Bygg og anlegg - felleskrav

Kontraktsbestemmelser

Trondheim kommunes seriøsitetsbestemmelser.

Trondheim kommunes kontraktsbestemmelser NS 8401

Trondheim kommunes kontraktsbestemmelser NS 8402

Trondheim kommunes spesielle kontraktsbestemmelser NS 8405

Trondheim kommunes spesielle kontraktsbestemmelser NS 8406

Trondheim kommunes spesielle kontraktsbestemmelser NS 8407

Vedlegg til konkurransegrunnlag

Vedlegg 4 Skjema fullmakt utvidet skatteattest

Vedlegg 4 Skjema Power of Attorney (engelsk, fullmakt utvidet skatteattest)

Vedlegg 5 Egenrapport av lønns- og arbeidsvilkår

Vedlegg 6 Evalueringsskjema for evaluering av kontraktsoppdrag

Vedlegg 7 Oversikt over kontraktsmedhjelpere

Vedlegg 8 Taushetsbelagte opplysninger og egenerklæring om bortfall av taushetsplikt

Vedlegg 9 ESPD Miljøerklæring

Vedlegg 10 Forpliktelseserklæring

Vedlegg 11: Taushetserklæring

Om seriøsitetsbestemmelsene

Trondheim kommune investerer for ca. 2,5 milliarder årlig, og er en av Midt-Norges største utbyggere. Trondheim kommune ønsker å fremme seriøsitet i bygg og anleggsbransjen, med anstendige arbeidsforhold og rettferdig konkurranse mellom seriøse leverandører som tar samfunnsansvaret på alvor.

Det har de siste årene vært en negativ utvikling i bygg- og anleggsmarkedet i forhold til sosial dumping, brudd på arbeidsmiljølovgivning og skattelovgivning mv. Trondheim kommune sine seriøsitetsbestemmelser skal bidra til å bekjempe dette, og nedenfor gis kort informasjon om de viktigste punktene.

Det vises til Trondheim kommunes seriøsitetsbestemmelser for detaljering av krav.

HMS-kort

Alle arbeidstakere skal bære et lett synlig og gyldig HMS-kort utstedt av Arbeidstilsynet.

Pliktig medlemskap i leverandørregister

Leverandører og underleverandører skal ved kontraktsinngåelse være medlem i StartBANK og fremlegge ID eller kopi av registreringsbevis fra StartBANK eller tilsvarende leverandørregister som inneholder oppdatert og kontrollert leverandørinformasjon. Leverandøren og underleverandører skal gi leverandørregisteret fullmakt til å innhente SKAV-info (skatte og avgiftsinformasjon) i hele kontraktsperioden.

Faglærte arbeidstakere

Økt fagkompetanse fremmer seriøsitet i arbeidslivet og sikrer bedre kvalitet på arbeidet. Trondheim kommune stiller derfor krav til andel fagarbeidere på kommunens prosjekter. Det stilles krav om minimum 50 % av arbeidede timer innenfor bygg- og anleggsfagene som omfattes av utdanningsprogrammet for bygg- og anleggsteknikk og anleggsgartnerfaget, skal utføres av fagarbeidere eller personer med dokumentert fagopplæring.

Lærlingeordning

Det er en betingelse for gjennomføringen av kontrakter med Trondheim kommune at leverandøren skal være tilknyttet en offentlig godkjent lærlingordning. Det kreves som hovedregel at minimum 10 % av arbeidede timer innenfor bygg- og anleggsfagene samlet (de fag som omfattes av utdanningsprogrammet for bygg- og anleggsteknikk, samt anleggsgartnerfaget) utføres av lærlinger.

Rapporteringsplikt til oppdrags- og arbeidsforholdsregister

Kontrakt gitt til utenlandsk leverandør eller underleverandør, og alle arbeidstakere på slik kontrakt, skal rapporteres til Oppdrags- og arbeidsforholdsregisteret (OAR) i henhold til skatteforvaltningsloven § 7-6.

Internkontroll, sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Leverandøren plikter å ha et internkontrollsystem iht. forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter. Relevante deler av kommunens SHA-plan skal innarbeides i, og følges opp, gjennom leverandørens internkontroll.

Nøkkelpersoner i prosjektet skal forstå og kunne gjøre seg godt forstått på norsk eller engelsk. Manglende kommunikasjon og manglende evne til å forstå sikkerhetsinformasjon m.m. utgjør en sikkerhetsrisiko og kan hindre tilstrekkelig forståelse av oppdraget.

Lønns- og arbeidsvilkår

Ansatte skal ha lønns- og arbeidsforhold i tråd med allmenngjort eller landsdekkende tariffavtale. Der det ikke er allmenngjort eller landsdekkende tariff, skal det ses hen til lokale tariffavtaler, eller tariffavtaler for lignende områder, og fastsettes lønn- og arbeidsvilkår som ikke er dårligere enn disse. Trondheim kommune skal sikre at alle ansatte som arbeider på kommunens prosjekter får anstendig lønn og skikkelige arbeidsvilkår.

Begrensning i antall ledd underleverandører

Trondheim kommune krever at leverandøren har maks to ledd underleverandører i vertikal kjede. Bruk av bemanningsvirksomhet betraktes som eget kontraktsledd. Leverandøren skal tilstrebe en egenproduksjon (bruk av egne arbeidere) på minimum 25%. Det kreves full oversikt over hvilke leverandører som opererer på kommunens kontrakter.

Skatter og avgifter

Trondheim kommune har inngått samarbeid med Skatteetaten og krever av alle leverandører og underleverandører signert fullmakt som gir Trondheim kommune en utvidet rett til å innhente opplysninger om skatte- og avgiftsmessige forhold.

Leverandør og underleverandør skal til enhver tid oppfylle sine forpliktelser til å betale skatter og/eller avgifter. Der kommunen blir oppmerksom på eller holdt ansvarlig for manglende innbetalinger, vil bli ført tilbake til leverandøren.

Betaling til bank

For å sikre økt sporbarhet i transaksjoner og motvirke svart økonomi krever kommunen at all lønn m.m. skal betales til den enkeltes konto i bank.

Bruk av HMSREG

Trondheim kommune bruker HMSREG for oppfølgingen av Trondheim kommunes seriøsitetskrav. Det skal være kontroll på hvem som arbeider på kommunens bygg- og anleggsprosjekter. Det stilles krav om at alle leverandører og underleverandører og alt av mannskap skal være godkjent i HMSREG før det gis tilgang til byggeplass.

Rett til innsyn

Leverandøren skal vederlagsfritt stille nødvendige ressurser og dokumentasjon til disposisjon for kommunens kontroll og innsyn i alle forhold som har betydning for kontrakten. Medvirknings- og dokumentasjonsplikten omfatter også underleverandører.

Mislighold av kontraktsforpliktelser

Brudd på plikter i kontrakt med Trondheim kommune vil kunne bli nedtegnet og få betydning i senere konkurranser, enten i kvalifikasjonsvurderingen eller evalueringen.

Om HMSREG

Trondheim kommune implementerer våren 2020 HMSREG som verktøy for å motvirke arbeidslivskriminalitet og sosial dumping på kommunale bygg- og anleggsprosjekter. Alle entreprenører må gi kommunen adgang til informasjon som foreligger i deres system for registrering, og kontinuerlig overføre denne til kommunens system, HMSREG

HMSREG er med på å skille gode og ryddige leverandører fra de useriøse. Det er også et hjelpemiddel til å avdekke økonomiske uregelmessigheter og ivareta kommunens påseplikt og bestemmelser i Byggherreforskriften.

Gjennom integrasjon til adgangskontrollsystemer eller egen mobilapp, gir HMSREG kommunen oversikt over hvert enkelt prosjekt med kontroll på leverandører og mannskap som er til stede. Slik sikres ryddige arbeidsforhold med kontroll på at alt mannskap er ansatt hos godkjente leverandører, og følger gjeldende lover og forskrifter.

SHA-dokumenter

Under Arbeidsmiljøloven ligger forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplasser (byggherreforskriften). Forskriftens formål er å verne arbeidstakerne mot farer ved at det tas hensyn til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplasser i forbindelse med planlegging, prosjektering og utførelse av bygge- eller anleggsarbeider.

Bestemmelsene om en plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-plan) ligger i byggherreforskriften. I denne bestemmelsen står det at byggherre skal påse at det foreligger en SHA-plan før oppstart av arbeidet på bygge- eller anleggsplass. SHA-planen skal beskrive fire forhold:

 • Organiseringen i prosjektet (organisasjonskart; roller og entrepriseform)
 • Når og hvor de ulike arbeidsoperasjoner skal utføres (fremdriftsplan)
 • Spesifikke tiltak for utførelsesfasen(restrisiko)
 • Rutine for behandling av endringer og oppdateringer

Videre skal planen være lett tilgjengelig for arbeidsgivere og arbeidstakere på bygge- eller anleggsplassen. Virkeområde for byggherreforskriften er enhver arbeidsplass hvor det utføres midlertidig eller skiftende bygge- eller anleggsarbeid.

Prosjektets SHA-plan skal være utarbeidet før oppstart på bygge- og/eller anleggsplassen. Den vil oppdateres ved faseoverganger i prosjektet, samt ved behov. Den skal være tilgjengelig for alle på bygge- eller anleggsplassen, og oppbevares i 6 måneder etter at arbeidene er ferdig.

Valg av mal for SHA-plan i prosjekt

Brukerveiledningen er en enkel veiledning for valg av riktig størrelse på mal for SHA-plan. Malverket for en SHA-plan er 3 delt, der malene er delt i 3 ulike nivå på prosjekt:

 1. Trinn 1 (T 1): Enkle små/mellomstore prosjekt
 2. Trinn 2 (T 2): Mellomstore/komplekse prosjekt
 3. Trinn 3 (T 3): Store/komplekse prosjekt

Vedlegg til plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-plan), i forhold til covid-19 pandemien.

Avtaledokument

Avtaledokument med fullmakt og ytelsesbeskrivelse som gjelder når Trondheim kommune leier inn koordinator i planleggings- og prosjekteringsfasen (KP) og i utførelsesfasen (KU).

Om Trondheim kommunes miljøkrav

Kommunedelplan energi og klima, 2017-2030 har som visjon at Trondheim kommune skal være en internasjonal foregangskommune for utvikling av gode klima- og miljøløsninger.

Her finner du informasjon om Trondheim kommunes klimaarbeid og klimaplan.

Gjennom ti mål beskriver kommunedelplanen, energi og klima 2017-2030, fire tematiske målområder for klimaarbeidet. Disse er knyttet til direkte klimagassutslipp, klimatilpasning, energibruk i bygg, og Trondheim som en arena for klimavennlig teknologiutvikling og klimavennlige levemåter. Foruten målet om de direkte klimagassutslippene fra Trondheim kommune som geografisk område, beskriver planen svært ambisiøse mål for Trondheim kommune som virksomhet, herunder at Trondheim kommune skal være en “nullutslippsvirksomhet i 2030”:

Kommunen er en stor utbygger, og bruk av anleggsmaskiner, transport av materiell, tjenester og ansatte til og fra våre anleggsplasser, har i sum store klimagassutslipp. For å nå kommunens høye miljøambisjoner er det behov for samarbeid med fremoverlente kontraktspartnere, med fokus på klima og bærekraft.

Kommunen stiller derfor miljøkrav i investeringsprosjekter blant annet innenfor:

 • Livssykluskostnader og klimaregnskap
 • Energimerking, energimåling og energistyring
 • Energiforbruk på byggeplass
  • Fossilfrie bygge- og anleggsplasser
  • Nullutslippsløsninger og fornybare materialer der det er praktisk og økonomisk gjennomførbart
  • Klimakrav til transport av materialer til anleggsplasser, og for transport av ansatte knyttet til anleggsplassen.
 • Bærekraftig materialvalg med krav til dokumentasjon
 • Avfallshåndtering med krav til reduksjon og sortering.

Sist oppdatert: 06.07.2021

A03-P1-EPI001