Inneklima

Med inneklima menes temperatur, luftkvalitet, støy og klang, lys og stråling og ergonomiske forhold. Godt inneklima er viktig i alle typer bygg. Fuktskader og forekomst av muggsoppvekst i innemiljøer har i de senere år blitt vektlagt som risikofaktorer i arbeidet med å forebygge inneluftrelaterte helseplager. De fleste faktorer som påvirker innemiljøet ligger utenfor helsetjenestens direkte myndighetsområde.

Kommunens rolle

Trondheim kommune ved Miljøenheten har en rekke oppgaver på dette feltet, både som godkjenningsmyndighet for barnehager og skoler, og som tilsynsmyndighet og rådgiver både i forbindelse med bolighygiene og inneklima i offentlige bygg.


Miljøenheten er delegert myndighet etter følgende regelverk med bestemmelser om inneklima:

For mer informasjon om inneklima, kontakt Miljøenheten på telefon 72 54 25 50.

Rådgivning fra kommunens Miljøenhet

Miljøenheten gir råd i forhold knyttet til blant annet

  • ventilasjon
  • oppvarming
  • fukt
  • lysforhold
  • materialvalg
  • helse og inneklima
  • bruk av bolig
  • røykeforbud i offentlige bygg, serveringssteder m.m.

Miljøenheten er delegert myndighet etter følgende regelverk med bestemmelser om inneklima:

For mer informasjon om inneklima, kontakt Miljøenheten på telefon 72 54 25 50.

Utleiebolig, husleietvistutvalget

Det er utleier har hovedansvar for at utleieboliger er i tilfredsstillende stand. Vi oppfordrer til at leietakere først kontakter utleier eller Husleietvistutvalget dersom det er uheldig inneklima i en utleiebolig. Miljøenheten kan også føre tilsyn i utleieboliger dersom inneklimaproblemet skyldes forhold som leietaker i liten grad kan påvirke.

Husleietvistutvalget er førsteinstans i tvister mellom utleier og leier av bolig i Oslo, Akershus, Hordaland og Trøndelag med hjemmel i husleieloven.

Husleietvistutvalget har kontor i Trondheim, og kan kontaktes på telefon 73 88 04 00.

Målinger knyttet til inneklima/muggsopp og liknende

Analysesenteret kan bistå deg om du ønsker å få foretatt måling av inneklima/muggsopp) og andre forhold.

Lenker for mer informasjon om inneklima og helse

Aktuelle publikasjoner fra Helsedirektoratet

Sist oppdatert: 22.10.2021

A03-P1-EPI001