Hjem Klima, miljø og næringFor personlig skattepliktige

For personlig skattepliktige

Endring av bankkonto

Hvis din bankkonto er endret

Har du penger til gode ved skatteoppgjøret, vil du normalt få disse tilsendt i løpet av 1-2 uker etter at skatteoppgjøret er klart. De fleste vil få beløpet direkte inn på bankkonto.

Utbetaling kun til godkjente kontoer

Kemneren i Trondheimsregionen kan i utgangspunktet ikke sette beløpet inn på annen bankkonto enn de som er registrert på den skattepliktige i skatteetatens kontoregister. Skattedirektoratet har bestemt at den skattepliktige som hovedregel kun kan få tilbakebetalt skatt til kontoer som vedkommende selv eier. Dette er for å sikre at beløpet blir utbetalt til rett person. Noen kontoer er ikke egnet til utbetaling av skattepenger. Det er bl.a. utlånskontoer, kredittkortkontoer og sperrede kontoer.

Endre kontonummer i Altinn

Skattemeldingen inneholder bare fire kontoer. Hvis du har flere egnede kontoer, kan du finne dem ved å gå inn i Altinn (inneholder inntil åtte kontoer). Lønnsmottakere, pensjonister og selvstendige næringsdrivende (personlige skattepliktige) kan endre kontonummer i Altinn til og med 15. mai.

Aksjeselskaper (AS), allmennaksjeselskaper (ASA) og NUF (upersonlige skattepliktige) kan endre kontonummer i Altinn frem til august.

Endre kontonummer ved å kontakte kemneren

Når fristen for å endre kontonummer i Altinn er utløpt eller hvis kontonummeret du ønsker å benytte ikke er registrert i Altinn, kan du kontakte kemneren for å få endret kontonummer. Vi har normalt mulighet for å endre kontonummeret frem til 14 dager før dato for skatteoppgjøret/utlegget.

Mange ektefeller har felles konto. Banken registrerer imidlertid bare én av ektefellene som kontoeier. Den av ektefellene som kun har disposisjonsrett, vil da i utgangspunktet ikke få sine skattepenger inn på denne kontoen. Kemneren kan likevel utbetale til en slik konto etter anmodning fra den skattepliktige, der anmodningen er tilstrekkelig dokumentert.

Kontoendring

Kemneren kan endre konto for utbetaling der

  • vi får skriftlig og underskrevet henvendelse om det fra den skattepliktige. For selskaper må anmodningen være undertegnet av den/de som har signaturfullmakt i henhold til selskapets firmaattest, eller fra firmaets regnskapsfører/revisor.
  • den skattepliktige er legitimert (ved bevitnet kopi av skriftlig legitimasjon eller ved personlig fremmøte)
  • den skattepliktige er kontohaver eller har disposisjonsrett til kontoen og fremlegger dokumentasjon på det

Der kemnerkontoret endrer konto for utbetaling til en konto som ikke på forhånd er registrert på skattyter i skatteetatens kontoregister, kommer kontoen ikke med på neste års selvangivelse. Kontoregisteret lages på nytt hvert år og baseres på de kontoene som er merket for bruk av bankene. Kontoer som kun blir registrert av kemnerkontoret fanges derfor ikke opp av registeret (dette gjelder ikke for personer med utenlandsk primærkonto).

Vi anbefaler derfor at du i forkant av skatteoppgjøret endrer kontonummer for utbetaling av skattepenger i Altinn når du har mulighet for det. Hvis du ikke har en konto som er godkjent for utbetaling av skattepenger, bør du kontakte banken og få opprettet en slik konto. Det vil typisk være en lønns-/ytelseskonto, annen konto med minibankkort eller en person/- eller brukskonto. Kontoen vil da bli registrert i kontoregisteret og kunne benyttes som utbetalingskonto ved skatteoppgjøret.

Utbetalingskort

De som har reservert seg, ikke har egnet konto eller har valgt dette som utbetalingsmåte på selvangivelsen, får tilsendt utbetalingskort. Utbetalingskort kan heves på postkontor og i de fleste banker. Hvis du ikke ønsker utbetalingskort til neste år, og årsaken til at du har fått tilsendt utbetalingskort er at du har en kontotype som ikke er godkjent for utbetaling av skattepenger, må du kontakte banken og opprette ny konto som kan benyttes til mottak av skattepenger.

Utbetaling til konto som ikke lenger er i bruk

Hvis du har sagt opp kontoen din og har glemt/ikke rukket å endre konto innen fristen, vil vi forsøke å utbetale til den oppsagte kontoen. Vi vil da få beskjed om at kontoen ikke kan brukes og utbetale beløpet på nytt til en annen konto som er registrert på deg eller sende utbetalingskort. Det kan føre til at utbetalingen blir noe forsinket.  

Restskatt

Har du fått restskatt?

Hvis skatteoppgjøret viser at du har betalt mindre i forskudd enn utlignet skatt, må du betale restskatt året etter det aktuelle skatteåret.

Restskatten forfaller til betaling i to like store terminer. Er restskatten under kr 1000 forfaller alt i én termin.

Restskatt som inklusive rentetillegget utgjør under kr 100, bortskrives og kreves ikke innbetalt. Innbetalingsblanketter med KID-nummer blir tilsendt etter skatteoppgjøret.

  • Restskatt til Trondheim og Klæbu kommune betales til
    kontonummer 6345 06 16011

Du kan selv lage KID-nummer på www.skatteetaten.no.

Ingen betalingsavtale på restskatt

Restskatten skal betales ved forfall. Unntaksvis vil en avtale kunne innvilges dersom det foreligger skriftlig søknad til kemneren i Trondheimsregionen med dokumentasjon over økonomiske forhold. Se ellers under eget punkt om betalingsavtale.

Restskatt som ikke betales til forfall

Hvis du ikke betaler restskatten til forfall, vil kemneren i Trondheimsregionen kreve inn (tvangsinnfordre) det skyldige beløpet. Tvangsinnfordring kan innebære pant (utleggsforretning) i eiendeler eller trekk (utleggstrekk) i lønn eller trygd.

Betalingsproblemer?

Når betalingsproblemer oppstår, er det viktig at du snarest og helst i forkant av forfall vurderer hvordan du kan løse ditt betalingsproblem. Det finnes alternative løsninger for betaling av skatt, selv om det er strenge vilkår i forhold til betjeningsevne. Du må dokumentere inntekter og utgifter. Under avsnittet betalingsavtale, finner du skjema for økonomisk oversikt.

Betalingsutsettelse

Hvis du har behov for en betalingsutsettelse, må du sende en skriftlig søknad til kemneren i Trondheimsregionen. Oppfyller du kravene, innvilges en betalingsavtale. Selv om du får betalingsutsettelse, må du betale forsinkelsesrenter for hele perioden fra ordinært forfall og frem til kravet er helt nedbetalt.

Helt eller delvis ettergivelse

Det finnes også muligheter hvis du er varig ute av stand til å betale skatterestansen. Da kan du sende skriftlig søknad til kemneren i Trondheimsregionen om ettergivelse av skatten og/eller forsinkelsesrentene. Husk at det er spesielt strenge vilkår i denne ordningen. Vi har utarbeidet en brosjyre om temaet. Nedsettelse/ettergivelse av skatt kan føre til at du mister pensjonspoengene for den delen av inntekten du ikke betaler skatt av.

Skattehjelpen

Skattehjelpen er en enhet i Skatteetaten som hjelper de som, på grunn av en særlig vanskelig livssituasjon, ikke er i stand til å oppfylle sine skatteforpliktelser eller ivareta sine rettigheter. Det gjelder spesielt for dem som trenger en ny sjanse til for eksempel å dokumentere at inntekter og fradrag i en skjønnsligning ikke er korrekt.
Har du spørsmål, ta kontakt med Skattehjelpen hos Skatteetaten.

Gjeldsordning

En gjeldsordning kan gå ut på at du får utsettelse med å betale hele eller deler av gjelden, at kreditorene helt eller delvis ettergir renter og omkostninger eller at gjelden skal falle bort helt eller delvis. Søknad om gjeldsordning sendes Namsfogden.

Råd og veiledning

Trondheim og Klæbu kommuner har økonomiske rådgivere hos NAV som kan hjelpe personer med økonomiske problemer.

Betalingsavtale

Har du betalingsproblemer?

Hvis du kan dokumentere at du har svak økonomi og er ute av stand til å betale ved ordinære forfall, kan du søke om betalingsavtale.

Det er strenge vilkår knyttet til å innvilge en betalingsavtale og slike avtaler vil kun innvilges unntaksvis. For å behandle en betalingsavtale må vi ha en begrunnet skriftlig søknad med dokumentasjon over økonomiske forhold. Dette gjelder husstandens inntekter, bokostnader og forsørgelsesbyrde. Bruk gjerne skjema på norsk eller information about income and capital.

Vi anbefaler sterkt å skaffe annen finansiering av skattekrav da det løper en forsinkelsesrente som ligger hele 8 % per år over den til enhver tid gjeldende styringsrenten fra Norges Bank.

Eiendomsavgift

Har du ikke betalt etter betalingsvarsel?

Har du mottatt begjæring om tvangssalg av eiendommen din fordi du ikke har betalt eiendomsavgift?

Eiendomsavgift omfatter avgifter som gjelder vann, avløp, renovasjon, feiing, festeavgift og eiendomsskatt.

Krav på kommunale eiendomsavgifter og eiendomsskatt er sikret ved lovbestemt pant (legalpant) i eiendommen. Dette betyr at kommunen har automatisk panterett for ubetalte krav. Slik panterett har rettsvern uten tinglysning og går foran andre heftelser i eiendommen. Det betyr at vi kan selge eiendommen din dersom du ikke betaler kravet.

Eventuelle restanser vil alltid følge eiendommen og vil bli overført til den nye eieren av en eiendom dersom dette ikke er gjort opp ved overdragelsen av en eiendom. 

Eiendomsavgiftene forfaller til betaling i fire terminer:

  • 20. januar

  • 20. april

  • 20. juli

  • 20. oktober

Kemneren i Trondheimsregionen har ansvaret for innfordring av eiendomsavgiftene etter at de er forfalt. Det sendes alltid ut et inkassovarsel og varsel om tvangsinnfordring (§4-18 i tvangsfullbyrdelsesloven) med betalingsfrist først.

Har du spørsmål som gjelder fakturaen, kontakt Regnskapstjenesten, telefon 993 25 600.

Vann og avløp: Kontakt Bydrift telefon 72 54 64 46
Septikk: Kontakt Bydrift telefon 72 54 64 47
Eiendomsskatt: Kontakt Kart- og oppmåling telefon 72 54 28 20
Feiing: Kontakt Feiervesenet telefon 72 54 76 48
Avfall: Kontakt Renholdsverket telefon 72 54 05 40

Skattekalender

Forskuddsskatt

Forskuddsskatt for personer som driver egen næring

Personer som driver enkeltpersonsforetak skal betale forskuddsskatt. Dersom en person har andre former for inntekt og/eller formue av betydning, skal han også betale forskuddsskatt. Samme person kan altså ha både forskuddstrekk og forskuddsskatt i samme inntektsår.

Fire faste terminer hvert år

Forskuddsskatten har normalt fire faste terminer hvert år. Hver enkelt må sørge for å betale innen de fastsatte fristene som er 15. mars, 15. mai, 15. september og 15. november.

Skattekontoret utsteder skattekort til alle som skal ha forskuddstrekk og skatteseddel til dem som skal ha forskuddsskatt. Skattekortet og skatteseddelen utskrives normalt på grunnlag av de opplysningene skatteetaten har fra ligningen to år tilbake. Du kan endre skattekortet ditt selv på nett dersom skattekortet eller skatteseddelen er utskrevet på feil grunnlag. Dette kan for eksempel være hvis du har fått nye inntekter, endring av renter på lån eller andre fradrag.

Skatteetaten sine sider om forskuddsskatt

Hvis den skattepliktige ikke har betalt inn tilstrekkelig i forskudd, vil det oppstå restskatt. Ved restskatt vil det påløpe et rentetillegg. Det kan unngås ved å betale et tilleggsforskudd. Frist for betaling av tilleggsforskudd er 31. mai.

Forfall

Her er opplysninger om forfall for restskatt, forskuddsskatt og tilleggsforskudd

Forskuddsskatt har like forfall hvert år.
Restskatt forfaller til betaling tre uker etter at ligningen er sendt ut.

Forskuddsskatt for personlige skattytere

Forskuddsskatt forfaller i fire like store terminer hvert år: 15. mars, 15. mai, 15. september og 15. november.

Skatteoppkreveren (kemneren) kan unntaksvis fastsette andre terminer dersom skattyters inntekter fordeler seg ujevnt utover året. Dette kalles forskjøvet forfall.

Det finnes særregler for små skattebeløp og i tilfeller der forskuddsskatten er utskrevet utenom ordinær tid på året.

Tilleggsforskudd

31. mai er fristen for betaling av tilleggsforskudd for å unngå restskatt og rentetillegg på restskatten.

Restskatt for personlige skattytere

Restskatt, som er differansen mellom innbetalt forskuddstrekk og/eller forskuddsskatt og endelig utlignet skatt, forfaller etter regelen 3 uker etter at ligningen er sendt, tidligst 20. august, jf. skattebetalingsloven § 10-21.

Er restskatten høyere enn kr 1 000,-, deles betalingen normalt opp i to like terminer med forfall:

1. Termin 3 uker etter utlegg, tidligst 20. august.
2. Termin 5 uker etter forfall 1. termin

Senere terminer ved forfalt skatt

Hvis en termin restskatt eller forskuddsskatt ikke betales ved forfall, anses de senere terminene forfalt til betaling. Dette kalles ofte "ekstraordinært forfall". Betales ikke skatten ved forfall påløper forsinkelsesrenter. Forsinkelsesrentesatsen fastsettes av Finansdepartementet.

Skatt som er under klagebehandling

Selv om du har sendt klage til skattekontoret, skal restskatten betales til fastsatt tid og med fastsatt beløp.

Krav og innbetalinger

Tjenesten "Mine krav og betalinger" gir deg en oversikt over gjeld, tilgodebeløp og inn-/utbetalinger mellom deg og kemneren.

Tjenesten Mine krav og betalinger

Hvis tjenesten ikke gir nødvendig informasjon, kan du kontakte oss ved kemneren i Trondheimsregionen.

E-faktura

Skatteetaten om e-faktura ved innbetaling av skatt

KID-nummer

Skatteetaten sin side der du lager KID-nummer

Skatteoppgjør

Hva skjer om du får restskatt eller penger til gode?

Hvis du har betalt for lite forskuddsskatt eller trukket for lite forskuddstrekk i lønn eller ytelser, får du restskatt året etter det aktuelle skatteåret.

Beløp fra og med kr 20 til og med kr 99 blir ikke utbetalt, men vil bli overført til godskriving ved neste års avregning. Beløp mindre enn kr 20 faller bort.

Restskatt som inklusive rentetillegg utgjør under kr 100 bortfaller og kreves ikke innbetalt.

Har du spørsmål om skatteoppgjøret ?


Det kan hende at det er feil godskrevet forskuddstrekk. Feil forskuddstrekk kan ha flere årsaker, for eksempel at oppgavegiveren ikke har levert korrekt oppgave til skattemyndighetene eller at det er angitt feil skattekommune.

Spørsmål om forskuddstrekk rettes til kemnerkontoret på tlf. 72 54 67 62.

Har du spørsmål om fastsettelsen (ligningen)?

Spørsmål om inntekt, formue og fradrag, ta kontakt med Skatt Midt-Norge på tlf. 800 80 000.

Penger til gode

Du får normalt pengene på bankkontoen din.

Er pengene overført til en avsluttet konto, vil kemneren få beløpet i retur. Dette kan ta noen dager, men vi vil betale ut pengene til en annen kjent konto eller på utbetalingskort.

Er skatt for eldre år, bidragsgjeld, merverdiavgift eller flere andre statlige krav ikke betalt, kan skatt til gode gå til oppdekking av dette. Dersom et tilgodebeløp er motregnet mot andre krav, vil du motta et brev som opplyser om dette.

Klage på fastsettelse (ligning)
Fristen for å klage på fastsettelsen er seks uker etter at den er sendt ut. Klage kan sendes elektronisk via skatteetaten.no eller altinn.no på skjema, RF-1117 (klage på fastsettelsen).

Sommerjobb

Du som har sommerjobb har også rettigheter og plikter

Selv om du kun har en sommerjobb, gjelder arbeidslivets rettigheter og plikter.

Har du fått sommerjobb, har du som andre ansatte krav på en skriftlig arbeidsavtale. Like viktig er det å passe på at du får lønnsslipp som viser lønna (brutto), hvor mye du er trukket i skatt og hvor mye du har fått utbetalt (netto lønn).

Har du frikort? Vil inntekten din bli så lav at du trenger et frikort?

Det er Skatteetaten som til en hver tid er oppdatert over hvor mye du kan tjene før du skal betale skatt.

Selv om det var ”bare” en sommerjobb, har du krav på feriepenger.

Arbeidstilsynet har informasjon om arbeidslivets rettigheter og plikter.

Ny i arbeidslivet

Har du fått arbeidskontrakt? Er du ny i bedriften?

Er du ny i arbeidslivet? Har du fått skriftlig arbeidsavtale? 
Får du lønnsslipp på lønningsdagen som viser hva som er lønn og hva som er trukket i skatt?

klar for jobb

Hvis du får restskatt og oppdager at du ikke har blitt godskrevet for trukket forskuddstrekk av lønna di, må du sjekke lønnsslippene dine og årsoppgaven. Disse papirene er dine bevis på at du har fått lønn og betalt skatt. Du kan også finne informasjon om egne inntektsforhold på Skatteetatens sider

Arbeidstilsynet gir informasjon om arbeidstakers rettigheter og plikter.

Skatteetaten har et eget undervisningsopplegg for ungdom kalt "Spleiselaget". Det handler om rettigheter, plikter og rettferdighet. Målet er å engasjere mot svart økonomi og informere om hvordan samfunn og skattepenger henger sammen.

Velg seriøs arbeidskraft

Du kan sikre deg at du benytter seriøse håndverkere i hjemmet ditt.

Målet med satsingen tettpå: Trondheim er å hjelpe innbyggerne i Trondheim med å velge seriøs arbeidskraft ved bygging og oppussing.

Satsingen er et samarbeid mellom Skatteetaten, Arbeidstilsynet og Trondheim kommune. 

Skal noen hjelpe deg med hus, hytte, bil eller hage? - Handle hvitt!

Noen få tastetrykk er nok for å registrere lønn opp til 60 000 kroner. Du slipper også arbeidsgiveravgift.

Den enkleste måten å stoppe svart arbeid på, er å handle hvitt.
Mer informasjon om å handle hvitt og A-krim (arbeidsmarkedskriminalitet).

 

Sist oppdatert: 30.07.2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI001