Viltkart for Trondheim

Trondheim rikt på vilt, på tross av at store arealer er bebygd. Vel 300 viltarter er registrert, over 80 prosent er fuglearter, resterende er hovedsakelig pattedyr samt et fåtall amfibier og krypdyr. Næringsrike og produktive områder, gunstig klima og mange ulike naturtyper er årsaker til dette. Også sentrumsnært er det et stort mangfold av viltarter, grunnet nærhet til marka, Nidelvkorridoren og rike sjøfuglområder langs fjorden.

Viltkartet

Viltkartet som finnes i kommunens kartløsning på nett er et viktig verktøy for arealplanleggere, politikere, grunneiere og entreprenører for å ta hensyn til viltinteressene. Og du som er naturinteressert finner informasjon om en del av det biologiske mangfoldet i kommunen.

Slik åpnes viltkartet på nett

Utsnitt fra kommunens viltkart

Kartet inngår i kommunens kartløsning på nett. Velg først karttypen “Biomangfold og naturverdier” i nedtrekksmenyen til venstre, deretter kan du bruke tegnforklaringen for “Viltkart” som vist under. De ulike temalagene i kartet velges gjennom å hake av eller fjerne haker i tegnforklaringen.

tegnforklaring for kommunens viltkart

De registrerte viltområdene har fått tildelt en verdi ut fra kvalitetene områdene har for en eller flere viltarter, og er inndelt i kategoriene "svært viktig viltområde" (rødt), "viktig viltområde" (gult), "registrert viltområde/viltinteresser" (grønt) og "trekkveier for vilt" (brune linjer)

Faktaark for viltområder og viltarter

Trondheim kommune har utarbeidet en del faktaark for viltområder i Trondheim. Faktaarkene beskriver enkeltområder eller flere viltområder samlet. I tillegg er det laget faktaark for noen viltarter, blant annet grevling, flaggermus, hønsehauk, skogsfugl, elg, bever og kornkråke.

Vi håper faktaarkene våre kan glede naturinteresserte, gi skoler og barnehager idéer for interessante utflukter og stoff for undervisning og diskusjon. Faktaarkene informerer om noen av de flotte naturverdiene i kommunen.

Har du informasjon om vilt

Har du informasjon om vilt, ta kontakt med Miljøenheten på telefon 72 54 25 50. Du kan også sende e-post til: miljoenheten.postmottak@trondheim.kommune.no

Sist oppdatert: 26.04.2021

A03-P1-EPI001