Nabovarsel

Ved oppføring av søknadspliktig tiltak skal søkeren selv vurdere hvem som skal varsles. Kommunen kan likevel kreve at ytterligere naboer og gjenboere, samt eventuelle eiere og festere, skal varsles.

Normalt skal man i de aller fleste tilfeller sende nabovarsel til naboer og gjenboere, med mindre de skriftlig har varslet at de ikke har noe å bemerke til søknaden.

Nabovarslingsblanketter

Hvem skal varsles?

De som skal varsles er:

  • Naboer: Eiere eller festere til eiendommer som grenser til eiendommen som skal bebygges
  • Gjenboere: Eiere eller festere til eiendommer som ligger på den andre siden av gaten eller lignende, men som ikke behøver å grense til eiendommen som skal bebygges

Eiere av både bebygde og ubebygde eiendommer skal varsles. I tillegg kan kommunen kreve at andre blir varslet, dette forutsetter imidlertid at vedkomnes interesser berøres.

Dersom varslingsberettiget person er død uten at skifte av eiendommen er foretatt, må den som er tiltakshaver ta kontakt med skifteretten for å finne ut hvem som representerer dødsboet og sørge for at varsel blir sendt til boet.

Unntak for nabovarsel

Det er ikke nødvendig med nabovarsel når en nabos interesser åpenbart ikke eller i liten grad berøres av tiltaket. Eksempler på slike tilfeller er innvendige arbeider i boligen som for eksempel endring av bærevegg, bruksendring av kjellerrom til kjellerstue og lignede. Likeledes når tiltaket ikke er synlig på grunn av avstand eller andre fysiske forhold ved tomten og bebyggelsen.

Det er heller ikke nødvendig med nabovarsel når tiltaket er i samsvar med reguleringsplan som er så detaljert at naboer og gjenboere kunne vurdere konsekvensene av tiltaket opp mot sine interesser ved planbehandlingen, og naboer og gjenboere ble varslet om at det ikke ville bli ny nabovarsling i byggesaken. Er det mer enn 5 år siden naboer og gjenboere fikk slikt varsel, gjelder ikke unntaket fra nabovarsling.

Nødvendig informasjon

Tegninger og kartutsnitt skal følge med nabovarslet. Varslet skal også gi en god beskrivelse av hva som skal oppføres og hvor det skal oppføres. Det skal tydelig framgå om tiltaket krever dispensasjon.

Sending av varsel

Nabovarsel (blankett 5154) kan du gi enten ved å overlevere det personlig, sende registrert postsending (f.eks. rekommandert sending) eller med elektronisk kommunikasjon (f.eks. e-post). Husk å få naboenes signatur eller postens kvittering/stempel på blankett 5156. Ved varsel på e-post må naboen svare at e-posten er mottatt.

Blankett 5156 eller utskrift av e-postsvaret og blankett 5155 vedlegger du søknaden du sender til kommunen. Ved rekommandert varsel eller hvis noen naboer ikke samtykker til tiltaket så må du vente i 2 uker før du sender inn søknaden.

Naboliste/eierliste

Naboliste/eierliste over aktuelle naboer kan bestilles via Infoland.

Merknader til nabovarsel

Ansvarlig søker, eventuelt tiltakshaver dersom ingen ansvarlig søker, skal ta i mot og koordinere nabomerknader. Søker har dermed mulighet til å justere tiltaket i henhold til nabomerknader før endelig søknad sendes kommunen. Søknaden skal vedlegges dokumentasjon for at naboene er varslet, samt en redegjørelse for hvordan eventuelle nabomerknader er ivaretatt.

Nytt nabovarsel

Er det gått mer enn 1 år mellom utsending av nabovarsel og søknad, må det sendes ut nytt nabovarsel.

Nabovarsel til sameie vedrørende annen eiendom

Sameiestyret skal nabovarsles. Det er ikke nødvendig med nabovarsel til samtlige sameiere.

Tiltak innen et sameie eller borettslag

Styret skal varsles og skriftlig gi samtykke til tiltaket før det sendes kommunen. Gjelder også ved innvendige arbeider som berører andre boenheter i sameie eller borettslaget, for eksempel ved søknadspliktige tiltak i brannskille som gulv, vegger, tak eller rørarbeider.

Det er ikke nødvendig å sende nabovarsel til samtlige sameiere, men det anbefales at øvrige sameiere varsles dersom tiltaket går ut over disse på noe vis med blant annet støy.

Festeenhet

Den som fester en naboeiendom har samme status som grunneier eller hjemmelshaver til naboeiendommen og skal på lik linje ha nabovarsel.

Andre festere og eiere til eiendommen som det skal gjennomføres et søknadspliktig tiltak på har ikke krav på nabovarsel. Det kan likevel være privatrettslige forhold (festekontrakt) som tilsier at fester og eier bør varsles.

Riving

Gjelder søknaden riving skal søkeren varsle og dokumentere at de som eventuelt har pengeheftelser i eiendommen, er varslet om søknaden.


Relevant lovverk

Pbl § 21-3. Nabovarsel

SAK10 § 5-2. Varsel til naboer og gjenboereFe

Sist oppdatert: 18.09.2018

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI001