Klage

Du har rett til å klage dersom du mener at du ikke har fått oppfylt dine rettigheter.

I avsnittene under finner du informasjon om hvordan du går frem dersom du ønsker å klage på helsetjenester, barnehage, skole eller parkering.

Helsetjenester

Som innbygger har du mange rettigheter. Hvis rettighetene dine blir brutt, kan du bruke klageretten din. Du kan selv velge hvordan du vil sende klagen til oss, men unngå å bruke e-post siden klagen din sannsynligvis vil inneholde sensitive opplysninger og e-post ikke er en sikker løsning.

Hva kan du klage på?

 • At du ikke har fått den tjenesten du ønsker
 • Forhold ved tjenesten du ikke er fornøyd med
 • Kritikkverdige forhold
 • Saksbehandlingen

Klage på vedtak

Hvis du har fått avslag på en helsetjeneste du mener du har rett på, eller du ikke er fornøyd med hvilke tjenester og omfanget av tjenestene du innvilges, må du rette klagen til Helse- og velferdskontoret. Klageadgangen er beskrevet i vedtaket.

Klage på tjenesten

Ombud for helse, omsorg og oppvekst kan informere deg mer om dine rettigheter.

Ønsker du å klage på måten enheten utfører tjenester på, eller den enkelte tjenesteyteren som kommer til deg, skal du henvende deg til den enheten som du mottar tjenestene fra. Når de som utfører tjenesten får klagen din, må de undersøke saken og endre tilbudet dersom det ikke er godt nok. Fører ikke klagen frem, kan du sende en skriftlig klage til Statsforvalteren som gjør en vurdering av saken. Dette kan gjøres elektronisk.

Får du medhold i klagen kan Statsforvalteren starte en tilsynssak. Avdekker de feil må disse utbedres. Får du ikke medhold fra Statsforvalteren, er neste mulighet å klage til Sivilombudsmannen.

Du kan videre ha rettigheter til å søke Norsk pasientskadeerstatning dersom visse vilkår er oppfylt.

Hjelp til å klage

Trenger du hjelp til å klage kan Ombud for helse, omsorg og oppvekst bistå deg.

Nyttige lenker

Barnehage

Det kan klages på enkeltvedtak som er fattet etter barnehageloven eller etter opplæringsloven. Klagen vil bli fulgt opp etter en bestemt saksgang. Det kan også klages på andre forhold. Saksgangen vil variere etter klagens art.

Klage på enkeltvedtak

I vedtaket opplyses det om adgangen til å klage. Fagenhet for oppvekst og utdanning behandler klagen før den eventuelt blir oversendt til formannskapet og/eller Statsforvalteren for endelig behandling.

Du kan klage på følgende vedtak

 • Begrunnelse for ikke innfridd ønske om barnehage nr. 1 og 2 ved hovedopptaket.
  Saksgang: Fagenhet oppvekst og utdanning - Formannskapet.
 • Vedtak om moderasjon på foreldrebetaling i barnehage.
  Saksgang: Fagenhet for oppvekst og utdanning - Formannskapet.
 • Vedtak om spesialpedagogisk hjelp etter opplæringsloven §5-7.
  Saksgang ved private barnehager: Fagenhet for oppvekst og utdanning - Statsforvalteren.
  Saksgang ved kommunale barnehager: Barnehagen - Fagenhet for oppvekst og utdanning - Statsforvalteren.
 • Vedtak om skyss til barn med spesialpedagogisk hjelp etter opplæringsloven §7-6.
  Saksgang ved private barnehager: Fagenhet for oppvekst og utdanning - Statsforvalteren.
  Saksgang ved kommunale barnehager: Barnehagen - Fagenhet for oppvekst og utdanning - Statsforvalteren.

Andre klager

Vi oppfordrer først til å ta forholdet opp direkte med barnehagen. Det kan være med en ansatt, styrer eller eier. Dersom saken ikke løses i barnehagen:

 • Klageren sender en skriftlig henvendelse til Fagenhet for oppvekst og utdanning.
 • Fagenhet for oppvekst og utdanning følger opp klagesaken med ulike typer tiltak.

Klage sendes til

Fagenhet for oppvekst og utdanning,Trondheim kommune
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim

Lovhenvisninger

Skole

Det er klagerett på alle vedtak som gjelder elevenes rettigheter, som for eksempel standpunkt- eller eksamenskarakterer, bortvisning av en elev, spesialundervisning, særskilt språkopplæring, skyss eller skoleplassering.

På Barneombudet sine nettsider kan du finne informasjon om hvordan du kan klage på skolemiljøet.

Parkering

Sist oppdatert: 14.06.2021

A03-P1-EPI001