Hjem Helse og omsorgHjelpemidler

Hjelpemidler

Tekniske hjelpemidler for personer med nedsatt funksjonsevne

Søke om lån av hjelpemidler

Kortvarig behov

Kommunens lager låner ut hjelpemidler til deg som har en kortvarig funksjonsnedsettelse.

I lageret har vi hjelpemidler til forflytning, personlig stell og hygiene som toalettforhøyere, dusj-/toalettstoler, manuelle rullestoler, krykker og rullatorer.

Hjelpemidlene er ikke spesielt tilpasset, men skal dekke generelle behov.

Du kontakter lageret og henter selv eller avtaler om levering.

Norservice Support 

Besøksadresse Fridheimveien 1-3, Postadresse: 7005 Trondheim.

Telefon 73 84 39 00 

E-post: hjelpemidler@norservice.no 

 Langvarig behov

Om du har en langvarig og vesentlig funksjonsnedsettelse kan Nav hjelpemiddelsentralen låne ut hjelpemidler. Søknad med dokumentasjon sendes NAV.  

Hvordan søke om hjelpemidler

Kommunale formidlere bistår med funksjonsvurdering, råd om valg, utforming av søknad med begrunnelse for hjelpemiddel og gir opplæring i bruk.

Kommunale hjelpemiddelteknikere gir veiledning om hvordan du vedlikeholder hjelpemidlene dine og gir hjelp med montering og reparasjon.

Kontakt helse- og velferdskontoret

 

Om du ønsker å søke selv: Veileder om hvordan du søker utlån  

Hjelpemiddelformidling 

Kommunens ergoterapitjeneste kan gi veiledning og hjelp til brukere og andre kommunale tjenester om hvordan de kan søke om enklere hjelpemidler.

Ergoterapitjenesten bistår med vurdering av behov for hjelpemidler som krever spesiell tilpasning og opplæring i bruk. Hjelpemidler for syn - hørsel, kognisjon, bevegelse og dagliglivets gjøremål.

Fysioterapitjenesten kan formidle og bistå med hjelpemidler til forflytning og utvikling av bevegelsesevne.

Hvordan søke om hjelpemidler 

NAV Hjelpemiddelsentralen  behandler søknader og fatter vedtak om utlån og veileder kommunens formidlere i sammensatte og kompliserte saker.

Tidligere bestillerordning er endret til å gjelde formidlere som har vurderingskompetanse på kompleks hjelpemiddelformidling og mengdetrening. 

Det er bruker som er søker av hjelpemidler, helsepersonell bistår bruker med søknad/begrunnelse for hvordan hjelpemidler kan bedre brukers evne til selvhjulpenhet, eller kunne bli pleiet i eget hjem. 

Her finner du mye nyttig 

Kartlegging og vurdering av behov

Årsaken til funksjonssvikt må alltid utredes først.

Behandling, trening eller alternative måter å utføre aktiviteter på, innlæring av nye arbeidsteknikker, bør vurderes før kompenserende tiltak med hjelpemidler.

Det er brukeren som er søker om hjelpemidler. Som helsepersonell er vår oppgave å gi en faglig begrunnelse/vurdering av behov for hjelpemiddelet det søkes om. Hjelpemiddelet skal være nødvendig og hensiktsmessig.

Valg av hjelpemiddel

Ved langvarige behov skal det søkes om hjelpemidler fra Hjelpemiddelsentralen. I første omgang benyttes Hjelpemiddelsentralens lagerførte hjelpemidler. Er det behov for andre alternativ, må dette begrunnes særskilt i søknaden. 

Formidler av sykesenger og personløftere må ha gjennomført e-læring

Leveringstid:

Hastesaker: Hjelpemiddelsentralens definisjon av hastesaker gjelder hjelpemidler ved terminalpleie og sårproblematikk og leveres innen 24 timer.

Prioriterte saker: Hjelpemiddelsentralen definerer prioritert sak som utskrivning som ikke kan/kunne vært planlagt fra:

 • Sykehus
 • Rehabiliteringsinstitusjoner
 • Helsehusene

En prioritert sak skal forventes utlevert innen 3 dager.

Hjelpemidler som ligger inn under disse to ordningene er:

 • Rullator
 • Gåbord
 • Transport rullestol
 • Komfort rullestol
 • Trykkavlastende pute
 • Trykkavlastende overmadrass
 • Trykkavlastende madrass
 • Toalettforhøyer
 • Toalettstol
 • Dusjkrakk
 • Dusj-/toalettstol
 • Seng med madrass, sengegrinder, løftebøyle

Lagerførte hjelpemidler som ikke kommer inn under beskrevet over, leveres fra 1–5 uker. Hjelpemidler som må spesialtilpasses tar lenger tid.

Tilpasning og montering

Du kan selv, eller ved hjelp av pårørende, utføre enklere vedlikehold og montering jf. medfølgende bruksanvisning.

Du kan få bistand med de vanligste tekniske tilpassing og montering av kommunale hjelpemiddelteknikere.

Komplisert tilpassing og montering utføres av NAV hjelpemiddelsentralen.

Levering til bruker/ retur

Trondheim kommune har avtale med Norservice support om levering/ henting av langtids hjelpemidler. Kontakttelefon 73 84 39 00.

Du må merke Hjelpemiddelet med ditt navn/fødselsnummer når det skal returneres. 

Opplæring i bruk og beredskap

Den som hjelper med å begrunne behovet for hjelpemidler i søknaden din er også ansvarlig for at det gis forsvarlig opplæring i bruk av hjelpemiddelet.

Bruker av hjelpemiddelet anbefales å ha en plan for hva en kan gjøre om det går i stykker. For eksempel ha reservedeler, ekstra slanger til rullestolen. 

Ulykker, tap, skade

Bruker av hjelpemidler har plikt til å melde fra til NAV hjelpemiddelsentralen om tap av hjelpemidler, skade på hjelpemiddelet og ulykker, nesten-ulykker. 

Overføring av hjelpemidler til andre

Hjelpemidler skal ikke overføres fra en bruker til en annen uten at det tas opp med Nav Hjelpemiddelsentralen. 

Hjelpemidler til personer som har heldøgns omsorg, sykehjemsplass

Hjelpemidler skal returneres når bruker flytter fra eget hjem til langtidsopphold i sykehjem. Dette med unntak av personlig tilpassede hjelpemidler som rullestoler, rullestolputer, rullatorer, krykker, stokker, kommunikasjonshjelpemidler, og syn- og hørsels- talehjelpemidler som er tilpasset individuelt.

Utstyr utover personlige hjelpemidler har kommunen/ institusjonen ansvar for å dekke.

Hjelpemidler i kommunale avlastningshjem og kommunale avlastningsboliger

Kommunens korttidsutlånslager ved Norservice kan låne ut hjelpemidler til private avlastningshjem.

Om lageret ikke har det aktuelle hjelpemidlet kontaktes enhetsleder hos Enhet for ergoterapitjeneste som har ansvar for innkjøp til kommunalt lager. Utstyret registreres i korttidslageret og skal innleveres dit når behovet opphører.

Kommunale avlastningsboliger har ansvar for å legge til rette med nødvendige hjelpemidler.

Spesialtilpasning av kommunale trygghetsalarmer

Tilpasning kan tilbys av kommunes leverandør av trygghetsalarmer, kontakt Trygghetspatruljen.

Behov for Spesialtilpasning som ikke dekkes av dette avtales med enhetsleder Enhet for ergoterapitjeneste.

 

Hjelp med søknad

Kommunale formidlere/ergoterapeuter, fysioterapeuter kan bistå med

 • Funksjons- og behovsvurdering
 • Veiledning om valg og hensiktsmessige tiltak
 • Utforming av søknad, begrunnelse om hvorfor hjelpemidlet er nødvendig og hensiktsmessig for å øke eller opprettholde selvhjulpenhet
 • Opplæring i bruk

Hjelpemidlet må være nødvendig og hensiktsmessig for at du skal

 • Få løst praktiske problemer i dagliglivet
 • Kunne bli pleid i hjemmet
 • Fungere i barnehage, grunnskole, videregående skole og som lærling
 • Bli i stand til å skaffe deg eller beholde arbeid, eller gjennomføre utdanning eller arbeidstrening

Når du låner tekniske hjelpemidler har du ansvar for å

 • Få nødvendig opplæring i bruk
 • Sette deg inn i bruksmåten
 • Foreta vedlikehold som vask og enklere vedlikehold
 • Gi beskjed om tap av hjelpemiddel, uhell og nesten uhell   
 • Levere tilbake hjelpemidler du ikke trenger lenger 
Levere tilbake hjelpemidler

Norservice Support 

Har avtale med Trondheim kommune om bringe/hente hjelpemidler som lånes ut av Nav hjelpemiddelsentralen.

Besøksadresse Fridheimveien 1-3, Postadresse: 7005 Trondheim.

