Eiendomsskatt

Inntektene fra eiendomsskatten går i sin helhet til Trondheim kommune, og de bidrar til finansieringen av de kommunale tjenestene.

Hvem gjelder eiendomsskatten for?

I Trondheim kommune skrives det ut eiendomsskatt på all fast eiendom, inkludert næringseiendommer, samt verk og bruk.

Registrert eier av eiendommen (tinglyst hjemmelshaver) er ansvarlig for eiendomsskatten. Unntak kan være hvis det fins en langvarig festeavtale, eller hvis et ikke tinglyst eierskifte kan dokumenteres med kjøpekontrakt el.

Dersom du eier en selveierleilighet (eierseksjon), vil du få din egen faktura for eiendomsskatten.
Dersom du eier en andelsleilighet i et borettslag, vil borettslaget få en samlet faktura for eiendomsskatten.

Hvis det er flere eiere blir en av dem satt som kontaktperson.

Eiendomsskattens størrelse

For 2019 er skattesatsen 6,15 promille. 

Bunnfradraget per boenhet (godkjent med eget kjøkken, bad og wc) er kr 500.000.

Det er eiendommens verdi som danner grunnlaget for skatteberegningen. Verdien fastsettes i en egen takst for eiendomsskatt.

Bystyret fastsetter størrelsen på skattesats (mellom 2 og 7 promille) og bunnfradrag hvert år.

Bunnfradrag er et kronebeløp som går til fradrag i skattegrunnlaget for alle selvstendige godkjente boenheter som ikke blir benyttet i næringsvirksomhet.

Eiendomsskatt = (eiendomsskattetakst - bunnfradrag) * skattesats

Endring i skattesats, størrelse på bunnfradrag og andre generelle endringer informeres ved kunngjøring i avis og hjemmeside, samt ved utlegging av skattelister til offentlig ettersyn.

Når skal jeg betale?

Når kommer fakturaen?

Eiendomsskatten kreves inn sammen med øvrige kommunale avgifter, med forfall fire ganger i året:

 • 1. termin - 20. april
 • 2. termin - 20. juli
 • 3. termin - 20. oktober
 • 4. termin - 20. januar (påfølgende år)
Når får endringer på eiendommen innvirkning på eiendomsskatten?

Endringer på bygg og tomt som medfører omtaksering blir gjort gjeldende fra 1. januar året etter. Det er med andre ord situasjonen den 1. januar i skatteåret som ligger til grunn for utskriving av eiendomsskatten.

Når kan man se skattelistene for eiendomsskatt?

Listene med eiendomsskatt per eiendom ligger ute til offentlig ettersyn (bytorget i Erling skakkes gate 14) i 4 uker hvert år - vanligvis mars måned. Datoer kunngjøres på kommunens web-sider og i lokale aviser.

Klage på takst

De som får ny eller endret eiendomstakst får melding om dette i eget brev før fakturering av 1.termin i skatteåret. Dersom man mener taksten er feil kan man klage på denne.

Det må klages skriftlig innen seks uker etter at melding om takst er mottatt.

Eventuell klage sendes:

Trondheim kommune
Kart- og oppmålingskontoret
Eiendomsskatt 
Postboks 2300 Torgarden
7004 TRONDHEIM

Klagen behandles av et politisk utnevnt overskattetakstutvalg. Klager vil få beskjed om antatt saksbehandlingstid. Faktura for eiendomsskatt må vanligvis betales selv om klagen ikke er behandlet før forfallsdato. Dersom klagen tas til følge vil ev for mye innbetalt eiendomsskatt refunderes.

Fritak for eiendomsskatt

Eiendommer som skal fritas for eiendomsskatt

I henhold til § 5 i lov om eiendomsskatt er det en del skatteobjekter som skal fritas for eiendomsskatt. Herunder kommunens egne eiendommer, visse eiendommer som staten eier, landbrukseiendommer mm.

Eiendomsskattekontoret lager oversikt over de eiendommene som oppfyller kriteriene for fritak etter § 5. Vedtak gjøres av det politisk utnevnte skattetakstutvalget. Informasjon om fritak etter § 5 gis ved offentlig ettersyn, og ved utsendelse av takstmelding for nye eller endrede eiendommer.

Eiendommer som kan fritas for eiendomsskatt

I henhold til § 7 i lov om eiendomsskatt kan bystyret vedta å gi eiendommer som oppfyller kriteriene i lovparagrafen helt eller delvis fritak for eiendomsskatt. Skattyter har dog ikke krav på fritak fra eiendomsskatt selv om vilkårene i § 7 er oppfylt. Bystyret står fritt i spørsmålet om det vil bruke sin myndighet etter eiendomsskatteloven § 7. For eksempel kan det beslutte at det bare innvilges fritak etter enkelte av lovens alternativer, eller bare for visse grupper innen de enkelte alternativer. Bystyrets kriterier er behandlet sist i sak 162/14.

Gjeldende kriterier for å få fritak for eiendomsskatt etter § 7 i Trondheim kan da forenklet beskrives slik:

 • Eiendommene må være eid av stiftelser eller institusjoner som tar sikte på å være til nytte for  kommunen, et fylke eller staten
 • Av disse igjen er det kun eiendommer eller deler av eiendommer der det drives ikke-kommersiell virksomhet som arbeider innenfor livssyn, helse, sosialt arbeid, oppvekst, idrett, og kultur som gis fritak etter §7
 • All kommersiell virksomhet skal betale skatt på vanlig måte

Det er hjemmelshaver som må søke om fritak etter § 7 dersom man mener eiendommen oppfyller disse kriteriene.

Trondheim kommune har tidligere på eget initiativ også gitt fritak etter § 7 for eiendommer som åpenbart faller innenfor kriteriene. Det gjøres oppmerksom på at ikke alle fritaksberettigede eiendommer fanges opp av dette.

 

Søknaden må inneholde:

 • Begrunnelse på hvorfor eiendommen er berettiget til fritak etter § 7
 • Kopi av vedtekter/regnskap ea som viser at stiftelsen/institusjonen er ikke-kommersiell

Søknad sendes til:

Trondheim kommune 
Kart- og oppmålingskontoret
Eiendomsskatt 
Postboks 2300 Torgarden
7004 TRONDHEIM

Beslutningene om fritak etter § 7 er årlige vedtak som normalt gjøres i forbindelse med behandlingen av budsjettet for kommende år.

Ligningsverdi og eiendomsskatt

For bolig- og fritidseiendommer er det i Trondheim kommune i dag ikke sammenheng mellom verdsettelse for ligningsformål (staten) og verdsettelse for eiendomsskatt (kommunen).

Du kan lese mer om ligningsverdi for bolig- og fritidseiendommer på Skatteetatens web-sider.

Ligningsverdien utgjør vanligvis 25 % av markedsverdi for primærbolig (der boligeier er folkeregistrert per 1. januar). For inntektsåret 2017 skal ligningsverdien av sekundærbolig (alle andre boliger) være 90 % av markedsverdi. 

Eiendomsskattetaksten skal være tilnærmet 100 % av markedsverdi ved siste alminnelige omtaksering.

Takseringsmetode, lovgrunnlag og historikk

Hvordan skjer takseringen?

Hvert år endres taksten for ca. 4000 eiendommer i kommunen. Dette er eiendommer hvor det er gjort endringer i form av nye bygg, tilbygg, revet bygg, fradeling, sammenslåing, areal endringer osv. Disse endringene blir besiktiget/kontrollert på hver enkelt eiendom. Kommunen har egne ansatte som gjør denne jobben og de vil alltid ha kommunal bekledning og ID.

Skattetaksten bygger på faktaopplysninger og skjønnsmessige vurderinger.

For verk og bruk takseres også produksjonsutstyr som inngår som en integrert del av det faste anlegget.

Faktaopplysninger om tomter og bygninger blir i all hovedsak hentet fra godkjente bygningstegninger og det nasjonale eiendomsregisteret matrikkelen. Dette er informasjon om areal, bygningstype, antall boenheter mm.

Ved å logge inn med minID/bankID på Trondheim kommunes webkart kan man slå opp i matrikkelen og finne opplysninger om sin egen tomt og bygg (areal og lignende).

For detaljopplysninger om eiendomsskatten må man fremdeles kontakte Kart- og oppmålingskontoret.

Kort veiledning for innlogging på webkartet

Kvadratmeterpriser for tomt og bygninger fremkom ved prisanalyser i samarbeid med eiendomsmeglere, eiendomsselskaper, entreprenører og borettslag i 2004. Sammen med faktaopplysningene gir disse en første sjablongtakst. I tillegg gjøres det alltid skjønnsmessige vurderinger for å komme fram til endelig takst.

Skjønnsmessige vurderinger tar for seg standard og beliggenhet for eiendommene, og innebærer blant annet en utvendig besiktigelse.

Det er også gjort analyser av priser i forskjellige områder i kommunen, men det er ikke satt noen klart avgrenset soneinndeling. Hver eiendom vurderes individuelt. 

Lovgrunnlag

Det er eiendommens verdi som danner grunnlaget for skatteberegningen. Taksering skjer i henhold til kapittel 3 i eigedomsskattelova. Verdien av eiendommen skal settes til "det beløp ein må gå ut frå at eigedomen etter si innretning, brukseigenskap og lokalisering kan bli avhenda for under vanlege salstilhøve ved fritt sal".

I Trondheim kommune har bystyret vedtatt at en sakkyndig nemd (Skattetakstutvalget) vedtar takstene på bakgrunn av forslag framsatt av eiendomsskattekontoret. Dette er i tråd med § 8 A-3 pkt 4 i eigedomsskattelova.

Historikk

Trondheim kommune har skrevet ut eiendomsskatt i over 120 år. Her er noen utvalgte nøkkeltall:

 • 1892 var innbyggertallet i Trondheim ca 39.000. Totalsummen av takstene var ca 36 millioner kroner fordelt på 2453 eiendommer.
 • Ved omtakseringen i 1985 var innbyggertallet ca 134.000. Totalsummen av takstene var ca 28 milliarder kroner fordelt på ca 30.000 eiendommer.
 • Siste alminnelige omtaksering var i 2004. Innbyggertallet var ca 153.000, og totalsum av takstene var ca 80 milliarder fordelt på ca 50.000 eiendommer.
 • 2009 ble skattesonen endret fra "bymessige strøk" til å inkludere hele kommunen.
 • 2017 var innbyggertallet over 190.000, totalsum av takstene var ca 108 milliarder fordelt på ca 60.000 eiendommer.

 Til skatteåret 2004 takserte Trondheim kommune alle skattepliktige eiendommer. Verdiene fra en slik "Alminnelig omtaksering" skal stå i 10 år. Der det skjer relevante eiendomsendringer (nye eiendommer, nybygg, seksjonering ol) gjøres en omtaksering, men verdien skal tilsvare markedsverdi ved siste alminnelige omtaksering. 

Eiendomsendringer som medfører omtaksering blir gjort gjeldende fra 1. januar året etter. Det er med andre ord situasjonen den 1. januar i skatteåret som ligger til grunn for utskriving av eiendomsskatten.

Etter ti år har kommunen anledning til å gjøre en såkalt kontortaksering. Det vil si at alle takster heves med en fast prosentsats. Fra og med 2014 vedtok bystyret å øke takstverdien med 10% i forhold til antatt markedsverdi pr 1.1.2004. Dette gjelder også alle nye og endrede eiendommer som skal ha eiendomsskatt.

Kontakt oss

Postadresse: Trondheim kommune, Kart- og oppmålingskontoret, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

Besøksadresse: Bytorget i Erling Skakkes gate 14, Trondheim

E-post

Eiendomsskatt-telefonen: 72 54 28 20

Sist oppdatert: 12.04.2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI001