Byomforming

Byomformingsprosjekter

Byomformingsprosjekter inngår som en viktig del av utvikling av sentrumsnære områder i Trondheim kommune.

Trondheim har satt seg som mål at en stor del av framtidig utbygging skal skje gjennom fortetting og omforming i sentrumsnære bydeler. Sentralt i denne byutviklingsstrategien er målet om omforming av næringsområder med lav utnytting til tettere og mer bymessige områder. Dette stiller utbyggere, kommune og byen som helhet overfor store utfordringer med hensyn til å sikre god kvalitet i gjennomføringen av planlegging og utbygging.


Omforming av byområder har tradisjonelt vært konsentrert om nedlagte bedriftstomter og havnearealer, eksempelvis Aker Brygge i Oslo og Docklands i London. I Trondheim er tidligere TMV utviklet til Nedre Elvehavn som er en sentrumsnær bydel med et variert tilbud av boliger, handel og utesteder

Nedre Elvehavn i Trondheim       Foto: Jørn Adde Trondheim kommune.   

 

kommuneplanens arealdel pekes det ut tre sentrale områder for framtidig bybebyggelse (byomformingsområder), Lade-Leangen, Tillerbyen og Tempe-Sorgenfri. Områdene er preget av tradisjonelle næringsbygg for industri og lager, og mangler en tradisjonell bystruktur med sammenhengende offentlige rom og bredere funksjonsinnhold. 

Kart over sentrale områder for fremtidig bebyggelse.

 

Hovedutfordringene for områdene
  • De videreutvikles som livskraftige og attraktive sentre med variert funksjonsinnhold, med gode offentlige rom og møteplasser og med bedret tilgjengelighet for alle
  • Handel som ikke er egnet eller er rom for i Midtbyen kanaliseres til disse sentrene
  • å kanalisere handel med mellomstore varegrupper fra perifere deler av byen til avlastningssentrene
  • å forbedre lokal og regional kollektivtrafikk til områdene.

 

Forslag til framtidig byutvikling på Leangen mellom Innherredsveien
og Haakon VIIs gate. Per Knudsen arkitektkontor AS.

 

Trondheim kommune arbeider aktivt for å forbedre kunnskapen om hvordan planleggingen kan forbedres og gjennomføringen av byomformingen kan forenkles. Målgruppene for arbeidet er både egen administrasjon, politisk nivå, grunneiere og eiendomsutviklere. Arbeidet gjennomføres i samarbeid med Klima- og miljøverndepartementet og Husbanken.

 

Fokusområder

Arbeidet med byomforming har vært knyttet til planarbeidene og erfaringene fra områdene for framtidig bybebyggelse på Lade-Leangen, Tempe og Tiller.

Tematisk har arbeidet vært knyttet til uteareal, gjennomføringsmuligheter og kommunens rolle ved initiering av byomforming.

Målsettingen ved prosjektet er, i samarbeid med involverte parter, å identifisere barrierer som i dag legger begrensninger på byomforming og virkemiddel som kan begrense disse.

Det er videre en målsetting å etablere en felles forståelsesramme for byformgivning, utviklingspotensialet i områdene og konkretisere innholdet i begrepet avlastningssenter, gjennom å formidle gode og relevante eksempler. Materialet skal gi et grunnlag for arbeidet med det videre omformingsarbeidet.

Byomformingsprosjektet er organisert i en rekke delprosjekter. Delprosjektene tar opp konkrete problemstillinger som er felles for planlegging og gjennomføring av fortettingspolitikken i de ulike områdene. Resultatene fra de enkelte delprosjektene kan studeres ved å følge lenkene i venstre spalte.

 

Resultat og nytteverdi

Resultat:

  • Økt generell kompetanse
  • Forslag til nye uteromsnormer
  • Dokumentasjon av handelsstruktur og konsekvenser
  • Analyse av transportendringer
  • Grunneiersamarbeid vedr. planlegging ved Leangen

Nytteverdi:

Kompetansen som prosjektet har gitt er benyttet direkte inn i arbeidet med kommunedelplaner for Lade-Leangen og Tempe.

Kompetansen gir en større sikkerhet for kvalitet i planene og ved behandling av forslag til utbygging.

Prosjektet har bidratt til et bedre samarbeid med grunneiere i byomformingsområdene.

Det økonomiske tilskuddet fra statlige myndigheter har bidratt til å finansiere analyser i planarbeidet.

 

Regjeringen.no

By- og stedsutvikling - Kommunal og moderniseringsdepartementet.

 

Sist oppdatert: 17.01.2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI001