Legionella

Legionellabakterier kan forårsake Legionærsykdom, en alvorlig lungebetennelse, og Pontiacfeber, en mild influensaliknende sykdom. Legionellabakterien er vanlig i naturen og finnes på overflatevann og i jordsmonn, men konsentrasjonen er gjennomgående lav. Det finnes mange arter og typer av bakterien. Den viktigste for sykdomsspredning er Legionella pneumophila.

Smittefare

Legionellabakterier blir først smittefarlige når de får formere seg i lunkent vann i dusjanlegg og andre tekniske installasjoner.

Legionellabakterien kan forårsake sykdom dersom et tilstrekkelig antall bakterier når lungene, enten ved innånding av små luftbårne vanndråper (aerosoler) fra infiserte vannsystemer, eller ved at en svelger legionellainfisert vann vrangt.

Legionella smitter ikke fra person til person.

Mer informasjon

Meldeplikt

Virksomheter med kjøletårn, luftskrubbere, badeanlegg og boblebad som er tilgjengelige for allmennheten, skal sende melding til kommunen ved oppstart og ved vesentlige utvidelser eller endringer. Innen utløpet av 2015 skal alle kjøletårn og luftskrubbere være vurdert av akkreditert inspeksjonsorgan, og ny vurdering må deretter foretas minst hvert 5.år.

Legionella – meldeplikt

Forebygging og kontroll av legionellasmitte fra felles vannfordelingsnett

Kommunen har utarbeidet informasjon om forebygging og kontroll av legionellasmitte fra felles vannfordelingsnett. Informasjonen er rettet mot borettslag, sameier og andre eiere av varmtvannsanlegg (unntatt enkelthusholdninger), skoler, sykehjem, sykehus, idrettsanlegg, hoteller og bilvaskeanlegg.

Informasjonsbrevet fra kommunen omhandler tiltak og krav i forskrift om miljørettet helsevern om forebygging og kontroll av legionellasmitte fra interne vannfordelingsnett. Med interne vannfordelingsnett menes her fordelingsnett for varmt og kaldt vann internt i bygninger.

Forskriftskravene gjelder for alle virksomheter med felles varmtvannsanlegg, der det kan bli aerosoldannelse (vanntåke, fordampning). Eksempler på dette er dusjer, høytrykkspylere, vannspredere, befuktningsanlegg, bilvaskeanlegg, fontener og boblebad.

Forebygging av legionella i private hjem

Forebygging av legionella i private hjem med egen varmtvannstank omfattes ikke av forskriftene, men er behandlet i kapittel 14 i et hefte fra Folkehelseinstituttet:

BILDE Dusj-Morguefile-com-file000290666105

Dusjen hjemme er sannsynligvis den mest vanlige smittekilden for legionærsykdom i Norge.

Trondheim kommunes kontaktpersoner for tilsyn med legionella

For å samordne kommunens kompetanse om legionellaproblematikken er det opprettet en egen legionellagruppe som består av kommunens smittevernlege og representanter fra Miljøenheten og Analysesenteret.

 • Sara Lundseng, Overlege/Medisinskfaglig rådgiver, Miljøenheten Telefon: 72 54 25 50 / 45 06 56 60
 • Elen Belseth, Rådgiver, Miljøenheten
  Telefon: 92 80 11 76
 • Rune Berg, Rådgiver, Miljøenheten
  Telefon: 48 02 92 15
 • Eli Sagvik, Smittevernoverlege, Smittevernkontoret
  Telefon: 72 54 08 78 / 95 26 38 14
 • Astrid Lian, Avdelingsingeniør, Analysesenteret
  Telefon: 72 54 10 56 / 91 11 24 86

Har du spørsmål om legionella?

Ved å henvende deg til kommunens legionellagruppe v/Miljøenheten telefon 72 54 25 50, eller en av deltakerne i gruppa vil du normalt få svar på dine spørsmål om legionella(problemer).

Hvem gjør hva i kommunen mht. legionella

Tilsyn

Kommunens Miljøenhet har ansvaret for at forskrift om miljørettet helsevern overholdes gjennom å føre nødvendig tilsyn med de virksomheter som omfattes av dette regelverket. Miljøenheten har også et formelt ansvar for å gi informasjon og veiledning til både publikum og aktuelle virksomheter for å hindre legionellasmitte.

Smittevern

Kommunens smittevernlege har et tilsvarende ansvar gjennom de oppgaver kommunen er pålagt gjennom smittevernloven. I kommunens smittevernplan er Legionella behandlet i kapittel 4.3.5.

Trondheim kommunes smittevernplan

Analyser

Analysesenteret har lang erfaring med analyse av vann- og miljøprøver for Legionella. Analysesenteret analyserer Legionella både i vann- og miljøprøver.

Analyse av legionella

Lenker

Sist oppdatert: 04.08.2021

A03-P1-EPI001