Reguleringsplan

Reguleringsplanlegging i Trondheim kommune

En reguleringsplan fastlegger hvordan et område skal anvendes og bebygges. Der det foreligger en godkjent plan skal alle søknadspliktige byggetiltak utformes etter denne. Reguleringsplaner skal utarbeides av fagkyndige. Byplankontoret behandler alle reguleringssaker og legger dem fram for bygningsrådet som avgjør om planen skal legges ut til offentlig ettersyn. Bystyret er godkjenningsmyndighet. De som berøres av en reguleringssak skal ha god tilgang på informasjon, og de skal få anledning til å delta aktivt i planprosessen. Behandling av private planforslag er gebyrbelagt.

Utarbeidelse av planforslag

Trondheim kommune har utarbeidet en egen veileder for utarbeidelse av private planforslag. Informasjon om behandlingsgebyrer finner du her.

Kunngjøringer og medvirkning

Kunngjøring av igangsetting av arbeid med arealplaner som skal behandles etter plan- og bygningsloven, gjøres med annonse i Adresseavisen. Berørte parter skal ha varsel i brev. Planer som legges ut til offentlig ettersyn kan ses på kommunens nettsider, i Bytorget i Erling Skakkes gate 14 og ved Trondheim folkebibliotek. Kunngjøring av bygningsrådets vedtak om offentlig ettersyn og vedtak om godkjenning av arealplan skjer med annonse i Adresseavisen og på kommunens hjemmeside.

Medvirkning er et sentralt punkt i plan- og bygningsloven (PBL). Jo tidligere innspill og merknader kommer fram i planprosessen, desto større er muligheten for at de kan bli tatt hensyn til.

PBL krever at grunneiere og andre berørte varsles direkte om planarbeidet på bestemte stadier i planarbeidet. Det skal også kunngjøres i en avis alminnelig lest på stedet og på internett slik at alle interesserte skal ha mulighet til å komme med merknader og delta i planleggingen.

Kunngjøringer av arealplaner

Alle kunngjøringer om arealplaner samles på en nettside. Det finnes informasjon om de ulike planene og frister for medvirkning og eventuell klage:

 • Planlegging igangsatt
 • Planforslag på offentlig ettersyn
 • Vedtatt plan
 • Annet planarbeid (planprogram, med mer)
Kunngjøringstidspunkt og medvirkningsmulighet

Under finnes en oversikt over kunngjøringstidspunkt på ulike stadier i planprosessen og hvilke muligheter man har til å komme med merknader. I tabellen er hvert kunngjøringstidspunkt lenket til en liste over aktuelle planarbeid hvor merknadsfristen ennå ikke er utløpt.

Kunngjøringstidspunkt med lenke til aktuelle kunngjøringerMulighet for medvirkning
Kunngjøring høring av planprogram
 • For noen planer utarbeides det planprogram (dvs program for hva planen skal omfatte og hvordan behandles).
 • Alle interesserte kan komme med merknad.
 • Høringsfrist for planprogram er 6 uker.
 • Forslagsstiller sørger for kunngjøring på internett, det vil si at kunngjøringslisten gjelder kun planer utarbeidet av kommunen.
Kunngjøring om oppstart av planarbeid
 • Alle interesserte kan komme med merknad.
 • Hovedfokus for eventuell merknad er informasjon og innsending av synspunkter og fakta.
 • Høringsfrist er 6 uker.
 • Mer om oppstart av planarbeidet.
 • Forslagsstiller sørger for kunngjøring på internett, det vil si at kunngjøringslisten gjelder kun planer utarbeidet av kommunen.
Informasjonsmøter
 • I noen saker holdes egne informasjonsmøter som normalt kunngjøres i Adresseavisen.
 • Slike informasjonsmøter gir interesserte anledning til å komme med spørsmål og synspunkter på innholdet i planforslaget.
Kunngjøring av offentlig ettersyn
 • Alle interesserte kan komme med merknad.
 • Hovedfokus for eventuell merknad er informasjon og vurdering av planforslag.
 • Høringsfrist er 6 uker.
 • Mer om utleggelse til offentlig ettersyn.
 • Kunngjøringslisten omfatter alle planer til offentlig ettersyn.
Kunngjøring av vedtatt plan
 • Kunngjøringslisten omfatter alle vedtatte planer.
 • Parter i plansaken har klageadgang
 • Klagefrist er 3 uker etter kunngjøring.
 • Mer om klage
 • Grunneiere kan ha rett på innløsning eller erstatning, jfr PBL § 15-2 og 15-3
 • Krav om innløsning eller erstatning må fremsettes senest tre år etter kunngjøring av vedtatt plan.

Interesseorganisasjoner

Offentlige instanser og ulike interesseorganisasjoner skal også høres i planleggingen. Trondheim kommune har utarbeidet en oversikt over aktuelle høringsinstanser. Man kan også ha mulighet for påvirkning gjennom høringsuttalelse fra disse.

Om merknaden

Merknaden skal inneholde informasjon om hvilken sak merknaden gjelder (bruk gjerne sakstittel i kunngjøringsteksten) og informasjon om den som sender inn merknaden. Innholdet bør være konkret og kortfattet. Merknaden er et offentlig dokument som vil bli benyttet i saksbehandlingen og havne i kommunens arkiver.

Merknaden kan sendes inn med ordinær post eller man kan benytte elektronisk skjema som finnes i høyre kolonne på kommunens kunngjøringssider for hver kunngjort plan. I det elektroniske skjemaet blir man først bedt om å samtykke i personvernerklæringen (som forklarer hvordan kommunen benytter personopplysningene), deretter oppgis informasjon om hvem man er, og i siste del av skjemaet angir man hva merknaden dreier seg om. Merknaden kan så fullføres/sendes inn elektronisk. (Det finnes også mulighet for å skrive ut merknaden og sende den med ordinær post)

Mer informasjon:

Hvem kan gi innspill/merknad til planer?

Alle interesserte privatpersoner eller organisasjoner kan gi innspill til arealplaner, når det varsles igangsatt planarbeid eller ved offentlig ettersyn. For at innspill eller merknad skal få innvirkning på planarbeidet må de være sendt inn innen den angitte fristen. Innspill og merknad bør sendes inn som signert brev, e-post kan også benyttes. Man kan også be om et møte med den private forslagsstilleren eller kommunens saksbehandler for å få nærmere orientering.

Planarkiv

Opplysninger om gjeldende reguleringsplaner og pågående planarbeid fås i vårt planregister, eller ved henvendelse til Bytorget i Erling Skakkes gate 14, eller til Trondheim Byarkiv for vedtatte planer.

Sist oppdatert: 17.09.2021

A03-P1-EPI001