Radon

Gunstige geologiske forhold i Trondheim

De geologiske forholdene i Trondheim og omegn er gunstige med tanke på radon. I flere tidligere undersøkelser av radon i bygninger i kommunen er det påvist lave verdier, slik at vi ikke anser radon som noen stor trussel i vår kommune. Radon er en usynlig og luktfri gass, som dannes kontinuerlig i jordskorpa. Utendørs vil radonkonsentrasjonen normalt være lav, og helsefare oppstår først når gassen siver inn og oppkonsentreres i vårt innemiljø.

Måling av radon

Trondheim kommune tilbyr nå gjennom samarbeid med firmaet Radonlab AS radonmåling til innbyggere i Trondheim. Forutsetningen for tilbudsprisen er at måleresultater gjøres tilgjengelige for Trondheim kommune, som dermed vil få et bedre grunnlag for å vurdere radonforholdene i kommunen. Tilbudet kan også benyttes av utleiere og private skoler og barnehager. Måleresultatene vil ikke publiseres på en slik måte at enkeltmålinger kan gjenkjennes. For bestilling av sporfilm, se Radonlab sin nettside.

Kilder til radon - Figur fra Miljøstatus i Norge

Statens strålevern sine anbefalinger for radon

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet anbefaler at radonnivåer holdes så lave som mulig i alle bygninger, og at tiltak alltid bør utføres når årsmiddelverdi for radonnivået i ett eller flere oppholdsrom overstiger 100 Bq/m3. Videre anbefaler Strålevernet at radonnivåer alltid skal være lavere enn en maksimumsgrense på 200 Bq/m3. ("Bq" er en forkortelse for "Becquerel", som er måleenheten for styrken til en radioaktiv kilde).

Hva er årsmiddelverdi?

Gjennomsnittlig radonkonsentrasjon over et helt år kalles årsmiddelverdi. Årsmiddelverdien kan beregnes fra en radonmåling over to måneder i vinterhalvåret. Den kan også måles direkte ved å utføre en måling over et helt år. Grenseverdiene for radon viser til årsmiddelverdien og ikke til resultater fra korttidsmålinger. Det er årsmiddelverdien som er utgangspunkt for vurdering av eventuelle tiltak.

For informasjon om måling av radon i bolig, se

Radonmålinger i barnehager og skoler

Strålevernforskriften stiller krav til radonnivå for skoler og barnehager. Alle skoler og barnehager skal ha så lave radonnivåer det er praktisk mulig å få til, og årsmiddelverdien skal være under 200 Bq/m3. I tillegg skal tiltak for å redusere radonnivået alltid gjennomføres dersom årsmiddelverdien overstiger 100 Bq/m3. Grenseverdiene gjelder fra 1. januar 2014. Skoler og barnehager skal innen april 2014 kunne dokumentere tilfredsstillende radonnivå i lokalene.

Skoler og barnehager som har målt radon i løpet av de siste fem årene, eller som er i gang med å måle radon, trenger ikke å måle på nytt allerede nå. Neste gang det skal måles, bør imidlertid den gjeldende måleanbefalingen følges.

Trondheim kommune ved Trondheim eiendom har ansvar for måling i kommunale bygg. De private virksomhetene må sørge for å få utført målinger selv.

Radonmålinger i utleieboliger

Strålevernforskriften stiller krav til radonnivået i utleieboliger. Bare en radonmåling kan avsløre om en utleiebolig har et radonproblem. Grenseverdiene og krav om dokumentasjon gjelder fra 1.januar 2014.
Alle som leier ut bolig har ansvar for at radonnivået i utleieboligen er så lavt som det er praktisk mulig å få til. Årsmiddelverdien skal være under 200 Bq/m3 (becquerel per kubikkmeter) i oppholdsrom. Dette nivået kalles grenseverdi i strålevernforskriften. Mer informasjon om radon i utleieboliger finnes på Statens stråleverns nettsider.

Hva kommunen kan bistå med

Miljøenheten, Avdeling for Miljørettet helsevern kan bistå med følgende:

 • Informasjon om resultater fra tidligere radonmålinger i Trondheim
 • Informasjon om hvor en kan henvende seg for å få vite mer om stråling og helseeffekter

Analysesenteret i Trondheim kan bistå med følgende:

 • Rådgiving på lokalt nivå med hensyn til inntak gjennom mat og drikkevann
 • Måling av radioaktivitet i næringsmidler ved henvendelse fra privatpersoner

Byggeforskriftene

Byggeforskriftene (TEK17) stiller krav til radonnivåer i nye bygninger i § 13-5. Radon.

 1. Bygning skal prosjekteres og utføres med radonforebyggende tiltak slik at innstrømming av radon fra grunn begrenses.
  Radonkonsentrasjonen i inneluft skal ikke overskride 200 Bq/m3.
 2. Følgende skal minst være oppfylt:
  a) Bygning beregnet for varig opphold skal ha radonsperre mot grunnen.
  b) Bygning beregnet for varig opphold skal tilrettelegges for egnet tiltak i byggegrunn som kan aktiveres når radonkonsentrasjon i inneluft overstiger 100 Bq/m3.
 3. Annet ledd gjelder ikke dersom det kan dokumenteres at dette er unødvendig for å tilfredsstille kravet i første ledd.

Radonundersøkelser i Trondheim

Målinger av radon i barnehager og skoler i Trondheim kommune i 1996/1997, har påvist lave konsentrasjoner med gjennomsnittlige nivåer over året på 31 Bequerel pr. m3 luft (Bq/m3). Det høyeste årlige gjennomsnittet lå på 123 Bq/m3. Det er i tillegg foretatt målinger i private boliger. Disse viser også generelt lave radonverdier.

Selv om nivået generelt er lavt i Trondheim kan vi ikke utelukke at det finnes enkelte bygg som ligger over tiltaksgrensene. Statens strålevern har informasjon om aktuelle tiltak og målinger på sine temasider om radon.

Lenker til mer informasjon

Sist oppdatert: 08.06.2021

A03-P1-EPI001