Konflikter mellom vilt og bysamfunn

Trondheim kommune er lokal viltforvaltningsmyndighet og har blant annet ansvaret for at konfliktsnivået mellom vilt og bysamfunn ikke blir for stort.

Viltmangfold og konflikter

Det store viltmangfoldet i en bykommune som Trondheim er en berikelse for mange mennesker, men også en kilde til konflikt. Konflikter oppstår særlig i forhold til måker, grevling, kornkråke, bever, rådyr og elg. Mulige konfliktforebyggende tiltak for disse artene er synliggjort i faktaark og tiltaksplaner:

Konfliktene er knyttet til

 • viltpåkjørsler
 • hjortevilt i by og tettbebyggelse
 • beiting/ødeleggelse av hageplanter og produksjonsskog
 • beiting som fører til negativ påvirkning på det biologisk mangfoldet
 • støy og ekskrementer fra måser/duer/andre fugler
 • skader på hus og eiendom

Viltpatruljen

 • Henvendelser til Viltpatruljen går via politiet på tlf. 02800

Viltpatruljen er en viktig del av kommunens viltberedskap og koordineres av Miljøenheten som er Trondheim kommunes viltmyndighet.

Viltpatruljens oppgaver

 • bidrar til å begrense konfliktnivået gjennom informasjonsarbeid
 • gjennomfører ettersøk- og eventuelt avliving av vilt
 • tar oppdrag i felt, men kan også svare på spørsmål
 • er en gruppe personer som er godt skolert ang. vilt generelt, og spesielt i forhold til konflikter med vilt i by, skadet eller skadegjørende vilt

Har du spørsmål om vilt kan du også ringe Miljøenheten på telefon 72 54 25 50, eller sende e-post til: miljoenheten.postmottak@trondheim.kommune.no

Sist oppdatert: 09.09.2021

A03-P1-EPI001