Barn med funksjonsnedsettelse

Det er avdelingen Helse og habilitering i bydelen din som behandler søknad om tjenester til barn med funksjonsnedsettelser eller store hjelpebehov.

Tjenester du kan søke om:

 • Støttekontakt/tilrettelagt fritid
 • Pårørendestøtte
  • Opplæring, råd og veiledning
  • Omsorgsstønad
  • Avlastningstiltak
 • Praktisk bistand i hjemmet
 • Brukerstyrt personlig assistanse (BPA)
 • Hjemmesykepleie/helsehjelp i hjemmet
 • Avlastning
 • Barnebolig

Søknader sendes til den bydelen du bor i. De må være skriftlige og signert av foreldre, barn eller ungdom.

Koordinator

Koordinator kan du få enten du har en individuell plan eller ikke

 • har to eller flere kommunale helse- og omsorgstjenester
 • barn og ungdom med behov for langvarige kommunale helse- og omsorgstjenester

Støttekontakt og tilrettelagt fritid

Dette er et tilbud for barn og unge med funksjonsnedsettelser som trenger personlig tilrettelegging og hjelp for å kunne ha en aktiv og meningsfylt fritid.

Arbeidet organiseres slik:

 • Støttekontakt er en person som er sammen med barn/ungdom på aktiviteter og fritid
 • Tilrettelagt fritid er et gruppetilbud.

Foreldre betaler for barnet eller ungdommens aktivitet

Barne- og familietjenesten kan gi informasjon om ledsagerbevis som gir ledsager fri inngang på en rekke aktivitetstilbud. Du kan søke om transport til transporttjenesten.

Praktisk hjelp

Dette er et tilbud til barn og unge med så omfattende pleie- og bistandsbehov at kommunen må hjelpe til med egenomsorg og personlig stell.

Denne tjenesten gis av Helseteamet som er en del av Helse- og avlastningstjenesten.

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

Gis av assistenter som er rekruttert av arbeidsleder (som kan være foreldre).

Barn som har et tjenestebehov på minst 32 timer per uke har rett på BPA. BPA kan også vurderes for barn som har et tjenestebehov under 32 timer per uke. Avlastning kan inngå som en del av BPA-ordning. Helsetjenester kan ikke inngå i en BPA-ordning.

Avlastning

Avlastning er et tilbud for familier som har særlig tyngende omsorgsarbeid. Avlastning skal hindre overbelastning, og gi foreldre og foresatte nødvendig fritid og ferie, slik at de som har den daglige omsorgen kan delta i vanlige samfunnsaktiviteter.

Gis av Helse- og avlastningstjenesten i kommunal avlastningsbolig, i private hjem, gårder med avtale. Avlastning kan gis på timebasis eller døgn.

Tilsynsordninger

Tilsynsordninger kan gis på på dagtid i barnehagens/skolens ferier og plandager.

Tilbudet er hovedsaklig for ungdom (av og til for yngre barn) som ikke kan ivareta seg selv på dagtid i ferier/plandager, og der barnet/ungdommen har særlig tyngende omsorgsbehov.

Kan innvilges inntil 3 uker tilsyn på dagtid og på plandager i særtilfeller.

Gis av avlastningsboliger, BOA (bo- og aktivitetstilbud), private aktører med mer.

Søknad

Søknadsskjema for helse- og omsorgstjenester barn og unge

Koordinerende enhet

Brukerråd

Helse og avlastningstjenesten har sammen med avdeling Habilitering/helse og omsorg 0-18 år / Koordinerende enhet, et felles brukerråd. Ta kontakt med enhetsleder Erlend Ellefsen for mer informasjon

Kontakt oss

Ta kontakt med oss i Helse- og habiliteringstjenesten

 • BFT Heimdal: 72 54 50 50
 • BFT Lerkendal: 72 54 06 00
 • BFT Midtbyen: 72 54 07 18
 • BFT Østbyen: 48 04 04 44

Det kan også være aktuelt å kontakte disse tjenestene direkte:

Veileder for rådene for personer med funksjonsnedsettelse

Sist oppdatert: 12.03.2021

A03-P1-EPI001