksveier og ombygging av eksisterende landbruksveier. Forskriften er hjemlet i skogbruksloven og jordlova. I forskriften vises det til at landbruksveier skal bygges i samsvar med normaler for landbruksveier fastsatt av Landbruks- og matdepartementet. 

Søknadsplikt for bygging og ombygging

Bygging og ombygging av landbruksveier er søknadspliktig og krever godkjenning av kommunen. Det innebærer at veibygging ikke kan settes i gang før søknad er godkjent av kommunen. Kommunen kan ellers sette vilkår som er påkrevd av hensyn til de formål landbruksveiforskriften skal tjene ved godkjenning av søknad om veibygging.

Søknad om tillatelse skal sendes kommunen på skjema fastsatt av Landbruksdirektoratet. Søknadsskjema kan du få ved å henvende deg til kommunen, eller laste det ned her: Søknadsskjema for bygging av landbruksveg

Sist oppdatert: 08.06.2021

A03-P1-EPI001