Telefon 73 84 39 00

E-post: hjelpemidler@norservice.no

Når du melder behov om retur til Norservice må du oppgi hvilket/hvilke hjelpemidler om skal hentes, henteadresse og navn og fødselsdato på bruker av hjelpemidlet/-ene. Om du er i tvil om det, kontakter du Nav Hjelpemiddelsentralen på telefon 407 02 816, kl. 09.00-13.00 for å få oppgitt navn og nummer på hjelpemidlene.

Riktig lading av batterier til tekniske hjelpemidler
 • Les og følg bruksanvisningen nøye. Ta vare på bruksanvisningen.

 • Det finnes flere typer batterier, de kan ha ulike måter å lades på.

 • Hovedregelen er at batterier lades når du er våken, hjemme og kan følge med.

Batterier i sykler, hjelpemotorer, personløftere og lignende (Litium), lades på ca 2- 4 timer. Det anbefales bruk av tidsur.

Batterier i elektriske rullestoler (bly) krever lenger tid for å lades, og må ofte lades på natten. Følg retningslinjene i bruksanvisningen.

Når hjelpemiddelet ikke er i bruk over en lengre periode, skal batteriet vedlikeholdslades (for eksempel vinterhalvåret). Følg bruksanvisningen på produktet.

Om batteriet kjennes varmt, kan det være tegn på feil og det må sjekkes før videre bruk. Ta kontakt med kommunal hjelpemiddeltekniker.

Ha alltid slukkeutstyr i nærheten, - vann eller vannbasert skum anbefales.


Ved behov for veiledning og hjelp:

Trondheim kommune Hjelpemiddelteknikere

Kl. 08.30 - 11.30 

918 80 566

NAV Hjelpemiddelsentralen

Kl. 09.00 - 13.00

407 02 816

NAV Hjelpemiddelsentralen Servicetelefon

Kveld, natt, helg

917 81 122

 

 

 Hjelpemiddelteknikere

Montering og reparasjon av hjelpemidler
 • Kommunale Hjelpemiddelteknikere gir veiledning til brukere og pårørende om enklere montering og vedlikehold de kan utføre selv.
 • Montering og reparasjon som krever spesiell kompetanse og verktøy utføres av hjelpemiddelteknikerne.

Telefon: 918 80 566 mandag-fredag kl. 08.30 - 11.30

For ansatte i kommunen: kontakt via Gerica, beskjedjournal 519 + trykk F4 for utfyllingsmal når du står i skrivefeltet. 

Enkelt vedlikehold av hjelpemidler

Tekniske hjelpemidler - utlånt av NAV - hjelpemiddelsentralen

Når du låner tekniske hjelpemidler har du ansvar for:

 • Vask og renhold av hjelpemidlene. Obs! pute og trekk i rullestol, fjerne hår og smuss fra hjulene på arbeidsstol, dusjstol 

 • Stramme til løse skruer på rullestol, rullator

 • Sørge for luft i dekkene

 • Skifte batteri i samtaleforsterkere, røykvarslere, fjernkontroll, sender Flexiblink

 • Riktig lading av elektriske hjelpemidler, jfr. medfølgende anvisning

 • Forsvarlig lagring og tildekking/presenning om hjelpemidlet må stå ute

 • Skifte ut slitedeler til sykler som dekk/slanger/sete/pedaler (eventuelt bruk sykkelverksted)

 • Spesialdeler til sykkel dekkes av NAV og bistand til vedlikehold av spesialdeler gis av kommunal hjelpemiddeltekniker 

Når du ikke har behov for hjelpemidlet lenger skal det leveres tilbake til Hjelpemiddelsentralen. 

Kontakt Norservice support for transport av hjelpemidlet tilbake til Hjelpemiddelsentralen.

Du melder type hjelpemiddel som skal returneres, henteadresse og ditt navn og fødselsdato. Om du er usikker på hva hjelpemidlet heter/nummer, kontakter du NAV hjelpemiddelsentralen først.

Om du eller evt. pårørende ikke kan ivareta vedlikehold av hjelpemidlet selv, kontakt Kommunens Helse- og velferdskontor.

 

Servicetelefon 

Servicetelefon for akutt reparasjon

Mandag - fredag

Hjelpemiddelteknikere      08.30 - 11.30 Telefon:   918 80 566
Helse og velferdskontor    08.00 - 15.30 Telefon    72 54 15 00
  Telefon    72 54 64 00
Kommunal helsevakt       hele døgnet Telefon    72 54 83 79/94

Kveld, natt, helg

NAV Hjelpemiddelsentralen    Telefon  917 81 122          

Mand - fredag 15.30-24.00

Lørdag/søndag/helligdag kl. 08.00-24.00

 

 

Kommunale hjelpemiddelteknikere

Vurderer om hjelpemiddelet kan repareres lokalt og eventuelt bestiller nødvendige deler fra Nav Hjelpemiddelsentralen. Bistår deg med å finne alternative løsninger inntil reparasjon kan utføres.

Kommunal helsevakt

Drar ut og vurderer behov og situasjon. Igangsetter nødvendig helsehjelp som kan være å finne praktiske løsninger for å avhjelpe situasjonen til hjelpemidlet kan repareres. Melder behov om reparasjon til kommunal tekniker første hverdag.

NAV Hjelpemiddelsentral servicevakt

Vurderer behovet for teknisk bistand. Om de vurdert at det er akutt og dette skjer på kveld, natt, helg kontaktes NAV sin tekniske beredskap. Om de vurderer at det  kan vente til kommunal tekniker er til stede, kontaktes kommunens helsevakt som gir nødvendig bistand/praktisk hjelp inntil hjelpemidlet kan repareres.

 Nyttige Tips 

Rullestol, luft i dekkene

Anbefaler å benytte kompakte dekk som er vedlikeholdsfrie.

Luftfylling på på bensinstasjon, ha reserveslange og pumpe.

”Punktering reparasjon på boks”  kan kjøpes på bensinstasjon.

Sørge for å ha 2 punkteringsfrie hjul i reserve. Søke Nav Hjelpemiddelsentralen eventuelt kjøpes privat.

 

Elektrisk

rullestol

Lese bruksanvisning og sørg for gode laderutiner. Lade batteri når den ikke er i bruk.

Hvis noen av funksjonene på stolen ikke fungerer:

slå av og på stolen for så å prøve igjen

sjekk at setet ikke står for høyt. Dette kan hindre stolens funksjoner.

sjekk om seteenheten er på det laveste og er tiltet. Dette kan også utløse en mekanisme som stopper stolens funksjoner.

Ha manuell rullestol i beredskap, eventuelt låne manuell rullestol fra kommunalt kortidslager.

 

Personløfter

Lese bruksanvisning og sørg for gode laderutiner. 

Hvis personløfteren ikke virker:

Sjekk ledningen mellom bryterboks og lader. Nødstopp-knappen kan være inne, og da virker ikke heisen.

Lese bruksanvisning. Løfte etter de rette stroppene. Ødelagte seil skal IKKE brukes! Skal merkes med ”skadet” og returneres til NAV Hjelpemiddelsentral.

 

Trappeheis

Løfteplattform

Tips til feilsøking:

Sjekk om heisen har strøm. Sjekk automatsikring i sikringsskap. Sjekk nødstopp-knapp, og mikrobrytere i deksel på armlene. Påse at det er isfritt under løfteplattform.

 

Sykeseng

Sjekk kobling til alle ledninger, også inn i boksen som oftest er plassert under ryggen (hjertebrettet) på senga. Ved feil i elektronikken – hold inn både hev og senk-knappen på bryterpanelet til signalet stopper (10-15 sek).

 

Trykkavlastende madrass

Ved lite luft i madrassen – sjekk ventilen, sjekk slangene. Hør etter om ulyd i pumpa. 

 
 

Luftputer: Sjekk ventil, sjekk luftkammer. Fyll luft ved hjelp av medfølgende pumpe.

Puter med olje-pad: Flytt på oljen jevnlig.

 

Trykkavlastende puter

   

Sykler

Slitedeler til sykler som dekk/slanger/sete/pedaler/bremser og lignende dekkes ikke av NAV Hjelpemiddelsentral. Dette må du kjøpe selv og sørge for blir vedlikeholdt, eventuelt benytte sykkelverksted.

Spesialdeler til sykkel kan dekkes via NAV Hjelpemiddelsentral og bistand til reparasjon/vedlikehold gis av kommunal hjelpemiddelteknikker.

 

NAV Hjelpemiddelsentral har ansvar for motor og elektronikk.

 

Lithium batteri skal helst ikke lades utover 10 timer, anbefaler at du skaffer deg tidsbryter til batterilader.

 

 

Ta kontakt med helse- og velferdskontoret i din bydel for å søke om tjenester i kommunen. Er du usikker på hvilken bydel du tilhører, kan du søke i kartet over bydelene.

Helse- og velferdskontoret tar i mot henvendelser og søknader, vurderer hvilket behov for tjenester du har og fatter vedtak om tjenester. Du kan også ta kontakt for å få råd og veiledning om helse- og omsorgstjenester, frivillige tilbud og støtte til pårørende. 

 

 

Sist oppdatert: 31.10.2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI001