Eiendomsskatt

Til informasjon

Kart- og oppmålingskontoret skiftet 05.03.2021 navn til Enhet for kart og arkitektur

Fra og med 2021 vil Trondheim kommune bruke Skatteetatens beregnede markedsverdi for boliger som grunnlag for beregning av eiendomsskatt. Se Skatteetatens sider om eiendomsskatt for mer informasjon om hva dette innebærer.

Dette gjelder ikke næringseiendommer, fritidseiendommer, ubebygde tomter, og nyere boliger som ennå ikke har fått fastsatt boligverdi fra Skatteetaten. Disse vil fremdeles ha takst fastsatt av kommunen i samsvar med tidligere års taksering og Lov om eigedomsskatt kapittel 3.

Bystyret i Trondheim vedtok dette 01.10.2020. Last ned samle-pdf for sak PS 0138/20.

Her kan du lese om hva som gjaldt for eiendomsskatt i Trondheim i 2020.

Boligverdi fra Skatteetaten eller kommunal takst

Alle som har fått ny eller endret eiendomsskattetakst får brev med informasjon om dette. Der vil det også stå om eiendomsskatten for din eiendom er basert på boligverdi fra Skatteetaten eller kommunal takst.

Du kan også finne denne informasjonen ved å gå inn på Trondheim kommunes Minside-løsning. Logg inn med elektronisk id (BankID/MinID/Buypass), velg eiendom og gå til Eiendomsskatt og takst.

Eiendomsskattens størrelse

Eiendomsskatt = (eiendomsskatteverdi - bunnfradrag) * skattesats

For 2021 gjelder:
Type skatte-eiendom (1)Skattesats [promille]Bunnfradrag [kr]Eiendomsskatteverdi
Bolig 3,2 550.000,- (2) 70% av fastsatt verdi av boligen. Verdien er for de fleste boligverdi fra Skatteetaten, unntaksvis kommunal takst
Næring 4,15 Ingen Verdi fastsatt av en kommunal takst
Ubebygd tomt 4,15 Ingen Verdi fastsatt av en kommunal takst
Fritidseiendom 3,2 550.000,- 70% av verdi fastsatt av en kommunal takst
Særskilt grunnlag
(maskiner i verk og bruk)
6,05 / 7,0 (3) Ingen Eiendomsskatteverdi er takst fra 2018 redusert med tre syvendedeler

(1) Dersom eiendommen består av flere typer (for eksempel både bolig og næring), fastsettes egen verdi for hver type

(2) Bunnfradrag gis pr. selvstendige godkjente boenheter som ikke blir benyttet i næringsvirksomhet

(3) Promillen kommer av skattesatsene i Trondheim (6,05) og Klæbu (7,0) kommuner før sammenslåingen

Når skal jeg betale?

Når kommer fakturaen?

Eiendomsskatten kreves inn sammen med øvrige kommunale avgifter, med forfall fire ganger i året:

 • 1. termin - 20. april
 • 2. termin - 20. juli
 • 3. termin - 20. oktober
 • 4. termin - 20. januar (påfølgende år)
Når får endringer på eiendommen innvirkning på eiendomsskatten?

Det er situasjonen den 1. januar i skatteåret som ligger til grunn for utskriving av eiendomsskatten.

Når kan man se skattelistene for eiendomsskatt?

Listene med eiendomsskatt per eiendom ligger ute til offentlig ettersyn (bytorget i Erling skakkes gate 14) i 4 uker hvert år - vanligvis mars måned. Datoer kunngjøres på kommunens web-sider og i lokale aviser.

Hvem gjelder eiendomsskatten for?

I Trondheim kommune skrives det ut eiendomsskatt på all fast eiendom, inkludert næringseiendommer, samt maskiner og utstyr i verk og bruk.

Registrert eier av eiendommen (tinglyst hjemmelshaver) er ansvarlig for eiendomsskatten. Unntak kan være hvis det fins en langvarig festeavtale, eller hvis et eierskifte som ikke er tinglyst kan dokumenteres med kjøpekontrakt eller lignende.

Dersom du eier en selveierleilighet (eierseksjon), vil du få din egen faktura for eiendomsskatten.

Dersom du eier en andelsleilighet i et borettslag, vil borettslaget få en samlet faktura for eiendomsskatten.

Hvis det er flere eiere blir en av dem satt som kontaktperson.

Klage på takst

Feil i boligverdi

Dersom du mener boligverdien fra Skatteetaten er feil, må du selv endre den ved å endre i skattemeldingen. Les mer på skatteetatens side om endring av grunnlaget for beregning av eiendomsskatt.

Dersom Skatteetaten endrer boligverdien vil kommunen få melding om dette. Du trenger ikke kontakte oss i tillegg.

Feil i kommunal takst

Skatteyter kan klage hvis en eiendom har fått endret eiendomsskattetakst, eller hvis det ikke er levert klage på samme forhold på eiendommen tidligere. Frist for å klage er 6 uker etter kunngjøringen av eiendomsskattelisten, eller ny melding om skattetakst fra kommunen er mottatt.

Dersom du er sikker på at din eiendom har fått kommunal takst, og du mener den er feil, kan du sende en skriftlig klage til:

Trondheim kommune
Enhet for kart og arkitektur
Eiendomsskatt
Postboks 2300 Torgarden
7004 TRONDHEIM

Klagen må inneholde

 • Hvilken eiendom det klages på (gårds-/bruks-/feste-/seksjonsnummer)
 • Hva klager mener er feil i eiendomsskatten for eiendommen

Merk at hvis klagen gjelder boligverdi kan ikke kommunen behandle den.

Klage på eiendomsskatt er beskrevet i eigedomsskattelova § 19

Fritak for eiendomsskatt

Eiendommer som skal fritas for eiendomsskatt

I henhold til § 5 i lov om eiendomsskatt er det en del skatteobjekter som skal fritas for eiendomsskatt. Herunder kommunens egne eiendommer, visse eiendommer som staten eier, landbrukseiendommer mm.

Eiendomsskattekontoret lager oversikt over de eiendommene som oppfyller kriteriene for fritak etter § 5. Vedtak gjøres av det politisk utnevnte skattetakstutvalget. Informasjon om fritak etter § 5 gis ved offentlig ettersyn, og ved utsendelse av takstmelding for nye eller endrede eiendommer.

Eiendommer som kan fritas for eiendomsskatt

I henhold til § 7 i lov om eiendomsskatt kan bystyret vedta å gi eiendommer som oppfyller kriteriene i lovparagrafen helt eller delvis fritak for eiendomsskatt. Skattyter har dog ikke krav på fritak fra eiendomsskatt selv om vilkårene i § 7 er oppfylt. Bystyret står fritt i spørsmålet om det vil bruke sin myndighet etter eiendomsskatteloven § 7. For eksempel kan det beslutte at det bare innvilges fritak etter enkelte av lovens alternativer, eller bare for visse grupper innen de enkelte alternativer. I Trondheim brukes bare § 7a. Bystyrets kriterier ble sist behandlet i sak 162/14.

Gjeldende kriterier for å få fritak for eiendomsskatt etter § 7 i Trondheim kan da forenklet beskrives slik:

 • Eiendommene må være eid av stiftelser eller institusjoner som tar sikte på å være til nytte for kommunen, et fylke eller staten
 • Av disse igjen er det kun eiendommer eller deler av eiendommer der det drives ikke-kommersiell virksomhet som arbeider innenfor livssyn, helse, sosialt arbeid, oppvekst, idrett, og kultur som gis fritak etter § 7a
 • All kommersiell virksomhet skal betale skatt på vanlig måte

Det er hjemmelshaver som må søke om fritak etter § 7 dersom man mener eiendommen oppfyller disse kriteriene.

Trondheim kommune har tidligere på eget initiativ også gitt fritak etter § 7a for eiendommer som åpenbart faller innenfor kriteriene. Det gjøres oppmerksom på at ikke alle fritaksberettigede eiendommer fanges opp av dette.

Søknaden må inneholde

 • Begrunnelse på hvorfor eiendommen er berettiget til fritak etter § 7a
 • Kopi av vedtekter/regnskap ea som viser at stiftelsen/institusjonen er ikke-kommersiell

Søknad sendes til

Trondheim kommune
Enhet for kart og arkitektur
Eiendomsskatt
Postboks 2300 Torgarden
7004 TRONDHEIM

Du kan også sende søknaden på epost til: eskatt.postmottak@trondheim.kommune.no

Beslutningene om fritak etter § 7 er årlige vedtak som normalt gjøres i forbindelse med behandlingen av budsjettet for kommende år.

Ordforklaringer

Boligverdi

Boligverdi er Skatteetatens estimerte markedsverdi av bolig. Den fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris beregnet av Statistisk sentralbyrå multiplisert med boligens areal (p-rom). Boligverdi må ikke forveksles med Formuesverdi.

Bunnfradrag

Et kronebeløp som går til fradrag i skattegrunnlaget for selvstendige godkjente boenheter (med eget kjøkken, bad og wc) som ikke blir benyttet i næringsvirksomhet.

Eiendomsskatteverdi

Eiendomsskatteverdi er skatteobjektets verdi etter at lovpålagte reduksjoner er gjort.

For eksempel skal antatt markedsverdi av en bolig reduseres til 70% i henhold til eigedomsskattelova § 8 A-2

Formuesverdi

Formuesverdien har ingenting med eiendomsskatt å gjøre. Det er en prosentandel av boligverdien som blir brukt som en del av grunnlaget for formuesskatt til staten. Den er vanligvis 25% for primærboliger, og 90% for sekundærboliger.

Du kan lese mer om formuesverdi på Skatteetatens web-sider.

Skattesats

Promillesats for beregning av eiendomsskatt. Fastsettes av Bystyret hvert år innenfor rammer fastsatt i eigedomsskattelova kapittel 4.

Kontakt oss

Postadresse: Trondheim kommune, Enhet for kart og arkitektur, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

Besøksadresse: Bytorget i Erling Skakkes gate 14, Trondheim

E-post: eskatt.postmottak@trondheim.kommune.no

Eiendomsskatt-telefonen: 72 54 28 20

Sist oppdatert: 26.05.2021

A03-P1-EPI001