Hjem Klima, miljø og næringFor arbeidsgiver/bedrift

For arbeidsgiver/bedrift

A-melding

www.altinn.no/a-ordningen

Arbeidsgiveravgift

Her finner du informasjon om arbeidsgiveravgift

For hver oppgjørsperiode for skattetrekk (termin) skal arbeidsgiver av eget tiltak beregne den arbeidsgiveravgift som han plikter å svare og innbetale avgiften til kemnerkontoret (skatteoppkreveren), jf. folketrygdloven § 24-3 første ledd. Mer informasjon om arbeidsgiveravgift, finner du på  skatteetaten sine nettsider.

Det årlige avgiftsvedtaket

Skattetrekk

Her finner du informasjon om skattetrekk 

Skattetrekk er en samlebetegnelse for forskuddstrekk, utleggstrekk (påleggstrekk) og kildeskatt. Her er de generelle reglene for forskuddstrekk og utleggstrekk omtalt.

Arbeidsgivers plikter og ansvar

Trekkplikt
Arbeidsgivers plikt til å foreta forskuddstrekk er fast­satt i lov av 17. juni 2005 nr. 67 om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav (skattebetalingsloven) §§ 5-4 (1) og 5-6. Trekkplikten omfatter alle ytelser som etter gjeldende bestemmelser er gjenstand for forskuddstrekk, også godtgjørelser i helt kortvarige arbeids­forhold. Det er ikke noe krav om at det skal fore­ligge et ansettelsesforhold. Arbeidsgiver­begrepet i skattebetalingsloven omfatter følgelig flere enn det man vanligvis forstår med begrepet i daglig tale. Den som er pliktig til å foreta forskuddstrekk eller utleggstrekk er arbeidsgiver.

Har kemneren nedlagt utleggstrekk plikter arbeidsgiver å foreta utleggstrekk i samsvar med de bestemmelser som er gitt i trekkpålegget, se skattebetalingsloven §§ 14-4 og 14-5 og forskrift 21. desember 2007 nr. 1766 til utfylling og gjennomføring mv. av skattebetalingsloven (skattebetalingsforskriften) §§ 14-4 og 14-5.

Arbeidsgivers ansvar Arbeidsgiver er økonomisk og strafferettslig ansvarlig for at trekk blir foretatt og oppgjør gitt, jf. ansvarsbestemmelsene i skattebetalingsloven § 16-20.

Skattekort

Mer informasjon om skattekort finner du på skatteetaten.no

Frigivelse av beløp på skattetrekkskonto

Penger som er satt inn på skattetrekkskonto kan kun overføres til kemnerkontoret eller en annen skattetrekkskonto. Hvis du ved en feil har overført penger til skattetrekkskontoen, må du søke skriftlig til kemnerkontoret om å få de tilbake (frigivelse).

Du vil få skriftlig svar på søknaden. Ved innvilget søknad må svaret sendes til banken for å få frigitt beløpet på skattetrekkskontoen.

 

Forenklet oppgjør

Forenklet oppgjør - Privat arbeidsgiver / organisasjon

En privatperson eller institusjoner og organisasjoner som lar andre personer utføre oppdrag for seg er arbeidsgiver. Forenklede regler gjør arbeidsoppgavene enklere.

Private arbeidsgivere

Når en privatperson lar andre personer utføre oppdrag for seg, er man i realiteten en arbeidsgiver.

Dette medfører en del plikter vedrørende forskuddstrekk, arbeidsgiveravgift, innberetning og oppgjør.

Det er i en del tilfeller blitt mye enklere å oppfylle sine plikter som privat arbeidsgiver ved hjelp av forenklede regler og A-melding A04

Mer informasjon finner du i brosjyrene:

Spesielle beløpsgrenser:

 • Fritak for arbeidsgiveravgift: Under kr. 60 000,- per husstand/år
 • Skattetrekkfritak og oppgavefritak: Under kr. 6000,- per person/år 

Veldedig eller allmennyttig institusjon eller organisasjon

En organisasjon som er arbeidsgiver har plikter vedrørende forskuddstrekk, arbeidsgiveravgift, innberetning og oppgjør. Frivillige organisasjoner som kommer inn under reglene for fritak for plikten til å svare arbeidsgiveravgift kan benytte forenklet A-melding A05 ved lønnsutbetalinger. Den skal leveres inn elektronisk via Altinn.

Dette innebærer særregler i forhold til enkelte plikter som påhviler organisasjonen som arbeidsgiver. Dette gjelder blant annet reglene om melding til arbeidstakerregisteret, plikten til å oppbevare og innbetale skattetrekk og innsendelse av årlig lønns- og trekkoppgave. Selv om vilkårene for å benytte den forenklede ordningen er oppfylt, er ordningen frivillig.

Utfyllende informasjon om organisasjoner finner du på Skatteetaten.no 

Spesielle beløpsgrenser: 

 • Fritak for arbeidsgiveravgift: Under kr. 700 000,- pr. organisasjon/år
 • Fritak for arbeidsgiveravgift: Under kr. 70 000,- pr. person/år 
 • Skattetrekkfritak og oppgavefritak: Under kr. 10 000,- pr. person/år 

Skatteattest

Du trenger en attest for skatt og merverdiavgift  når du vil ha dokumentasjon på om din virksomhet eller du personlig skylder skatt/merverdiavgift eller ikke.

A-krim

Hva bør du vite når du kjøper byggtjenester? En brosjyre fra A-krim på politiet.no kan kanskje være til hjelp.

Skatteetaten om tverretatlig innsats om arbeidsmarkedskriminalitet.

Kemneren i Trondheimsregionen er aktør i denne tverretatlige/tverrfaglige satsingen. Se omtale i Adresseavisen ved oppstarten av gruppa i Trondheim.

I 2017 ble innsatsen ytterligere forsterket, omtalt på regjeringen.no.

www.handlehvitt.no/

Kursoversikt

Kurs på lønnsområdet 2018

Tid: 22.11.2018, kl. 09.00–16.00
Sted: Radisson Blu Royal Garden Hotel, Trondheim
Frist for påmelding: 15.10.2018

Kemneren i Trondheimsregionen ønsker velkommen til kurs på lønnsområdet. Målgruppen er personer som til daglig jobber med lønn, skattetrekk, arbeidsgiveravgift og lønnsrapportering.

Kurset antas å oppfylle kravene til faglig oppdatering for regnskapsførere og revisorer, tilsvarende 1 dag/7 timer skatt/avgift.

Program:

 • Dommer, avgjørelser og regelendringer

 • Nye diettregler og ny særavtale

 • Høringer i 2018 som gir endringer i 2019

 • Naturalytelser

 • Satser

 • Statsbudsjettet 2019

For mer informasjon og påmelding, se www.deltaker.no/kemner. Spørsmål kan sendes til martin.letnes@trondheim.kommune.no.

Sist oppdatert: 17.01.2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI001