Avfall

Husholdningsavfall 

Husholdningsavfall håndteres av Trondheim Renholdsverk AS. 

For mer informasjon se lenker her:

Annen type avfall 

Alle innbyggere og alle som ferdes i Trondheim kommunen har et ansvar for å unngå forsøpling. Alle innbyggere plikter å være tilknyttet kommunal renovasjon (avfallsinnsamling). Avfall må ikke legges igjen utenfor avfallsbeholderne, og disse må være store nok til at lokket kan lukkes til enhver tid. Reglene om forsøpling finner du bl.a. i politivedtektene for Trondheim.

Alle har medansvar for en ren og trivelig by

Den enkelte abonnent har ansvar for orden og ryddighet rundt sine avfallsbeholdere. Hvis det ikke er satt opp avfallsbeholdere akkurat der du ferdes, skal du ta med avfallet hjem.

Driver av kiosk, gatekjøkken, dagligvarehandel o.l har ansvaret for å sette opp og tømme avfallsbeholdere i nærheten av salgsstedet (forurensningsloven § 35).

Ingen må lagre eller handtere avfall slik at det kan virke skjemmende eller være til skade eller ulempe for miljøet (forurensningsloven § 28). Den enkelte må selv sørge for å frakte grovavfall som kasserte møbler, bygningsavfall og hvitevarer til gjenvinningsstasjonen på Heggstadmoen, eller andre godkjente mottak.

Avfall skal ikke være skjemmende eller til skade for miljøet

Forsøpling er ulovlig, og kan både være svært skjemmende for nærmiljøet og en kilde til forurensning. Forsøpling oppstår ofte ved at småavfall blir mistet og havner på avveie. En annen form for forsøpling kan være ulovlig lagring av brukte gjenstander, for eksempel bilvrak, på egen eiendom. For enkelte kan det gi en økonomisk gevinst å dumpe avfall slik at det blir dannet ulovlige avfallsplasser, eller villfyllinger. Det er kommunen som har ansvaret for oppfølging av forsøplingssaker. (Kilde: Miljødirektoratet)

Nedgravde løsninger

I handlingsplanen for oppsamling av husholdningsavfall i Trondheim kommune er det beskrevet et mål om 50% nedgravde avfallsløsninger. Det er primært 3 forskjellige typer nedgravde avfallsløsninger; nedgravde containere, mobilt avfallssug og stasjonært avfallssug. Trondheim har oppnådd ca. 10 % nedgravde løsninger tilsvarende ca. 8500 boliger.

Se også Trondheim Renholdsverk.

Planer

Kommunal plan for avfall og avfallsreduksjon 2007-2016

"Kommunal plan for avfall og avfallsreduksjon" beskriver hvilke virkemidler kommunen har på avfallsfeltet og legger fram forslag til hovedmål og strategier for perioden 2007-2016. Bystyret vedtok kommunal plan for avfall og avfallsreduksjon 22.11.07. Planen er en mål- og strategiplan for perioden 2007-2016. Hovedmålene er fulgt opp med egne kapitler der dagens situasjon, forslag til resultatmål og virkemidler, samt konsekvenser er kort omtalt.

Handlingsplan for oppsamling av avfall 2009-2020

Bystyret i Trondheim kommune vedtok den 10.06.2010 handlingsplan for oppsamling av husholdningsavfall og kommunalt næringsavfall Handlingsplanen gjelder fram til 2020.

Handlingsplanen beskriver hvilke tiltak rådmannen anbefaler settes inn for at Trondheim skal få framtidsrettede løsninger for oppsamling og innsamling av avfall. Det anbefales å satse på nedgravde løsninger for oppsamling av avfall, herunder stasjonært og mobilt avfallssug. Videre foreslår planen en ny gjenvinningsstasjon på østsiden av byen. Handlingsplanens tiltak medfører investeringer i størrelsesorden 1 milliard kroner de neste 10 år. Nedgravd infrastruktur utgjør ca. 80 %.

Kommunal plan for avfall og avfallsreduksjon 2007-2016 Avfallsplan

Handlingsplanen bygger på Kommunal plan for avfall og avfallsreduksjon som ble vedtatt av Bystyret 22.11.2007. Mye av utredningsmaterialet og kommunale mål for avfallsfeltet er beskrevet i denne planen.

Avfallsplan for Trondheim kommune 2018-2030

Avfallsplan for Trondheim kommune 2018-2030 skal danne grunnlag for overordnet og langsiktig styring og tilrettelegging av avfallshåndtering i Trondheim og Klæbu kommuner.

Avfallsplan for Trondheim kommune 2018-2030 skal gjennomføres som en kommunedelplan. 

Formannskapet har vedtatt å legge Avfallsplan for Trondheim kommune 2018-2030 ut til høring og offentlig ettersyn, sak 6/19, den 15.01.2019. 

Planprogram for arbeidet ble fastsatt av formannskapet, sak 153/17, den 20.06.2017.

Planprogram for Avfallsplan for Trondheim kommune 2018-2030.

Rapport om kommunens håndtering av farlig avfall

Trondheim kommunes forvaltningsrevisjon har gjennomført en rapport om Trondheim kommunes håndtering av farlig avfall.

Kommunens ansvar når det gjelder forsøpling er fordelt på flere enheter

Trondheim parkering har ansvaret for å håndheve kapittel 4 og 5 i politivedtekten for Trondheim, som omfatter bl.a. forsøpling på offentlig sted. Ved brudd på vedtekten kan det ilegges et miljøgebyr. 

Kommunens Miljøenhet har ansvaret for å håndheve forurensningsloven når det gjelder forsøpling på privat grunn. Ved melding om forsøpling, blir det først prøvd å finne spor etter den/de skyldige. Vedkommende vil da få pålegg om å rydde etter seg. Hvis de ansvarlige ikke finnes, så er det grunneieren som sitter igjen med problemet, (forurensningsloven § 37).

Den som har ansvaret for vedlikehold av offentlig veg, vanligvis Trondheim bydrift eller Mesta, har også ansvaret for rydding av vegbanen, veggrøfter og vegskråninger. Ansvaret omfatter også å sette opp og tømme avfallsbeholdere langs offentlig veg utenfor tettbygd strøk, (forurensningsloven § 36).

Trondheim bydrift har ansvaret for å sette opp og tømme avfallsbeholdere samt nødvendig rydding i kommunens parker, friområder, utfartssteder, badestrender o.l. Trondheim bydrift rydder også bort forsøpling og forurensning i nedslagsfeltet til Jonsvatnet, som er byens drikkevannskilde.

Trondheim Renholdsverk rydder rundt returpunkter (papp/papir og glass/metall-containere) på sentrale steder i kommunen.

Lovverket

Politivedtektene for Trondheim kommune definerer hvilke regler som gjelder på offentlig sted når det gjelder forsøpling. 

Forurensningsloven har også bestemmelser om forbud mot forsøpling og ulovlig tømming av eller oppbevaring av avfall. Også forskrift om miljørettet helsevern har aktuelle bestemmelser.

Fyrkjeler og oljekaminer

Har du fyrkjel eller oljekamin? Innen 2020 må dette byttes ut. Les mer om praktiske råd og veiledninger, og hvordan du kan få støtte til å bytte ut

Sist oppdatert: 04.07.2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI001