Hjem Bygg, kart og eiendomProsjektering anlegg

Prosjektering anlegg

Trondheim kommune har laget nyttige verktøy for prosjektering og bygging av anlegg. Se innhold i venstremenyen.

Konkurransegrunnlag

For utarbeidelse av anbud på prosjekt for Kommunalteknikk skal  dynamiske maler i Mercell benyttes. 

Ta kontakt med Kommunalteknikk for tilgang til aktuell konkurranse i Mercell:

E-post: Send e-post

Vedlegg til konkurransegrunnlag

Trondheim kommunes kontraktsbestemmelser

Maler for ukes- og månedsrapportering

Mengdebeskrivelser 

Endringshåndtering og statusrapport konsulenttjenester

Skjema for endringshåndtering etter NS 8401

Skjema for endringshåndtering etter NS 8402

Statusrapport som skal legges ved faktura

Normtegninger

Ved prosjektering av anlegg som skal driftes og vedlikeholdes av Trondheim kommune ber vi om at Normtegningene benyttes slik:

  • Normtegningene skal være en rettesnor for utførelse av detaljer vedrørende veg, vann, avløp, renovasjonsanlegg, landskapsarkitektur og grunnerverv.
  • Alle prosjekttegninger inkludert kopierte normtegninger skal ha tittelfelt som identifiserer prosjektet.

Tegningsoversikten med revisjonsoversikt viser hvilke normtegninger som er utarbeidet og tegningene kan åpnes her:

Tegningene i dwg-format bestilles hos:
KOMMUNALTEKNIKK
Epost: kommunalteknikk.postmottak@trondheim.kommune.no

VA-norm

Normen er basert på mal utarbeidet av Norsk Vann, og er kun tilgjengelig via Internett. VA-norm for Trondheim.

Miljøplan for anleggsprosjekt

Miljøplanen skal bidra til at potensielle negative påvirkninger på miljøet i forbindelse med gjennomføring av prosjekt, forebygges eller reduseres.

Miljøplanen skal utarbeides i prosjekteringsfasen av et prosjekt. Miljøplanen tar for seg de sentrale miljøutfordringene og det skal etableres miljømål og beskrives konkrete tiltak til prosjektet. Miljøplanens omfang vil variere med prosjektets art og størrelse. 

Til hjelp i arbeidet er følgende materiell utarbeidet:

Veiledere - miljøkrav:

Arealrelaterte krav

2.   Biologisk mangfold
3.   Friluftsliv
4.   Jord- og Skogsbruk
5.   Kulturminner og kulturmiljø
6.   Landskapsbilde / Estetikk
7.   Lokalklimaressurser

Anleggsrelaterte miljøkrav

8.   Avfallshåndtering
9.   Massehåndtering
10. Materialer og innkjøp
11. Rystelser
12. Luftforurensning (Støv og eksos)
13. Støy og lys
14. Transport og energibruk
15. Utslipp til jord og vann og avløpsbehandling

SHA-plan - Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

SHA-plan - Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

SHA-plan - Risikovurdering

SHA-plan - Veileder for utfylling av SHA-plan

SHA-plan - Avviksskjema

SHA-plan - Avviksskjema

Designprogram for Midtbyen

Designprogrammet gir premisser for formgiving av byrommene samt en katalog over trafikkutstyr og gatemøbler. Formgivingsprinsippene og katalogen er utarbeidet med bakgrunn i typiske og gode løsninger fra Trondheim. Dette omfatter løsninger vi allerede har i dag, i tillegg til nye produkter som harmoniserer med våre gaterom og på en positiv måte supplerer eksisterende byutstyr. 

De ulike produktene er spesifisert i katalogen. Noen produkter er laget spesielt for Trondheim og skal benyttes i gitte situasjoner, for eksempel Trolla-armaturen for belysning i sentrumsgater. For andre produkter som for eksempel benker, gir katalogen valget mellom en del modeller som tilfredsstiller gitte krav.

Enhetlig fargebruk vil gi økt orden i et mangfoldig byrom. I utgangspunktet er det derfor valgt at byutstyr skal holdes i en grønnfarge, RAL 6012. Noen få elementer har likevel sin spesifikke farge, for eksempel Trondheimsrekkverket som skal være svart.

Veglysnorm

Det er utarbeidet en veglysnorm i (pdf) som skal være retningsgivende for alle som planlegger og utfører arbeid på veglysanlegg tilhørende Trondheim kommune, samt ved planlegging, godkjenning og utførelse av anlegg som kan overtas av kommunen for videre drift og vedlikehold. Dette omfatter anlegg hvor enten kommunen eller andre utbyggere er tiltakshaver.

I forbindelse med nye utbyggingsområder for bolig og næring er det utbyggeren som bekoster det nye gatelyset.

Materialliste gatelys

Det er utarbeidet retningslinjer for valg av materiell til gatebelysning som omfatter mastetyper, utkragere/veggfester, fargevalg, armaturer og lampetyper.

Sanitærreglement

Sanitærreglement

Forskrift om vann- og avløpsgebyr

Forskrift om vann- og avløpsgebyr

Retningslinjer og koordinering for graving

Retningslinjer, Gravetillatelser og Gebyrer

Graving nær trær og i grøntarealer

I forbindelse med graving i parker, friarealer og markaområder skal skjema «Graving nær  trær og i grøntarealer» utfylles og sendes inn via Trondheim kommunes nettportal: www.trondheim.kommune.no/henvendelser.  Bruk nettskjema for driftshenvendelser under fanen «Parker, friarealer og markaområder». Trondheim bydrift, IPS har 5-10 dagers saksbehandlingstid for henvendelser om graving.
For Gravemeldingstjenesten medfører dette at skjemaet «Graving nær trær og i grøntarealer»  skal følge søknad om graving hvis gravingen utløser en søknad om graving.
Søknad om graving hvor skjema «Graving nær trær og i grøntarealer» mangler eller ikke er utfylt av IPS vil bli sendt tilbake som mangelfull til entreprenøren.
 
Det vil for øvrig skjerpes inn på bruk av trefaglig rådgiver. Trondheim kommune krever at arbeidet alltid kvalitetssikres av trefaglig rådgiver i felt. En trefaglig rådgiver kan være en sertifisert trepleier, representant for Trondheim bydrift, IPS eller ha relevant fagbrev og erfaring med trær. Rådgiveren skal være godkjent av Trondheim bydrift, IPS.  Trefaglige rådgivere kan blant annet finnes her: www.trepleieforum.no/arborister
Kostnadene ved bruk av trefaglig rådgiver må dekkes av entreprenør eller tiltakshaver.
 

Veileder for arbeid nær trær 

Målet med denne brukerveiledningen er å sikre trær bedre. Målgruppen er alle som arbeider nær trær. Med ”nær trær” mener vi under trekronen eller nærmere enn fem meter fra stammen. Kommunen håper veiledningen også kan være til nytte for grunneiere som vil beskytte sine trær.
 

Veileder for rapportering av sluttdokumentasjon

Anleggsrapportering. Veileder for sluttdokumentasjon med vedlegg.

Sist oppdatert: 25.10.2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI001