Hjem Bygg, kart og eiendomBygg og anlegg - felleskrav

Bygg og anlegg - felleskrav

Kontraktsbestemmelser

Trondheim kommunes kontraktsbestemmelser NS 8401 (rev. 14.10.2019) 

Trondheim kommunes kontraktsbestemmelser NS 8402 (rev. 14.10.2019) 

Trondheim kommunes kontraktsbestemmelser NS 8405 (rev. 14.10.2019) 

Trondheim kommunes kontraktsbestemmelser NS 8406 (rev. 14.10.2019) 

Trondheim kommunes kontraktsbestemmelser NS 8407 (rev. 14.10.2019) 

Om seriøsitetsbestemmelsene

Trondheim kommune investerer for cirka 2,5 milliarder årlig, og er én av Midt-Norges største utbyggere. Trondheim kommune ønsker å fremme seriøsitet i bygg og anleggsbransjen, med anstendige arbeidsforhold og rettferdig konkurranse mellom seriøse leverandører som tar samfunnsansvaret på alvor.

Det har de siste årene vært en negativ utvikling i bygg- og anleggsmarkedet i forhold til sosial dumping, brudd på arbeidsmiljølovgivning og skattelovgivning med mere. Trondheim kommune har innført seriøsitetsbestemmelser for å bekjempe dette, og nedenfor gis kort informasjon om de viktigste punktene.

Det vises til Trondheim kommunes kontraktsbestemmelser for detaljering av krav. 

Pliktig medlemskap i leverandørregister

Entreprenører skal ved kontraktsinngåelse være medlem i StartBANK. Entreprenør må fremlegge ID eller kopi av registreringsbevis fra StartBANK eller tilsvarende leverandørregister som inneholder oppdatert og kontrollert leverandørinformasjon. Kommunen krever fullmakt til å innhente SKAV-info (skatte og avgiftsinformasjon) i hele kontraktsperioden.

Krav om HMS-kort og HMSREG

Det skal være kontroll på hvem som arbeider på kommunens bygg- og anleggsprosjekter. Kommunen vil derfor kreve at alle arbeidere har HMS-kort og registrerer seg inn i det nye elektroniske registreringssystem HMSREG fra første dag på oppdraget. Ved innføring av HMSREG vil kommunen følge opp viktige seriøsitetskrav på en systematisk måte.

Krav om faglærte håndverkere

Økt fagkompetanse fremmer seriøsitet i arbeidslivet og sikrer bedre kvalitet på arbeidet. Trondheim kommune stiller derfor krav til andel håndverkere med fagbrev på kommunens prosjekter. Det stilles krav om at minimum 50 prosent av arbeidede timer innenfor bygg- og anleggsfagene skal utføres av fagarbeidere eller personer med dokumentert fagopplæring. Dette i henhold til nasjonal fagopplæringslovgivning eller likeverdig utenlandsk fagutdanning. Det skal være fagarbeidere i alle relevante fag. 

Lærlinger

Det er en betingelse for gjennomføringen av kontrakter med Trondheim kommune at entreprenøren skal være tilknyttet en offentlig godkjent lærlingordning. Det kreves som hovedregel at minimum 10 prosent av samlet antall arbeidede timer skal utføres av lærlinger. 

Internkontroll, sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Entreprenøren plikter å ha et internkontrollsystem i henhold til forskrift om systematisk helse - miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheter. Relevante deler av kommunens SHA-plan skal innarbeides i, og følges opp, gjennom entreprenørens internkontroll.

Nøkkelpersoner i prosjektet skal forstå og kunne gjøre seg godt forstått på norsk eller engelsk. Manglende kommunikasjon og manglende evne til å forstå sikkerhetsinformasjon med mere. utgjør en sikkerhetsrisiko og kan hindre tilstrekkelig forståelse av oppdraget.

Lønns- og arbeidsvilkår

Ansatte skal ha lønns- og arbeidsforhold i tråd med allmenngjort eller landsdekkende tariffavtale. Der det ikke er allmenngjort eller landsdekkende tariff, skal det ses hen til lokale tariffavtaler, eller tariffavtaler for lignende områder, og fastsettes lønn- og arbeidsvilkår som ikke er dårligere enn disse. Trondheim kommune skal sikre at alle ansatte som arbeider på kommunens prosjekter får anstendig lønn og skikkelige arbeidsvilkår.

Krav om betaling til bank

For å sikre økt sporbarhet i transaksjoner og motvirke svart økonomi krever kommunen at all lønn m.m. skal betales til den enkeltes konto i bank.

Begrensning i antall ledd underleverandører

Trondheim kommune krever at entreprenøren har maks to ledd underleverandører i vertikal kjede. Bruk av bemanningsvirksomhet betraktes som eget kontraktsledd. Entreprenøren skal tilstrebe en egenproduksjon (bruk av egne arbeidere) på minimum 25 prosent. Det kreves full oversikt over hvilke leverandører som opererer på kommunens kontrakter.

Rett til innsyn 

Entreprenøren skal vederlagsfritt stille nødvendige ressurser og dokumentasjon til disposisjon for kommunens kontroll og innsyn i alle forhold som har betydning for kontrakten. Medvirknings- og dokumentasjonsplikten omfatter også underleverandører.

Skatter og avgifter

Entreprenør og underentreprenør skal til enhver tid oppfylle sine forpliktelser til å betale skatter og/eller avgifter. Der kommunen blir oppmerksom på eller holdt ansvarlig for manglende innbetalinger, vil bli ført tilbake til entreprenøren. 

Mislighold av kontraktsforpliktelser

Brudd på plikter i kontrakt med Trondheim kommune vil kunne bli nedtegnet og få betydning i senere konkurranser, enten i kvalifikasjonsvurderingen eller evalueringen.

Om HMSREG

Trondheim kommune implementerer våren 2020 HMSREG som verktøy for å motvirke arbeidslivskriminalitet og sosial dumping på kommunale bygg- og anleggsprosjekter. Alle entreprenører må gi kommunen adgang til informasjon som foreligger i deres system for registrering, og kontinuerlig overføre denne til kommunens system, HMSREG

HMSREG er med på å skille gode og ryddige leverandører fra de useriøse. Det er også et hjelpemiddel til å avdekke økonomiske uregelmessigheter og ivareta kommunens påseplikt og bestemmelser i Byggherreforskriften.

Gjennom integrasjon til adgangskontrollsystemer eller egen mobilapp, gir HMSREG kommunen oversikt over hvert enkelt prosjekt med kontroll på leverandører og mannskap som er tilstede. Slik sikres ryddige arbeidsforhold med kontroll på at alt mannskap er ansatt hos godkjente leverandører, og følger gjeldende lover og forskrifter.

Om internkontroll - sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA)

Trondheim kommune krever, i henhold til lov og forskrifter, at alle entreprenører og leverandører har internkontroll som kvalitetssikrer at bedriften har systemer og rutiner som fungerer, og som fanger opp problemer og utfordringer i tide. 

Det kreves at entreprenøren må følge den til enhver tid gjeldende arbeidsmiljølov med tilhørende forskrifter, byggherrens SHA-plan og øvrige anvisninger. 

Entreprenøren plikter å ha et internkontrollsystem i henhold til forskrift om systematisk helse - miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheter. Relevante deler av byggherrens SHA-plan skal innarbeides i, og følges opp gjennom entreprenørens internkontroll. 

Med mindre annet er avtalt, skal all kommunikasjon mellom nøkkelpersoner i prosjektet foregå på norsk eller engelsk. Entreprenøren har ansvar for at arbeidstakerne kan og eventuelle underentreprenører de benytter, kan kommunisere på en slik måte at manglende kommunikasjon ikke utgjør en sikkerhetsrisiko.

Om Trondheim kommunes miljøkrav

Kommunedelplan energi og klima, 2017-2030 har som visjon at Trondheim kommune skal være en internasjonal foregangskommune for utvikling av gode klima- og miljøløsninger.  

Her finner du informasjon om Trondheim kommunes klimaarbeid og klimaplan. 

Gjennom ti mål beskriver kommunedelplanen, energi og klima 2017-2030, fire tematiske målområder for klimaarbeidet. Disse er knyttet til direkte klimagassutslipp, klimatilpasning, energibruk i bygg, og Trondheim som en arena for klimavennlig teknologiutvikling og klimavennlige levemåter. Foruten målet om de direkte klimagassutslippene fra Trondheim kommune som geografisk område, beskriver planen svært ambisiøse mål for Trondheim kommune som virksomhet, herunder at Trondheim kommune skal være en “nullutslippsvirksomhet i 2030”: 

Kommunen er en stor utbygger, og bruk av anleggsmaskiner, transport av materiell, tjenester og ansatte til og fra våre anleggsplasser, har i sum store klimagassutslipp. For å nå kommunens høye miljøambisjoner er det behov for samarbeid med fremoverlente kontraktspartnere, med fokus på klima og bærekraft.

Kommunen stiller derfor miljøkrav i investeringsprosjekter blant annet innenfor: 

 • Livssykluskostnader og klimaregnskap

 • Energimerking, energimåling og energistyring

 • Energiforbruk på byggeplass

  • Fossilfrie bygge- og anleggsplasser

  • Nullutslippsløsninger og fornybare materialer der det er praktisk og økonomisk gjennomførbart

  • Klimakrav til transport av materialer til anleggsplasser, og for transport av ansatte knyttet til anleggsplassen. 

 • Bærekraftig materialvalg med krav til dokumentasjon

 • Avfallshåndtering med krav til reduksjon og sortering.

 

 

 

Sist oppdatert: 24.10.2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI001