Hjem Helse og omsorgRustjenester

Rustjenester

Rusproblemer

Rusproblemer kan ramme mennesker i alle aldersgrupper og alle lag av befolkningen. Trondheim kommune har flere ulike tilbud fra veiledning og oppsøkende arbeid til helsetjenester og boliger. 

Hvis du er i akutt behov for hjelp må du ringe 113/fastlege/legevakt (tlf. 116117).

 

Hva kan vi hjelpe deg med?

Mottak- og oppfølgingssenter

MO-senteret er et tilbud til personer med rusproblemer, med eller uten samtidig psykiske plager. Vi tilbyr rask systematisk kartlegging, oppfølging, samtaler, samt råd og veiledning inn mot behandlingsapparatet.

Mer informasjon om mottak- og oppfølgingssenter 

Helse- og overdoseteamet

Helse- og overdoseteamet er et oppsøkende og skadereduserende tiltak på gateplan for rusmisbrukere i Trondheim kommune.

Mer informasjon om Helse- og overdoseteamet  

Gryta aktivitetssenter

Gryta er et sted å være for mennesker i rusmiljøet i Trondheim. Gryta er åpent på dagtid og tilbyr også egne tiltak som MiniMO og SUBrosa.

Mer informasjon om Gryta aktivitetssenter 

Tilbud til pårørende
Boliger

For de som ikke greier å skaffe seg bolig på egen hånd, vil en kommunal bolig kunne være løsningen, og Trondheim kommune har flere ulike tilbud til kommunens innbyggere.

 • Kommunale utleieboliger med oppfølging av et ambulant team
 • Housing First som følger opp bostedsløse i ordinære kommunale boliger
 • Botiltak med oppfølging av Gjengangerteamet
 • Egne ROP-boliger
 • Eget botiltak for ungdom
 • Eget botiltak for damer

Boligene leies ut på leiekontrakt med enkeltvedtak på tjenester. Felles for alle boligene er at hjelpen ytes i hjemmet og er i hovedsak ikke en betalingstjeneste.Tjenestene vil variere ut fra den enkeltes behov og spenner seg fra hjelp til å kunne bo i egen bolig (praktisk bistand), bistå/koordinere kontakt med øvrig hjelpeapparat og nødvendige helsetjenester (som medikamentadministrasjon, sårstell m.m). Personalet som yter tjenestene har høy grad av kompetanse innen sosialfaglig arbeid, psykisk helsearbeid, somatisk helse og avhengighet.

Ta kontakt med ditt helse- og velferdskontor for for søknad om bolig. Hvilken bolig som er best egnet til den enkelte avgjøres etter samtale og vurdering av den enkeltes behov.

 

Info om helse- og velferdskontor.

 

Akuttovernatting for rusavhengige

Det er egne tilbud om akuttovernatting for kvinner og menn.

Akuttovernatting for kvinner:

 • Tilbudet drives av Enhet for rustjenester og ligger i Bispegata 9D, telefon 917 60 127
 • Akuttovernatting for rusavhengige kvinner over 18 år
 • Enkel servering, og en seng å sove i.
 • Kvinnene kan selv oppsøke tilbudet fra kl. 20.00. Ut kl. 09.00 på hverdager. Kl. 10.00 på helg og helligdag
 • Kartlegging og oppfølging videre

Akuttovernatting for menn:

 • Tilbudet drives av Frelsesarmeen og ligger i Hvedingsveita 1, tlf.: 958 19 355
 • Overnattingstilbud til bostedsløse rusavhengige menn over 18 år hjemmehørendende i Trondheim kommune.
 • Menn kan selv oppsøke tilbudet fra kl. 20.00. Ingen inntak etter kl. 02.30. Ut kl. 09.00 på hverdager. Kl. 10.00 på helg og helligdag
 • Kartlegging og oppfølging videre

Utsikten

 • Utsikten er kriseplass for rusavhengige over 18 år som oppholder seg i Trondheim kommune
 • Utsikten er ingen behandlingsplass, målet er å komme seg fysisk og psykisk etter overdose eller lang tids rusing
 • På Utsikten er det tilrettelagt for avslapning i rolige omgivelser, god omsorg, næringsrik mat og forebygge dødsfall
 • Utsikten har 3 plasser og makstid for opphold er i utgangspunktet 14 dager
 • Helse- og overdoseteamet er eneste innleggende instans.
Tanker om rus

Samtaletilbud til deg som er bekymret for eget eller andres bruk av alkohol, narkotika eller tabletter.

Mer informasjon om samtaletilbud

Hasjavvenningsprogrammet

Hasjavvenningsprogrammet (HAP)  hjelper personer som ønsker å slutte med cannabis, i form av strukturerte samtaler.

Mer informasjon om Hasjavvenningsprogrammet

SAMUR - Samhandlingstiltak for unge rusmisbrukere

Et tilbud til ungdom med utfordringer knyttet til rus i aldersgruppen 18-25 år.

Mer informasjon om SAMUR

Skadereduksjon - Legemiddelassistert rusbehandling

Skadereduksjon er et tilbud for å administrere medikamenter foreskrevet av lege/LAR (Legemiddelassistert rusbehandling).

Utleveringen skjer ved helsestasjonen i Kjøpmannsgata 51, 2. etg

Åpningstider:

 • Mandag kl. 10.00 - 12.00
 • Tirsdag, onsdag, torsdag, fredag kl. 09.00-11.00 
 • Kl. 10.00-12.00 på helligdager i ukedagene
 • Søndag utkjøring mellom kl. 09.00-15.00

Legemiddelassistert rehabilitering, LAR, er et behandlingstilbud til personer som er opiatavhengig. Søknad om LAR-behandling skjer via henvisning til St. Olavs hospital, Klinikk for rus- og avhengighetsmedisin.

For nærmere info se:

Legemiddelassistert rusbehandling - LAR (St. Olav)

 

Tannbehandling

For personer som er under behandling for rusrelaterte problemer finnes det særskilte ordninger med rett på fri tannbehandling. Helse- og velferdskontoret må først skrive ut bekreftelse på at du har mottatt helse- og omsorgstjenester fra kommunen i minst tre måneder, på grunn av rusmiddelproblemer.

Finn ditt helse- og velferdskontor

 

Graviditet og rusmidler

Den som møter en gravid og får kjennskap til, eller bekymring for alkohol-, medisinbruk eller bruk av andre rusmidler som kan være skadelig for fosteret/barnet, har rett og plikt, til å gi opplysninger til Helse og Velferdskontoret. 

Bekymring er nok for å ta kontakt. Helse og Velferdskontoret starter undersøkelse umiddelbart.

 Finn ditt helse- og velferdskontor

Kontaktinformasjon

Enhet for rustjenester

Enhet for psykisk helse og rus

Sist oppdatert: 06.11.2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI001