Hjem Helse og omsorgHelsestasjon

Helsestasjon

Finn din helsestasjon

 

Informasjonsbrev om endringer i hvilke adresser som tilhører de ulike helsestasjonene

Tjenester på helsestasjon

Svangerskapskontroll

Er du gravid og bor i Trondheim kommune kan du få oppfølging av lege eller jordmor, eller en kombinasjon av disse, gjennom svangerskapet.

Jordmødre er samlet på en bestemt helsestasjon i hver bydel. Jordmødrene er ved følgende helsestasjoner i bydelene:

Nidarvoll helsestasjon (Lerkendal bydel)

Sentrum helsestasjon (Midtbyen bydel)

Saupstad helsestasjon (Heimdal bydel)

Østbyen helsestasjon, kun jordmortjeneste. (Østbyen bydel)

Du kan søke her dersom du lurer på hvilken bydel du tilhører.

Felles informasjonsside om svangerskapsomsorgen i Trondheim

Helsestasjon for barn 0-5 år

Når du har født eller adoptert et barn, vil helsestasjonstjenesten ta kontakt med deg og avtale tid for hjemmebesøk. Kontakten opprettes på bakgrunn av en rutinemessig melding om fødsel fra fødeklinikk til helsestasjon.

Nytilflyttede familier oppfordres til å ta kontakt med helsestasjon i sin bydel. Bruk "Finn din helsestasjon" for å se hvilken helsestasjon du tilhører.

Helsestasjonen har et fastsatt program for oppfølging og helseundersøkelse av barn. Noen familier får tilbud om individuell oppfølging utover program.

Hvem er vi og hva gjør vi?

Helsestasjonen er en gratis tjeneste, med fokus på helsefremming, forebygging og tidlig intervensjon.

Målet med helsestasjonstjenesten er å

 • fremme psykisk og fysisk helse
 • fremme gode sosiale og miljømessige forhold
 • forebygge sykdommer og skader

På helsestasjonen vil du møte sekretærer, helsesykepleiere, leger og fysioterapeuter. Vi samarbeider med jordmødre, psykologer, barnehageansatte, familieterapeuter, barnevern, koordinerende enhet og pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) ved behov.

Helsestasjonen har ikke som oppgave å behandle syke barn. Ved funn som gir mistanke om sykdom hos barnet, blir det vanligvis henvist videre til fastlege for nærmere undersøkelse og behandling. Blir barnet akutt sykt, må dere henvende dere til barnets fastlege eller til legevakten.

Her kan dere lese mer om helsestasjonen og beskrivelse av alle konsultasjoner som er anbefalt fra helsedirektoratet.

Faste helseundersøkelser 0-5 år i Trondheim kommune
 • Hjemmebesøk til nyfødte inkludert vekt og hodeomkrets ved 7-10 dager
 • 4 uker gruppe med helsesykepleier og fysioterapeut
 • 6 uker individuell hos helsesykepleier og lege, inkludert vaksine
 • 3 måneder individuell hos helsesykepleier, inkludert vaksine
 • 4 måneder gruppe med helsesykepleier
 • 5 måneder individuell hos helsesykepleier, inkludert vaksine
 • 6 måneder hos helsesykepleier og lege
 • 8 måneder gruppe med helsesykepleier og fysioterapeut
 • 10 måneder individuell hos helsesykepleier
 • 12 måneder individuell hos helsesykepleier og lege, inkludert vaksine
 • 15 måneder individuell hos helsesykepleier, inkludert vaksine
 • 18 måneder individuell helsesykepleier
 • 2 år individuell hos helsesykepleier og lege
 • 4 år individuell hos helsesykepleier

Det pågår et prosjekt der noen vil få hjemmebesøk av jordmor 2-3 dager etter fødsel i tillegg til besøk fra helsesykepleier.

Vaksiner

Helsestasjonen tilbyr de vaksiner som inngår i barnevaksinasjonsprogrammet. Vaksinene settes i forbindelse med de fastsatte helseundersøkelsene. Ta kontakt med vaksinasjonskontoret for andre vaksiner utenom program.

Barnevaksinasjonsprogrammet på Folkehelseinstituttet

Vaksinasjonskontoret

Nasjonalt vaksinasjonsregister SYSVAK

Alle vaksiner som barnet får gjennom barnevaksinasjonsprogrammet, blir registrert i SYSVAK. Formålet med SYSVAK er å holde oversikt over vaksinasjonsstatus hos den enkelte, og å følge med på vaksinasjonsdekningen på landsbasis. Det er ikke anledning til å reservere seg mot registrering av vaksinasjon.

Ammeveiledning

Alle helsestasjonene i Trondheim kommune er godkjente som ammekyndig helsestasjon.

Jordmødre gir ammeforberedende informasjon under svangerskapet. Ved dårlig ammeerfaring fra tidligere, kan det i samarbeid med foreldre og jordmor/helsesykepleier utarbeides en ammeplan i neste graviditet.

Etter fødsel vil alle helsesykepleiere kunne tilby ammeveiledning. Fast helsesykepleier kan ved behov henvise deg til et byomfattende tilbud, der helsesykepleier med videreutdanning i ammeveiledning tilbyr utvidet ammeveiledning. Vi samarbeider tett med Ammepoliklinikken ved St. Olavs hospital.

Informasjon om amming på helsenorge.no

Ammepoliklinikken ved St. Olavs

Ammehjelpen

Foreldreveiledning

Råd og veiledning kan gis av ulike tjenester i Barne- og familietjenesten, som helsestasjon, PPT, familietiltak eller barnevern.

 • Helsestasjonen kan kontaktes direkte for råd og veiledning.
 • Familietiltak er en avdeling som yter tjenester etter henvisning fra for eksempel barnehage eller helsesykepleier dersom det er ytterligere behov for veiledning. Foreldre kan også henvende seg direkte. Familietiltak tilbyr individ- og gruppebasert veiledning, etter foresattes behov. De har også kompetanse på ulike foreldreveiledningsprogrammer som COS, DuÅ, Marte Meo, ICDP, PMTO.
 • Noen barnehager tilbyr ICDP foreldreveiledningsgrupper, samt gir individuelle råd og veiledning. Barnehagen kan henvise til Barne- og familietjenesten ved behov.
 • Barneverntjenesten bistår i familier ved store utfordringer. Finn din bydel for telefonnummer til barnevern.

Helsestasjon for ungdom

HFU - Sentrum og HFU - Rosten har egen nettside.

Orientering om journalføring

Innsynsrett, SYSVAK og overføring av journal

Helsestasjonen plikter å føre journal med helseopplysninger. Journalføringer foretas på bakgrunn av hva helsepersonell plikter å nedtegne, og på bakgrunn av hva de ut fra en faglig forsvarlig vurdering finner nødvendig å hensiktsmessig. Journalen skal i hovedsak bidra til kvalitet og kontinuitet i behandling, slik at barnet får en best mulig oppfølging på helsestasjonen. I sped- og småbarnsalderen, og så lenge det er naturlig, er det de foresatte som ivaretar rettigheter barnet har som bruker av helsestasjonen.

Innsynsrett

Foresatte har som hovedregel rett til innsyn i samtlige opplysninger som omhandler barnet. Dere har også rett til kopi av disse opplysningene. Ved utskrift/innsyn av journal blir dere tilbudt gjennomlesing sammen med fagperson.

Overføring av journal

Hovedregelen er at journal skal overføres til ny helsestasjon ved flytting. Dette for å sikre en faglig forsvarlig oppfølging. Har dere spørsmål i forbindelse med oversendelse av journal, kan dette tas opp med helsestasjon før flytting.

Alle helsestasjonene

Sist oppdatert: 03.02.2021

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI001