Naturtyper kartlagt i Trondheim

Her finner du en liste over de registrerte naturtypene i Trondheim. Disse er delt inn i naturtyper registrert etter DN-håndboka (Fra tidligere Direktoratet for naturforvaltning) og de naturtypene som Trondheim kommune har valgt å ta med i tillegg.

Naturtyper kartlagt i Trondheim

Trondheim strekker seg fra fjord til fjell; dette gir et stort mangfold av naturtyper.

Databasen vår inneholder ca. 1500 områder. Det er et betydelig arbeid å holde alle disse data oppdatert til enhver tid. Vi har derfor til nå konsentrert oss mest om de såkalte A- og B-områdene. Disse har bl.a. fått en mer omfattende områdebeskrivelse og verdibegrunnelse. C- og D-områdene oppdateres fortløpende når vi får inn ny informasjon. Skulle du finne et område som du mener har feil (f.eks. kartlagt type, verdisetting eller avgrensning), eller mener du at vi har oversett et område som burde vært med i databasen vår, ta kontakt med Miljøenheten.

Naturtyper etter DN-håndbok 13 (med SOSI-kode)

 • A05 - Rikmyr
 • A07 - Intakt lavlandsmyr i innlandet
 • A08 - Kystmyr
 • B01 - Sørvendt berg og rasmark
 • B02 - Kantkratt
 • D01 - Slåttemark
 • D03 - Artsrik veikant
 • D04 - Naturbeitemark
 • D05 - Hagemark
 • D06 - Beiteskog
 • D11 - Småbiotoper
 • D12 - Store gamle trær
 • D13 - Parklandskap
 • D15 - Skrotemark
 • E03 - Kroksjøer, flomdammer, meandrerende elveparti
 • E04 - Stor elveør E06 - Viktig bekkedrag
 • E09 - Dam
 • F01 - Rik edellauvskog
 • F05 - Gråor-heggeskog
 • F07 - Gammel lauvskog
 • F08 - Gammel barskog
 • F10 - Brannfelt
 • F13 - Rik blandingsskog i lavlandet
 • G02 - Undervannseng
 • G05 - Strandeng og strandsump
 • G06 - Tangvoll
 • G09 - Rikt strandberg
 • H - Annen viktig forekomst

Naturtyper etter utvidet kartlegging i Trondheim kommune (med egendefinert kode)

 • X01 - RL-forekomst
 • X02 - Myrkompleks
 • X02 - Myrkompleks
 • X03 - Beitemark
 • X04 - Løvblandingsskog
 • X06 - Barblandingsskog
 • X07 - Barskog
 • X08 - Blandingsskog
 • X09 - Edelløvskog
 • X11 - Hei
 • X12 - Hei / Knausskog
 • X13 - Løvskog
 • X14 - Strandberg
 • X15 - Sumpskog
 • X16 - Hogstflate
 • X17 - Granskog
 • X18 - Gammelskog
 • X19 - Furuskog
 • X20 - Eng/Løvblanding
 • X21 - Eng
 • X26 - Plantefelt
 • X28 - Gress-urterik blandingsskog

Sist oppdatert: 13.09.2021

A03-P1-EPI001