Temakart

Temakart i standard kartløsning

Liste som viser temakart tilgjengelige i den vanlige kartløsningen

Temakart i den avanserte kartløsningen

I det avanserte kartet har du mulighet til å velge blant flere forhåndsdefinerte temakart. Start kartet og klikk på rullegardinmenyen for valg av karttype helt til venstre i kartløsningen, så ser du hvilke du kan velge mellom. 

Rullegardinmeny for karttyper

Andre aktuelle temakart

Eldre i byen over 70 år

⌘ Kulturminner

Plankart for kommunen

Skolekapasitetskart

Start skolekapasitetskartet

I dette kartet ser du hvordan skolekapasiteten er i ulike deler av kommunen. I blå områder er kapasiteten tilstrekkelig for prosjekter med færre enn 200 boenheter. I gule områder er kapasiteten begrenset. Om det er tilstrekkelig skolekapasitet i gule områder eller for flere enn 200 boenheter i blå områder, vurderes konkret for hvert enkelt prosjekt. Røde områder har ikke tilstrekkelig skolekapasitet og det gis ikke rammetillatelse til prosjekter med flere enn fire nye boenheter. 

Utdypende informasjon om skolekapasitet i Trondheim

 • I en del reguleringsplaner framgår det at søknad om utbyggingstiltak for boliger ikke kan godkjennes før tilstrekkelig skolekapasitet er dokumentert. Kartløsningen viser skolekapasiteten i ulike deler av kommunen. Dette forenkler byggesaksbehandlingen for utbyggere og byggesakskontoret, samtidig som kartet også kan gi forutsigbarhet i arbeidet med å utarbeide reguleringsplaner.

 • Om det er tilstrekkelig skolekapasitet vurderes ut fra forholdet mellom skolekretsens utnyttelsesgrad på barne- og ungdomstrinnet og lavprognosen for befolkningsvekst.

 • Lavprognosen viser elevtallsutviklingen som følger av forventet demografisk utvikling i kretsen, samt allerede gitte ramme- og igangsettingstillatelser. Den gir det antall elever Trondheim kommune må ta høyde for i beregningen av fremtidig skolekapasitet. Det ligger til grunn for prognosen at antall barn varierer mellom ulike boligtyper, i ulike bydeler, at et antall barn fortsatt vil gå i private skoler, samt at toppen i elevtallet kommer et antall år etter at nye boliger er bygget.

 • Kartet oppdateres når status i et område endrer seg. Dette skjer for eksempel når det gis nye byggetillatelser, en skole får økt kapasitet eller en ny skole bygges. Blå områder kan dermed over tid bli gule eller røde, mens et område som er rødt kan bli blått. Der det bygges mange boliger kan man relativt raskt gå fra å ha tilstrekkelig skolekapasitet til ikke å ha det. Kartet er derfor ingen garanti for at boligprosjekter som er under planlegging vil kunne dokumentere tilstrekkelig skolekapasitet ved søknad om ramme- eller igangsettingstillatelse.

 • Det gjennomføres ulike tiltak for å bedre skolekapasiteten i områder hvor kapasiteten ikke er tilstrekkelig. Tiltakene skal først og fremst sikre de elevene som allerede er knyttet til skolen et fysisk læringsmiljø, i samsvar med de normer som fagmyndighetene til enhver tid anbefaler. Videre gjennomføres tiltak for å øke kapasiteten, slik at fortsatt boligbygging kan gjennomføres. De fleste tiltakene vedtas av bystyret gjennom behandling av investeringssaker.

Utarbeiding av reguleringsplaner

 • En reguleringsplan fastlegger hvordan et område kan anvendes og bebygges. Der det foreligger en godkjent plan skal alle søknadspliktige byggetiltak i utgangspunktet utformes etter denne. I henhold til mal for planbeskrivelse skal skolekapasitet behandles i alle reguleringssaker. Følgende formulering innarbeides i reguleringsbestemmelsene til reguleringsplaner for flere enn 8 boliger:

 • Søknad om utbyggingstiltak for boliger kan ikke godkjennes før det er dokumentert tilstrekkelig skolekapasitet.

 • Er skolekapasiteten dårlig og det ikke er noe som tilsier at den vil bli bedret de nærmeste årene, kan byplankontoret fraråde oppstart av regulering i et område. Utbyggere står likevel fritt til å utarbeide reguleringsplaner også der det ikke er tilstrekkelig skolekapasitet, men risikerer å få avslag når de kommer til byggesaksbehandlingen.

Byggesaksbehandling og skolekapasitet

 • I kommuneplanenes arealdel fremgår det at bebyggelse ikke kan tas i bruk før nødvendig samfunnsservice og teknisk infrastruktur er etablert. Denne bestemmelsen gjelder for større utbygginger. Der det foreligger bestemmelse om skolekapasitet i reguleringsplan kan en byggesøknad ikke godkjennes av byggesakskontoret før tilstrekkelig skolekapasitet er bekreftet. Om utbygger søker om dispensasjon fra rekkefølgekrav om tilstrekkelig skolekapasitet, behandles søknaden politisk av bygningsrådet.

 • Byggesakskontoret sjekker skolekapasiteten i blå områder (for prosjekter med færre enn 200 boenheter) og i røde områder. Rådmannens fagstab vurderer kapasiteten i blå områder (for prosjekter med flere enn 200 boenheter) og i gule områder.

 • Spørsmål knyttet til skolekapasitet kan stilles til jan.harvik@trondheim.kommune.no

 

Sist oppdatert: 02.05.2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI001